Pravděpodobná výše pojistného

ČísloUvozovací textObsah položkyZařazení informace
1. Identifikační číslo   úplná
2. Kód   úplná
3. Pojmenování (název) životní situace Pravděpodobná výše pojistného základní
4. Základní informace k životní situaci V případě, že zaměstnavatel nejpozději v den splatnosti pojistného (podle § 5 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, je pojistné splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce), nepředal příslušné zdravotní pojišťovně přehled o platbách pojistného podle § 25 odst. 3 uvedeného zákona, nebo osoba samostatně výdělečně činná nepodala přehled o svých příjmech a výdajích způsobem a v termínu stanoveném v § 24 odst. 2 a 3, a to ani ve lhůtě určené v písemné výzvě, může zdravotní pojišťovna podle § 25a stanovit platebním výměrem pravděpodobnou výši pojistného, pokud byl plátce pojistného v uvedené výzvě na tento následek upozorněn. základní
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Ve věci jedná zdravotní pojišťovna z moci úřední, pokud zjistí porušení povinnosti plátcem. základní
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace U příslušné pobočky VoZP ČR – obvykle oddělení kontroly plateb pojistného. Pokud již byla pravděpodobná výše rozhodnutím stanovena, je nutno postupovat podle poučení. Odvolání nemá odkladný účinek. základní
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace Stanovení pravděpodobné výše pojistného předchází výzva k dodatečnému splnění povinnosti nebo oznámení o zahájení správního řízení. V tomto stádiu je nutno reagovat, splnit požadovanou povinnost a orgánu, který výzvu nebo oznámení odeslal, oznámit její dodatečné splnění. V případě, že požadovaná povinnost byla splněna již dříve, doložit její splnění. Povinný subjekt není oprávněn proces stanovení pravděpodobné výše pojistného zahájit svým návrhem. základní
8. Na které instituci životní situaci řešit U orgánu, který pravděpodobnou výši pojistného stanovil, obvykle na příslušné pobočce VoZP ČR. základní
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Je nutno se spojit co nejdříve s příslušným referentem vyřizujícím doručenou písemnost, popřípadě s vedoucím oddělení kontroly plateb pojistného na příslušné pobočce VoZP ČR, a to buď osobně, v návštěvních hodinách nebo písemně. Elektronickou cestou je možno komunikovat prostřednictvím datových schránek nebo přes e-podatelnu v případě, že podání je opatřeno zaručeným elektronickým podpisem. základní
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou Zaměstnavatel - přehled podle § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., (přehled o platbách pojistného, který obsahuje součet vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u VoZP ČR, celkovou výši pojistného vypočtenou jako součet pojistného jednotlivých zaměstnanců pojištěných u VoZP ČR a počet zaměstnanců, na které se údaje vztahují) a osoba samostatně výdělečně činná přehled podle § 24 odst. 2 a 3 uvedeného zákona (přehled o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu, pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu a doklad o dni podání daňového přiznání, příp. změny shora uvedených údajů). základní
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Pro zaměstnavatele: hromadná oznámení a přehledy o platbách pojistného za příslušný měsíc. Pro osoby samostatně výdělečné činné: přehledy o příjmech a výdajích za příslušný rok. K dispozici na webu - Formuláře a v papírové formě na příslušných pobočkách VoZP ČR. základní
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Poplatky nejsou stanoveny. základní
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůta je dána právem pojišťovny předepsat dlužné pojistné, které se promlčuje za 10 let ode dne splatnosti. základní
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci nejsou stanoveni. základní
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Plátce může být vyzván k doplnění svého podání nebo k doložení svých tvrzení. základní
16. Elektronická služba, kterou lze využít Datové schránky VoZP ČR nebo lze využít elektronickou podatelnu za předpokladu, že podání je opatřeno zaručeným elektronickým podpisem. Pokud není podání e-podpisem opatřeno, je nutno do 5 dnů písemně potvrdit. základní
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Postupuje se podle ustanovení § 25a zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. rozšířená
18. Jaké jsou související předpisy

Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

úplná
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti platebnímu výměru o stanovení pravděpodobné výše pojistného lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání k rozhodčímu orgánu VoZP ČR, a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal. Odvolání nemá odkladný účinek. O případném odvolání rozhodne Rozhodčí orgán VoZP ČR. Zdravotní pojišťovna je po řádném splnění předmětné povinnosti oprávněna rozhodnutí o pravděpodobné výši pojistného zrušit. rozšířená
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností V souvislosti s rozhodnutím o stanovení pravděpodobné výše pojistného nejsou sankce stanoveny. Stanovením pravděpodobné výše pojistného není dotčena povinnost plátců pojistného předložit přehled podle § 24 odst. 2 a 3 nebo § 25 zákona č. 592/1992 Sb., ani možnost uložit pokutu podle § 26 uvedeného zákona. rozšířená
21. Nejčastější dotazy   úplná
22. Další informace   úplná
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://portal.gov.cz

www.mzcr.cz

Internetové stránky jiných zdravotních pojišťoven.

rozšířená
24. Související životní situace a návody, jak je řešit Vyměření dlužného pojistného platebními výměry nebo výkazy nedoplatků, uložení pokuty, odvolání, odstranění tvrdosti zákona. rozšířená
25. Za správnost návodu odpovídá útvar Právní odbor VoZP ČR úplná
26. Kontaktní osoba - odpovědný správce popsaného řešení životní situace

Mgr. Kateřina Gálová, vedoucí oddělení SOVŘ, právního odboru VoZP ČR

kgalova@vozp.cz

úplná
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 22.4.2014 úplná
28. Popis byl naposledy aktualizován 3.2.2017 základní
29. Datum konce platnosti popisu Nebyl stanoven. základní
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace   úplná