Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)

S platností od 1. 1. 2022 se změnil název formuláře Přehledu OSVČ. Místo původního Přehled o příjmech a výdajích OSVČ se nyní nazývá Přehled o výši daňového základu OSVČ. V samotném formuláři se pak již nevyplňují dva údaje, tj. příjmy a výdaje, ale pouze jeden údaj, a to výše daňového základu.

Posledním dnem, do kterého musí všechny osoby samostatně výdělečně činné podat zdravotní pojišťovně Přehled o výši daňového základu za rok 2021, je pondělí 2. května 2022.

V případě elektronického podání DP se lhůta pro podání Přehledu prodlužuje do 2. 6. 2022. Zpracovává-li DP daňový poradce, prodlužuje se tato lhůta do 1. 8. 2022. Skutečnost, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je OSVČ povinna VoZP ČR doložit do 2. 5. 2022.

Nejjednodušší cestou je vyplnění a odeslání přehledu prostřednictvím Klientského portálu VoZP. Pokud na něm ještě nejste registrováni, ZDE najdete návod. 

Formulář Přehled o výši daňového základu za rok 2021 pro ruční i elektronické vyplnění je k dispozici ZDE. Vyplněný a podepsaný papírový formulář můžete podat na pobočce či jednatelství, nebo jej můžete poslat poštou na centrální adresu: VoZP ČR, U botanické zahrady 11, 779 00 Olomouc.

Vyplněný tiskopis můžete také odeslat prostřednictvím datové schránky uhff5yj.

 

Za osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se pro účely zdravotního pojištění považují osoby, které mají příjmy uvedené v § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a osoby spolupracující, na které jsou podle zákona o daních z příjmů rozdělovány příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Nezáleží na tom, zda se jedná o příjmy zdaňované běžnou sazbou daně na základě podaného daňového přiznání, nebo od daně z příjmů osvobozené, a nezáleží na skutečnosti, zda je činnost vykonávána soustavně.

Povinnosti OSVČ:

  • nejpozději do 8 dnů ohlásit u příslušné zdravotní pojišťovny zahájení, případně ukončení činnosti;
  • odvádět na účet VoZP ČR pravidelně měsíční zálohy na pojistné, pokud není od placení těchto záloh osvobozen, nejpozději do 8. dne následujícího měsíce;
  • v příslušném termínu předložit VoZP ČR vyplněný formulář „Přehled o výši daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti a zaplacených zálohách na pojistné“;
  • doplatit rozdíl mezi zálohami a skutečnou výší pojistného vypočtenou z dosažených příjmů do 8 dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán přehled;
  • do 8 dnů od zjištění skutečností, které vedly k opravě daňového přiznání předložit VoZP ČR opravný Přehled a do 30 dnů doplatit dlužné pojistné.

Vyměřovacím základem u osoby samostatně výdělečně činné je 50 % daňového základu. Osoba samostatně výdělečně činná je povinna odvést pojistné z dosaženého vyměřovacího základu. Je-li dosažený vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, je osoba samostatně výdělečně činná povinna odvést pojistné z minimálního vyměřovacího základu.  Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. 1. 2022


Minimální zálohy na pojistné OSVČ 

ObdobíMin. záloha v Kč

1. 1. 2022 –

2 627
1. 1. 2021 – 31. 12. 20212 393
1. 1. 2020 – 31. 12. 20202 352
1. 1. 2019 – 31. 12. 20192 208
1. 1. 2018 – 31. 12. 20182 024
1. 1. 2017 – 31. 12. 20171 906
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 1 823
1. 1. 2015 – 31.12. 2015 1 797
1. 1. 2014 – 31. 12. 20141 752
1. 1. 2013 – 31. 12. 20131748
1. 1. 2012 – 31. 12. 20121 697
1. 1. 2011 – 31. 12. 20111 670

Bankovní spojení

Účet pro zasílání pojistného2010201091/0710
Variabilní symbol pro OSVČrodné číslo
Konstantní symbol3558
Specifický symbolneuvádí se