• Pojištěnci
 • Plátci
 • Poskytovatelé
 • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Ozdravné pobyty pro děti

I v roce 2023 organizujeme pro naše dětské pojištěnce ve věku od 4 do 14 let včetně letní čtrnáctidenní ozdravné pobyty na Slovensku ve Vysokých Tatrách.

Pro dětské pojištěnce s kožními onemocněními ve věku od 7 do 14 let včetně jsme připravili příspěvky na letní individuální pobyt u moře.

Vysokohorské ozdravné pobyty

Vysoké Tatry jsou územím s minimálním obsahem škodlivých látek v ovzduší a v kombinaci s nadmořskou výškou a dostatečným množstvím slunečního svitu vytvářejí výborné předpoklady pro ozdravné pobyty zaměřené na onemocnění horních a dolních cest dýchacích. Zdravý pohyb, klimatoterapie, odpočinek a pravidelné stravování se následně projevují celkovým zlepšením zdravotního stavu dětí s těmito chronickými potížemi.

Podmínky pro účast na vysokohorském ozdravném pobytu

 • Dítě a jeden rodič/zákonný zástupce je pojištěn u VoZP,

 • doprovod dítěte rodič/zákonný zástupce je pojištěn u VoZP,

 • dítě splňuje věkovou hranici pro ozdravný pobyt,

 • dítě splňuje uvedené zdravotní indikace,

 • dítě je schopno respektovat podmínky ozdravného pobytu.

Vysokohorské ozdravné pobyty jsou určeny pro:

 1. Děti předškolního věku od 4–6 let + 364 dní v doprovodu jednoho rodiče/zákonného zástupce (dále jen „doprovod ZZ“). Děti nemohou doprovázet prarodiče a 3. osoby. V den odjezdu na pobyt dítě dovrší věk 4 let (ročník 2019) a v den návratu z pobytu dítě nedovrší věk 7 let (ročník 2016),

 2. děti ve věku od 7–14 let + 364 dní bez doprovodu zákonného zástupce. V den odjezdu na pobyt dítě dovrší 7 let věku (ročník 2016) a v den návratu z pobytu dítě nedovrší věk 15 let (ročník 2008). Sedmileté dítě musí mít ukončenou 1. třídu ZŠ.

Vysoké Tatry

Zdravotní indikace (diagnózy) pro zařazení dítěte na ozdravný pobyt

U vysokohorských ozdravných pobytů jsou indikovaná stabilizovaná chronická onemocnění dýchacích cest, poruchy imunity a stavy po celkových onemocněních, u kterých je vhodný ozdravný pobyt z důvodů příznivého klimatického působení:

J30 - vazomotorická a alergická rýma,
J31 - chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu,
J32 - chronický zánět vedlejších nosních dutin  
J33 - nosní polypy
J34 - jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin 
J37 - chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice
J41 - prostá chronická bronchitida
J44.8, J44.9 - chronická obstruktivní plicní nemoc
J45 - astma
D80 – D84 - počáteční stádia či neúplné obrazy poruch imunity

Kontraindikace vylučující účast na ozdravném pobytu

Všechny obecné kontraindikace uvedené v „Indikačním seznamu pro lázeňskou péči“ pro dospělé, děti a dorost.

 • alergie na sluneční záření, na jód

 • diabetes mellitus

 • celková léčba kortikoidy

 • epilepsie nebo jiné onemocnění projevující se záchvaty

 • vrozené vady nebo onemocnění omezující pobyt v dětském kolektivu

 • mentální retardace

 • malabsorpční syndrom (poruchy trávení, vstřebávání základních živin)

 • onemocnění vyžadující dietní stravování, např. bezlepková dieta nebo jiná nutná dietní omezení

 • polyvalentní potravinová alergie

 • tuberkulóza a bronchiektázie

 • onemocnění pohybového aparátu s poruchou pohybu

 • pomočování

 • závažné srdeční choroby a vady

 • poruchy krevní srážlivosti

 • poruchy chování a duševní poruchy vyžadující psychiatrické či psychologické vyšetření, kontroly a ambulantní léčbu, nebo zvláštní pedagogickou péči (autismus, ADHD, Aspergerův syndrom apod.).

Jak své dítě přihlásit?

V případě, že budou v turnusech volná místa, budeme přijímat žádosti až do naplnění, nejpozději však 4 týdny před odjezdem na požadovaný turnus.

Vyplněné formuláře:

1. „Žádost o zařazení dítěte na vysokohorský ozdravný pobyt“ – vyplní rodič/zákonný zástupce,

2. "Návrh na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR“ (díl 1,2) – vyplní praktický lékař pro děti a dorost (formulář je součástí žádosti),

3. Kopii lékařské zprávy z poslední návštěvy odborného lékaře (v případě, že ho navštěvujete) zašlete na adresu: Ústředí VoZP ČR, Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

                        „Ozdravné pobyty 2023“

Žádost musí být doložena povinnou přílohou „Návrh na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR. Bez této přílohy nebudou žádosti posuzovány.

Formuláře prosím neposílejte ani neodevzdávejte na pobočky či jednatelství VoZP, ale doručte nebo zašlete poštou na výše uvedenou adresu Ústředí VoZP.

