Úřední deska

Úřední deska Vojenské zdravotní pojišťovny ČR je umístěna na Ústředí a pobočkách VoZP ČR ( zde ).

Doručování veřejnou vyhláškou

Úřední deska slouží ke zveřejnění oznámení k nedoručitelné korespondenci účastníků řízení, tzv. veřejnou vyhláškou, a informuje o místě uložení písemnosti.

Doručování veřejnou vyhláškou použije zdravotní pojišťovna v řízení podle § 53 odst. 1 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění, v případě, kdy jí není znám pobyt nebo sídlo účastníka řízení, nebo v případě, že se účastník řízení nezdržuje na místě svého pobytu, sídla nebo adrese pro doručování, které pojišťovně oznámil.

Doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že vyvěsí ve svém sídle po dobu 15 dnů oznámení o uložení písemnosti s jejím přesným označením. Oznámení se rovněž vyvěsí v sídle místně příslušné organizační jednotky zdravotní pojišťovny, která písemnost doručuje. Poslední den patnáctidenní lhůty se považuje za den doručení (§ 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění).

Oznámením k nedoručitelné písemnosti fyzickým osobám, které jsou účastníky řízení, se zároveň zveřejňuje jejich jméno a příjmení, datum narození a adresa bydliště. Zpracování a zveřejnění osobních údajů za tímto účelem je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zpracování osobních údajů pro jejich zveřejnění je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která se vztahuje na VoZP ČR jako správce osobních údajů, a která je zároveň správním orgánem v případech, kdy tak stanoví zákon. Zákonná povinnost pro VoZP ČR o doručování veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce v případech nedoručitelnosti písemnosti vyplývá z ust. § 25 odst. 1 a z ust. § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 
Typ Název Velikost Nahráno
2019.08.23.-Brno 87.15 KB 22.08.2019
2019.08.22.-Hradec-Kralove 89.46 KB 21.08.2019
2019.08.20.-Hradec-Kralove 85.18 KB 19.08.2019
2019.08.15.-Brno 86.34 KB 14.08.2019
2019.08.14.-Praha 104.85 KB 08.08.2019
2019.08.13.-Plzen 88.86 KB 12.08.2019
2019.08.12.-Usti-nad-Labem 106.71 KB 09.08.2019
2019.08.12.-Liberec 92.81 KB 09.08.2019
2019 4 01.01.2019