Pravděpodobná výše pojistného

Číslo

Uvozovací text

Obsah položky

Zařazení informace

 1.

Identifikační číslo

úplná

 2.

Kód

úplná

 3.

Pojmenování (název) životní situace

Pravděpodobná výše pojistného

základní

 4.

Základní informace k životní situaci

V případě, že zaměstnavatel nejpozději v den splatnosti pojistného (podle § 5 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, je pojistné splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce), nepředal příslušné zdravotní pojišťovně přehled o platbách pojistného podle § 25 odst. 3 uvedeného zákona, nebo osoba samostatně výdělečně činná nepodala přehled o svých příjmech a výdajích způsobem a v termínu stanoveném v § 24 odst. 2 a 3, a to ani ve lhůtě určené v písemné výzvě, může zdravotní pojišťovna podle § 25a stanovit rozhodnutím pravděpodobnou výši pojistného, pokud byl plátce pojistného v uvedené výzvě na tento následek upozorněn.

základní

 5.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ve věci jedná zdravotní pojišťovna z moci úřední, pokud zjistí porušení povinnosti plátcem.

základní

 6.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

U příslušné pobočky VoZP ČR – obvykle oddělení kontroly plateb pojistného.

Pokud již byla pravděpodobná výše rozhodnutím stanovena, je nutno postupovat podle poučení.

základní

 7.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Stanovení pravděpodobné výše pojistného předchází výzva k dodatečnému splnění povinnosti nebo oznámení o zahájení správního řízení. V tomto stádiu je nutno reagovat, splnit požadovanou povinnost a orgánu, který výzvu nebo oznámení odeslal, oznámit její dodatečné splnění. V případě, že požadovaná povinnost byla splněna již dříve, doložit její splnění. Povinný subjekt není oprávněn proces stanovení pravděpodobné výše pojistného zahájit svým návrhem.

základní

 8.

Na které instituci životní situaci řešit

 U orgánu, který pravděpodobnou výši pojistného stanovil, obvykle na příslušné pobočce VoZP ČR.

základní

 9.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Je nutno se spojit co nejdříve s příslušným referentem vyřizujícím doručenou písemnost, popřípadě s vedoucím oddělení kontroly plateb pojistného na příslušné pobočce VoZP ČR, a to buď osobně, v úředních hodinách nebo písemně. Elektronickou cestou je možno komunikovat prostřednictvím datových schránek nebo přes e-podatelnu v případě, že podání je opatřeno zaručeným elektronickým podpisem.

základní

 10.

Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou

Doklad totožnosti, příp. doklad opravňující k jednání v předmětné věci. Zaměstnavatel - přehled podle § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., (přehled o platbách pojistného, který obsahuje součet vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u VoZP ČR, celkovou výši pojistného vypočtenou jako součet pojistného jednotlivých zaměstnanců pojištěných u VoZP ČR a počet zaměstnanců, na které se údaje vztahují) a osoba samostatně výdělečně činná přehled podle § 24 odst. 2 a 3 uvedeného zákona (přehled o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu, pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu a doklad o dni podání daňového přiznání, příp. změny shora uvedených údajů).

základní

 11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro zaměstnavatele: hromadná oznámení a přehledy o platbách pojistného za příslušný měsíc. Pro osoby samostatně výdělečné činné: přehledy o příjmech a výdajích za příslušný rok. K dispozici na webu - Formuláře a v papírové formě na příslušných pobočkách VoZP ČR.

základní

 12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky nejsou stanoveny.

základní

 13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta je dána právem pojišťovny předepsat dlužné pojistné, které se promlčuje za 10 let ode dne splatnosti.  

základní

 14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 Další účastníci nejsou stanoveni.

základní

 15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 Plátce může být vyzván k doplnění svého podání nebo k doložení svých tvrzení.

základní

 16.

Elektronická služba, kterou lze využít

Datové schránky VoZP ČR nebo lze využít elektronickou podatelnu za předpokladu, že podání je opatřeno zaručeným elektronickým podpisem. Pokud není podání e-podpisem opatřeno, je nutno do 5 dnů písemně potvrdit.

základní

 17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Postupuje se podle ustanovení § 25a zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

rozšířená

 18.

Jaké jsou související předpisy

Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

úplná

 19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o stanovení pravděpodobné výše pojistného lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání k rozhodčímu orgánu VoZP ČR, a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal. Odvolání má odkladný účinek. O případném odvolání rozhodne Rozhodčí orgán VoZP ČR. Zdravotní pojišťovna je po řádném splnění předmětné povinnosti oprávněna rozhodnutí o pravděpodobné výši pojistného zrušit.  

rozšířená

 20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V souvislosti s rozhodnutím o stanovení pravděpodobné výše pojistného nejsou sankce stanoveny. Stanovením pravděpodobné výše pojistného není dotčena povinnost plátců pojistného předložit přehled podle § 24 odst. 2 a 3 nebo § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., ani možnost uložit pokutu podle § 26 uvedeného zákona.

rozšířená

 21.

Nejčastější dotazy

úplná

 22.

Další informace

úplná

 23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://portal.gov.cz

www.mzcr.cz

Internetové stránky jiných zdravotních pojišťoven.

rozšířená

 24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Vyměření dlužného pojistného platebními výměry nebo výkazy nedoplatků, uložení pokuty, odvolání, odstranění tvrdosti zákona. 

rozšířená

 25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

 Právní oddělení VoZP ČR

úplná

 26.

Kontaktní osoba - odpovědný správce popsaného řešení životní situace

Mgr. Lukáš Chmelík, vedoucí skupiny SOVŘ, právního oddělení Ústředí VoZP ČR lchmelik@vozp.cz

úplná

 27.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22. 4. 2014

úplná

 28.

Popis byl naposledy aktualizován

26. 1. 2018

základní

 29.

Datum konce platnosti popisu

 Nebyl stanoven.

základní

 30.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

úplná