• Pojištěnci
 • Plátci
 • Poskytovatelé
 • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Ozdravné pobyty pro děti

I v roce 2024 organizujeme pro naše dětské pojištěnce ve věku od 4 do 14 let včetně letní čtrnáctidenní ozdravné pobyty na Slovensku ve Vysokých Tatrách.

Dětských pojištěncům s kožními onemocněními ve věku od 7 do 14 let je k dispozici příspěvek na letní individuální pobyt u moře.

Vysokohorské ozdravné pobyty

Vysoké Tatry jsou územím s minimálním obsahem škodlivých látek v ovzduší a v kombinaci s nadmořskou výškou a dostatečným množstvím slunečního svitu vytvářejí výborné předpoklady pro ozdravné pobyty zaměřené na onemocnění horních a dolních cest dýchacích. Zdravý pohyb, klimatoterapie, odpočinek a pravidelné stravování se následně projevují celkovým zlepšením zdravotního stavu dětí s těmito chronickými potížemi.

Podmínky pro účast na vysokohorském ozdravném pobytu

 • Dítě a jeden rodič/zákonný zástupce je pojištěn u VoZP,

 • doprovod dítěte rodič/zákonný zástupce je pojištěn u VoZP,

 • dítě splňuje věkovou hranici pro ozdravný pobyt,

 • dítě splňuje uvedené zdravotní indikace,

 • dítě je schopno respektovat podmínky ozdravného pobytu.

Vysokohorské ozdravné pobyty jsou určeny pro:

 1. Děti předškolního věku od 4–6 let + 364 dní v doprovodu jednoho rodiče/zákonného zástupce (dále jen „doprovod ZZ“). Děti nemohou doprovázet prarodiče a 3. osoby. V den odjezdu na pobyt dítě dovrší věk 4 let (ročník 2020) a v den návratu z pobytu dítě nedovrší věk 7 let (ročník 2017),

 2. děti ve věku od 7–14 let + 364 dní bez doprovodu zákonného zástupce. V den odjezdu na pobyt dítě dovrší 7 let věku (ročník 2017) a v den návratu z pobytu dítě nedovrší věk 15 let (ročník 2009). Sedmileté dítě musí mít ukončenou 1. třídu ZŠ.

Vysoké Tatry

Zdravotní indikace (diagnózy) pro zařazení dítěte na ozdravný pobyt

U vysokohorských ozdravných pobytů jsou indikovaná stabilizovaná chronická onemocnění dýchacích cest, poruchy imunity a stavy po celkových onemocněních, u kterých je vhodný ozdravný pobyt z důvodů příznivého klimatického působení:

J30 - vazomotorická a alergická rýma,
J31 - chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu,
J32 - chronický zánět vedlejších nosních dutin  
J33 - nosní polypy
J34 - jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin 
J37 - chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice
J41 - prostá chronická bronchitida
J44.8, J44.9 - chronická obstruktivní plicní nemoc
J45 - astma
D80 – D84 - počáteční stádia či neúplné obrazy poruch imunity

Kontraindikace vylučující účast na ozdravném pobytu

Všechny obecné kontraindikace uvedené v „Indikačním seznamu pro lázeňskou péči“ pro dospělé, děti a dorost.

 • alergie na sluneční záření, na jód

 • diabetes mellitus

 • celková léčba kortikoidy

 • epilepsie nebo jiné onemocnění projevující se záchvaty

 • vrozené vady nebo onemocnění omezující pobyt v dětském kolektivu

 • mentální retardace

 • malabsorpční syndrom (poruchy trávení, vstřebávání základních živin)

 • onemocnění vyžadující dietní stravování, např. bezlepková dieta nebo jiná nutná dietní omezení

 • polyvalentní potravinová alergie

 • tuberkulóza a bronchiektázie

 • onemocnění pohybového aparátu s poruchou pohybu

 • pomočování

 • závažné srdeční choroby a vady

 • poruchy krevní srážlivosti

 • poruchy chování a duševní poruchy vyžadující psychiatrické či psychologické vyšetření, kontroly a ambulantní léčbu, nebo zvláštní pedagogickou péči (autismus, ADHD, Aspergerův syndrom apod.).

