Smluvní státy (mimo oblast EU)

Kromě právních předpisů, vyplývajících z členské České republiky v Evropské unii, je ČR vázána také bilaterálními smlouvami o sociálním zabezpečení s řadou dalších států, které upravují mj. i oblast zdravotního pojištění. Těmito tzv. smluvními státy jsou:

Albánie, Černá Hora, Izrael, Japonsko, Severní Makedonie, Spojené státy americké, Srbsko, Sýrie, Tunisko a Turecko.

Všechny smlouvy se smluvními státy obsahují určité společné principy:

1. Přednost mezistátních smluv před národní právní úpravou

Dvojstranné smlouvy o sociálním zabezpečení mají tzv. aplikační přednost před českým zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Ve vymezených situacích je tedy vyloučena aplikace českých právních předpisů (např. český občan, který pracuje ve smluvním státě, musí být pojištěn pouze v něm, i když má v ČR trvalý pobyt atd.)

2. Jediné pojištění ve státě výkonu ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní osoba podléhá předpisům o sociálním zabezpečení toho státu, na jehož území je činnost (typicky zaměstnání, SVČ) vykonávána.

Na rozdíl od principů stanovených právní úpravou EU však mezistátní smlouvy nevylučují dvojí pojištění v případě souběhu ekonomických aktivit. Osoba výdělečně činná na území ČR i smluvního státu tudíž bude pojištěna v obou státech. Není přitom podstatné, zda se jedná o zaměstnání či SVČ.

3. Rodinní příslušníci

Rovněž odlišně od právní úpravy EU bilaterální smlouvy prakticky neupravují problematiku nezaopatřených rodinných příslušníků (NRP). Pokud tedy český občan pracuje ve smluvním státě (a je tam proto také pojištěn), mohou být jeho nezaopatření rodinní příslušníci dále pojištění v ČR.

Částečná výjimka z uvedeného pravidla platí u smluv s Tuniskem a Japonskem. V případě bližších dotazů k problematice NRP u těchto dvou bilaterálních smluv kontaktujte pracoviště VoZP.

4. Vyslání

Všechny bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení znají institut vyslané osoby, které – při splnění stanovených podmínek – i nadále podléhají předpisům o sociálním zabezpečení vysílajícího státu. Smlouva s Izraelem neupravuje vyslání OSVČ.

5. Čerpání zdravotní péče

Smlouvy s Albánií, Černou Horou, Severní Makedonií, Srbskem, Tuniskem a Tureckem umožňují české zdravotní pojišťovně na žádost pojištěnce vystavit nárokový formulář, na jehož základě je možno ve druhém smluvním státě čerpat zdravotní péči v rozsahu nutné a neodkladné (za podmínek platných v konkrétním státě). V některých smluvních státech je vyžadována předchozí registrace u místní instituce zdravotního pojištění.

Tytéž smlouvy též umožňují české zdravotní pojišťovně dobrovolně schválit čerpání péče ve druhém smluvním státě nad rozsah péče nutné a neodkladné (např. při plánovaném léčení), případně poskytnout refundaci nákladů, které pojištěnec vynaložil při čerpání nutné a neodkladné zdravotní péče.

Smlouvy s Černou Horou, Severní Makedonií, Srbskem, Tuniskem a Tureckem za určitých okolností upravují i existenci vzniku pojištění, případně nároku na čerpání zdravotní péče, u pobíratelů důchodu. V případě bližších dotazů na toto téma kontaktujte pracoviště VoZP.

Další informace najdete v odkaze níže.