Přirážka k pojistnému

číslo

uvozovací text

Obsah položky

zařazení informace

 1.

Identifikační číslo

úplná

 2.

Kód

úplná

 3.

Pojmenování (název) životní situace

Přirážka k pojistnému na veřejné zdravotní pojištění zaměstnavateli, u kterého došlo v uplynulém kalendářním roce k opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin.

základní

 4.

Základní informace k životní situaci

Jedná se o sankční opatření vůči zaměstnavatelům uložené ustanovením § 45 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

základní

 5.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci jedná zdravotní pojišťovna z moci úřední, pokud zjistí porušení shora uvedeného ustanovení.

základní

 6.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zaměstnavatel může předcházet opakovanému výskytu pracovních úrazů a nemocí z povolání účinnými opatřeními na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

základní

 7.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Řízení zahajuje zdravotní pojišťovna z moci úřední na základě vlastních zjištění a vyhodnocení.

základní

 8.

Na které instituci životní situaci řešit

Ve zdravotní pojišťovně, u jejíchž pojištěnců k opakovanému výskytu došlo.

základní

 9.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na základě doručení oznámení o zahájení správního řízení příslušnou zdravotní pojišťovnou, které obsahuje potřebné kontaktní údaje.

základní

 10.

Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou

Doklad totožnosti, doklad opravňující k jednání v předmětné věci. Kopie záznamů o pracovních úrazech a hlášení nemocí z povolání za předchozí kalendářní rok.

základní

 11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Oznámení dle § 45 odst. 4 Zákona se provádí na tiskopisech Záznam o pracovním úrazu, vzor tiskopisu v Nařízení vlády ČR č. 201/2010Sb., možno zakoupit v prodejnách SEVT, Formulář Záznam o úrazu na stránkách VOZP sekce plátci-zaměstnavatelé-formuláře.

základní

 12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

základní

 13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Platební výměr stanoví lhůtu k zaplacení přirážky k pojistnému a v části poučení je uvedená lhůta k podání odvolání. Lhůtu pro vyřízení odvolání stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tak, že odvolání by mělo být projednáno do 30 dnů od jeho obdržení. Ve složitějších případech lze lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů.

základní

 14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

základní

 15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Doložit splnění povinností vyplývajících z § 45 zákona č. 48/1997 Sb.

základní

 16.

Elektronická služba, kterou lze využít

Datové schránky VoZP ČR nebo lze využít elektronickou podatelnu za předpokladu, že podání je opatřeno uznávaným elektronickým podpisem. Pokud není podání e-podpisem opatřeno, je ho nutno do 5 dnů písemně potvrdit.

základní

 17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

rozšířená

 18.

Jaké jsou související předpisy

Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

úplná

 19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 Odvolání – podává se ve lhůtě 15 dnů od doručení platebního výměru, kterým byla přirážka k pojistnému vyměřena, k rozhodčímu orgánu VoZP ČR prostřednictvím příslušné pobočky VoZP ČR, která rozhodnutí vydala.

rozšířená

 20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Výše přirážky může činit až 5 % podílu pojistného hrazeného zaměstnavatelem za všechny zaměstnance. Zaměstnavatel při nesplnění povinnosti zasílat příslušné zdravotní pojišťovně kopie záznamů o pracovních úrazech - viz bod 4. Při nesplnění této povinnosti může příslušná zdravotní pojišťovna uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 100 tis. Kč.

rozšířená

 21.

Nejčastější dotazy

-

úplná

 22.

Další informace

-

úplná

 23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://portal.gov.cz

www.mzcr.cz

internetové stránky ostatních zdravotních pojišťoven

rozšířená

 24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

rozšířená

 25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Právní oddělení VoZP ČR

úplná

 26.

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Chmelík, vedoucí skupiny SOVŘ, právního oddělení ÚstředíVoZP ČR lchmelik@vozp.cz

úplná

 27.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 8.2.2018

úplná

 28.

Popis byl naposledy aktualizován

8.2.2018

základní

 29.

Datum konce platnosti popisu

 Nebyl stanoven.

základní

 30.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

úplná