Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)

Upozornění

Od 1. ledna 2021 mohou OSVČ za určitých podmínek vstoupit do režimu paušální daně a plnit najednou daňové povinnosti i odvody na zdravotní i sociální pojištění. Více ZDE

 

Za osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se pro účely zdravotního pojištění považují osoby, které mají příjmy uvedené v § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a osoby spolupracující, na které jsou podle zákona o daních z příjmů rozdělovány příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Nezáleží na tom, zda se jedná o příjmy zdaňované běžnou sazbou daně na základě podaného daňového přiznání, nebo od daně z příjmů osvobozené, a nezáleží na skutečnosti, zda je činnost vykonávána soustavně.

Povinnosti OSVČ:

  • nejpozději do 8 dnů ohlásit u příslušné zdravotní pojišťovny zahájení, případně ukončení činnosti;
  • odvádět na účet VoZP ČR pravidelně měsíční zálohy na pojistné, pokud není od placení těchto záloh osvobozen, nejpozději do 8. dne následujícího měsíce;
  • nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měl podat daňové přiznání za předchozí zdaňovací období, předložit VoZP ČR vyplněný formulář „Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné“;
  • doplatit rozdíl mezi zálohami a skutečnou výší pojistného vypočtenou z dosažených příjmů do 8 dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán přehled;
  • do 8 dnů od zjištění skutečností, které vedly k opravě daňového přiznání předložit VoZP ČR opravný Přehled a do 30 dnů doplatit dlužné pojistné.

Vyměřovacím základem u osoby samostatně výdělečně činné je (od roku 2006) 50 % příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Osoba samostatně výdělečně činná je povinna odvést pojistné z dosaženého vyměřovacího základu. Je-li dosažený vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, je osoba samostatně výdělečně činná povinna odvést pojistné z minimálního vyměřovacího základu.

  Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. 1. 2021

 Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. 1. 2020


Minimální zálohy na pojistné OSVČ 

ObdobíMin. záloha v Kč
1. 1. 2021 –2393
1. 1. 2020 – 31. 12. 20202352
1. 1. 2019 – 31. 12. 20192208
1. 1. 2018 – 31. 12. 20182024
1. 1. 2017 – 31. 12. 20171906
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 1823
1. 1. 2015 – 31.12. 2015 1797
1. 1. 2014 – 31. 12. 20141752
1. 1. 2013 – 31. 12. 20131748
1. 1. 2012 – 31. 12. 20121697
1. 1. 2011 – 31. 12. 20111670

Bankovní spojení

Účet pro zasílání pojistného2010201091/0710
Variabilní symbol pro OSVČrodné číslo
Konstantní symbol3558
Specifický symbolneuvádí se