• Pojištěnci
 • Plátci
 • Poskytovatelé
 • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Program Zdravý zaměstnanec

Účelem programu je přispívat k prevenci onemocnění a zlepšování zdravotního stavu zaměstnanců firem a institucí, případně členů profesních či zájmových sdružení

Obecná ustanovení a podmínky

Do některého z podprogramů programu Zdravý zaměstnanec může být zařazena právnická osoba definovaná zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, anebo státní instituce či úřad (dále jen „právnická osoba“), jež má mezi svými zaměstnanci nebo členy (v případě registrovaných sdružení, spolků, klubů apod.) minimálně pět pojištěnců VoZP.

Čerpat výhody v rámci programu mohou výhradně pojištěnci VoZP z řad zaměstnanců nebo členů právnické osoby zařazené do některého z podprogramů (viz níže).

Počet právnických osob zařazených v daném roce do programu Zdravý zaměstnanec je limitován objemem finančních prostředků vyčleněných ve Zdravotně pojistném plánu VoZP. Je-li částka v průběhu roku vyčerpána, vyhrazuje si VoZP právo ukončit přijímání dalších právnických osob, případně program nebo některý z podprogramů ukončit. Informaci o tom zveřejní na stránkách www.vozp.cz.

Podprogram REKONDIČNĚ OZDRAVNÉ POBYTY

Žádost o zařazení

O zařazení do podprogramu Rekondičně ozdravné pobyty může právnická osoba (firma, instituce, organizace, úřad, spolek apod.) požádat písemně na příslušném formuláři, který je nutné doručit na adresu:

Vojenská zdravotní pojišťovna
oddělení marketingu
Drahobejlova 1404/4
190 00 Praha 9

Žádost musí být podepsána osobou nebo osobami oprávněnými jednat za právnickou osobu. Ve formuláři zástupce právnické osoby uvede, kolik má k datu podání žádosti pojištěnců VoZP mezi svými zaměstnanci či členy.

VoZP poskytne jednou v roce příspěvek v maximální výši 1 500 Kč zaměstnanci či členovi právnické osoby zařazené do podprogramu, a to na rekondičně ozdravný pobyt v délce min. šesti dnů (5 nocí), který zaměstnanec (člen) uhradil a absolvoval v některém z následujících lázeňských zařízení se statutem zdravotnického zařízení.

Vojenská lázeňská léčebna Karlovy Vary

 • Lázeňský hotel Sadový Pramen, Mlýnské nábř. 574/7, 360 01 Karlovy Vary

 • Rezervace: tel.: 973 348 455, rezervace@kv.vlrz.cz

Vojenská lázeňská léčebna Frant. Lázně

 • Lázeňský hotel Kijev, Národní 15, 351 01 Františkovy Lázně

 • Rezervace: tel.: 354 542 981–3, rezervace@fl.vlrz.cz

Vojenská lázeňská léčebna Teplice

 • Lázeňský dům Judita, Svatopluka Čecha 2, 415 01 Teplice

 • Rezervace: tel.: 417 537 440, rezervace@te.vlrz.cz

Vojenská lázeňská léčebna Jeseník

 • Myslbekova 271, Jeseník Lázně, 790 03

 • Rezervace: tel.: 973 414 111, 105, rezervace@je.vlrz.cz

Lázně Luhačovice, a.s.

 • Lázeňské náměstí 436, Luhačovice, 763 26

 • Rezervace: tel.: 577 682 239, pobyty@lazneluhacovice.cz

Při nástupu k pobytu zaměstnanec/člen absolvuje vstupní lékařskou prohlídku a při ukončení obdrží lékařskou zprávu obsahující vyhodnocení průběhu pobytu a další zdravotnická doporučení (odborná vyšetření, úprava životosprávy, pohybová aktivita atd.). Tato zpráva bude následně podkladem pro žádost o příspěvek.

Upozornění: Na příspěvek nemá nárok pojištěnec, u kterého VoZP zjistila, že se přihlásil k jiné zdravotní pojišťovně, bez ohledu na to, kdy pobyt uhradil a absolvoval.

Žádost o příspěvek a potřebné doklady:
O příspěvek žádá zaměstnanec nebo člen na formuláři žádosti, na kterém si nechá potvrdit, že je zaměstnancem/členem právnické osoby zařazené do podprogramu.

 Co je třeba k žádosti přiložit:

 • Kopii dokladu o úhradě rekondičně ozdravného pobytu

 • Výstupní lékařskou zprávu lázeňského lékaře

Kam a dokdy žádost a doklady doručit:
Žádost a přiložené doklady doručí žadatel osobně nebo poštou na:

Vojenská zdravotní pojišťovna
oddělení marketingu
Drahobejlova 1404/4
190 00 Praha 9,

a to nejpozději 30. listopadu příslušného kalendářního roku. Na později doručené žádosti nebude brán zřetel a nebudou akceptovány.

Žádosti budou hodnoceny čtyřikrát ročně, vždy po ukončení čtvrtletí, je tedy potřeba počítat i s delší prodlevou, než bude příspěvek zaslán na účet.

Podprogram PREVENTIVNÍ BALÍČKY

V rámci tohoto podprogramu může VoZP poskytnout zaměstnancům nebo členům právnické osoby, kteří jsou pojištěni u VoZP, jednou ročně preventivní balíček obsahující přípravky na podporu imunity a správných funkcí organismu.

O možnostech zařazení právnické osoby do tohoto podprogramu se prosím informujte na e-mailu: marketing@vozp.cz.

Formuláře ke stažení: