Smluvní politika

Smluvní politika a pravidla pro tvorbu sítě PZS

Při tvorbě smluvní politiky VoZP dochází k hodnocení stávající sítě smluvních poskytovatelů a pro další období dochází v kontextu věkové struktury a regionálního pokrytí smluvními PZS k plánování změn rozsahu sítě. Stávající síť smluvních partnerů je současně posuzována i v kontextu legislativních změn a zavádění nových odborností a druhů péče do systému veřejného zdravotního pojištění.

VoZP jednotlivé žádosti projednává s maximálním důrazem na sjednocení postupů pro uzavírání a změny ve smluvních vztazích, koncepci nasmlouvání nově vzniklé péče, popř. rozložení nasmlouvání speciálních zákroků, léčby a vyšetření napříč republikou.

Vstupní informace pro tvorbu sítě smluvních PZS

 • přehled stávajících pracovišť včetně jejich geolokace,

 • sledování demografického vývoje pojištěnců VoZP,

 • analýza místní a časové dostupnosti dle nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb,

 • zhodnocení počtu zapojených nositelů výkonů, včetně jejich věkové struktury (včetně informací od odborných společností ohledně příjmu nových pacientů),

 • návrhy na vyhlášení výběrového řízení v lokalitách, kde byla identifikována snížená dostupnost zdravotních služeb,

 • monitoring plánovaných ukončení, popř. přerušení praxí, převodů praxí, generačních obměn, neplánovaných ukončení praxí,

 • legislativní změny a nové odbornosti a druhy péče.

 

Kritéria rozhodná pro uzavření smluvního vztahu

Síť poskytovatelů primární péče představuje jednu z nejdůležitějších složek celého zdravotnického sytému. Tvorba racionální, kvalitní a dostupné sítě poskytovatelů zdravotních služeb je klíčovou prioritou VoZP.

Na vstupní informace pro tvorbu sítě smluvních PZS navazují kritéria rozhodná pro uzavření smluvního vztahu:

 • absolvování výběrového řízení,

 • potřebnost a účelnost poskytovaných zdravotních služeb v závislosti na počtu registrovaných pojištěnců v daném regionu, případně spádové oblasti,

 • personální a technické vybavení v závislosti na požadovaném rozsahu poskytovaných zdravotních služeb, jejíž nasmlouvání poskytovatel zdravotních služeb požaduje,

 • hodnocení poskytovatele zdravotních služeb místními orgány státní správy, případně zástupcem příslušné profesní organizace či odborníkem pro druh zdravotních služeb, které mají být poskytovány, a stanovisko oblastního profesního sdružení k navázání event. rozšíření smluvního vztahu.

 • saturaci regionu smluvními poskytovateli zdravotních služeb, v daném typu péče, kde bude poskytovatel zdravotních služeb působit,

 • rozsah ordinačních hodin a jejich rozvržení,

 • potencionální souběh praxí a jeho realizovatelnost v případě navázání smluvního vztahu.

Blanket Žádost poskytovatele zdravotních služeb ZDE 

 

Vyhledávání smluvních PZS

Ověření příjmu nových pacientů do péče stomatologa

 

Pro VoZP ČR je klíčovou prioritou zajištění co nejdostupnějších kvalitních a bezpečných zdravotních služeb pro své pojištěnce prostřednictvím sítě smluvních partnerů. Výše uvedená kritéria hodnocení poskytovatelů vycházejí mimo jiné z Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb – podrobnější informace ZDE

 

Chcete nám něco sdělit? Využijte kontaktních údajů uvedených ZDE