Stát jako plátce

Stát je plátcem pojistného za osoby, které určuje §7odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pojištěnec je povinen oznámit zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné. Za osoby nezletilé nebo osoby bez způsobilosti k právním úkonům plní tuto povinnost jejich zákonný zástupce.

Za vyjmenované osoby platí stát měsíčně pojistné ve výši 13,5% z částky rovnající se vyměřovacímu základu pro platbu pojistného státem. Jedná se o tyto osoby:

 • nezaopatřené děti
 • poživatelé důchodů
 • ženy na mateřské a rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění
 • příjemci rodičovského příspěvku
 • uchazeči o zaměstnání
 • osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované, a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního, plného invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě
 • osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
 • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo stupni IV a osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I
 • osoby povolané k vojenskému cvičení
 • osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo osoby ve výkonu trestu odnětí svobody
 • mladiství, umístění ve školských zařízeních pro výkon ustavní výchovy a ochranné výchovy
 • osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku
 • osoby, které jsou plně invalidní nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání plného invalidního důchodu nebo starobního důchodu
 • osoby s trvalým pobytem na území ČR, příjemci dávek nemocenského pojištění, za které není plátcem pojistného zaměstnavatel ani stát, které neplatí pojistné ani jako osoby samostatně výdělečně činné
 • osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu
 • cizinci, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území ČR za účelem poskytnutí dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti
 • žadatel o udělení azylu a jeho dítě narozené na území, cizinec, jemuž bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu, a jeho dítě narozené na území, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti

Od 1. 1. 2018 činí vyměřovací základ částku 7 177 Kč. Od ledna 2018 platí za osoby, za které je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, měsíčně pojistné ve výši 969 Kč.

V souvislosti s uplatňováním odpočtu platí, že nárok na uplatnění odpočtu může použít pouze zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců. U tohoto zaměstnavatele lze uplatnit nárok na odpočet jen v případě zaměstnané osoby, které byl přiznán invalidní důchod ve smyslu ustanovení § 38 z.č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Období Vyměřovací základ v Kč Pojistné v Kč
01.01.2004 – 31.12.2004 3520 476
01.01.2005 – 31.12.2005 3556 481
01.01.2006 – 31.01.2006 3798 513
01.02.2006 – 31.03.2006 4144 560
01.04.2006 – 31.12.2006 4709 636
01.01.2007 – 31.12.2007 5035 680
01.01.2008 – 31.12.2009 5013 677
01.01.2010 – 31.10.2013 5355 723
01.11.2013 – 30.06.2014   5829 787
01.07.2014 – 31.12.2015 6259 845
01.01.2016 - 31.12.2016 6444 870
01.01.2017 - 31.12.2017 6814 920
01.01.2018 - 7177 969