destnik

 

Příspěvky pro děti na letní individuální ozdravný pobyt u moře v roce 2021

 

Letním individuálním ozdravným pobytem u moře se rozumí nepřetržitý pobyt v délce nejméně 15 dní, který je pořádán cestovní kanceláří v termínu od 25. 6. 2021 do 30. 9. 2021 a uhrazen v českých korunách. Pobytu se účastní děti zdravotně pojištěné u VoZP s doprovodem rodičů/zákonných zástupců či jiné zmocněné dospělé osoby. Příspěvek lze přiznat pouze dítěti.

Na příspěvek nemá nárok dítě, které je zařazeno na vysokohorský ozdravný pobyt .

Příspěvek je určen dětem, které splňují tyto zdravotní indikace

 • L20 -        atopická  dermatitida
 • L21 -        seboroická dermatitida
 • L23 -        alergická kontaktní dermatitida
 • L25 -        neurčená kontaktní dermatitida
 • L30 -        jiná dermatitida
 • L40 -        lupénka -  psoriáza

Výše příspěvku

 • Do výše uhrazené částky za dítě, max. však 8 000 Kč jedenkrát v roce. 

Podmínky pro přiznání příspěvku

 • Dítě a jeden rodič/zákonný zástupce je pojištěn u VoZP,
 • dítě splňuje věkovou hranici 7 – 14 let + 364 dní. V den odjezdu na pobyt dítě dovrší 7 let věku a v den návratu z pobytu dítě nedovrší věk 15 let,
 • dítě splňuje uvedené zdravotní indikace,
 • přímořský pobyt trvá min. 15 dní (14 nocí) a je organizován cestovní kanceláří.

Co je třeba doložit

Před pobytem (do 30. 6. 2021):

 • vyplněnou a podepsanou žádost s povinnou přílohou ZDE. Povinnou přílohou je „Potvrzení o zdravotním stavu dítěte“, které vyplní oborný ošetřující kožní lékař dítěte (dermatolog) na základě zdravotních indikací pro přiznání příspěvku. Z potvrzení o zdravotním stavu musí být patrné, že se jedná o soustavné léčení onemocnění s indikací, která je podmínkou pro přiznání příspěvku prevence.

Adresa a termín pro doručení žádosti

Oba formuláře „Žádost“ a „Potvrzení o zdravotním stavu dítěte“ (vyplní kožní lékař) současně doručte osobně nebo zašlete poštou nejpozději však do 30. 6. 2021 na adresu:

Ústředí VoZP ČR
Drahobejlova 1404/4
190 03 Praha 9

Obálku označte „Příspěvky - moře 2021

Prosíme, abyste formuláře neposílali ani neodevzdávali na pobočky a jednatelství VoZP, ale doručili je nebo zaslali poštou na výše uvedenou adresu Ústředí VoZP.

Doručené žádosti budou přijímány nejpozději do 30. 6. 2021, žádosti doručené po tomto termínu nebudou posuzovány.


Po absolvování pobytu je zákonný zástupce dítěte povinen

 • Zaslat VoZP formulář obsahující čestné prohlášení o absolvování pobytu ZDE a to nejpozději do 30. 11. 2021,
 • přílohou čestného prohlášení bude kopie smlouvy s cestovní kanceláří a kopie faktury nebo jiného dokladu o úhradě pobytu,
 • z předložených dokladů o úhradě přímořského pobytu musí být zřejmé, za co byla úhrada provedena, jednoznačně uvedena cena za dítě, identifikační údaje osob účastnících se pobytu (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu anebo pobytu přechodného), termín a místo přímořského pobytu.

Adresa a termín pro doručení čestného prohlášení po absolvování pobytu

Formulář s četným prohlášením a přílohami (smlouva s CK, doklad o úhradě pobytu) doručte osobně nebo zašlete na adresu:

Ústředí VoZP ČR
Drahobejlova 1404/4
190 03 Praha 9

Obálku označte „Příspěvky - moře 2021


Posouzení žádostí pojištěnců 

 • Všechny doručené žádosti budou posouzeny revizním lékařem VoZP z hlediska splnění podmínky zdravotní indikace.
 • Po zkontrolování všech požadovaných podmínek pro přiznání příspěvku vyrozumí VoZP zákonného zástupce dítěte o rozhodnutí v nejkratším možném termínu od doručení žádosti na Ústředí VoZP.

Všeobecné podmínky čerpání příspěvku

 • Žádost o příspěvek může podat pojištěnec, který je nepřetržitě pojištěn u VoZP od data úhrady služby do data vyplacení příspěvku; za nepřetržitost trvání pojistného vztahu se nepovažuje přerušení pojistného vztahu vzniklé odhlášením z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí ze zdravotního pojištění v ČR, anebo pokud je pojištěnec přihlášen ke zdravotnímu pojištění v jiné zemi EU.
 • Nárok na příspěvky ztrácejí pojištěnci, u nichž VoZP zjistila, že se přihlásili k jiné zdravotní pojišťovně, bez ohledu na to, kdy uhradili službu, na kterou žádají příspěvek.
 • Z dokladů o úhradě příspěvku musí být zřejmé, za co byla úhrada provedena, datum vystavení dokladu a cena. Nejednoznačné, pozměněné, stejně jako přepisované a dopisované nebo jakkoli znehodnocené doklady nelze akceptovat.
 • Proplatit lze pouze doklady o úhradě v českých korunách.

VoZP si vyhrazuje právo:

ukončit poskytování příspěvku po vyčerpání finančního limitu stanoveného Zdravotně pojistným plánem VoZP pro rok 2021,

rozhodovat o splnění stanovených podmínek pro přiznání příspěvku, přičemž rozhodující je znění podmínek platné ke dni, kdy pojištěnec uhradil částku za poskytnutou službu, na niž žádá o příspěvek.

Pro rozhodování o přiznání příspěvků jsou rozhodující:

 • zdravotně pojistný plán VoZP pro rok 2021,
 • úprava zveřejněná na webové adrese VoZP: www.vozp.cz .