• Pojištěnci
 • Plátci
 • Poskytovatelé
 • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Časté dotazy - FAQ

Připravili jsme pro vás odpovědi na vaše nejčastější dotazy:.

Dotazy

otevřít zavřít Jak požádat o vydání nového průkazu pojištěnce (EHIC)?

O nový průkaz pojištěnce můžete požádat prostřednictvím elektronického formuláře. Další možností je žádat také prostřednictvím Klientského portálu nebo mobilní aplikace Zdraví na Klik.

otevřít zavřít Jak mohu registrovat novorozence?

Novorozence lze přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky, ke které přiložíte kopii rodného listu. Přihlášku můžete podepsat online podpisem (BankID SIGN) nebo vám přihlášku zašleme k podpisu poštou. Papírovou přihlášku pojištěnce lze společně s kopií rodného listu zaslat poštou nebo prostřednictvím datové schránky na příslušnou pobočku dle místa bydliště.
Novorozence můžete přihlásit také osobně na kterémkoli kontaktním místě VoZP.

Zákonný zástupce (matka, otec) je povinen do 8 dnů ode dne narození přihlásit narozené dítě u zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna v době porodu matka dítěte. V případě, že matka není zdravotně pojištěna v ČR, stává se dnem narození dítě pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec v den narození dítěte. 

otevřít zavřít Jak postupovat, když chci jet do lázní, na kterých se bude podílet veřejné zdravotní pojištění?

Ošetřující lékař (specialista) Vám vystaví doporučení pro absolvování lázeňské péče.

Samotný návrh na lázeňskou péči může vystavit jak odborný lékař specialista, tak praktický lékař na základě doporučení lékaře specialisty. K vyplněnému návrhu přiložte odborné zprávy od specialisty (neměly by být starší než 2 měsíce), EKG (nutné u osob starších 40 let), vyjádření internisty ke schopnosti pacienta absolvovat lázeňskou péči (nutné u osob starších 70 let). Pokud je lázeňská péče indikována po operaci nebo hospitalizaci, dodejte i propouštěcí zprávy. Poté podklady podepište, zkontrolujte adresu, kontaktní telefon a vypsaná lázeňská zařízení.

U dětí do 6 let je z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazen i průvodce pro pobyt. U starších dětí je nutné (v případě potřeby průvodce) doložit psychiatrické nebo psychologické vyšetření s doporučením. Pokud je dítě starší 6 let zdravotně postižené, je dostačující doložit žádost a zdůvodnění doprovodu od praktického lékaře pro děti a dorost, příp. specialisty, kterého dítě navštěvuje.

V případě žádosti o úhradu průvodce u dospělých pojištěnců, je nutné doložit v návrhu zdravotní zdůvodnění od praktického lékaře nebo specialisty.

Veškeré podklady pro absolvování lázeňské péče je možné předat osobně na kteroukoliv pobočku nebo jednatelství VoZP, ev. je možné poslat poštou na adresu Koterovská 34, 304 55 Plzeň.

 • Termín nástupu si s lázeňským zařízením domlouvá pacient individuálně.

 • U schválené komplexní lázeňské péče je hrazeno ubytování, strava i procedury. Návrh je zdravotní pojišťovnou zasílán přímo do lázeňského zařízení.

 • U příspěvkové lázeňské péče jsou zdravotní pojišťovnou hrazeny pouze procedury. Návrh je zaslán pojištěnci, který jej pak předá lázeňskému zařízení, ve kterém si sjedná termín nástupu.

 • Případné doplatky za nadstandardní ubytování, služby a další poplatky lázeňskému zařízení se netýkají zdravotních pojišťoven. Dotazy k těmto doplatkům směřujte vždy na dané lázeňské zařízení.

otevřít zavřít Nedaří se mi nalézt ošetřujícího lékaře, je možné mi jej zajistit?

V případě problému s vyhledáním lékaře, který by si Vás zaregistroval nebo ošetřil Vás požádáme o vyplnění elektronické žádosti k řešení nedostupnosti zdravotních služeb

otevřít zavřít Jak mohu zaslat podklady pro podání příspěvku?

