Předepisování dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále výkazem nedoplatků

ČísloUvozovací textObsah položkyZařazení informace
1. Identifikační číslo   úplná
2. Kód   úplná
3. Pojmenování (název) životní situace Předepisování dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále k úhradě výkazem nedoplatků. základní
4. Základní informace k životní situaci V případě, že se plátce pojistného dostane do prodlení s úhradou pojistného na veřejné zdravotní pojištění, může příslušná zdravotní pojišťovna podle § 53 odst. 2 až 8 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, předepsat dlužné částky výkazem nedoplatků. Námitky proti výkazu nedoplatků nemají odkladný účinek a tento je vykonatelný dnem doručení. základní
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) V této věci jedná zdravotní pojišťovna z moci úřední, zjistí-li porušení nebo nesplnění povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Základní
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Po obdržení výkazu nedoplatků má plátce povinnost předepsaný dluh uhradit a dále postupovat podle podmínek uvedených v tomto rozhodnutí, dodržet bankovního spojení, lhůty a vyměřené částky dluhu a penále základní
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace Povinný subjekt není oprávněn řízení o předepsání dlužného pojistného a penále zahájit svým návrhem. základní
8. Na které instituci životní situaci řešit Je nutno postupovat podle poučení. Přednostně se obraťte na příslušnou pobočku VoZP ČR, která výkaz nedoplatků vydala. základní
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Na adresu pobočky VoZP ČR, která výkaz nedoplatků vydala – obvykle oddělení kontroly plateb pojistného a ve lhůtě 8 dnů od doručení výkazu nedoplatků základní
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou Průkaz totožnosti, průkaz pojištěnce, předmětný výkaz nedoplatků, popř. další písemnosti dokládající případné zaplacení dlužného pojistného a penále. základní
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Pro výkaz nedoplatků nejsou formuláře pro plátce k dispozici. základní
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Poplatky nejsou stanoveny. základní
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůta pro podání písemných námitek k výkazu nedoplatků je 8 dní od doručení výkazu nedoplatků. VOZP rozhodne o podaných námitkách ve lhůtě 30 dnů od jejich doručení.  základní
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci nejsou stanoveni. základní
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Plátce může být, v případě jím podaných námitek správním orgánem nebo orgánem rozhodujícím o prominutí penále, vyzván k doplnění nebo k doložení uváděných tvrzení, nebo k předložení důkazů o tvrzené skutečnosti. základní
16. Elektronická služba, kterou lze využít Datové schránky VoZP ČR nebo lze využít elektronickou podatelnu za předpokladu, že podání plátce je opatřeno uznávaným elektronickým podpisem.  Pokud není podání e-podpisem opatřeno, je ho nutno do 5 dnů písemně potvrdit. základní
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Postupuje se podle ustanovení § 53 odst. 2 až 8 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění rozšířená
18. Jaké jsou související předpisy

Zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.

úplná
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti výkazu nedoplatků lze podat do 8 dnů od doručení k příslušné pobočce VoZP ČR písemné námitky, pokud plátce pojistného nesouhlasí s existencí dluhu na pojistném a penále nebo s jeho výší. Důvod podání námitek je plátce pojistného povinen v námitkách uvést. Na základě námitek zdravotní pojišťovna do 30 dnů od jejich doručení vydá rozhodnutí, kterým výkaz nedoplatků buď potvrdí, byla-li výše nedoplatků stanovena správně, nebo zruší. Pokud VoZP ČR nerozhodne o námitkách ve lhůtě 30 dnů od jejich doručení, pozbývá výkaz nedoplatků platnost. VoZP ČR je oprávněna výkaz nedoplatků zrušit z vlastního podnětu. rozšířená
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností V souvislosti s výkazem nedoplatků nejsou sankce stanoveny. V případě nezaplacení je výkaz nedoplatků vymáhán exekucí. rozšířená
21. Nejčastější dotazy   úplná
22. Další informace   úplná
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://portal.gov.cz

www.mzcr.cz

Z internetových stránek jednotlivých zdravotních pojišťoven.

rozšířená
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Rozhodování ve sporných případech placení pojistného a penále platebními výměry

Řízení o odstraňování tvrdosti při předepsání penále.

rozšířená
25. Za správnost návodu odpovídá útvar Právní odbor VoZP ČR úplná
26. Kontaktní osoba - odpovědný správce popsaného řešení životní situace

 Mgr. Kateřina Gálová, vedoucí oddělení SOVŘ, právního odboru VoZP ČR

kgalova@vozp.cz

úplná
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.9. .2015  úplná
28. Popis byl naposledy aktualizován 3.2.2017 základní
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti není stanoven základní
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace   úplná