Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem

číslouvozovací textObsah položkyzařazení informace
1. Identifikační číslo   úplná
2. Kód   úplná
3. Pojmenování (název) životní situace Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem. základní
4. Základní informace k životní situaci Ve sporných případech placení pojistného a penále, rozhodují zdravotní pojišťovny platebními výměry - § 53 odst. 1 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Odvolání nemá odkladný účinek u platebního výměru na dlužné pojistné. základní
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Ve věci jedná zdravotní pojišťovna z moci úřední, pokud zjistí porušení povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Za plátce pojistného je oprávněn jednat zaměstnavatel, pojištěnec nebo zákonný zástupce. základní
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Po obdržení platebního výměru, má plátce povinnost vyměřený dluh uhradit ve lhůtě stanovené v tomto rozhodnutí a postupovat podle podmínek uvedených na platebním výměru. Dodržení bankovního spojení, lhůty a vyměřené částky dluhu. základní
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace U příslušné pobočky VoZP ČR – obvykle oddělení kontroly plateb pojistného. základní
8. Na které instituci životní situaci řešit Je nutno postupovat podle poučení. Přednostně se obraťte na příslušnou pobočku VoZP ČR, která platební výměr vydala. základní
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Na adresu pobočky VoZP ČR, která platební výměr vydala – obvykle oddělení kontroly plateb pojistného a ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.  základní
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou Průkaz totožnosti, průkaz pojištěnce, platební výměr, popř. další písemnosti dokládající zaplacení dlužného pojistného a penále. základní
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Pro dlužné pojistné a penále nejsou formuláře k dispozici. základní
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. základní
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení V platebním výměru je jednak stanovená lhůta k zaplacení vyměřeného dluhu a v části poučení je uvedená lhůta k podání odvolání (15 dnů od doručení rozhodnutí). Lhůtu pro vyřízení odvolání stanoví správní řád tak, že odvolání by mělo být projednáno do 30 dnů od jeho obdržení. Ve složitějších případech lze lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů. Pro vyřízení žádosti o prominutí penále zákon nestanoví lhůtu, avšak žádost by měla být obvykle vyřízena ve stejné lhůtě jako odvolání. základní
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci nejsou stanoveni. základní
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Plátce může být odvolacím orgánem nebo orgánem rozhodujícím o prominutí penále vyzván k doplnění nebo k doložení uváděných tvrzení, nebo k předložení důkazů o tvrzené skutečnosti základní
16. Elektronická služba, kterou lze využít Datové schránky VoZP ČR nebo lze využít elektronickou podatelnu za předpokladu, že podání je opatřeno uznávaným elektronickým podpisem.  Pokud není podání e-podpisem opatřeno, je nutno podání do 5 dnů písemně potvrdit. základní
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem je upraveno v § 53 odst. 1 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, rozšířená
18. Jaké jsou související předpisy zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a zák. č. 500/2004 Sb. - správní řád. úplná
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti vyměření dlužného pojistného a penále, lze podat odvolání do 15 dnů od doručení platebního výměru. Odvolání se podává prostřednictvím orgánu, který platební výměr vydal, k rozhodčímu orgánu VoZP ČR. Odvolání nemá odkladný účinek u platebního výměru na dlužné pojistné. rozšířená
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností V případě nezaplacení dlužného pojistného a penále ve lhůtě stanovené je VoZP ČR povinna vyměřené dluhy vymáhat exekučně. rozšířená
21. Nejčastější dotazy   úplná
22. Další informace Můžete požádat o odstranění tvrdosti  ve věci vyměření penále, žádost je nutno podat do právní moci platebního výměru na penále – za splnění podmínek uvedených v § 53a odst. 3 zák. č. 48/1997 Sb. úplná
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://portal.gov.cz

www.mzcr.cz

rozšířená
24. Související životní situace a návody, jak je řešit Řízení o odstranění tvrdosti, které se vyskytly při  předepsání   penále  platebním výměrem nebo výkazem nedoplatků. rozšířená
25. Za správnost návodu odpovídá útvar Právní odbor VoZP ČR úplná
26. Kontaktní osoba

Mgr. Kateřina Gálová, vedoucí oddělení SOVŘ, právního odboru VoZP ČR

kgalova@vozp.cz

úplná
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.9.2015   úplná
28. Popis byl naposledy aktualizován 3.2.2017     základní
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti není stanoven základní
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace   úplná