Papírovou žádost lze podat na kterémkoli kontaktním místě VoZP, a to osobně nebo poštou. K žádosti prosím přiložte všechny požadované doklady, jejichž výčet najdete pod každým příspěvkem. V případě odeslání poštou si prosím vyberte vámi nejbližší kontaktní místo K proplacení příspěvku je zpravidla třeba předložit originál dokladu o úhradě, který se bez vyžádání nevrací. Vyžádané doklady budou vráceny zpět s označením „UPLATNĚN PŘÍSPĚVEK PREVENCE“. Podrobnosti o požadovaných dokladech naleznete u každého příspěvku. 

Elektronicky lze příspěvky podávat také prostřednictvím Klientského portálu nebo mobilní aplikace Zdraví na Klik. Postup pro registraci do Klientského portálu

Upozorňujeme, že mobilní aplikace Zdraví na klik je závislá na registraci v Klientském portále, bez registrace na Klientském portále není možné mobilní aplikaci používat.

otevřít zavřít Jak mohu nahlásit změnu bankovního spojení?

Pro evidenci změny bankovního spojení můžete využít formuláře Hlášení bankovního spojení Formulář lze doručit osobně na naše kontaktní pracoviště VoZP, zaslat korespondenčně, můžete jej také zaslat přílohou na e-mailovou adresu info@vozp.cz (formulář je nutné před odesláním ošetřit podpisem). Změnu bankovního spojení nahlásíte i prostřednictvím Klientského portálu a aplikace Zdraví na Klik.

otevřít zavřít Musím jako pojištěnec hlásit změnu plátce pojistného?

V případě nástupu do zaměstnání nebo ukončení pracovního poměru vzniká oznamovací povinnost zaměstnavateli a to včetně změny dalších údajů (změnu zdravotní pojišťovny zaměstnancem, skutečnosti rozhodné pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné), a to nejpozději do osmi dnů. Zaměstnanec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zmíněné skutečnosti neprodleně sám, zjistí-li, že jeho zaměstnavatel svoji povinnost nesplnil, nebo pokud změnu zaměstnavateli nesdělil. Pojištěnec je povinen sdělit v den nástupu do zaměstnání svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn. Stejnou povinnost má i tehdy, stane-li se pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny v době trvání zaměstnání; tuto povinnost musí splnit do osmi dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny.

Zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti je pojištěnec povinen oznámit své zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil. Pojištěnec, který podniká na základě živnostenského oprávnění, splní tuto oznamovací povinnost i tehdy, učiní-li oznámení příslušnému živnostenskému úřadu. Další informace k OSVČ

Hlášení kategorie osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) je pojištěnec povinen oznámit své zdravotní pojišťovně do osmi dnů (osobou bez zdanitelných příjmů se pojištěnec stává, pokud po celý kalendářní měsíc není zaměstnancem, není osobou samostatně výdělečně činnou a není za něj plátcem pojistného stát). Vše o kategorii OBZP

Skutečnosti, které vedou ke vzniku nebo zániku povinnosti státu platit pojistné je pojištěnec povinen oznámit své zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů. Za osoby nezletilé nebo osoby bez způsobilosti k právním úkonům plní tuto povinnost jejich zákonný zástupce.

Dokumenty prokazující změnu plátce pojistného lze dokládat:

 1. Osobně, na kterémkoli kontaktním místě

 2. Zasláním na e-mailovou adresu info@vozp.cz

 3. Prostřednictvím Klientského portálu

otevřít zavřít Jaká je v roce 2024 minimální výše pojistného pro OSVČ?

Minimální výše pojistného v roce 2024 činí 2 968 Kč. Částka je splatná nejpozději do 8. dne následujícího měsíce. Další informace týkající se OSVČ

otevřít zavřít Jaká je v roce 2024 minimální výše pojistného pro OBZP?

Pro osoby bez zdanitelných příjmů je stanovena měsíční záloha ve výši 2 552 Kč. Částka je splatná nejpozději do 8. dne následujícího měsíce. Další informace týkající se OBZP

otevřít zavřít Jak změnit adresu trvalého bydliště/kontaktní adresy?

Po vydání OP se adresa trvalého bydliště zpravidla propisuje automaticky z Registru obyvatel. Pro ověření nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 222 929 199 nebo elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy info@vozp.cz Změnu adresy si můžete ověřit také v Klientské portále nebo v aplikaci Zdraví na Klik.

