Pokuta za nesplnění nebo porušení povinnosti plátce

číslouvozovací textObsah položky
1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Pokuta za nesplnění nebo porušení povinnosti
4. Základní informace k životní situaci Zákon stanoví, kdy může zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci nebo zaměstnavateli pokutu za nesplnění nebo porušení povinnosti podle  § 44 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, § 26 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.  
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Ve věci jedná zdravotní pojišťovna z moci úřední, pokud zjistí porušení nebo nesplnění povinností.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace U příslušné pobočky VoZP ČR – obvykle oddělení kontroly plateb pojistného nebo oddělení zdravotní péče. Pokud již byla pokuta uložena platebním výměrem je nutno postupovat ve smyslu poučení uvedeném v závěru rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace Uložení pokuty obvykle předchází výzva k dodatečnému splnění povinnosti, k odstranění nežádoucího stavu nebo oznámení o zahájení správního řízení. V tomto stádiu je nutno reagovat, splnit požadovanou povinnost a orgánu, který výzvu nebo oznámení odeslal, oznámit, popř. doložit její dodatečné splnění. V případě, že požadovaná povinnost byla splněna již dříve, doložit její splnění.
8. Na které instituci životní situaci řešit U orgánu, který pokutu uložil, obvykle na příslušné pobočce VoZP ČR
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Je nutno se spojit co nejdříve s příslušným referentem vyřizujícím doručenou písemnost, popřípadě s vedoucím daného oddělení na příslušné pobočce VoZP ČR, a to buď osobně v návštěvních hodinách, nebo písemně. Elektronickou cestou je možno komunikovat přes datové schránky nebo e-podatelnu v případě, že podání je opatřeno uznávaným elektronickým podpisem. 
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou Průkaz pojištěnce, OP nebo jiný doklad s fotografií, příslušný doručený dokument, doklady dokazující Vaše tvrzení.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici K dodatečnému splnění povinnosti plátce pojistného jsou k dispozici některé formuláře.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Plátce  je vedle pokuty navíc povinen uhradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1.000,-Kč. Tyto náklady mu budou uloženy rozhodnutím.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokutu uloženou podle § 44 zák. č. 48/1997 Sb. lze uložit do 2 let ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti plátcem pojistného, nejdéle však do 5 let od doby, kdy oznamovací povinnost měla být splněna.

Pokutu uloženou podle § 26 zák. č. 592/1992 Sb. lze uložit do 2 let ode dne, kdy se zdravotní pojišťovna dozvěděla o nesplnění nebo porušení povinnosti, nejpozději však do pěti let ode dne, kdy k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci nejsou stanoveni
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Plátce může být vyzván k doplnění svého podání nebo k doložení uváděných skutečností.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Mimo datové schránky, lze využít elektronickou podatelnu za předpokladu, že podání je opatřeno uznávaným elektronickým podpisem. Pokud není podání e-podpisem opatřeno, je nutno do 5 dnů ho písemně potvrdit.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
18. Jaké jsou související předpisy Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád Vyhláška Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Odvolání – podává se ve lhůtě 15 dnů od doručení platebního výměru, kterým byla pokuta uložena k rozhodčímu orgánu VoZP ČR prostřednictvím příslušné pobočky VoZP ČR, která rozhodnutí vydala. Odvolání má odkladný účinek.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 Za nesplnění nebo porušení povinnosti plátce pojistného může zdravotní pojišťovna uložit pokutu za nesplnění oznamovací povinnosti podle § 10 zák. č. 48/1997 Sb. pojištěnci do výše 10.000,-Kč a zaměstnavateli do výše 200.000,-Kč. Při opakovaném nesplnění může být tato pokuta uložena ve dvojnásobné výši.

Pojištěnci může být uložena pokuta za nesplnění povinnosti uvedené v § 12 písm. e) (opětovné nesplnění povinnosti podrobit se preventivní prohlídce), písm. i) až k) uvedeného zákona nebo byl-li pojištěnec předčasně propuštěn z lůžkové péče pro soustavné hrubé porušování vnitřního řádu poskytovatele lůžkové péče, pojištěnec předčasně propuštěn z lůžkové péče pro soustavné hrubé porušování vnitřního řádu poskytovatele lůžkové péče, až do výše 500,-Kč a za prokázání se při poskytování hrazených služeb průkazem pojištěnce zdravotní pojišťovny, jejímž už není pojištěncem, pokuta až do výše 5.000,-Kč. Za nesplnění povinnosti zaměstnavatele podle § 45 odst. 4 zákona zaslat zdravotní pojišťovně kopii záznamů o pracovním úraze, až do výše 100.000,-Kč. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti nebo porušení či nesplnění povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy porušení nebo nesplnění povinnosti došlo.

Za nesplnění povinnosti spojených s kontrolou podle § 22 odst. 3 písm. a) a b) zák. č. 592/1992 Sb., nepředávání přehledu o platbách pojistného podle § 24 odst. 2 a 3 uvedeného zákona a povinností podle § 25 a za nepoužívání tiskopisu zdravotní pojišťovny podle § 28, lze uložit pokutu do výše 50.000,-Kč za jednotlivé nesplnění nebo porušení povinnosti. Pokutu lze uložit do dvou let ode dne, kdy se o porušení nebo nesplnění povinnosti zdravotní pojišťovna dozvěděla, nejpozději však do pěti let, kdy porušení nebo nesplnění povinnosti došlo.

21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://portal.gov.cz

www.mzcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit Vyměření dlužného pojistného platebními výměry nebo výkazy nedoplatků, odvolání, odstranění tvrdostí při uložení pokuty podle § 53a zák. č. 48/1997Sb.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar Právní odbor VoZP ČR
26. Kontaktní osoba

Mgr. Kateřina Gálová, vedoucí oddělení SOVŘ, právního odboru VoZP ČR

kgalova@vozp.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.9.2015 
28. Popis byl naposledy aktualizován 3.2.2017
29. Datum konce platnosti popisu Nebyl stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace