Smluvní politika

Smluvní politika a pravidla pro tvorbu sítě PZS

Při tvorbě smluvní politiky VoZP dochází k hodnocení stávající sítě smluvních poskytovatelů a pro další období dochází v kontextu věkové struktury a regionálního pokrytí smluvními PZS k plánování změn rozsahu sítě. Stávající síť smluvních partnerů je současně posuzována i v kontextu legislativních změn a zavádění nových odborností a druhů péče do systému veřejného zdravotního pojištění.

VoZP jednotlivé žádosti projednává s maximálním důrazem na sjednocení postupů pro uzavírání a změny ve smluvních vztazích, koncepci nasmlouvání nově vzniklé péče, popř. rozložení nasmlouvání speciálních zákroků, léčby a vyšetření napříč republikou.

Vstupní informace pro tvorbu sítě smluvních PZS

 • přehled stávajících pracovišť včetně jejich geolokace,

 • sledování demografického vývoje pojištěnců VoZP,

 • analýza místní a časové dostupnosti dle nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb,

 • zhodnocení počtu zapojených nositelů výkonů, včetně jejich věkové struktury (včetně informací od odborných společností ohledně příjmu nových pacientů),

 • návrhy na vyhlášení výběrového řízení v lokalitách, kde byla identifikována snížená dostupnost zdravotních služeb,

 • monitoring plánovaných ukončení, popř. přerušení praxí, převodů praxí, generačních obměn, neplánovaných ukončení praxí,

 • legislativní změny a nové odbornosti a druhy péče.

 

Kritéria rozhodná pro uzavření smluvního vztahu

Síť poskytovatelů primární péče představuje jednu z nejdůležitějších složek celého zdravotnického sytému. Tvorba racionální, kvalitní a dostupné sítě poskytovatelů zdravotních služeb je klíčovou prioritou VoZP.

Na vstupní informace pro tvorbu sítě smluvních PZS navazují kritéria rozhodná pro uzavření smluvního vztahu:

 • absolvování výběrového řízení,

 • potřebnost a účelnost poskytovaných zdravotních služeb v závislosti na počtu registrovaných pojištěnců v daném regionu, případně spádové oblasti,

 • personální a technické vybavení v závislosti na požadovaném rozsahu poskytovaných zdravotních služeb, jejíž nasmlouvání poskytovatel zdravotních služeb požaduje,

 • hodnocení poskytovatele zdravotních služeb místními orgány státní správy, případně zástupcem příslušné profesní organizace či odborníkem pro druh zdravotních služeb, které mají být poskytovány, a stanovisko oblastního profesního sdružení k navázání event. rozšíření smluvního vztahu.

 • saturaci regionu smluvními poskytovateli zdravotních služeb, v daném typu péče, kde bude poskytovatel zdravotních služeb působit,

 • rozsah ordinačních hodin a jejich rozvržení,

 • potencionální souběh praxí a jeho realizovatelnost v případě navázání smluvního vztahu.

Blanket Žádosti poskytovatele zdravotních služeb ZDE následně prosím vyplňte, kontaktujte naši místně příslušnou Pobočku VoZP ČR, či jej odešlete přímo na smluvni(na)vozp(tecka)cz 

 

Vyhledávání smluvních PZS

Ověření příjmu nových pacientů do péče stomatologa

 

Pro VoZP ČR je klíčovou prioritou zajištění co nejdostupnějších kvalitních a bezpečných zdravotních služeb pro své pojištěnce prostřednictvím sítě smluvních partnerů. Výše uvedená kritéria hodnocení poskytovatelů vycházejí mimo jiné z Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb – podrobnější informace ZDE .

 

Chcete nám něco sdělit? Využijte kontaktních údajů uvedených ZDE.