Zaměstnavatelé

Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů s výjimkou osoby, která má pouze příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny.

  • žáka nebo studenta, který má pouze příjmy ze závislé činnosti za práci z praktického výcviku,
  • osoby činné na základě dohody o provedení práce, popřípadě více dohod o  provedení práce u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího nemocenské pojištění (dále jen „započitatelný příjem“); započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o provedení práce se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila,
  • člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu,
  • osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu; započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o pracovní činnosti se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila,
  • dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu,
  • člena okrskové volební komise při volbách do Evropského parlamentu, Senátu a zastupitelstev územních samosprávných celků a člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny a při volbě prezidenta republiky.

 

Zaměstnavatel je povinen nejpozději do osmi dnů provést u VoZP ČR oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení, o skutečnostech rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné. O oznamovacích skutečnostech je zaměstnavatel povinen vést evidenci a dokumentaci.

Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od daně osvobozeny, a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním.

Na platbě pojištění se podle zákona na všeobecné zdravotní pojištění podílí zaměstnavatel (9 % z vyměřovacího základu) a zaměstnanec (4,5 % z vyměřovacího základu). Pojistné za zaměstnance odvádí zaměstnavatel ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu, po zaokrouhlení na 1 Kč nahoru. Pojistné se platí za jednotlivé kalendářní měsíce, splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce bez ohledu na den výplaty mezd.
O skutečných platbách pojistného je zaměstnavatel povinen vést průkaznou evidenci.

Zdravotní pojišťovna provádí kontrolu plnění zákonných povinností zaměstnavatelů danou zákonem ČNR č. 592/1992 Sb. Na žádost příslušné zdravotní pojišťovny je zaměstnavatel povinen předložit údaje rozhodné pro výpočet pojistného, včetně rodného čísla každého zaměstnance. Rozhodné období, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ zaměstnance, je kalendářní měsíc, za který se pojistné platí. Pokud zdravotní pojišťovna kontrolou zjistí, že nebylo pojistné zaplaceno včas anebo ve správné výši, je zaměstnavatel povinen platit penále.

Zaměstnavatelé jsou povinni nejpozději v den splatnosti pojistného předávat „Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele“, obsahující údaje o počtu zaměstnanců pojištěných u VoZP ČR, úhrn jejich vyměřovacích základů a celkovou výši pojistného za  příslušné mzdové období.

Novelizací zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a dalších souvisejících zákonů platných od 1. ledna 2015 došlo ke zrušení ustanovení týkajících se maximálního vyměřovacího základu, tzn., že od 1. ledna 2015 neplatí ve zdravotním pojištění pojem maximální vyměřovací základ.

Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění u zaměstnanců v roce 2022 činí 2 187 Kč (vypočteno z minimální mzdy ve výši 16 200 Kč, platné od 1. 1. 2022).

 Bankovní spojení

Účet pro zasílání pojistného2010201091/0710
Variabilní symbol pro zaměstnavateleIČO
Konstantní symbol3558
Specifický symbolneuvádí se