Vrácení přeplatku na pojistném

číslo

uvozovací text

Obsah položky

zařazení informace

1.

Identifikační číslo

úplná

2.

Kód

úplná

3.

Pojmenování (název) životní situace

Vrácení přeplatku na pojistném

základní

4.

Základní informace k životní situaci

Plátce pojistného žádá o vrácení přeplatku podle § 14 zák. č.592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, formou písemné žádosti.

základní

5.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zaměstnavatel a pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce

základní

6.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Plátce pojistného nebo jeho zákonný zástupce písemně požádá o vrácení přeplatku a zdravotní pojišťovna dle § 14 zák. č.592/1992 Sb., vrátí tento přeplatek plné výši jen v případě, že plátce pojistného nemá vůči zdravotní pojišťovně splatný závazek. Je-li takový závazek, použije se přeplatku pojistného k jeho úhradě. Za žádost o vrácení přeplatku pojistného se považuje vždy podání přehledu podle § 24 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., vyplývá-li z něho přeplatek pojistného a jestliže plátce pojistného nepožádal o použití přeplatku na úhradu zálohy na pojistné na další období.

základní

7.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Písemnou žádostí adresovanou zdravotní pojišťovně s odůvodněním žádosti k vrácení přeplatku na pojistném.

základní

8.

Na které instituci životní situaci řešit

U příslušné pobočky VoZP ČR – obvykle vyřizuje oddělení kontroly plateb pojistného.

základní

9.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádost o vrácení přeplatku lze zaslat poštou příslušné pobočce VoZP ČR nebo předat osobně na podatelnu příslušné pobočky. Elektronickou cestou je možno komunikovat prostřednictvím datových schránek VoZP ČR nebo přes e-podatelnu v případě, že podání je opatřeno uznávaným elektronickým podpisem.

základní

10.

Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou

Průkaz pojištěnce, OP nebo jiný doklad s fotografií, žádost o vrácení přeplatku, doklady dokazující Vaše tvrzení.

základní

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Použití formuláře není podmínkou podání žádosti. Pokud OSVČ žádá o vrácení přeplatku přehledem ve smyslu § 14 odst. 2 poslední věta zák.č. 592/1992 Sb., je formulářem daný přehled podle § 24 odst. 2 .

základní

12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

základní

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny všechny požadované náležitosti, zdravotní pojišťovna vyhoví zpravidla do 30 dnů.

základní

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

základní

15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel může být vyzván k doplnění svého podání nebo k doložení uváděných skutečností.

základní

16.

Elektronická služba, kterou lze využít

Datové schránky VoZP ČR nebo lze využít elektronickou podatelnu za předpokladu, že podání je opatřeno uznávaným elektronickým podpisem. Pokud není podání e-podpisem opatřeno, je nutno do 5 dnů písemně potvrdit.

základní

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zák. č.592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

základní

18.

Jaké jsou související předpisy

Zák. č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

úplná

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání – podává se ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí, kterým byla žádost zamítnuta nebo změněna k rozhodčímu orgánu VoZP ČR prostřednictvím příslušné pobočky VoZP ČR, která rozhodnutí vydala.

rozšířená

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Požádá-li plátce pojistného nebo jeho právní nástupce o vrácení přeplatku pojistného a zdravotní pojišťovna vrátila tento přeplatek po uplynutí lhůty stanovené pro rozhodnutí o přeplatku pojistného, je zdravotní pojišťovna povinna zaplatit penále.

rozšířená

21.

Nejčastější dotazy

úplná

22.

Další informace

úplná

23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://portal.gov.cz
www.mzcr.cz

rozšířená

24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Předepsání dlužného pojistného a penále výkazem nedoplatků, vyměření dlužného pojistného a penále platebními výměry;

rozšířená

25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Právní oddělení VoZP ČR

úplná

26.

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Chmelík, vedoucí skupiny SOVŘ právního oddělení Ústředí VoZP ČR lchmelik(na)vozp(tecka)cz

úplná

27.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

4.12.2015

úplná

28.

Popis byl naposledy aktualizován

8.2.2018

základní

29.

Datum konce platnosti popisu

Nebyl stanoven.

základní

30.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

úplná