• Pojištěnci
 • Plátci
 • Poskytovatelé
 • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Kdo hradí zdravotní pojištění občanům Ukrajiny s dočasnou ochranou a co je třeba předložit

v kategorii dospělí (18 – 65 let)

Jsem student

Studuji v ČR, nebo na Ukrajině

 • Kopie potvrzení o studiu vydané školou (nahrajte fotografii nebo sken dokumentu)

 
Jsem osoba, pečující o jedno dítě ve věku do 7 let, nebo o dvě a více dětí ve věku do 15 let.

 • Vyplňte čestné prohlášení:

 1. Jméno dítěte

 2. Příjmení dítěte

 3. Číslo pojištěnce dítěte (uvedené na průkazu o zdravotním pojištění, zdravotní pojišťovna)

 4. Vazba k dítěti:
  - matka/otec – rodný list, doklad totožnosti k prokázání rodinné vazby,
  - jiná osoba která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů na území ČR (prababička, teta, známí rodiny)

 Jsem osoba závislá na péči (invalidní/zdravotně postižená) nebo pečuji o osobu závislou na péči

 • Kopie potvrzení o evidenci na úřadu práce

 Jsem uchazeč o zaměstnání evidovaným na úřadu práce

 • Kopie potvrzení o evidenci na úřadu práce

 Jsem zaměstnaný/á

 • Pouze ověření stavu – předložením podepsané pracovní smlouvy

 Jsem osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ)

 1. Datum zahájení činnosti

 2. IČO

 3. Číslo bankovního účtu, ze kterého budete platit pojistné

 4. Kopie živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání

Nespadám do žádné výše uvedené kategorie

Jste povinen se zaevidovat jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP):

 • Pojistné si budete hradit jako samoplátce formou měsíčních plateb na pojistné ve výši 2 187 Kč (stanovené pro rok 2022), který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

 • Sdělte číslo bankovního účtu, ze kterého budete platit pojistné.

V rámci on-line řešení budeme v případě nahlášení konkrétní životní situace požadovat tyto identifikační údaje:

 • Jméno

 • Příjmení

 • Číslo pojištěnce (uvedené na náhradním průkazu pojištěnce)

 • Číslo víza

 • Datum platnosti víza od

 • Kontaktní e-mail

 • Kontaktní telefon