Pokuta za nesplnění nebo porušení povinnosti plátce

číslo

uvozovací text

Obsah položky

 1.

Identifikační číslo

 2.

Kód

 3.

Pojmenování (název) životní situace

 Pokuta za nesplnění nebo porušení povinnosti

 4.

Základní informace k životní situaci

 Zákon stanoví, kdy může zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci nebo zaměstnavateli pokutu za nesplnění nebo porušení povinnosti v  § 44 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, § 26 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

 5.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ve věci jedná zdravotní pojišťovna z moci úřední, pokud zjistí porušení nebo nesplnění povinností.

 6.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

U příslušné pobočky VoZP ČR – obvykle oddělení kontroly plateb pojistného nebo oddělení zdravotních služeb.

Pokud již byla pokuta uložena platebním výměrem je nutno postupovat ve smyslu poučení uvedeném v závěru rozhodnutí.

 7.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Uložení pokuty obvykle předchází výzva k dodatečnému splnění povinnosti, k odstranění nežádoucího stavu nebo oznámení o zahájení správního řízení. V tomto stádiu je nutno reagovat, splnit požadovanou povinnost a orgánu, který výzvu nebo oznámení odeslal, oznámit, popř. doložit její dodatečné splnění. V případě, že požadovaná povinnost byla splněna již dříve, doložit její splnění.

 8.

Na které instituci životní situaci řešit

 U orgánu, který pokutu uložil, obvykle na příslušné pobočce VoZP ČR

 9.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Je nutno se spojit co nejdříve s příslušným referentem vyřizujícím doručenou písemnost, popřípadě s vedoucím daného oddělení na příslušné pobočce VoZP ČR, a to buď osobně v úředních hodinách, nebo písemně. Elektronickou cestou je možno komunikovat přes datové schránky nebo e-podatelnu v případě, že podání je opatřeno uznávaným elektronickým podpisem.

 10.

Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou

Průkaz pojištěnce, OP nebo jiný doklad s fotografií, příslušný doručený dokument, doklady dokazující Vaše tvrzení.

 11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K dodatečnému splnění povinnosti plátce pojistného jsou k dispozici některé formuláře.

 12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Plátce nebo Poskytovatel je vedle pokuty navíc povinen uhradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1.000,-Kč. Paušální částka se ve zvláště složitých případech nebo v případech, kdy byl přibrán znalec z jiného oboru než oboru dopravy nebo zdravotnictví odvětví psychiatrie nebo toxikologie, zvyšuje o 2 500 Kč. Pokud byl přibrán znalec z oboru dopravy nebo zdravotnictví odvětví psychiatrie nebo toxikologie, zvyšuje se paušální částka o 5 000 Kč. Pokud bylo přibráno více znalců, částky za znalce se sčítají. Paušální částka nákladů řízení po zvýšení může činit nejvýše 10 000 Kč. Tyto náklady mu budou uloženy rozhodnutím.

 13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokutu dle § 44 zák. č. 48/1997 Sb. lze uložit do 2 let ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti plátcem pojistného, nejdéle však do 5 let od doby, kdy oznamovací povinnost měla být splněna.

Pokutu uloženou podle § 26 zák. č. 592/1992 Sb. lze uložit do 2 let ode dne, kdy se zdravotní pojišťovna dozvěděla o nesplnění nebo porušení povinnosti, nejpozději však do pěti let ode dne, kdy k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo.

 14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni

 15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Plátce může být vyzván k doplnění svého podání nebo k doložení uváděných skutečností.

 16.

Elektronická služba, kterou lze využít

Mimo datové schránky, lze využít elektronickou podatelnu za předpokladu, že podání je opatřeno uznávaným elektronickým podpisem. Pokud není podání e-podpisem opatřeno, je nutno do 5 dnů ho písemně potvrdit.

 17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 18.

Jaké jsou související předpisy

Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení

 19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 Odvolání – podává se ve lhůtě 15 dnů od doručení platebního výměru, kterým byla pokuta uložena k rozhodčímu orgánu VoZP ČR prostřednictvím příslušné pobočky VoZP ČR, která rozhodnutí vydala. Odvolání má odkladný účinek.

 20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 Za nesplnění nebo porušení povinnosti plátce pojistného může zdravotní pojišťovna uložit pokutu za nesplnění oznamovací povinnosti podle § 10 zák. č. 48/1997 Sb. pojištěnci do výše 10.000,-Kč a zaměstnavateli do výše 200.000,-Kč. Při opakovaném nesplnění může být tato pokuta uložena ve dvojnásobné výši.

Pojištěnci může být uložena pokuta za nesplnění povinnosti uvedené v § 12 písm. e) (opětovné nesplnění povinnosti podrobit se preventivní prohlídce), písm. i) až k) uvedeného zákona nebo byl-li pojištěnec předčasně propuštěn z lůžkové péče pro soustavné hrubé porušování vnitřního řádu poskytovatele lůžkové péče, pojištěnec předčasně propuštěn z lůžkové péče pro soustavné hrubé porušování vnitřního řádu poskytovatele lůžkové péče, až do výše 500,-Kč a za prokázání se při poskytování hrazených služeb průkazem pojištěnce zdravotní pojišťovny, jejímž už není pojištěncem, pokuta až do výše 5.000,-Kč. Za nesplnění povinnosti zaměstnavatele podle § 45 odst. 4 zákona zaslat zdravotní pojišťovně kopii záznamů o pracovním úraze za uplynulý měsíc, až do výše 100.000,-Kč. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti nebo porušení či nesplnění povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy porušení nebo nesplnění povinnosti došlo.

Za nesplnění povinnosti spojených s kontrolou podle § 22 odst. 3 písm. a) a b) zák. č. 592/1992 Sb., nepředávání přehledu o platbách pojistného podle § 24 odst. 2 a 3 uvedeného zákona a povinností podle § 25 a za nepoužívání tiskopisu zdravotní pojišťovny podle § 28, lze uložit pokutu do výše 50.000,-Kč za jednotlivé nesplnění nebo porušení povinnosti. Pokutu lze uložit do dvou let ode dne, kdy se o porušení nebo nesplnění povinnosti zdravotní pojišťovna dozvěděla, nejpozději však do pěti let, kdy porušení nebo nesplnění povinnosti došlo.

 21.

Nejčastější dotazy

 22.

Další informace

 23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://portal.gov.cz

www.mzcr.cz

 24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Vyměření dlužného pojistného platebními výměry nebo výkazy nedoplatků,  odvolání, odstranění tvrdostí při uložení pokuty podle § 53a zák. č. 48/1997 Sb. 

 25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

 Právní oddělení VoZP ČR

 26.

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Chmelík vedoucí skupiny SOVŘ, právního oddělení Ústředí VoZP ČR

lchmelik@vozp.cz

 27.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22. 4. 2014

 28.

Popis byl naposledy aktualizován

8.2.2018

 29.

Datum konce platnosti popisu

 Nebyl stanoven.

 30.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace