Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)

Za osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se pro účely zdravotního pojištění považují osoby, které mají příjmy uvedené v § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a osoby spolupracující, na které jsou podle zákona o daních z příjmů rozdělovány příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Nezáleží na tom, zda se jedná o příjmy zdaňované běžnou sazbou daně na základě podaného daňového přiznání, nebo od daně z příjmů osvobozené, a nezáleží na skutečnosti, zda je činnost vykonávána soustavně.

Povinnosti OSVČ:

  • nejpozději do 8 dnů ohlásit u příslušné zdravotní pojišťovny zahájení, případně ukončení činnosti
  • odvádět na účet VoZP ČR pravidelně měsíční zálohy na pojistné, pokud není od placení těchto záloh osvobozen, nejpozději do 8. dne následujícího měsíce
  • nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měl podat daňové přiznání za předchozí zdaňovací období, předložit VoZP ČR vyplněný formulář „Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné“
  • doplatit rozdíl mezi zálohami a skutečnou výší pojistného vypočtenou z dosažených příjmů do 8 dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán přehled.
  • do 8 dnů od zjištění skutečností, které vedly k opravě dańového přiznání předložit VoZP ČR opravný Přehled a do 30 dnů doplatit dlužné pojistné

Vyměřovacím základem u osoby samostatně výdělečně činné je (od roku 2006) 50% příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Osoba samostatně výdělečně činná je povinna odvést pojistné z dosaženého vyměřovacího základu. Je-li dosažený vyměřovací základ nižší, než minimální vyměřovací základ, je osoba samostatně výdělečně činná povinna odvést pojistné z minimálního vyměřovacího základu.

 

Minimální zálohy na pojistné OSVČ 
Období: Záloha v Kč:
1.1.2004 – 31.12.2004 1071
1.1.2005 – 31.12.2005 1143
1.1.2006 – 31.03.2006 1218
1.4.2006 – 31.12.2006 1272
1.1.2007 – 31.12.2007 1360
1.1.2008 – 31.12.2008 1456
1.1.2009 – 31.12.2009 1590
1.1.2010 – 31.12.2010 1601
1.1.2011 – 31.12.2011 1670
1.1.2012 – 31.12.2012 1697
1.1.2013 – 31.12.2013 1748
1.1.2014 – 31.12.2014 1752
1.1.2015 – 31.12.2015 1797
1.1.2016 - 31.12.2016 1823
1.1.2017 - 31.12.2017 1906
1.1.2018 - 31.12.2018 2024
1.1.2019 - 2208

 

Bankovní spojení:
Účet pro zasílání pojistného : 2010201091/0710
Variabilní symbol pro : OSVČ - rodné číslo
Konstantní symbol : 3558
Specifický symbol : neuvádí se