Kontaktní adresu lze nahlásit stejným způsobem, tedy telefonicky, emailem, prostřednictvím Klientského portálu nebo Aplikace zdraví na Klik. Postup pro registraci do Klientského portálu

otevřít zavřít Jak požádat o kartu do BeneFit Klubu?

Do BeneFit Klubu vstoupíte po vyplnění přihlášky. Na e-mail uvedený v přihlášce vám bude během několika dnů zaslán aktivační odkaz. Po jeho rozkliknutí (ideálně v mobilním telefonu) se zobrazí vaše digitální karta BeneFit Klubu, kterou si uložíte do svého telefonu v aplikacích Google peněženka, Portmonka nebo Apple peněženka.

otevřít zavřít Nepřišel mi aktivační kód pro dokončení registrace do Klientského portálu, jak mám postupovat?

Kontaktujte nás telefonicky na čísle 222 929 199 nebo svůj požadavek směřujte na adresu info@vozp.cz

otevřít zavřít Kde najdu poskytované příspěvky Vaší zdravotní pojišťovny?

Na těchto stánkách naleznete veškeré programy z fondu prevence a výhody v rámci BeneFit Klubu

otevřít zavřít Poskytuje VoZP také cestovní pojištění?

Cestovní pojištění je v dnešní době při cestách do zahraničí nutnost. V rámci smluvního partnera, společnosti AXA Assistance CZ si pojištění na cesty sjednáte za zvýhodněné ceny online, https://www.vozp.cz/cestovni-pojisteni

otevřít zavřít Za léky v lékárně hradím nemalou částku, může mi pojišťovna část peněz vrátit?

Roční limit na započitatelné doplatky za předepsané léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které jsou částečně hrazené ze zdravotního pojištění a byly vydané na území ČR, je od 1. 1. 2020 stanoven zákonem o veřejném zdravotním pojištění takto:

 • 500 Kč u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto skutečnost kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, a u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, a doložili tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu (od doby doložení dané skutečnosti a jen po dobu jejího trvání)

 • 1 000 Kč u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let (vždy včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili daný rok věku)

 • 500 Kč u pojištěnců starších 70 let (včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku)

 • 5 000 Kč u ostatních pojištěnců.

Do limitu se započítávají pouze částky započitatelných doplatků za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely.

Nezapočítávají se doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky obsahující léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové léčbě; to neplatí, pokud byly předepsané na recept pojištěncům starším 65 let (včetně dne, ve kterém dovršili 65. rok věku). Seznam léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě stanoví MZ vyhláškou.

Regulační poplatky ve výši 90 Kč za využití pohotovosti se do limitu nezapočítávají.

Co jsou to započitatelné doplatky?

Pojištěnec doplácí u částečně hrazených léčivých přípravků rozdíl mezi cenou přípravku v lékárně a stanovenou úhradou z veřejného zdravotního pojištění.

Do ochranného limitu se započítávají zaplacené doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky s obsahem stejné léčivé látky a stejné cesty podání pouze ve výši vypočtené podle doplatku na léčivý přípravek, jehož doplatek na množstevní jednotku této léčivé látky je nejnižší (a u kterého nebylo zjištěno přerušení nebo ukončení dodávání). Výjimkou je situace, kdy předepisující lékař na receptu vyznačil, že předepsaný léčivý přípravek nelze nahradit – pak se doplatek do pacientova limitu započítává v plné výši.

Co nastane, pokud je ochranný limit překročen?

Částky započitatelných doplatků, které přesáhnou daný limit, jsou vypláceny automaticky (pojištěnec o to nemusí žádat). Částky jsou vypláceny převodem na účet nebo složenkou.

Pokud u nás nemáte nahlášený bankovní účet a přejete si, abychom Vám zasílali případné částky na účet, lze bankovní spojení nahlásit prostřednictvím formuláře.

Částka překračující limit bude vyplacena vždy do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. Pokud částka nepřesáhla 200 Kč, bude částka přesunuta do dalšího období a zdravotní pojišťovna ji uhradí do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí, v němž součet limitů překročí právě 200 Kč.

Případný započitatelný doplatek si můžete ověřit přímo na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

 

Nenašli jste odpovědi na své dotazy?

Kontaktujte naše Call centrum, napište nám přes formulář nebo se osobně zastavte na naši pobočku