• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Zveřejňované informace o VoZP ČR dle § 21 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

Příloha č. 1 vyhlášky 

1.

Název

 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

(dále jen „VoZP ČR“ případně „pojišťovna“), KÓD 201

2.

Důvod a způsob založení

 

Předmětem činnosti je provádění veřejného zdravotního pojištění vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří se připravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě s výjimkou vojáků v záloze povolaných k vojenskému cvičení, a zprostředkování dalších zdravotních služeb hrazených Ministerstvem obrany. Dále je předmětem činnosti provádění veřejného zdravotního pojištění ostatním pojištěncům, kteří jsou u ní registrováni. Za tímto účelem pojišťovna zejména provádí výběr pojistného na zdravotní pojištění a kontrolu tohoto výběru, včetně vymáhání pohledávek za pojistné, penále atd. Zprostředkovává úhradu nákladů za poskytnuté zdravotní služby hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění v souladu s platnými právními předpisy a na základě uzavřených platných mezistátních smluv.

VoZP ČR byla zřízena podle zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, dne 18. prosince 1992 Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ze dne 18. prosince 1992, č.j. 23-31062/92-14. VoZP ČR vznikla zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7564, dne 23. prosince 1992.

 

3.

Organizační struktura

 

Organizační struktura VoZP ČR je vymezena „Organizačním řádem VoZP ČR“ a tvoří ji Ústředí, pobočky a jednatelství. Organizační řád VoZP ČR je uložen na Ústředí VoZP ČR.

VoZP ČR působí na celém území ČR. Má sedm poboček, a to v Praze, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Brně a Olomouci. Ve více než třech desítkách měst jsou jednatelství.

Orgány pojišťovny jsou: Generální ředitel, Správní rada, Dozorčí rada, Rozhodčí orgán, Výbor pro audit a Revizní komise.

 

Ústředí VoZP ČR tvoří:

·    generální ředitel pojišťovny;

·         sekretariát generálního ředitele;

·         tajemník Správní rady a Dozorčí rady;

·         bezpečnostní manažer BOZP;

·         pověřenec pro ochranu osobních údajů;

·         interní auditor;

·         manažer kvality;

·         další zaměstnanci dle rozhodnutí generálního ředitele;

·         samostatná oddělení pod přímým řízením generálního ředitele:

               řízení lidských zdrojů;

               právní;

·         odbory:

               ekonomický,

               zdravotní,
               organizačně provozní,

               informačního systému,

               komunikace a marketingu.

 

Pobočka pojišťovny zajišťuje ve své působnosti následující činnosti:

·         klientské služby pro klienty pojišťovny;

·         kontrolu plateb pojistného a výběr pojistného od plátců;

·         uzavírání, změny a ukončování smluv s poskytovateli zdravotních služeb, které poskytují služby pojištěncům pojišťovny;

·         ekonomické a marketingové činnosti;

·         právní a provozní činnosti svěřené vnitřními předpisy pojišťovny.

 

4.

Kontaktní spojení

4.1

Kontaktní poštovní adresa

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

4.3

Úřední hodiny

4.4.

Telefonní čísla

4.5

Adresa internetových stránek

4.6

Adresa podatelny

4.7

Elektronická adresa podatelny

4.8

Datová schránka

 

Sídlo: Drahobejlova 1404/4, Praha 9, PSČ 190 03

Telefonní číslo: 284 021 266

Kontaktní elektronická podatelna: posta@vozp.cz

ID datové schránky Ústředí: p3aaext

Internetové stránky: www.vozp.cz

 

Infolinka:

Tel.: 222 929 199 (call centrum)

E-mail: info@vozp.cz

 

Elektronická adresa info@vozp.cz není elektronickou adresou podatelny, z tohoto důvodu nebudou žádné datové zprávy ani e-maily zaslané na tuto elektronickou adresu považovány za úředně podané. Tato elektronická adresa slouží k podávání obecných dotazů, které jsou naším Call centrem buď rovnou zodpovězeny, nebo přeposlány na odborné útvary nebo naše pobočky (uvede-li tazatel alespoň své poštovní směrovací číslo). Termín pro vyřízení dotazů je zpravidla 7 běžných dní ode dne přijetí, nejdéle však 30 běžných dní.

