• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Přidejte se k Vojenské a postaráme se i o Vás

Život je boj. Pomáháme vám vítězit

Sjednejte si výhodné cestovní pojištění

Pro pojištěnce VoZP s 50% slevou

Příspěvky na prevenci

Více než 45 poboček

Najdete nás po celé ČR

Podívejte se, kde je nejbližší z kontaktních míst. Těšíme se na vaši návštěvu.

Nejčastější dotazy

otevřít zavřít Jak požádat o vydání nového průkazu pojištěnce (EHIC)?

O nový průkaz pojištěnce můžete požádat prostřednictvím elektronického formuláře. Další možností je žádat také prostřednictvím Klientského portálu nebo mobilní aplikace Zdraví na Klik.

otevřít zavřít Jak mohu registrovat novorozence?

Novorozence lze přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky, ke které přiložíte kopii rodného listu. Přihlášku můžete podepsat online podpisem (BankID SIGN) nebo vám přihlášku zašleme k podpisu poštou. Papírovou přihlášku pojištěnce lze společně s kopií rodného listu zaslat poštou nebo prostřednictvím datové schránky na příslušnou pobočku dle místa bydliště.
Novorozence můžete přihlásit také osobně na kterémkoli kontaktním místě VoZP.

Zákonný zástupce (matka, otec) je povinen do 8 dnů ode dne narození přihlásit narozené dítě u zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna v době porodu matka dítěte. V případě, že matka není zdravotně pojištěna v ČR, stává se dnem narození dítě pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec v den narození dítěte. 

otevřít zavřít Jak postupovat, když chci jet do lázní, na kterých se bude podílet veřejné zdravotní pojištění?

Ošetřující lékař (specialista) Vám vystaví doporučení pro absolvování lázeňské péče.

Samotný návrh na lázeňskou péči může vystavit jak odborný lékař specialista, tak praktický lékař na základě doporučení lékaře specialisty. K vyplněnému návrhu přiložte odborné zprávy od specialisty (neměly by být starší než 2 měsíce), EKG (nutné u osob starších 40 let), vyjádření internisty ke schopnosti pacienta absolvovat lázeňskou péči (nutné u osob starších 70 let). Pokud je lázeňská péče indikována po operaci nebo hospitalizaci, dodejte i propouštěcí zprávy. Poté podklady podepište, zkontrolujte adresu, kontaktní telefon a vypsaná lázeňská zařízení.

U dětí do 6 let je z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazen i průvodce pro pobyt. U starších dětí je nutné (v případě potřeby průvodce) doložit psychiatrické nebo psychologické vyšetření s doporučením. Pokud je dítě starší 6 let zdravotně postižené, je dostačující doložit žádost a zdůvodnění doprovodu od praktického lékaře pro děti a dorost, příp. specialisty, kterého dítě navštěvuje.

V případě žádosti o úhradu průvodce u dospělých pojištěnců, je nutné doložit v návrhu zdravotní zdůvodnění od praktického lékaře nebo specialisty.

Veškeré podklady pro absolvování lázeňské péče je možné předat osobně na kteroukoliv pobočku nebo jednatelství VoZP, ev. je možné poslat poštou na adresu Koterovská 34, 304 55 Plzeň.

  • Termín nástupu si s lázeňským zařízením domlouvá pacient individuálně.

  • U schválené komplexní lázeňské péče je hrazeno ubytování, strava i procedury. Návrh je zdravotní pojišťovnou zasílán přímo do lázeňského zařízení.

  • U příspěvkové lázeňské péče jsou zdravotní pojišťovnou hrazeny pouze procedury. Návrh je zaslán pojištěnci, který jej pak předá lázeňskému zařízení, ve kterém si sjedná termín nástupu.

  • Případné doplatky za nadstandardní ubytování, služby a další poplatky lázeňskému zařízení se netýkají zdravotních pojišťoven. Dotazy k těmto doplatkům směřujte vždy na dané lázeňské zařízení.

otevřít zavřít Nedaří se mi nalézt ošetřujícího lékaře, je možné mi jej zajistit?

