Přirážka k pojistnému

číslo

uvozovací text

Obsah položky

zařazení informace

 1.

Identifikační číslo

úplná

 2.

Kód

úplná

 3.

Pojmenování (název) životní situace

Přirážka k pojistnému na veřejné zdravotní pojištění zaměstnavateli, u kterého došlo v uplynulém kalendářním roce k opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin.

základní

 4.

Základní informace k životní situaci

Jedná se o sankční opatření vůči zaměstnavatelům uložené ustanovením § 45 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

základní

 5.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci jedná zdravotní pojišťovna z moci úřední, pokud zjistí porušení shora uvedeného ustanovení.

základní

 6.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zaměstnavatel může předcházet opakovanému výskytu pracovních úrazů a nemocí z povolání účinnými opatřeními na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

základní

 7.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Řízení zahajuje zdravotní pojišťovna z moci úřední na základě vlastních zjištění a vyhodnocení.

základní

 8.

Na které instituci životní situaci řešit

Ve zdravotní pojišťovně, u jejíchž pojištěnců k opakovanému výskytu došlo.

základní

 9.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na základě doručení oznámení o zahájení správního řízení příslušnou zdravotní pojišťovnou, které obsahuje potřebné kontaktní údaje.

základní

 10.

Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou

Doklad totožnosti, doklad opravňující k jednání v předmětné věci. Kopie záznamů o pracovních úrazech a hlášení nemocí z povolání za předchozí kalendářní rok.

základní

 11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Oznámení dle § 45 odst. 4 Zákona se provádí na tiskopisech Záznam o pracovním úrazu, vzor tiskopisu v Nařízení vlády ČR č. 201/2010Sb., možno zakoupit v prodejnách SEVT, Formulář Záznam o úrazu na stránkách VOZP sekce plátci-zaměstnavatelé-formuláře.

základní

 12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

základní

 13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Platební výměr stanoví lhůtu k zaplacení přirážky k pojistnému a v části poučení je uvedená lhůta k podání odvolání. Lhůtu pro vyřízení odvolání stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tak, že odvolání by mělo být projednáno do 30 dnů od jeho obdržení. Ve složitějších případech lze lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů.

základní

 14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

základní

 15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Doložit splnění povinností vyplývajících z § 45 zákona č. 48/1997 Sb.

základní

 16.

Elektronická služba, kterou lze využít

Datové schránky VoZP ČR nebo lze využít elektronickou podatelnu za předpokladu, že podání je opatřeno uznávaným elektronickým podpisem. Pokud není podání e-podpisem opatřeno, je ho nutno do 5 dnů písemně potvrdit.

základní

 17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

rozšířená

 18.

Jaké jsou související předpisy

Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

úplná

 19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 Odvolání – podává se ve lhůtě 15 dnů od doručení platebního výměru, kterým byla přirážka k pojistnému vyměřena, k rozhodčímu orgánu VoZP ČR prostřednictvím příslušné pobočky VoZP ČR, která rozhodnutí vydala.

rozšířená

 20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Výše přirážky může činit až 5 % podílu pojistného hrazeného zaměstnavatelem za všechny zaměstnance. Zaměstnavatel při nesplnění povinnosti zasílat příslušné zdravotní pojišťovně kopie záznamů o pracovních úrazech - viz bod 4. Při nesplnění této povinnosti může příslušná zdravotní pojišťovna uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 100 tis. Kč.

rozšířená

 21.

Nejčastější dotazy

-

úplná

 22.

Další informace

-

úplná

 23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://portal.gov.cz

www.mzcr.cz

internetové stránky ostatních zdravotních pojišťoven

rozšířená

 24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

rozšířená

 25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Právní oddělení VoZP ČR

úplná

 26.

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Chmelík, vedoucí skupiny SOVŘ, právního oddělení ÚstředíVoZP ČR lchmelik(na)vozp(tecka)cz

úplná

 27.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 8.2.2018

úplná

 28.

Popis byl naposledy aktualizován

8.2.2018

základní

 29.

Datum konce platnosti popisu

 Nebyl stanoven.

základní

 30.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

úplná