Kontaktní spojení na jednotlivá pracoviště VoZP ČR (poštovní adresy, úřední hodiny, telefonní čísla, ID datových schránek a e-mailové adresy) – pobočky a kontaktní místa VoZP ČR jsou zveřejněna na internetových stránkách VoZP ČR (viz konkrétní pracoviště)

Informace o elektronické komunikaci jsou zveřejněny na internetové stránce VoZP ČR 

 

5.

Případné platby lze poukázat

 

Informace o bankovních účtech VoZP ČR, kam lze poukazovat platby pojistného, penále a pokuty za neuhrazené pojistné, jsou zveřejněny na internetové stránce – viz Plátci - Bankovní spojení 

 

6.

IČO

 

471 14 975

7.

Plátce daně z přidané hodnoty

 

DIČ: CZ47114975

8.

Dokumenty

8.1

Seznamy hlavních dokumentů

 

Zdravotně pojistné plány a Výroční zprávy VoZP ČR jsou zveřejněny na internetových stránkách VoZP ČR

Zdravotně pojistné plány a Výroční zprávy

8.2

Rozpočet

 

Rozpočet je součástí zdravotně pojistného plánu – sekce Zdravotně pojistný plán

9.

Žádosti o informace

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“ nebo „InfZ“), nařizuje povinným subjektům poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Zákon stanoví pravidla pro poskytování informací a upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím. Povinnými subjekty podle tohoto zákona jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Neobsahuje-li žádost údaj o tom, komu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle tohoto zákona, adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny, není žádostí ve smyslu zákona.

Lhůta pro vyřízení žádosti činí 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Tato lhůta může být prodloužena ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů. Žádosti, stížnosti, odvolání, případně jiné písemnosti podle tohoto zákona lze podat:

písemně:

·         poštou na adresu Ústředí VoZP ČR, Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

·         do datové schránky p3aaext

·         prostřednictvím naší elektronické podatelny info@vozp.cz 

ústně:

·         v sídlech poboček, jednatelství nebo Ústředí.

Dle zákona může žadatel podat u povinného subjektu stížnost na postup při vyřizování žádosti. Stížnost se podává do 30 dnů ode dne:

a)    doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 InfZ,

b)    uplynutí lhůty pro poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7) InfZ.

O stížnosti rozhoduje ve smyslu § 20 odst. 5 zákona Úřad pro ochranu osobních údajů, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pokud VoZP ČR žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (nebo její části), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí žadateli. O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti rozhoduje ve smyslu § 20 odst. 5 zákona Úřad pro ochranu osobních údajů, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo předloženo. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odvolání, resp. rozhodnutí o odmítnutí žádosti jsou přezkoumatelná v rámci soudního řízení.

10.

Příjem podání a podnětů

 

Žádosti, oznámení a podání dle příslušných zákonů (např. zákon č. 48/1997 Sb.) lze podat na všech pracovištích VoZP ČR (viz bod 4). Některé žádosti, oznámení a podání se podávají písemně na předepsaných  formulářích . Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách VoZP ČR

Žádosti, oznámení a podání lze VoZP ČR zaslat také elektronicky na adresu: https://portal.vozp.cz/.

Dotaz nebo připomínku lze také zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře

Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, viz výše bod 9.

V rámci správního řízení je možné podání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem (prostřednictvím elektronické podatelny). Pokud je podání učiněno pomocí jiných technických prostředků bez použití zaručeného elektronického podpisu, musí být podání do 5 dnů potvrzeno dle předchozí věty (viz § 37 odst. 4 správního řádu).

Odvolání, případně další opravné prostředky proti rozhodnutí, kterým VoZP ČR rozhoduje o právech a povinnostech osob, se podávají tomu orgánu, který vydal rozhodnutí, proti němuž opravný prostředek směřuje.

Ve smyslu § 53 zákona č. 48/1997 Sb. zdravotní pojišťovny rozhodují:

a) ve věcech týkajících se sporných případů o naplnění podmínek pro účast ve zdravotním pojištění podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů zahájených na návrh pojištěnce,

 b) ve věcech udělení předchozího souhlasu podle § 14b,

 c) ve věcech vydání povolení podle koordinačních nařízení,

 d) ve věcech náhrady nákladů podle koordinačních nařízení,

 e) ve věcech náhrady nákladů podle § 14 odst. 2 až 4,

 f) ve věcech přirážek k pojistnému, pokut a pravděpodobné výše pojistného,

 g) ve věcech posuzování naplnění podmínek nároku pojištěnce na poskytnutí zdravotních služeb jako hrazených podle § 19,

 h) ve věcech zřízení zástavního práva podle § 53d,

 i) ve sporných případech ve věcech placení pojistného a penále platebními výměry; odvolání proti platebnímu výměru ve věcech dlužného pojistného nemá odkladný účinek,

 j) ve sporných případech ve věcech vracení přeplatku na pojistném a snížení záloh na pojistné,

 k) ve sporných případech o hrazení částek podle § 16b; k návrhu pojištěnec přiloží doklady o zaplacení doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, které se započítávají do limitu podle § 16b, ze kterých vyplývá, že limit podle § 16b byl překročen.

