Snížení záloh pojistného OSVČ

číslouvozovací textObsah položkyZařazení informace
1. Identifikační číslo   úplná
2. Kód   úplná
3. Pojmenování (název) životní situace Snížení záloh OSVČ základní
4. Základní informace k životní situaci Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) může na základě § 8 odst. 4 z. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, požádat o snížení zálohy na pojistné, pokud bude její příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů, který připadá v průměru na 1 kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti, nejméně však v období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nejméně o jednu třetinu nižší, než příjem připadající v průměru na jeden kalendářní měsíc v předcházejícím roce, v němž alespoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost. základní
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) OSVČ na základě písemné žádosti. základní
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace U příslušné pobočky VoZP ČR. základní
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace Písemnou žádostí s odůvodněním snížení záloh. základní
8. Na které instituci životní situaci řešit Příslušné pobočky VoZP ČR podle místa trvalého bydliště. základní
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Žádost o snížení zálohy na pojistné lze podat písemně nebo osobně na příslušné pobočce zdravotní pojišťovny. základní
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou Občanský průkaz, průkaz pojištěnce aj. Dále je nutné mít s sebou Formulář o snížení zálohy OSVČ. základní
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formulář o snížení zálohy OSVČ je k dispozici na pobočce nebo na internetových stránkách zdravotní pojišťovny www.vozp.cz. základní
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. základní
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Jsou-li splněny všechny požadované náležitosti, zdravotní pojišťovna vyhoví zpravidla do 30 dnů. Snížení lze provést na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled podle § 24 odst. 2 (tj. do konce března). základní
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Nejsou. základní
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Prokázání skutečnosti, kterou je žádost o snížení zálohy odůvodněna. základní
16. Elektronická služba, kterou lze využít Datové schránky VoZP ČR nebo lze využít elektronickou podatelnu za předpokladu, že podání je opatřeno zaručeným elektronickým podpisem. Pokud není podání e-podpisem opatřeno, je nutno do 5 dnů písemně potvrdit. základní
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění rozšířená
18. Jaké jsou související předpisy

Zák.č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.
úplná
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Odvolání – podává se ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí o snížení záloh OSVČ k rozhodčímu orgánu VoZP ČR prostřednictvím příslušné pobočky VoZP ČR, která rozhodnutí vydala. rozšířená
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností V případě nedodržení povinností nemusí být žádosti vyhověno. rozšířená
21. Nejčastější dotazy   úplná
22. Další informace   úplná
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://portal.gov.cz

www.mzcr.cz

Další informace lze získat z internetových stránek jednotlivých zdravotních pojišťoven.

rozšířená
24. Související životní situace a návody, jak je řešit Stanovení pravděpodobné výše pojistného, vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem, předepsání pojistného a penále výkazem nedoplatků. rozšířená
25. Za správnost návodu odpovídá útvar Právní odbor VoZP ČR úplná
26. Kontaktní osoba

Mgr. Kateřina Gálová, vedoucí oddělení SOVŘ právního odboru VoZP ČR

kgalova@vozp.cz
úplná
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 22.4.2014 úplná
28. Popis byl naposledy aktualizován 3.2.2017 základní
29. Datum konce platnosti popisu Nebyl stanoven. základní
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace   úplná