Zaměstnavatelé

Od 1. ledna 2012 s novelizací zákoníku práce jsou osoby činné na základě dohody o provedení práce považovány za zaměstnance s povinností platit pojistné na zdravotní pojištění, dosáhnou – li v kalendářním měsíci příjmu 10 001 a více Kč.

Od 1. ledna 2012 u osob činných na dohodu o pracovní činnosti se za zaměstnance pro účely zdravotního pojištění považuje osoba, která dosáhla rozhodného (započitatelného) příjmu v částce 2 500 Kč.

Z hlediska zdravotního pojištění se nepovažují za zaměstnance pro účely zdravotního pojištění členové okrskových volebních komisí při volbách do Parlamentu ČR, Evropského parlamentu a zastupitelstev územních samosprávních celků.

Zaměstnavatelem se pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z příjmů, zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky.

Zaměstnavatel je povinen nejpozději do osmi dnů provést u VoZP ČR oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení, o skutečnostech rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné. O oznamovacích skutečnostech je zaměstnavatel povinen vést evidenci a dokumentaci.

Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od daně osvobozeny, a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním.

Na platbě pojištění se podle zákona na všeobecné zdravotní pojištění podílí zaměstnavatel (9% z vyměřovacího základu) a zaměstnanec (4,5% z vyměřovacího základu). Pojistné za zaměstnance odvádí zaměstnavatel ve výši 13,5% z vyměřovacího základu, po zaokrouhlení na 1 Kč nahoru. Pojistné se platí za jednotlivé kalendářní měsíce, splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce bez ohledu na den výplaty mezd. Pro zaměstnavatele tím dochází ke sjednocení termínu splatnosti pojistného na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Takto se postupovalo poprvé při platbě pojistného za prosinec 2009, což znamená, že úhradu pojistného za tento měsíc musel zaměstnavatel uhradit nejpozději 20. ledna 2010. O skutečných platbách pojistného je zaměstnavatel povinen vést průkaznou evidenci.

Zdravotní pojišťovna provádí kontrolu plnění zákonných povinností zaměstnavatelů danou zákonem ČNR č. 592/1992 Sb. Na žádost příslušné zdravotní pojišťovny je zaměstnavatel povinen předložit údaje rozhodné pro výpočet pojistného, včetně rodného čísla každého zaměstnance. Rozhodné období, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ zaměstnance, je kalendářní měsíc, za který se pojistné platí. Pokud zdravotní pojišťovna kontrolou zjistí, že nebylo pojistné zaplaceno včas a nebo ve správné výši, je zaměstnavatel povinen platit penále.

Zaměstnavatelé jsou povinni nejpozději v den splatnosti pojistného předávat „Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele“, obsahující údaje o počtu zaměstnanců pojištěných u VoZP ČR, úhrn jejich vyměřovacích základů a celkovou výši pojistného za příslušné mzdové období. V souvislosti se změnou splatnosti pojistného tak dochází i ke změně termínu podání PPPZ rovněž od 1. do 20. dne následujícího měsíce.

V případě souběhů více zaměstnání přesáhne-li úhrn vyměřovacích základů zúčtovaných u více zaměstnavatelů částku maximálního vyměřovacího základu, považuje se část pojistného zaplaceného zaměstnancem vypočtená z úhrnu vyměřovacích základů přesahujících maximální vyměřovací základ za přeplatek zaměstnance na pojistném. Přeplatek se zaměstnanci vrací jen na písemnou žádost, na které je zaměstnavatel povinen do 8 dnů (§3 odst. 18 zákona č. 592/1992 Sb.) potvrdit zaměstnanci úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo za zaměstnance odvedeno pojistné. Stejně se postupuje bez ohledu na to, zda jednotlivá zaměstnání jsou v souběhu nebo na sebe navazují. Žádost o vrácení přeplatku může být vyřízena až po skončení kalendářního roku, tedy v době, kdy jsou známy vyměřovací základy za celý kalendářní rok. Výši uhrazeného pojistného pojištěnec dokládá potvrzením od jednotlivých zaměstnavatelů. Pokud by zaměstnanec v průběhu kalendářního roku změnil zdravotní pojišťovnu, podává žádost u každé z nich a každá zdravotní pojišťovna pak vrací pojistné v poměru podle délky pojištění.

Zaměstnavatelé budou odvádět zdravotní pojištění vypočtené ze skutečných příjmů zaměstnanců.

Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění u zaměstnanců v roce 2018 činí 1 647 Kč (vypočteno z minimální mzdy ve výši 12 200 Kč, platné od 1. 1. 2018).

 

Bankovní spojení 
Účet pro zasílání pojistného : 2010201091/0710
Variabilní symbol pro : zaměstnavatele - IČ
Konstantní symbol : 3558
Specifický symbol : neuvádí se