• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Informace pro praxi

otevřít zavřít Čekací doby na vybrané výkony

Zajímá vás, kde vás rychle objednají na mamografický screening? Navštivte pravidelně aktualizovaný přehled čekacích dob.

V tomto přehledu naleznete odkazy na webové stránky nemocnic, které zveřejňují čekací doby na výkony a plánované operace.

otevřít zavřít Portál ukazatelů kvality zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění

Statistické údaje o vybraných ukazatelích ambulantní i hospitalizační péče najdete na webu Kanceláře zdravotního pojištění v Portálu ukazatelů kvality

otevřít zavřít Informace k úhradě doplatků u léčiv předepsaných na recept

V souladu s ustanovením §11 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, hradí za vojáky v činné službě a za vojáky v zařazené v aktivní záloze, kteří jsou pojištěni u VoZP, Ministerstvo Obrany prostřednictvím zdravotní pojišťovny rozdíl mezi výší úhrady hrazených služeb poskytnutých poskytovatelem stanoveným zvláštním právním předpisem upravujícím služební poměr vojáků z povolání, které jsou částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění podle tohoto zákona, a výší úhrady poskytnuté Vojenskou zdravotní pojišťovnou.

Podmínkou takové úhrady je jednoznačné uvedení typu úhrady ZAKLADNI_ZAM na receptu (jedná se o zvýšenou úhradu léčivého přípravku). V případech, kdy je na receptu uvedena pouze úhrada ZÁKLADNÍ, je také možné vydat lék bez doplatku, a to na základě předložení průkazky vojáka z povolání / aktivní zálohy. Kontrolou předložené průkazky si lékárna ověří, že se skutečně jedná o vojáka z povolání (vojáka aktivní zálohy) a poté si celou úhradu léčiva vyžádá po VoZP (v datovém rozhraní je nutné vyplnit pole RZVL = X).

otevřít zavřít Zavedení nesmluvního PZS do informačního systému VoZP ČR

Postup pro poskytovatele zdravotních služeb, který pojištěnci VoZP v ČR poskytl neodkladnou péči dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a nemá přiděleno IČZ a IČP:

1) V případě, že poskytovatel zdravotních služeb pojištěnci VoZP ČR poskytl neodkladnou péči dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a nemá přiděleno IČZ a IČP, požádá o jejich přidělení VZP ČR. K formuláři VZP přikládá i sken oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

2) Vyplněný formulář spolu s přílohou je nutné odeslat datovou zprávou nebo doporučeným dopisem na VoZP ČR.

3) Pokud má poskytovatel zdravotních služeb zájem vykazovat neodkladnou péči VoZP ČR elektronicky, může po přidělení IČZ zažádat o přístup do aplikace Portálu ZP. Aplikace umožňuje předání souboru KDAVKA a FDAVKA elektronicky.

4) Poskytovatel zdravotních služeb vytvoří KDAVKU poskytnuté neodkladné péče dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů a Datového rozhraní.

5) Popřípadě je možné také vytvořený soubor KDAVKA předat na místně příslušné pobočce VoZP ČR na datovém nosiči (např. flash disk).

6) Poskytnutou neodkladnou péči je rovněž možné doručit na VoZP ČR doporučeným dopisem v listinné podobě jako vyúčtování výkonů v ambulantní stomatologické péči spolu s fakturou za dávky a průvodním listem dávky (doklady typu 01s, 32 a 08 dle Metodiky VZP).