Snížení záloh pojistného OSVČ

číslo

uvozovací text

Obsah položky

Zařazení informace

 1.

Identifikační číslo

 

úplná

 2.

Kód

 

úplná

 3.

Pojmenování (název) životní situace

Snížení záloh OSVČ

základní

 4.

Základní informace k životní situaci

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) může požádat na základě § 8 odst. 4 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 592/1992 Sb.) o snížení zálohy na pojistné.

základní

 5.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

OSVČ na základě písemné žádosti.

základní

 6.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

OSVČ písemně požádá o snížení záloh na pojistné podle § 8 odst. 4 zákona č. 592/1992 Sb. pokud je její příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu, který připadá v průměru na 1 kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti, nejméně však v období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nejméně o jednu třetinu nižší než příjem připadající v průměru na 1 kalendářní měsíc v předcházejícím roce, v němž alespoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost. Snížení lze provést na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích OSVČ.

základní

 7.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Písemnou žádostí s odůvodněním snížení záloh.

základní

 8.

Na které instituci životní situaci řešit

U příslušné pobočky VoZP ČR podle místa trvalého bydliště.

základní

 9.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádost o snížení zálohy na pojistné lze podat písemně nebo osobně na příslušné pobočce zdravotní pojišťovny.

základní

 10.

Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, průkaz pojištěnce aj. Dále je nutné mít s sebou Formulář o snížení zálohy OSVČ.

základní

 11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář o snížení zálohy OSVČ je k dispozici na pobočce nebo na internetových stránkách zdravotní pojišťovny www.vozp.vz ., sekce plátci – osvč - formuláře

základní

 12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

základní

 13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny všechny požadované náležitosti, zdravotní pojišťovna vyhoví zpravidla do 30 dnů. Snížení lze provést na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled podle § 24 odst. 2

základní

 14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

základní

 15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Prokázání skutečnosti, kterou je žádost o snížení zálohy odůvodněna.

základní

 16.

Elektronická služba, kterou lze využít

Datové schránky VoZP ČR nebo lze využít elektronickou podatelnu za předpokladu, že podání je opatřeno zaručeným elektronickým podpisem.   Pokud není podání e-podpisem opatřeno, je nutno do 5 dnů písemně potvrdit.

základní

 17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

rozšířená

 18.

Jaké jsou související předpisy

Zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

úplná

 19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 Odvolání – podává se ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí o snížení záloh OSVČ k rozhodčímu orgánu VoZP ČR prostřednictvím příslušné pobočky VoZP ČR, která rozhodnutí vydala.

rozšířená

 20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení povinností nemusí být žádosti vyhověno.

rozšířená

 21.

Nejčastější dotazy

 

úplná

 22.

Další informace

 

úplná

 23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://portal.gov.cz

www.mzcr.cz

Další informace lze získat z internetových stránek jednotlivých zdravotních pojišťoven.

rozšířená

 24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Stanovení pravděpodobné výše pojistného, vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem, předepsání pojistného a penále výkazem nedoplatků.

rozšířená

 25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Právní oddělení VoZP ČR

úplná

 26.

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Chmelík, vedoucí skupiny SOVŘ právního oddělení Ústředí VoZP ČR lchmelik(na)vozp(tecka)cz

úplná

 27.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 22. 4. 2014

úplná

 28.

Popis byl naposledy aktualizován

8.2.2018

základní

 29.

Datum konce platnosti popisu

Nebyl stanoven.

základní

 30.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

 

úplná