Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“ nebo „InfZ“), nařizuje povinným subjektům poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Zákon stanoví pravidla pro poskytování informací a upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím. Povinnými subjekty podle tohoto zákona jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Neobsahuje-li žádost údaj o tom, komu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle tohoto zákona, adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny, není žádostí ve smyslu zákona.

Lhůta pro vyřízení žádosti činí 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Tato lhůta může být prodloužena ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů. Žádosti, stížnosti, odvolání, případně jiné písemnosti podle tohoto zákona lze podat:

písemně:

  • poštou na adresu Ústředí VoZP ČR, Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
  • do datové schránky p3aaext
  • prostřednictvím naší elektronické podatelny posta(na)vozp(tecka)cz 

ústně:

  • v sídlech poboček, jednatelství nebo Ústředí.

Dle zákona může žadatel podat u povinného subjektu stížnost na postup při vyřizování žádosti. Stížnost se podává do 30 dnů ode dne:

  1. a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 InfZ,
  2. b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7) InfZ.

O stížnosti rozhoduje ve smyslu § 20 odst. 5 zákona Úřad pro ochranu osobních údajů, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pokud VoZP ČR žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (nebo její části), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí žadateli. O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti rozhoduje ve smyslu § 20 odst. 5 zákona Úřad pro ochranu osobních údajů, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo předloženo. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odvolání, resp. rozhodnutí o odmítnutí žádosti jsou přezkoumatelná v rámci soudního řízení.

 Rok 2019 - výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací

 V roce 2019 bylo u VoZP ČR podáno celkem 56 žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „InfZ“). Na VoZP ČR byly podány dvě stížnosti na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informací podle § 16a InfZ. První stížnost se týkala nečinnosti, neboť odpověď na žádost nebyla omylem odeslána. Stížnost byla obratem vyřízena kladně. V druhé stížnosti žadatel vyjádřil nesouhlas s výší úhrady nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Stížnosti nebylo vyhověno s tím, že částku za úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací nelze snížit. V uplynulém roce bylo vydáno 12 rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části a následně byly proti těmto rozhodnutím podány čtyři odvolání. Soudní řízení o právech a povinnostech podle InfZ nebylo vedeno, a tudíž nebyly vynaloženy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona žádné výdaje na zaměstnance ani na právní zastoupení. VoZP ČR v roce 2019 neuzavřela žádnou výhradní licenční smlouvu ve smyslu InfZ. 

Rok 2019

počet podaných žádostí

56

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části

12

počet podaných odvolání proti rozhodnutí

  4

soudní řízení o přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  0

výhradní licence

  0

počet stížností podaných podle § 16a InfZ

  2

náklady dle § 18 odst. 1 písm. c) InfZ

  0