Přirážka k pojistnému

číslouvozovací textObsah položkyzařazení informace
1. Identifikační číslo   úplná
2. Kód   úplná
3. Pojmenování (název) životní situace Přirážka k pojistnému na veřejné zdravotní pojištění zaměstnavateli, u kterého došlo v uplynulém kalendářním roce k opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin. základní
4. Základní informace k životní situaci Jedná se o sankční opatření vůči zaměstnavatelům uložené ustanovením § 45 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, dále jen Zákona. základní
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) V této věci jedná zdravotní pojišťovna z moci úřední, pokud zjistí porušení shora uvedeného ustanovení. základní
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Zaměstnavatel může předcházet opakovanému výskytu pracovních úrazů a nemocí z povolání účinnými opatřeními na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. základní
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace Řízení zahajuje zdravotní pojišťovna z moci úřední na základě vlastních zjištění a vyhodnocení. základní
8. Na které instituci životní situaci řešit Ve zdravotní pojišťovně, u jejíchž pojištěnců k opakovanému výskytu došlo. základní
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Na základě doručení oznámení o zahájení správního řízení příslušnou zdravotní pojišťovnou, které obsahuje potřebné kontaktní údaje. základní
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou Kopie záznamů o pracovních úrazech a hlášení nemocí z povolání za předchozí kalendářní rok. základní
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Oznámení dle § 45 odst. 4 Zákona se provádí na tiskopisech Záznam o pracovním úrazu, vzor tiskopisu v Nařízení vlády ČR č. 201/2010Sb., možno zakoupit v prodejnách SEVT, Formulář Záznam o úrazu na stránkách VOZP sekce plátci-zaměstnavatelé-formuláře. základní
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní poplatky nejsou stanoveny. základní
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Zpravidla 30 kal. dní. základní
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Nejsou. základní
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Doložit splnění povinností vyplývajících z § 45 Zákona. základní
16. Elektronická služba, kterou lze využít Datové schránky VoZP ČR nebo lze využít elektronickou podatelnu za předpokladu, že podání je opatřeno uznávaným elektronickým podpisem.  Pokud není podání e-podpisem opatřeno, je ho nutno do 5 dnů písemně potvrdit. základní
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, rozšířená
18. Jaké jsou související předpisy Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád úplná
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Odvolání – podává se ve lhůtě 15 dnů od doručení platebního výměru, kterým byla přirážka k pojistnému vyměřena, k rozhodčímu orgánu VoZP ČR prostřednictvím příslušné pobočky VoZP ČR, která rozhodnutí vydala. Odvolání nemá odkladný účinek. rozšířená
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Výše přirážky může činit až 5 % podílu pojistného hrazeného zaměstnavatelem za všechny zaměstnance. rozšířená
21. Nejčastější dotazy - úplná
22. Další informace - úplná
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://portal.gov.cz

www.mzcr.cz

internetové stránky ostatních zdravotních pojišťoven

rozšířená
24. Související životní situace a návody, jak je řešit Nejsou. rozšířená
25. Za správnost návodu odpovídá útvar Právní odbor VoZP ČR úplná
26. Kontaktní osoba

Mgr. Kateřina Gálová, vedoucí oddělení SOVŘ, právního odboru VoZP ČR

kgalova@vozp.cz

úplná
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.9.2015  úplná
28. Popis byl naposledy aktualizován 3.2.2017 základní
29. Datum konce platnosti popisu Nebyl stanoven. základní
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace   úplná