Odstranění tvrdosti zákona

Číslo

Uvozovací text

Obsah položky

Zařazení informace

 1.

Identifikační číslo

úplná

 2.

Kód

úplná

 3.

Pojmenování (název) životní situace

Odstraňování tvrdosti při předepsání penále, uložení pokuty a vyměření přirážky k pojistnému.

základní

 4.

Základní informace k životní situaci

Zdravotní pojišťovna může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly u penále předepsaného do výše 20 tis. Kč ke dni doručení žádosti o odstranění tvrdosti. U penále přesahujícího 20 tis. Kč, u pokut a u přirážek k pojistnému může odstranit tvrdosti rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny.

základní

 5.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Písemnou žádost je oprávněn podat plátce pojistného, kterému bylo předepsáno penále, uložena pokuta nebo vyměřena přirážka k pojistnému nebo jiná oprávněná osoba (např. dědic, opatrovník, zástupce na základě plné moci).

základní

 6.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

O odstranění tvrdosti nelze rozhodnout, jestliže plátce neuhradil veškeré splatné pojistné do dne vydání rozhodnutí o odstranění tvrdostí, na plátce pojistného byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo plátce pojistného (v případě právnické osoby) vstoupil do likvidace. Dále musí splňovat podmínky pro použití podpory de minimis podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury, nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis – ostatní odvětví, Nařízení Komise (EU)č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (Úřední věstník č. L 114/2012).

U ostatních podniků lze podporu de minimis poskytnout za předpokladu, že součet těchto podpornepřekročil za období daného rozpočtového roku a dvou předchozích let částku 200.000,-EUR (pro oblast silniční dopravy 100.000,-EUR), v oblasti rybolovu 30.000 EUR a v oblasti zemědělství 15.000 EUR za rozhodné období, tj. příslušný kalendářní rok a dva předchozí kalendářní roky.

základní

 7.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Řešení této situace je možné výhradně na základě písemné žádosti, která musí být podána nejpozději do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo předepsáno penále, uložena pokuta nebo vyměřena přirážka k pojistnému, tj. do 15 dnů od doručení platebního výměru nebo do 8 dnů v případě, že penále bylo předepsáno výkazem nedoplatků. Jestliže se objeví nové skutečnosti, které žadatel bez vlastního zavinění nemohl uplatnit do nabytí právní moci rozhodnutí, může být žádost podána do 3 let od právní moci platebního výměru (výkazu nedoplatků).

základní

 8.

Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o odstranění tvrdosti je třeba podat nejpozději do právní moci rozhodnutí u orgánu, který ho vydal, obvykle na příslušné pobočce VoZP ČR.

základní

 9.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Řízení o odstranění tvrdosti je vedeno pobočkami VoZP ČR nebo rozhodčím orgánem VoZP ČR. Podklady pro rozhodnutí připravují právní oddělení poboček a právní oddělení Ústředí, v případě rozhodování rozhodčím orgánem.

základní

 10.

Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou

Kromě písemné žádosti je nutné vyplnit formulář "Prohlášení" ke skutečnostem uvedeným v bodě 6 (týká se jen právnických osob a OSVČ) a doplatit veškeré splatné pojistné.

základní

 11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Je nezbytné vyplnit formulář "Prohlášení" a tento zaslat příslušné pobočce VoZP ČR, popř. osobě uvedené ve výzvě k zaslání tohoto prohlášení. Formulář Prohlášení k podpoře de minimis je k dispozici na webových stránkách VOZP v sekci plátci-OSVČ/Zaměstnavatelé-formuláře.

základní

 12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky nejsou stanoveny.

základní

 13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je nezbytné podat ve lhůtě uvedené v bodě 7. O žádosti by mělo být rozhodnuto ve lhůtě stanovené pro vydání rozhodnutí podle správního řádu. S ohledem na množství přijatých žádostí může dojít k jejímu prodloužení.

základní

 14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Kromě žadatele nejsou další účastníci.

základní

 15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Prokázání skutečností, kterými je odůvodněna podaná žádost o prominutí penále (např. zprávy o kontrole placení pojistného jinou zdravotní pojišťovnou, pokud bylo odváděno pojistné jiné zdravotní pojišťovně; doložení tíživé osobní situace - rozhodnutí o sociálních dávkách, výši invalidního důchodu, atd.)

základní

 16.

Elektronická služba, kterou lze využít

Datové schránky nebo lze využít elektronickou podatelnu za předpokladu, že podání je opatřeno uznávaným elektronickým podpisem. Pokud není podání e-podpisem opatřeno, je ho nutno do 5 dnů žádost písemně potvrdit.

základní

 17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

§ 53a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

rozšířená

 18.

Jaké jsou související předpisy

Pro základní zásady řízení se použije zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury, Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis - ostatní odvětví, a řízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (Úřední věstník č. L 114/2012).

úplná

 19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti vydanému rozhodnutí o odstranění tvrdosti nejsou přípustné opravné prostředky. Rozhodnutí o odstranění tvrdosti je rozhodnutím konečným.

rozšířená

 20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny

Rozšířená

 21.

Nejčastější dotazy

Úplná

 22.

Další informace

Úplná

 23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://portal.gov.cz

www.mzcr.cz

www.compet.cz

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=cs

www.eagri.cz

Rozšířená

 24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Rozhodování ve sporných případech placení pojistného a penále; předepisování dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále k úhradě výkazem nedoplatků; rozhodování o přirážce k pojistnému; rozhodování o uložení pokuty.

rozšířená

 25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Právní oddělení VoZP ČR

úplná

 26.

Kontaktní osoba - odpovědný správce popsaného řešení životní situace

Mgr.Lukáš Chmelík, vedoucí skupiny SOVŘ, právního oddělení Ústředí VoZP ČR

lchmelik@vozp.cz

úplná

 27.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.9.2015

úplná

 28.

Popis byl naposledy aktualizován

8.2.2018

základní

 29.

Datum konce platnosti popisu

Nebyl stanoven.

základní

 30.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

úplná