Jak své dítě přihlásit?

Vyplněné formuláře: „Žádost o zařazení dítěte na vysokohorský ozdravný pobyt“ (vyplní rodič/zákonný zástupce dítěte) a "Návrh na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR“ díl 1,2" (vyplní praktický lékař pro děti a dorost) zašlete současně nejpozději do 31. 7. 2024 na adresu: 

Ústředí VoZP ČR, Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

Žádost musí být doložena formulářem „Návrh na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR". Bez této přílohy nebudou žádosti posuzovány.

Formuláře prosím neposílejte ani neodevzdávejte na pobočky či jednatelství VoZP, ale doručte nebo zašlete poštou na výše uvedenou adresu Ústředí VoZP.

Upozorňujeme rodiče, že požadovaný termín ozdravného pobytu nelze všem zaručit vzhledem k omezené kapacitě v jednotlivých turnusech. V případě naplnění turnusů budou děti zařazeny jako náhradníci. Při uvolnění místa v požadovaném turnusu bude zákonný zástupce telefonicky nebo e-mailem obratem informován.

Formuláře ke stažení

Formuláře obdržíte také na kterékoli pobočce VoZP

Informace k ozdravným pobytům

otevřít zavřít Informace a postupy

 1. Doporučujeme při vyplňování formuláře Návrhu upozornit ošetřujícího lékaře, aby uvedl veškeré důležité skutečnosti týkající se zdravotního stavu dítěte, tj. všechna jeho potravinová omezení (alergie na potraviny, které vyžadují změnu stravování), úrazy, operace, zvláštnosti v chování apod. Vyjádření odborného lékaře doložte formou samostatné lékařské zprávy.

 2. V případě, že formulář Návrh vystaví specialista, např. alergolog, musí jej potvrdit ještě praktický lékař pro děti a dorost, neboť jen on zná všechna onemocnění dítěte.

 3. Návrhy na ozdravný pobyt, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky (např. jiné formuláře než zveřejněné na webu VoZP, nedostatečně vyplněné formuláře, bez podpisu, razítka praktického lékaře pro děti a dorost apod.) nebudou posuzovány.

 4. Všechny žádosti posuzuje a schvaluje revizní lékař VoZP z hlediska zdravotních indikací. Při rozhodování o zařazení dítěte na ozdravný pobyt je přihlíženo k závažnosti zdravotního stavu dítěte a doporučení ošetřujícího lékaře, k datu doručení žádosti na ústředí VoZP, dále k počtu již absolvovaných ozdravných pobytů apod.

 5. Pokud došlo ke změně zdravotního stavu dítěte od vystavení návrhu na umístění dítěte na ozdravný pobyt praktickým lékařem, informujte VoZP o změně zdravotního stavu dítěte např. formou lékařské zprávy.

 6. Bude-li kapacita požadovaného turnusu naplněna, VoZP si vyhrazuje právo zařadit dítě do jiného volného turnusu.

 7. VoZP vyrozumí zákonného zástupce dítěte o zařazení do turnusu ozdravného pobytu e-mailem v průběhu měsíce dubna a současně pošle zákonnému zástupci závaznou přihlášku.

 8. Vyplněnou závaznou přihlášku současně s kopií platby zašle zákonný zástupce dítěte na adresu ústředí VoZP nejpozději do data uvedeného v informačním e-mailu.

 9. Organizační pokyny a formuláře potřebné k absolvování ozdravného pobytu obdržíte e-mailem od cestovní kanceláře JMG SKI TRAVEL, s.r.o. nejpozději 14 dní před zahájením ozdraveného pobytu.

