Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem

číslo

uvozovací text

Obsah položky

zařazení informace

 1.

Identifikační číslo

úplná

 2.

Kód

úplná

 3.

Pojmenování (název) životní situace

Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem.

základní

 4.

Základní informace k životní situaci

Ve sporných případech placení pojistného a penále, rozhodují zdravotní pojišťovny platebními výměry - § 53 odst. 1 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Odvolání nemá odkladný účinek u platebního výměru na dlužné pojistné.

základní

 5.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ve věci jedná zdravotní pojišťovna z moci úřední, pokud zjistí porušení povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Za plátce pojistného je oprávněn jednat zaměstnavatel, pojištěnec nebo zákonný zástupce..

základní

 6.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Po obdržení platebního výměru, má plátce povinnost vyměřený dluh uhradit ve lhůtě stanovené v tomto rozhodnutí a postupovat podle podmínek uvedených na platebním výměru. Dodržení bankovního spojení, lhůty a vyměřené částky dluhu.

základní

 7.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

U příslušné pobočky VoZP ČR – obvykle oddělení kontroly plateb pojistného.

základní

 8.

Na které instituci životní situaci řešit

Je nutno postupovat podle poučení. Přednostně se obraťte na příslušnou pobočku VoZP ČR, která platební výměr vydala.

základní

 9.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na adresu pobočky VoZP ČR, která platební výměr vydala – obvykle oddělení kontroly plateb pojistného a ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

základní

 10.

Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti, průkaz pojištěnce, platební výměr, popř. další písemnosti dokládající zaplacení dlužného pojistného a penále.

základní

 11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro dlužné pojistné a penále nejsou formuláře k dispozici.

základní

 12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

základní

 13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V platebním výměru je jednak stanovená lhůta k zaplacení vyměřeného dluhu a v části poučení je uvedená lhůta k podání odvolání (15 dnů od doručení rozhodnutí). Lhůtu pro vyřízení odvolání stanoví správní řád tak, že odvolání by mělo být projednáno do 30 dnů od jeho obdržení. Ve složitějších případech lze lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů. Pro vyřízení žádosti o prominutí penále zákon nestanoví lhůtu, avšak žádost by měla být obvykle vyřízena ve stejné lhůtě jako pro vydání rozhodnutí dle správního řádu.

základní

 14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

základní

 15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Plátce může být odvolacím orgánem nebo orgánem rozhodujícím o prominutí penále vyzván k doplnění nebo k doložení uváděných tvrzení, nebo k předložení důkazů o tvrzené skutečnosti.

základní

 16.

Elektronická služba, kterou lze využít

Datové schránky VoZP ČR nebo lze využít elektronickou podatelnu za předpokladu, že podání je opatřeno zaručeným elektronickým podpisem.   Pokud není podání e-podpisem opatřeno, je nutno podání do 5 dnů písemně potvrdit.

základní

 17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem je upraveno v § 53 odst. 1 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

rozšířená

 18.

Jaké jsou související předpisy

Zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

úplná

 19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti vyměření dlužného pojistného a penále, lze podat odvolání do 15 dnů od doručení platebního výměru. Odvolání se podává prostřednictvím orgánu, který platební výměr vydal, k rozhodčímu orgánu VoZP ČR. Odvolání nemá odkladný účinek u platebního výměru na dlužné pojistné..

rozšířená

 20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nezaplacení dlužného pojistného a penále ve lhůtě stanovené je VoZP ČR povinna vyměřené dluhy vymáhat exekučně.

rozšířená

 21.

Nejčastější dotazy

úplná

 22.

Další informace

Můžete požádat o odstranění tvrdosti ve věci vyměření penále, žádost je nutno podat do právní moci platebního výměru na penále – za splnění podmínek uvedených v § 53a odst. 3 zák. č. 48/1997 Sb.

úplná

 23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://portal.gov.cz

www.mzcr.cz

rozšířená

 24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Řízení o odstranění tvrdosti, které se vyskytly při předepsání dlužného pojistného a penále platebním výměrem nebo výkazem nedoplatků.

rozšířená

 25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Právní oddělení VoZP ČR

úplná

 26.

Kontaktní osoba

Mgr.Lukáš Chmelík, vedoucí skupiny SOVŘ, právního oddělení Ústředí VoZP ČR

lchmelik@vozp.cz

úplná

 27.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 9. 2015

úplná

 28.

Popis byl naposledy aktualizován

8.2.2018

základní

 29.

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven

základní

 30.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

úplná