V případě problému s vyhledáním lékaře, který by si vás zaregistroval nebo ošetřil vás požádáme o vyplnění elektronické žádosti k řešení nedostupnosti zdravotních služeb

otevřít zavřít Jak mohu zaslat podklady pro podání příspěvku?

Elektronicky lze žádosti o příspěvky s nafocenými nebo naskenovanými doklady podávat prostřednictvím Klientského portálu nebo mobilní aplikace Zdraví na Klik. Postup pro registraci do Klientského portálu.

Upozorňujeme, že mobilní aplikace Zdraví na klik je závislá na registraci v Klientském portále, bez registrace do Klientského portálu není možné mobilní aplikaci pro tento účel používat.

Papírovou žádost lze podat na kterémkoli kontaktním místě VoZP, a to osobně nebo poštou. K žádosti prosím přiložte všechny požadované doklady, jejichž výčet najdete pod každým příspěvkem. V případě odeslání poštou si prosím vyberte vám nejbližší kontaktní místo K proplacení příspěvku je zpravidla třeba předložit originál dokladu o úhradě, který se bez vyžádání nevrací. Vyžádané doklady budou vráceny zpět s označením „UPLATNĚN PŘÍSPĚVEK PREVENCE“. Podrobnosti o požadovaných dokladech naleznete u každého příspěvku.

otevřít zavřít Jak mohu nahlásit změnu bankovního spojení?

Pro evidenci změny bankovního spojení můžete využít formuláře Hlášení bankovního spojení. Formulář lze doručit osobně na naše kontaktní pracoviště VoZP, zaslat korespondenčně, můžete jej také zaslat přílohou na e-mailovou adresu info@vozp.cz (formulář je nutné před odesláním podepsat). Změnu bankovního spojení můžete nahlásit také prostřednictvím Klientského portálu a aplikace Zdraví na Klik.

otevřít zavřít Musím jako pojištěnec hlásit změnu plátce pojistného?

V případě nástupu do zaměstnání nebo ukončení pracovního poměru vzniká oznamovací povinnost zaměstnavateli a to včetně změny dalších údajů (změnu zdravotní pojišťovny zaměstnancem, skutečnosti rozhodné pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné), a to nejpozději do osmi dnů. Zaměstnanec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zmíněné skutečnosti neprodleně sám, zjistí-li, že jeho zaměstnavatel svoji povinnost nesplnil, nebo pokud změnu zaměstnavateli nesdělil. Pojištěnec je povinen sdělit v den nástupu do zaměstnání svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn. Stejnou povinnost má i tehdy, stane-li se pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny v době trvání zaměstnání; tuto povinnost musí splnit do osmi dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny.

Zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti je pojištěnec povinen oznámit své zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil. Pojištěnec, který podniká na základě živnostenského oprávnění, splní tuto oznamovací povinnost i tehdy, učiní-li oznámení příslušnému živnostenskému úřadu. Další informace k OSVČ

Hlášení kategorie osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) je pojištěnec povinen oznámit své zdravotní pojišťovně do osmi dnů (osobou bez zdanitelných příjmů se pojištěnec stává, pokud po celý kalendářní měsíc není zaměstnancem, není osobou samostatně výdělečně činnou a není za něj plátcem pojistného stát). Vše o kategorii OBZP

Skutečnosti, které vedou ke vzniku nebo zániku povinnosti státu platit pojistné je pojištěnec povinen oznámit své zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů. Za osoby nezletilé nebo osoby bez způsobilosti k právním úkonům plní tuto povinnost jejich zákonný zástupce.

Dokumenty prokazující změnu plátce pojistného lze dokládat:

  1. Osobně, na kterémkoli kontaktním místě

  2. Zasláním na e-mailovou adresu info@vozp.cz

  3. Prostřednictvím Klientského portálu