Oznamovací povinnost

Vážení pojištěnci,

ve snaze předejít případným nesrovnalostem a komplikacím, které by mohly nastat z důvodu nesplnění zákonné oznamovací povinnosti, si Vás dovolujeme upozornit, že v § 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je pojištěnci uložena povinnost oznámit příslušné zdravotní pojišťovně do osmi dnů změny, které se týkají jeho osoby a které souvisejí se zdravotním pojištěním, zejména pak změny, které mají vliv na identifikaci plátce pojistného.

Pojištěnci je tak mimo jiné dána povinnost oznámit zahájení či ukončení samostatné výdělečné činnosti, vznik či zánik povinnosti státu platit za něj pojistné (stát je plátcem pojistného za nezaopatřené děti, poživatele důchodu, příjemce rodičovského příspěvku, uchazeče o zaměstnání, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené,…), pojištěnec je také povinen oznámit, že se stal tzv. osobou bez zdanitelných příjmů.

Vážení pojištěnci, v případě jakýchkoliv nejasností se můžete se svým dotazem obrátit na naše call centrum, a to telefonicky na číslo 844 888 888, či e-mailem na info@vozp.cz, nebo můžete využít kterékoliv z kontaktních míst VoZP, jejichž přehled naleznete na našich internetových stránkách.

 

OZNAMOVACÍ POVINNOST STUDENTA


Student je účastníkem zdravotního pojištění jako každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Náklady na zdravotní pojištění nese stát, nejdéle však do 26 let věku. Pokud je však student současně osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), vzniká mu povinnost platit pojistné z příjmu ze samostatné výdělečné činnosti. Studenti prezenční a kombinované formy studia jsou podle zákona povinni sami oznamovat skutečnosti, které mají vliv na platbu pojistného s tím, že všechna oznámení se provádějí do 8 dnů od vzniku skutečnosti v místě příslušného úřadu (zdravotní pojišťovna, správa sociálního zabezpečení). Oznamovací povinnost studenta se týká především zahájení a ukončení studia, přerušení studia a data opětovného zápisu do studia po přerušení studia (opětovné zařazení do studia), a to nejdéle do 8 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti student dozvěděl.