Osoby bez zdanitelných příjmů

Za osobu bez zdanitelných příjmů je považován pojištěnec, který má trvalý pobyt na území České republiky, za kterého není po celý kalendářní měsíc plátcem pojistného ani zaměstnavatel, ani stát, ani pojištěnec sám není plátcem pojistného jako OSVĆ.

Do této kategorie jsou zařazeni např.:

  • nezaměstnaný, který není v evidenci úřadu práce
  • osoba, která ukončí pracovní poměr a nestane se nejpozději v nejbližším kalendářním měsíci zaměstnancem, nemá příjmy ze samostatné výdělečné činnosti a ani není plátcem pojistného stát
  • zaměstnanec, který pracuje jen na dohody o provedení práce
  • student, který po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání nebo nezačne podnikat
  • žena v domácnosti, která nepečuje celodenně osobně a řádně o dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let, nepobírá žádný důchod z českého důchodového zabezpečení, ani není v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání
  • student, který studuje na škole, která nebyla Ministerstvem školství označena jako soustavná příprava na budoucí povolání (některé jazykové školy, většina škol v cizině atd.), případně student starší 26 let

OBZP mají povinnost rozhodující skutečnosti související s placením zdravotního pojištění oznamovat do 8 dnů VoZP ČR a sami měsíčně platit pojistné ve výši vypočtené jako 13,5 % z vyměřovacího základu rovnajícího se platné minimální mzdě po zaokrouhlení na korunu nahoru.

Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů v roce 2017 činí 1 485 Kč (vypočteno z  minimální mzdy ve výši 11 000 Kč, k jejíž změně došlo od 1. 1.2017).

Sazby pojistného platné pro OBZP
Období Pojistné v Kč
1.1.2004 – 31.12.2004 905
1.1.2005 – 31.12.2005 970
1.1.2006 – 30.06.2006 1022
1.7.2006 – 31.12.2006 1074
1.1.2007 – 31.7.2013 1080
1.8.2013 – 31.12.2014 1148
1.1.2015 – 31.12.2015 1242
1.1.2016 - 31.12.2016 1337
1.1.2017 - 1485

Pojistné je splatné vždy od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který se platí. Připadne-li poslední den splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Bankovní spojení
Účet pro zasílání pojistného : 2010201091/0710
Variabilní symbol pro : OBZP - rodné číslo
Konstantní symbol : 3558
Specifický symbol : neuvádí se