 10. Pokud se dítě nebude moci účastnit ozdravného pobytu, prosíme, aby zákonný zástupce informoval VoZP o zrušení včas, aby bylo možné uvolněné místo obsadit jiným zájemcem.

 11. Při zrušení závazně přihlášeného ozdravného pobytu z jiných než zdravotních důvodů je zákonný zástupce povinen uhradit stornovací poplatek, jehož výše je uvedena v závazné přihlášce. Storno pobytu ze zdravotních důvodů je nutné doložit lékařskou zprávou.

 12. Dítě i doprovázející zákonní zástupci musí mít vlastní cestovní pas s platností minimálně tři měsíce po návratu z OP nebo platný občanský průkaz.

 13. Zákonní zástupci mohou své dítě přihlásit pouze na jeden ozdravný pobyt, a to na vysokohorský nebo na letní individuální přímořský pobyt.

otevřít zavřít Cena

Cena:

Dítě 4–6 let vč. + doprovod ZZ:

za dítě rodič/ZZ uhradí částku 7 200,- Kč, 
za doprovod rodič/ZZ uhradí částku 7 800,- Kč (celkem tedy 15 000,- Kč).

Dítě 7–14 let vč.:

za dítě rodič/ZZ uhradí částku 7 300,- Kč.

Cena zahrnuje výdaje za dopravu, ubytování, stravování, výlety, lékařský a pedagogický doprovod a pojištění.

otevřít zavřít Ubytování

 • Děti 4–6 let vč. a doprovázející ZZ budou ubytováni v Tatranských Matliarech v hotelu HUTNÍK I., ve dvou- až třílůžkových standardních pokojích hotelového typu s vlastním sociálním zařízením.

 • Děti 7–14 let vč. budou ubytovány v Tatranské Lesné v ubytovacím zařízení Škola v prírode Detský raj ve dvou- až čtyřlůžkových standardních pokojích s vlastním sociálním zařízením.

otevřít zavřít Doprava

Doprava dětí 4-6 let vč. a doprovázejících ZZ je zajištěna vlakem do stanice Poprad – Tatry s možností nástupu Praha – Olomouc – Ostrava (případně můžete využít vlastní dopravu). Do ubytovacího místa je zajištěn převoz dětí autobusem.

Doprava dětí 7-14 let vč. je zajištěna klimatizovaným autobusem s možností nástupu ve třech místech Praha – Olomouc – Ostrava (případně můžete využít vlastní dopravu).

otevřít zavřít Stravování

Stravování dětí je zajištěno 5x denně, včetně celodenního pitného režimu. Doprovázející zákonní zástupci mají zajištěné stravování 3x denně.

otevřít zavřít Program

Děti čeká bohatý sportovní a kulturní program, hry, soutěže, vycházky, výlety (v ceně jsou dva celodenní výlet a dva půldenní výlety v každém turnusu).

otevřít zavřít Dozor

Děti 4–6 let vč. - doprovázející zákonní zástupci plní 24 hodin funkci dozoru dospělé osoby po celou dobu trvání ozdravného pobytu a nesou za své dítě plnou odpovědnost, 

děti 7–14 let vč. – dozor zabezpečuje jeden pedagogický pracovník na max. 10 dětí.

otevřít zavřít Zdravotní péče

Základní zdravotní péči zabezpečuje po celou dobu pobytu kvalifikovaný zdravotnický personál (lékař, zdravotní sestra), který je odpovědný za dodržování pravidelné medikace dětí s dlouhodobou léčbou a provádí pravidelné kontroly zdravotního stavu dětí.

otevřít zavřít Pojištění

Pojištění zahrnuje léčebné výlohy, pojištění zavazadel a odpovědnost za škodu na majetku.

otevřít zavřít Stornovací poplatek

Při zrušení závazně přihlášené účasti na ozdravném pobytu z jiných, než zdravotních důvodů je zákonný zástupce povinen uhradit stornovací poplatek, který se vypočítává z celkové ceny ozdravného pobytu.

