Plnění podmínek ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (rok 2014)

  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), nařizuje povinným subjektům poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Zákon stanoví pravidla pro poskytování informací a upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím. Povinnými subjekty podle tohoto zákona jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.

  V souvislosti s povinností uloženou tímto zákonem bylo v roce 2014 na VoZP ČR zasláno a kladně vyřízeno celkem 43 žádostí o poskytnutí informací (dále jen žádosti). Jedna žádost se týkala dotazu, zda VoZP ČR sjednává pro tzv. úhradové spory rozhodčí smlouvy. VoZP ČR žadateli sdělila, že rozhodčí smlouvy neuzavírá. Jedna žádost se týkala poskytnutí kopie výkazu nedoplatků našeho pojištěnce. Další žádostí bylo zaslání přehledu výdajů za obvazový materiál. Jedna žádost směřovala k výdajům za stomické pomůcky v roce 2013. Jedna žádost se týkala počtu pacientů s diagnózou Bechtěrev. Dále byly vyřízeny žádosti týkající se spotřeby určitého léku, údajů o lázeňské péči, běžného chodu pojišťovny, práce náborových pracovníků, věrnostního klubu, preventivních programů, možnosti finanční účasti na různých projektech, sponzoringu a reklamy. Ke třem žádostem o poskytnutí Výroční zprávy VoZP ČR bylo odpovězeno, že uvedené dokumenty jsou v plném znění k nahlédnutí v Kanceláři generálního ředitele VoZP ČR a rovněž zveřejněny na internetových stránkách VoZP ČR.

  Všem žádostem bylo plně vyhověno. VoZP ČR neeviduje žádnou žádost, které by nebylo plně vyhověno. Žádná stížnost na postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací nebyla podána.

  V rámci INFOSTŘEDISKA byly pravidelně zodpovídány dotazy pojištěnců a to jak telefonicky, tak i prostřednictvím internetu. V roce 2014 bylo zodpovězeno cca 14 500 telefonických dotazů a cca 19 000 dotazů pomocí e-mailu.

 

počet předložených žádostí o poskytnutí informací

43

počet kladně vyřízených žádostí

43

počet žádostí, kterým nebylo vyhověno

 0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí o nevyhovění žádosti

 0

počet stížností podaných na postup při vyřizování žádostí o informace

 0