• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Zaměstnavatelem se pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu, zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, jakož i organizační složka státu.

Zaměstnavatel je povinen nejpozději do osmi dnů provést u VoZP ČR oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení, o skutečnostech rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné. O oznamovacích skutečnostech je zaměstnavatel povinen vést evidenci a dokumentaci.

Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od daně osvobozeny, a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním.

Na platbě pojištění se podle zákona na všeobecné zdravotní pojištění podílí zaměstnavatel (9 % z vyměřovacího základu) a zaměstnanec (4,5 % z vyměřovacího základu). Pojistné za zaměstnance odvádí zaměstnavatel ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu, po zaokrouhlení na 1 Kč nahoru. Pojistné se platí za jednotlivé kalendářní měsíce, splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce bez ohledu na den výplaty mezd.
O skutečných platbách pojistného je zaměstnavatel povinen vést průkaznou evidenci.

Zdravotní pojišťovna provádí kontrolu plnění zákonných povinností zaměstnavatelů danou zákonem ČNR č. 592/1992 Sb. Na žádost příslušné zdravotní pojišťovny je zaměstnavatel povinen předložit údaje rozhodné pro výpočet pojistného, včetně rodného čísla každého zaměstnance. Rozhodné období, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ zaměstnance, je kalendářní měsíc, za který se pojistné platí. Pokud zdravotní pojišťovna kontrolou zjistí, že nebylo pojistné zaplaceno včas anebo ve správné výši, je zaměstnavatel povinen platit penále.

Zaměstnavatelé jsou povinni nejpozději v den splatnosti pojistného předávat „Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele“, obsahující údaje o počtu zaměstnanců pojištěných u VoZP ČR, úhrn jejich vyměřovacích základů a celkovou výši pojistného za  příslušné mzdové období.

Novelizací zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a dalších souvisejících zákonů platných od 1. ledna 2015 došlo ke zrušení ustanovení týkajících se maximálního vyměřovacího základu, tzn., že od 1. ledna 2015 neplatí ve zdravotním pojištění pojem maximální vyměřovací základ.

Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění u zaměstnanců v roce 2024 činí 2 552 Kč (vypočteno z minimální mzdy ve výši 18 900 Kč, platné od 1. 1. 2024).

Bankovní spojení

Účet pro zasílání pojistného

2010201091/0710

Variabilní symbol pro zaměstnavatele

IČO

Konstantní symbol

3558

Specifický symbol

neuvádí se