Celková cena ozdravného pobytu za dítě ve věku od 4 do 6 let vč. činí 28 800,-Kč, celková cena za doprovod zákonného zástupce činí 31 200,- Kč. Celková cena ozdravného pobytu za dítě ve věku od 7 do 14 let vč. činí 29 200,-Kč.

VoZP hradí 75 % ceny 14denního vysokohorského ozdravného pobytu (a to i za doprovod zákonného zástupce).

Výše stornopoplatků za závazně přihlášené dítě/zákonného zástupce na ozdravném pobytu (OP):

20 % z celkové ceny za OP při odhlášení dítěte od 10 a více pracovních dnů před odjezdem,

50 % z celkové ceny za OP při odhlášení dítěte od 9 do 3 pracovních dnů před odjezdem,

100 % z celkové ceny za OP při odhlášení dítěte v době kratší než 2 pracovní dny před odjezdem.

  

Bližší informace

Získáte na telefonním čísle +420 222 929 199, e-mail: info@vozp.cz.

Všechny organizační dotazy k pobytu směřujte prosím na cestovní kancelář JMG SKI TRAVEL, s.r.o.

Kontaktní osoba/delegát: M.A. Tamara Klein Jamnická
e-mail: tatry.vozp@gmail.com

tel. č. +421 907 452 880

www: www.tatry-vozp.cz

Neváhejte a přihlaste své dítě na ozdravný pobyt, kde prožije dva nezapomenutelné týdny her, zábavných a sportovních programů, turistiky, a navíc si utuží své zdraví!

Příspěvky pro děti na letní individuální ozdravný pobyt u moře

Ozdravné pobyty VoZPLetním individuálním ozdravným pobytem u moře se rozumí nepřetržitý pobyt v délce nejméně 15 dní, který je pořádán cestovní kanceláří v termínu od 24. 6. do 30. 9. 2024 a je uhrazen v českých korunách.

Pobytu se mohou účastnit děti zdravotně pojištěné u VoZP s doprovodem rodičů/zákonných zástupců či jiné zmocněné dospělé osoby, která je vůči dítěti osobou blízkou. Příspěvek lze přiznat pouze dítěti.

Na příspěvek nemá nárok dítě, které je zařazeno na vysokohorský ozdravný pobyt pořádaný VoZP.

Příspěvek je určen dětem, které splňují tyto zdravotní indikace:

 • L20 – atopická dermatitida

 • L21 – seboroická dermatitida

 • L23 – alergická kontaktní dermatitida

 • L25 – neurčená kontaktní dermatitida

 • L30 – jiná dermatitida

 • L40 – lupénka (psoriáza)

Podmínky pro přiznání příspěvku:

 • dítě a jeden rodič/zákonný zástupce je pojištěn u VoZP,

 • dítě splňuje věkovou hranici 7–14 let + 364 dní. V den odjezdu na pobyt dítě dovrší 7 let věku a v den návratu z pobytu dítě nedovrší věk 15 let,

 • dítě splňuje uvedené zdravotní indikace,

 • roli doprovodu plní rodič/zákonný zástupce či jiná zmocněná dospělá osoba, která je vůči dítěti osobou blízkou,

 • přímořský pobyt trvá min. 15 dní (14 nocí) a je organizován cestovní kanceláří.

Výše příspěvku:

do výše uhrazené částky za jedno dítě, max. 8 000 Kč jedenkrát v roce. 

Co je třeba zaslat před pobytem do 30. 6. 2024:

Vyplněné formuláře „Žádost o příspěvek na letní individuální ozdravný pobyt dítěte u moře“ a „Potvrzení o zdravotním stavu dítěte“ doručte současně na VoZP poštou nebo osobně nejpozději 7 dní před odjezdem na pobyt.

Potvrzení o zdravotním stavu dítěte vyplní oborný ošetřující kožní lékař dítěte (dermatolog) na základě zdravotních indikací pro přiznání příspěvku.

