Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“ nebo „InfZ“), nařizuje povinným subjektům poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Zákon stanoví pravidla pro poskytování informací a upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím. Povinnými subjekty podle tohoto zákona jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Neobsahuje-li žádost údaj o tom, komu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle tohoto zákona, adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny, není žádostí ve smyslu zákona.

Lhůta pro vyřízení žádosti činí 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Tato lhůta může být prodloužena ze závažných důvodů, nejvýše však
o 10 dnů. Žádosti, stížnosti, odvolání, případně jiné písemnosti podle tohoto zákona lze podat:

písemně:

  • poštou na adresu Ústředí VoZP ČR, Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
  • do datové schránky p3aaext
  • prostřednictvím naší elektronické podatelny posta(na)vozp(tecka)cz 

ústně:

  • v sídlech poboček, jednatelství nebo Ústředí.

Dle zákona může žadatel podat u povinného subjektu do 30 dnů ode dne doručení stížnost na postup při vyřizování žádosti.
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Pokud VoZP ČR žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (nebo části žádosti), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Rozhodnutí musí obsahovat povinné náležitosti dle správního řádu. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí žadateli, který postoupí odvolání k projednání odvolacímu orgánu. O odvolání rozhoduje GŘ VoZP ČR ve lhůtě do 15 dnů ode dne předložení odvolání tím, kdo rozhodoval v prvním stupni. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem.

Rok 2018 - výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací

V  roce 2018 bylo u VoZP ČR podáno celkem 46 žádostí o poskytnutí informací (dále jen „žádosti“). Na VoZP ČR byly podány celkem tři stížnosti na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informací podle § 16a InfZ. První i druhá stížnost se týkala téže žádosti, přičemž žadatel namítal nečinnost naší pojišťovny. Obě stížnosti byly vyřízeny tak, že jim bylo vyhověno a odpověď byla zaslána. U třetí stížnosti žadatel nesouhlasil s výší úhrady u nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Po odborném uvážení  bylo stížnosti vyhověno. V uplynulém roce bylo vydáno 5 rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části a jedno odvolání proti tomuto rozhodnutí. Soudní řízení o právech a povinnostech podle InfZ vedeno nebylo a tudíž nebyly vynaloženy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona žádné výdaje na zaměstnance ani na právní zastoupení. VoZP ČR v roce 2018 neuzavřela žádnou výhradní licenční smlouvu ve smyslu zákona.

 

Rok 2018

počet podaných žádostí46
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části5
počet podaných odvolání proti rozhodnutí1
soudní řízení o přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti0
výhradní licence0
počet stížností podaných podle § 16a InfZ 3
náklady dle § 18 odst. 1 písm. c) InfZ 0