Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“ nebo „InfZ“), nařizuje povinným subjektům poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Zákon stanoví pravidla pro poskytování informací a upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím. Povinnými subjekty podle tohoto zákona jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Neobsahuje-li žádost údaj o tom, komu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle tohoto zákona, adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny, není žádostí ve smyslu zákona.

Lhůta pro vyřízení žádosti činí 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Tato lhůta může být prodloužena ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů. Žádosti o poskytnutí informací podle tohoto zákona lze podat:

písemně:

  • poštou na adresu Ústředí VoZP ČR, Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9,
  • elektronicky do datové schránky p3aaext, do datových schránek jednotlivých poboček (adresy DS k dohledání na www.vozp.cz )
  • prostřednictvím naší elektronické podatelny info(na)vozp(tecka)cz (v případě, že žadatel disponuje elektronickým certifikátem uznané certifikační autority) nebo

ústně:

  • v sídlech poboček, jednatelství nebo Ústředí.

Dle zákona může žadatel podat u povinného subjektu do 30 dnů ode dne doručení stížnost na postup při vyřizování žádosti.
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Pokud VoZP ČR žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (nebo části žádosti), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Rozhodnutí musí obsahovat povinné náležitosti dle správního řádu. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí žadateli, který postoupí odvolání k projednání odvolacímu orgánu. O odvolání rozhoduje GŘ VZP ČR ve lhůtě do 15 dnů ode dne předložení odvolání tím, kdo rozhodoval v prvním stupni. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem.

Rok 2017 - přehled

V  roce 2017 bylo u VoZP ČR podáno celkem 31 žádostí o poskytnutí informací (dále jen žádosti). Na VoZP ČR byly podány v roce 2017 celkem dvě stížnosti na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informací podle § 16a InfZ. První stížnost se týkala výše nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací a druhá se týkala způsobu vyřízení žádosti. Oběma žádostem bylo vyhověno v plném rozsahu. Dále byly vydány 3 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, a to z následujícím důvodů. V prvním případě bylo oznámeno, že systém VoZP ČR neumožňuje poskytnout data v požadované struktuře a členění, v druhém případě byly požadovány osobní údaje v rozporu s právními předpisy a ve třetím případě měla být požadovaná data roztříděna na jednotlivě okresy, což systém VoZP ČR neumožňuje, neboť členění na okresy již bylo před lety zrušeno. Soudní řízení o právech a povinnostech podle tohoto zákona vedeno nebylo a VoZP ČR v roce 2017 neuzavřela žádnou výhradní licenci.

počet podaných žádostí o poskytnutí informace

31

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

3

počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

soudní řízení o přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

výhradní licence

0

počet stížností podaných podle § 16a InfZ

2


Informace dle zák. 106/1999 Sb.: