Zaměstnanci

Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považují fyzické osoby uvedené v § 5 písm. a) zákona č. 48/ 1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění , pokud jim plynou příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle §6 zákona o daních z příjmů. Od ledna 2008 se již při vzniku a zániku zaměstnání nevychází z vazby na nemocenské pojištění.

S  přijetím zákona č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů se neuplatní ustanovení upravující maximální  vyměřovací základ pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění v období 2013 až 2016.