O prominutí přirážky k pojistnému nebo penále se rozhoduje na základě písemné žádosti plátce pojistného nebo jiné oprávněné osoby (dále jen "žadatel"). Žádost může být podána do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla vyměřena přirážka k pojistnému nebo předepsáno penále; jestliže se objevily nové skutečnosti, které žadatel bez vlastního zavinění nemohl uplatnit do doby nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, může být žádost podána do tří let od právní moci tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí o odstranění tvrdosti je prvním úkonem v řízení. Na prominutí přirážky k pojistnému nebo penále není právní nárok. Proti rozhodnutí o odstranění tvrdosti nejsou přípustné odvolání ani obnova řízení.

11.

Předpisy

11.1

Nejdůležitější používané předpisy

 

·         zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přepisů

·         zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

·         zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

11.2

Vydané právní předpisy

 

VoZP ČR není oprávněna vydávat právní předpisy.

12.

Úhrady za poskytnutí informací

12.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

VoZP ČR nevyžaduje žádnou úhradu za poskytnutí informací běžného typu.

 

1. Kopírování, tisk a přímý materiál

 

● kopírování, tisk (černobíle)

 

A4 jednostranně 2,00 Kč

A4 oboustranně 4,00 Kč

A3 jednostranně 4,00 Kč

A3 oboustranně 8,00 Kč

 

● kopírování, tisk (barevně)

A4 jednostranně 4,00 Kč

A4 oboustranně 8,00 Kč

A3 jednostranně 8,00 Kč

A3 oboustranně 16,00 Kč

 

● kopírování na nosiče dat

USB flash disk 8 GB 150,00 Kč

USB flash disk 16 GB 200,00 Kč

USB flash disk 24 GB 250,00 Kč

USB flash disk 32 GB 300,00 Kč

 

2. Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace

 

1 hodina 500 Kč bez DPH

 

3. Ostatní přímé náklady

● Ceny poštovních služeb se stanoví dle platného „Ceníku poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s. p.“     

 

12.2

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

V roce 2020 do VoZP ČR nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace ve smyslu § 16a InfZ.

Do VoZP ČR byly v roce 2021 podány dvě stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace ve smyslu § 16a InfZ. První stížnost směřovala proti stanovení výše úhrady v souvislosti s poskytnutím informací a byla postoupena Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále „ÚOOÚ“), jako nadřízenému orgánu podle ustanovení § 16a ve spojení s ustanovením § 20 odst. 4 a 5 InfZ. ÚOOÚ rozhodl, že se vyčíslená částka snižuje na částku 0,- Kč. Druhá stížnost rovněž směřovala proti stanovení výše úhrady v souvislosti s poskytnutím informací, avšak této stížnosti vyhověla VoZP ČR autoremedurou v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, a částku snížila na částku 0,- Kč. Tato druhá stížnost proto nemusela být postoupena ÚOOÚ.

13.

Licenční smlouvy

13.1

Vzory licenčních smluv

 

VoZP ČR licenční smlouvy neuzavírá.

13.2

Výhradní licence

 

VoZP ČR žádné výhradní licence neposkytuje.

14.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 

 

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. je součástí každoroční výroční zprávy VoZP ČR. Výroční zprávy jsou zveřejněny na internetových stránkách VoZP ČR: 

Příloha č. 2 vyhlášky

Úkony orgánu veřejné moci - návody pro řešení životních situací

Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem

Předepsání dlužného pojistného a penále výkazem nedoplatků

Pokuta za nesplnění nebo porušení povinnosti plátce

Pravděpodobná výše pojistného

Odstranění tvrdosti zákona

Vrácení přeplatku na pojistném

Snížení záloh pojistného OSVČ

Přirážka k pojistnému

Sporné případy vracení poplatku a doplatku