Předepisování dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále výkazem nedoplatků

Číslo

Uvozovací text

Obsah položky

Zařazení informace

 1.

Identifikační číslo

úplná

 2.

Kód

úplná

 3.

Pojmenování (název) životní situace

Předepisování dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále k úhradě výkazem nedoplatků.

základní

 4.

Základní informace k životní situaci

V případě, že se plátce pojistného dostane do prodlení s úhradou pojistného na veřejné zdravotní pojištění, může příslušná zdravotní pojišťovna podle § 53 odst. 2 až 8 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, předepsat dlužné částky výkazem nedoplatků. Námitky proti výkazu nedoplatků nemají odkladný účinek a tento je vykonatelný dnem doručení.

základní

 5.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci jedná zdravotní pojišťovna z moci úřední, zjistí-li porušení nebo nesplnění povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

Základní

 6.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Po obdržení výkazu nedoplatků má plátce povinnost předepsaný dluh uhradit a dále postupovat podle podmínek uvedených v tomto rozhodnutí, dodržet bankovního spojení, lhůty a vyměřené částky dluhu a penále

základní

 7.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Povinný subjekt není oprávněn řízení o předepsání dlužného pojistného a penále zahájit svým návrhem.

základní

 8.

Na které instituci životní situaci řešit

Je nutno postupovat podle poučení. Přednostně se obraťte na příslušnou pobočku VoZP ČR, která výkaz nedoplatků vydala.

základní

 9.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na adresu pobočky VoZP ČR, která výkaz nedoplatků vydala – obvykle oddělení kontroly plateb pojistného a ve lhůtě 8 dnů od doručení výkazu nedoplatků

základní

 10.

Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti, průkaz pojištěnce, předmětný výkaz nedoplatků, popř. další písemnosti dokládající případné zaplacení dlužného pojistného a penále.

základní

 11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro výkaz nedoplatků nejsou formuláře pro plátce k dispozici.

základní

 12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky nejsou stanoveny.

základní

 13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro podání písemných námitek k výkazu nedoplatků je 8 dní od doručení výkazu nedoplatků. VOZP rozhodne o podaných námitkách ve lhůtě 30 dnů od jejich doručení.

základní

 14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 Další účastníci nejsou stanoveni.

základní

 15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Plátce může být, v případě jím podaných námitek správním orgánem nebo orgánem rozhodujícím o prominutí penále, vyzván k doplnění nebo k doložení uváděných tvrzení, nebo k předložení důkazů o tvrzené skutečnosti.

základní

 16.

Elektronická služba, kterou lze využít

Datové schránky VoZP ČR nebo lze využít elektronickou podatelnu za předpokladu, že podání plátce je opatřeno uznávaným elektronickým podpisem. Pokud není podání e-podpisem opatřeno, je ho nutno do 5 dnů písemně potvrdit.

základní

 17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Postupuje se podle ustanovení § 53 odst. 2 až 8 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

rozšířená

 18.

Jaké jsou související předpisy

Zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

úplná

 19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti výkazu nedoplatků lze podat do 8 dnů od doručení k příslušné  pobočce VoZP ČR písemné námitky, pokud plátce pojistného nesouhlasí s existencí dluhu na pojistném a penále nebo s jeho výší. Důvod podání námitek je plátce pojistného povinen v námitkách uvést. Na základě námitek zdravotní pojišťovna do 30 dnů od jejich doručení vydá rozhodnutí, kterým výkaz nedoplatků buď potvrdí, byla-li výše nedoplatků stanovena správně, nebo zruší. Pokud VoZP ČR nerozhodne o námitkách ve lhůtě 30 dnů od jejich doručení, pozbývá výkaz nedoplatků platnost. VoZP ČR je oprávněna výkaz nedoplatků zrušit z vlastního podnětu.

rozšířená

 20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V souvislosti s výkazem nedoplatků nejsou sankce stanoveny. V případě nezaplacení je výkaz nedoplatků vymáhán exekucí.

rozšířená

 21.

Nejčastější dotazy

Dotaz: Obdržel jsem výkaz nedoplatků, se kterým nesouhlasím. Co mohu udělat?

Odpověď: Pokud nesouhlasíte s existencí dluhu na pojistném a penále nebo s jeho výší, můžete do 8 dnů od doručení výkazu nedoplatků podat na adresu vyřizující pobočky VoZP ČR písemné námitky, ve kterých důvody uvedete a doložíte patřičné doklady. Případně je možné ve stejné lhůtě, tedy do 8 dnů od doručení výkazu, podat žádost o prominutí penále (řízení o odstraňování tvrdosti zákona).

úplná

 22.

Další informace

úplná

 23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://portal.gov.cz

www.mzcr.cz

Z internetových stránek jednotlivých zdravotních pojišťoven.

rozšířená

 24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Rozhodování ve sporných případech placení pojistného a penále platebními výměry

Řízení o odstraňování tvrdosti při předepsání penále.

rozšířená

 25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Právní oddělení VoZP ČR

úplná

 26.

Kontaktní osoba - odpovědný správce popsaného řešení životní situace

Mgr. Lukáš Chmelík, vedoucí skupiny SOVŘ, právního oddělení Ústředí VoZP ČR lchmelik@vozp.cz

úplná

 27.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.9.2015

úplná

 28.

Popis byl naposledy aktualizován

8.2.2018

základní

 29.

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven

základní

 30.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

 Nestanoveny.

úplná