VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

 hledá zaměstnance na pozici:
právník – pobočka Praha

 

Právník oddělení kontroly plateb pojistného pobočky je zaměstnanec s vysokými odbornými znalostmi z oblasti práva, zejména správního řízení, který zastupuje VoZP před soudy a řeší právní stránku pohledávek.

Činnosti v rámci pozice:

 • zastupování VoZP před soudy,
 • odborný dohled nad prací referentů, kteří realizují správní řízení a řeší pohledávky,
 • řešení právní stránky správy pohledávek, včetně metodické a konzultační činnosti v této oblasti,
 • konzultační a poradenská činnost v jednotlivých právních oblastech, včetně řešení právních sporů a zobecňování jejich výsledků,
 • vykonávání dalších činností zadaných vedoucím zaměstnancem v rámci zastupitelnosti prací na útvaru nebo dalších činností vykonávaných pod jeho vedením z důvodu legislativních nebo organizačních změn činností útvaru. Druh těchto prací musí být srovnatelný s činnostmi pozice, kterou zaměstnanec vykonává.

Typová pracovní náplň:

 • Zastupuje VoZP v řízeních před soudem ve sporech souvisejících s činností pobočky (incidenční spory, sporné pohledávky),

    zastupuje VoZP v nalézacím, exekučním, dědickém, adhezním a insolvenčním řízení,

 • uplatňuje pohledávky VoZP cestou nalézacího, exekučního nebo insolvenčního řízení, v dražbách, dědických řízení, adhezních řízeních, řeší v součinnosti s právním oddělením Ústředí právní otázky a zabezpečuje praktickou aplikaci jednotného výkladu obecně závazných právních norem a interních normativních aktů v rámci činnosti pobočky,
 • zpracovává a realizuje případy autoremedury, obnovy řízení, popř. řízení mimo odvolací řízení či jiných řízení v souladu s platnými právními předpisy, interními normativními akty VoZP a pokyny právního oddělení Ústředí,
 • zabezpečuje proces správního výkonu rozhodnutí vydaných ve správním řízení pobočkou; odpovídá za vymáhání jednotlivých právních titulů ve lhůtách stanovenými obecně závaznými a zvláštními právními předpisy,
 • zabezpečuje proces vymáhání pohledávek cestou určeného soudního exekutora,
 • zpracovává odpisy nedobytných pohledávek v rozsahu vymezeném interním předpisem VoZP,
 • poskytuje právní pomoc ostatním organizačním útvarům pobočky při řešení předmětu jejich činnosti, zejména v oblasti správního řízení, ve věci vydávání výkazu nedoplatků aj.,
 • zpracovává stanoviska, návrhy a předkládací zprávy pro právní odbor Ústředí k odvoláním podaným proti platebním výměrům na dlužné pojistné, penále, pokuty, přirážky k pojistnému, popř. pravděpodobné výše pojistného, k žádostem o odstranění tvrdosti zákona, o kterých rozhoduje rozhodčí orgán, a k podáním nebo stížnostem řešených právním odborem Ústředí VoZP ČR,
 • vyhotovuje rozhodnutí o žádostech o odstranění tvrdosti zákona, o kterých je oprávněna rozhodovat VoZP, zajišťuje jejich předání ekonomickému odboru Ústředí k  zaúčtování v účetnictví VoZP,
 • komunikuje s dlužníky, exekutorskými úřady, notáři, insolvenčními správci, orgány činnými v trestním řízení a dalšími subjekty v rámci výkonu svěřené agendy,
 • vyjadřuje se k podaným žalobám, odvoláním, návrhům na zastavení exekuce,
 • uplatňuje pohledávky za majetkovou podstatou v insolvenčním řízení,
 • vypracovává a předkládá právnímu oddělení Ústředí vyžádané statistické přehledy týkající se činnosti v oblasti vymáhání pohledávek za plátci pojistného,
 • při výkonu činnosti využívá a pořizuje data do IS VoZP ČR,
 • sleduje a vyhodnocuje insolvenční rejstřík prostřednictvím Přehledu událostí ISIR v IIS,
 • je předsedou odpisové komise v rámci pobočky a členem komise pro odstranění tvrdosti zákona,

          plní další úkoly v rámci zastupitelnosti prací na oddělení.

Kvalifikační předpoklady:
VŠ vzdělání právního zaměření, praxe minimálně 3 roky

Další požadavky:
Požadujeme vysoké komunikační dovednosti (přímé jednání s klienty) a pečlivost a důslednost prací, schopnost učit se novým věcem, analytické myšlení – schopnost pracovat s daty, pečlivost a důslednost prací, bezúhonnost doložená trestním rejstříkem ne starším 3 měsíců. Znalost mzdové problematiky a zkušenosti s kontrolní činností výhodou.

Nabízíme:

Zaměstnání ve stabilizované a prosperující zdravotní pojišťovně s tradicí.

Odpovídající finanční ohodnocení.

Pružnou pracovní dobu.

Zajímavý program zaměstnaneckých benefitů.

Mzdové benefity.

Dovolenou 25 dní.

Sick days 5 dní.

Nástup 1. 5. nebo dle dohody.

Pracovní poměr na dobu určitou jeden rok, poté možno na dobu neurčitou.

Životopis, včetně motivačního dopisu,  zasílejte: Mgr. Eva Frűhlingová, vedoucí oddělení kontroly plateb pojistného, tel. 222929135, Praha, Bělehradská 130, 120 00, nebo elektronicky na efruhlingova(na)vozp(tecka)cz.

Uchazeči, kteří chtějí, aby je VoZP oslovila, a to i opakovaně, v případě nabídky dalších volných míst je potřeba vyjádřit souhlas, aby jejich životopis byl archivován i po skončení výběrového/přijímacího řízení nejdéle však po dobu 6 měsíců.

K tomuto souhlasu můžete využít následující postup:

Na konec svého životopisu uveďte „jméno, příjmení, titul, souhlasím s archivací tohoto životopisu za účelem účasti v dalších výběrových řízení“. Pokud zasíláte písemně, připojte svůj podpis, pokud elektronicky převeďte životopis do PDF a odešle e-mailem.

V opačném případě jsou zaslané dokumenty skartovány dnem ukončení přijímacího/výběrového řízení.

Zaměstnavatel tímto informuje uchazeče o zaměstnání, že se v rámci výběrového/přijímacího řízení může seznámit s osobními údaji na veřejně přístupných profilech sociálních sítí.