• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)

Za osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se pro účely zdravotního pojištění považují osoby, které mají příjmy uvedené v § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a osoby spolupracující, na které jsou podle zákona o daních z příjmů rozdělovány příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Nezáleží na tom, zda se jedná o příjmy zdaňované běžnou sazbou daně na základě podaného daňového přiznání, nebo od daně z příjmů osvobozené, a nezáleží na skutečnosti, zda je činnost vykonávána soustavně.

Povinnosti OSVČ

  • nejpozději do 8 dnů ohlásit u příslušné zdravotní pojišťovny zahájení, případně ukončení činnosti; pojištěnec, podnikající na základě živnostenského oprávnění, splní tuto povinnost i tehdy, učiní-li oznámení příslušnému živnostenskému úřadu; pojištěnec splní povinnost oznámit zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti i tehdy, učiní-li toto oznámení společně s podáním oznámení o vstupu do paušálního režimu nebo s podáním oznámení o ukončení paušálního režimu prostřednictvím orgánu Finanční správy České republiky správci registru všech pojištěnců veřejného zdravotního pojištění; povinnost je splněna dnem učinění oznámení orgánu Finanční správy České republiky;

  • odvádět na účet VoZP ČR pravidelně měsíční zálohy na pojistné, pokud není od placení těchto záloh osvobozen, nejpozději do 8. dne následujícího měsíce;

  • v příslušném termínu předložit VoZP ČR vyplněný formulář „Přehled o výši daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti a zaplacených zálohách na pojistné“;

  • doplatit rozdíl mezi zálohami a skutečnou výší pojistného vypočtenou z dosažených příjmů do 8 dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán přehled;

  • do 8 dnů od zjištění skutečností, které vedly k opravě daňového přiznání předložit VoZP ČR opravný Přehled a do 30 dnů doplatit dlužné pojistné.

Vyměřovacím základem u osoby samostatně výdělečně činné je 50 % daňového základu. Osoba samostatně výdělečně činná je povinna odvést pojistné z dosaženého vyměřovacího základu. Je-li dosažený vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, je osoba samostatně výdělečně činná povinna odvést pojistné z minimálního vyměřovacího základu.

Změny v platbách zdravotního pojištění od 1. 1. 2024

Minimální zálohy na pojistné OSVČ 

Období

Min. záloha v Kč

1. 1. 2024 –

2 968

1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

2 722

1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

2 627

1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

2 393

1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

2 352

1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

2 208

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

2 024

1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

1 906

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

1 823

1. 1. 2015 – 31.12. 2015

1 797

1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

1 752

1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

1748

1. 1. 2012 – 31. 12. 2012

1 697

1. 1. 2011 – 31. 12. 2011

1 670

Bankovní spojení

Účet pro zasílání pojistného

2010201091/0710

Variabilní symbol pro OSVČ

rodné číslo

Konstantní symbol

3558

Specifický symbol

neuvádí se