Odstranění tvrdosti zákona

ČísloUvozovací textObsah položkyZařazení informace
1. Identifikační číslo   úplná
2. Kód   úplná
3. Pojmenování (název) životní situace Odstraňování tvrdosti při předepsání penále, uložení pokuty a vyměření přirážky k pojistnému, základní
4. Základní informace k životní situaci Zdravotní pojišťovna může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly u penále předepsaného do výše 20 tis. Kč ke dni doručení žádosti o odstranění tvrdosti. U penále přesahujícího 20 tis. Kč, u pokut a u přirážek k pojistnému může odstranit tvrdosti rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny. základní
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Písemnou žádost je oprávněn podat plátce pojistného, kterému bylo předepsáno penále, uložena pokuta nebo vyměřena přirážka k pojistnému nebo jiná oprávněná osoba (např. dědic, opatrovník, zástupce na základě plné moci). základní
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

O odstranění tvrdosti nelze rozhodnout, jestliže plátce neuhradil veškeré splatné pojistné do dne vydání rozhodnutí o odstranění tvrdostí, na plátce pojistného byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo plátce pojistného vstoupil do likvidace. Dále musí splňovat podmínky pro použití podpory de minimis podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, nařízení Komise (ES) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury, nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis - ostatní odvětví, Nařízení Komise (EU)č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (Úřední věstník č. L 114/2012).

U ostatních podniků lze podporu de minimis poskytnout za předpokladu, že součet těchto podpornepřekročil za období daného rozpočtového roku a dvou předchozích let částku 200.000,-EUR (pro oblast silniční dopravy 100.000,-EUR), v oblasti rybolovu 30.000 EUR a v oblasti zemědělství 15.000 EUR za rozhodné období, tj. příslušný kalendářní rok a dva předchozí kalendářní roky.

základní
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace Řešení této situace je možné výhradně na základě písemné žádosti, která musí být podána nejpozději do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo předepsáno penále, uložena pokuta nebo vyměřena přirážka k pojistnému, tj. do 15 dnů od doručení platebního výměru nebo do 8 dnů v případě, že penále bylo předepsáno výkazem nedoplatků. Jestliže se objeví nové skutečnosti, které žadatel bez vlastního zavinění nemohl uplatnit do nabytí právní moci rozhodnutí, může být žádost podána do 3 let od právní moci platebního výměru (výkazu nedoplatků).  základní
8. Na které instituci životní situaci řešit Žádost o odstranění tvrdosti je třeba podat nejpozději do právní moci rozhodnutí u orgánu, který ho vydal, obvykle na příslušné pobočce VoZP ČR. základní
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Řízení o odstranění tvrdosti je vedeno pobočkami VoZP ČR nebo rozhodčím orgánem VoZP ČR. Podklady pro rozhodnutí připravují právní oddělení poboček a právní odbor Ústředí, v případě rozhodování rozhodčím orgánem. základní
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou Kromě písemné žádosti je nutné vyplnit formulář "Prohlášení" ke skutečnostem uvedeným v bodě 6 (týká se jen právnických osob a OSVČ) a doplatit veškeré splatné pojistné. základní
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Je nezbytné vyplnit formulář "Prohlášení" a tento zaslat příslušné pobočce VoZP ČR, popř. osobě uvedené ve výzvě k zaslání tohoto prohlášení. Formulář Prohlášení k podpoře de minimis je k dispozici na webových stránkách VOZP v sekci plátci-OSVČ/Zaměstnavatelé-formuláře. základní
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Poplatky nejsou stanoveny. základní
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Žádost je nezbytné podat ve lhůtě uvedené v bodě 7. O žádosti by mělo být rozhodnuto ve lhůtě stanovené pro odvolání. S ohledem na množství přijatých žádostí může dojít k jejímu prodloužení. základní
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Kromě žadatele nejsou další účastníci. základní
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Prokázání skutečností, kterými je odůvodněna podaná žádost o prominutí (např. zprávy o kontrole placení pojistného jinou zdravotní pojišťovnou, pokud bylo odváděno pojistné jiné zdravotní pojišťovně; doložení tíživé osobní situace - rozhodnutí o sociálních dávkách, výši invalidního důchodu, atd.) základní
16. Elektronická služba, kterou lze využít Datové schránky nebo lze využít elektronickou podatelnu za předpokladu, že podání je opatřeno uznávaným elektronickým podpisem.  Pokud není podání e-podpisem opatřeno, je ho nutno do 5 dnů žádost písemně potvrdit. základní
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje § 53a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění rozšířená
18. Jaké jsou související předpisy

Pro základní zásady řízení se použije zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, Nařízení Komise (ES) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury, Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis - ostatní odvětví, a řízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (Úřední věstník č. L 114/2012).

úplná
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti vydanému rozhodnutí o odstranění tvrdosti nejsou přípustné opravné prostředky. Rozhodnutí o odstranění tvrdosti je rozhodnutím konečným. rozšířená
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností . Rozšířená
21. Nejčastější dotazy   Úplná
22. Další informace   Úplná
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://portal.gov.cz

www.mzcr.cz

www.compet.cz

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=cs

www.eagri.cz 

Rozšířená
24. Související životní situace a návody, jak je řešit Rozhodování ve sporných případech placení pojistného a penále; předepisování dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále k úhradě výkazem nedoplatků; rozhodování o přirážce k pojistnému; rozhodování o uložení pokuty. rozšířená
25. Za správnost návodu odpovídá útvar Právní odbor VoZP ČR úplná
26. Kontaktní osoba - odpovědný správce popsaného řešení životní situace Mgr. Kateřina Gálová, vedoucí oddělení SOVŘ, právního odboru VoZP ČR kgalova@vozp.cz úplná
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.9.2015  úplná
28. Popis byl naposledy aktualizován 3.2.2017 základní
29. Datum konce platnosti popisu Nebyl stanoven. základní
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace . úplná