Z potvrzení o zdravotním stavu musí být patrné, že se jedná o soustavné léčení onemocnění s indikací, která je podmínkou pro přiznání příspěvku na letní individuální ozdravný pobyt u moře.

Žádosti doručené po tomto termínu nebudou posuzovány.

Co je třeba zaslat po absolvování pobytu do 30. 11. 2024:

 1. Čestné prohlášení ZZ o absolvování individuálního pobytu dítěte u moře,

 2. kopii smlouvy s cestovní kanceláří,

 3. kopii faktury nebo jiného dokladu o úhradě pobytu.

Z předložených dokladů o úhradě přímořského pobytu musí být zřejmé:

 • za co byla úhrada provedena,

 • jednoznačně uvedena cena za dítě,

 • identifikační údaje osob účastnících se pobytu (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého nebo přechodného pobytu),

 • termín (od /do) a místo přímořského pobytu.

Formuláře ke stažení

Adresa pro doručení:

Ústředí VoZP ČR, Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

„Příspěvky – moře“

Prosíme, nezasílejte ani neodevzdávejte žádosti na pobočku ani jednatelství VoZP, ale doručte všechny doklady poštou na výše uvedenou adresu Ústředí VoZP.

Posouzení žádostí pojištěnců 

 • Všechny doručené žádosti budou posouzeny revizním lékařem VoZP z hlediska splnění podmínky zdravotní indikace.

 • VoZP vyrozumí zákonného zástupce dítěte o rozhodnutí (schválení/neschválení) v nejkratším možném termínu od doručení žádosti na Ústředí VoZP e-mailem (příp. telefonicky).

Příspěvek na letní individuální ozdravný pobyt u moře bude přiznán pouze po splnění všech požadovaných podmínek před absolvováním a po absolvování pobytu.

Všeobecné podmínky čerpání příspěvku

 • Žádost o příspěvek může podat pojištěnec, který je nepřetržitě pojištěn u VoZP od data úhrady služby do data vyplacení příspěvku; za nepřetržitost trvání pojistného vztahu se nepovažuje přerušení pojistného vztahu vzniklé odhlášením z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí ze zdravotního pojištění v ČR.

 • Příspěvek nemůže čerpat pojištěnec přihlášený ke zdravotnímu pojištění v jiné zemi EU. To se týká i všech kategorií tzv. výpomocně registrovaných osob, které hradí (nebo za které je hrazeno) zdravotní pojištění v zahraničí a VoZP je pro ně pouze výpomocnou zdravotní pojišťovnou.

 • Možnost čerpat příspěvky ztrácejí pojištěnci, u nichž VoZP zjistila, že se přihlásili k jiné zdravotní pojišťovně, bez ohledu na to, kdy uhradili službu, na kterou žádají příspěvek.

 • Z dokladů o úhradě příspěvku musí být zřejmé, za co byla úhrada provedena, datum vystavení dokladu a cena. Nejednoznačné, pozměněné, stejně jako přepisované a dopisované nebo jakkoli znehodnocené doklady nelze akceptovat.

 • Proplatit lze pouze doklady o úhradě v českých korunách.

VoZP si vyhrazuje právo:

Rozhodovat o splnění stanovených podmínek pro přiznání příspěvku, přičemž rozhodující je znění podmínek platné ke dni, kdy pojištěnec uhradil částku za poskytnutou službu, na niž žádá o příspěvek.

Měnit v průběhu roku náplň preventivních programů i výši příspěvku nebo ukončit poskytování příspěvku po vyčerpání finančního limitu stanoveného Zdravotně pojistným plánem VoZP pro daný kalendářní rok. Každá změna bude předem uveřejněna na internetových stránkách VoZP.

Pro rozhodování o přiznání příspěvků jsou rozhodující:

 • zdravotně pojistný plán VoZP pro daný kalendářní rok,

 • úprava zveřejněná na webové adrese VoZP: www.vozp.cz