Upozorňujeme rodiče, že požadovaný termín ozdravného pobytu nelze všem zaručit vzhledem k omezené kapacitě v jednotlivých turnusech. V případě naplnění turnusů budou děti zařazeny jako náhradníci.  Při uvolnění místa v požadovaném turnusu bude zákonný zástupce telefonicky nebo e-mailem obratem informován.

Formuláře ke stažení

Formuláře obdržíte také na kterékoli pobočce VoZP

Informace k ozdravným pobytům

Informace a postupy

 1. Doporučujeme při vyplňování formuláře Návrhu upozornit ošetřujícího lékaře, aby uvedl veškeré důležité skutečnosti týkající se zdravotního stavu dítěte, tj. všechna jeho potravinová omezení (alergie na potraviny, které vyžadují změnu stravování), úrazy, operace, zvláštnosti v chování apod. Vyjádření odborného lékaře doložte formou samostatné lékařské zprávy.

 2. V případě, že formulář Návrh vystaví specialista, např. alergolog, musí jej potvrdit ještě praktický lékař pro děti a dorost, neboť jen on zná všechna onemocnění dítěte.

 3. Návrhy na ozdravný pobyt, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky (např. jiné formuláře než zveřejněné na webu VoZP, nedostatečně vyplněné formuláře, bez podpisu, razítka praktického lékaře pro děti a dorost apod.) nebudou posuzovány.

 4. Všechny žádosti posuzuje a schvaluje revizní lékař VoZP z hlediska zdravotních indikací. Při rozhodování o zařazení dítěte na ozdravný pobyt je přihlíženo k závažnosti zdravotního stavu dítěte a doporučení ošetřujícího lékaře, k datu doručení žádosti na ústředí VoZP, dále k počtu již absolvovaných ozdravných pobytů apod.

 5. Pokud došlo ke změně zdravotního stavu dítěte od vystavení návrhu na umístění dítěte na ozdravný pobyt praktickým lékařem, informujte VoZP o změně zdravotního stavu dítěte např. formou lékařské zprávy.

 6. Bude-li kapacita požadovaného turnusu naplněna, VoZP si vyhrazuje právo zařadit dítě do jiného volného turnusu.

 7. VoZP vyrozumí zákonného zástupce dítěte o zařazení do turnusu ozdravného pobytu e-mailem v průběhu měsíce května, kdy tako obdrží závaznou přihlášku.

 8. Vyplněnou závaznou přihlášku současně s kopii platby zákonný zástupce dítěte zašle na adresu ústředí VoZP nejpozději dle data uvedeného v informačním emailu.

 9. Organizační pokyny a formuláře potřebné k absolvování ozdravného pobytu obdržíte e-mailem od cestovní kanceláře JMG SKI TRAVEL, s.r.o. nejpozději 14 dní před zahájením ozdraveného pobytu.

 10. Pokud se dítě nebude moci účastnit ozdravného pobytu, prosíme, aby zákonný zástupce informoval VoZP o zrušení včas, aby bylo možné uvolněné místo obsadit dalším dítětem.

 11. Při zrušení závazně přihlášeného ozdravného pobytu z jiných, než zdravotních důvodů je zákonný zástupce povinen uhradit stornovací poplatek, který je součásti závazné přihlášky. Storno pobytu ze zdravotních důvodů je nutné doložit lékařskou zprávou.

 12. Dítě i doprovázející zákonní zástupci musí mít vlastní cestovní pas s platností minimálně 3 měsíce po návratu z OP nebo platný občanský průkaz.

 13. Zákonní zástupci mohou své dítě přihlásit pouze na jeden ozdravný pobyt, a to na vysokohorský nebo na letní individuální přímořský pobyt.

Cena

Cena:

Dítě 4–6 let vč. + doprovod ZZ:

za dítě rodič/ZZ přispívá částkou 6 435,- Kč, 
za doprovod rodič/ZZ částkou 7 410,- Kč (celkem tedy 13 845,- Kč).

Dítě 7–14 let vč.:

za dítě rodič/ZZ přispívá částkou 6 533,- Kč.

VoZP hradí 75 % ceny 14denního vysokohorského ozdravného pobytu dětí (a to i za doprovod zákonného zástupce). Cena zahrnuje výdaje za dopravu, ubytování, stravování, výlety, lékařský a pedagogický doprovod a pojištění.

Ubytování

 • Děti 4–6 let vč. a doprovázející ZZ budou ubytováni v Tatranských Matliarech v hotelu HUTNÍK I., ve 2- až 3lůžkových standardních pokojích hotelového typu s vlastním sociálním zařízením.

 • Děti 7–14 let vč. budou ubytovány v Tatranských Matliarech v hotelu HUTNÍK I., ve 2- až 3lůžkových standardních pokojích hotelového typu s vlastním sociálním zařízením.

Doprava

Doprava účastníků ozdravného pobytu je zajištěna vlakem do stanice Poprad – Tatry s možností nástupu v Praze, Olomouci a Ostravě (případně vlastní doprava). Do ubytovacího místa je zajištěn transfer dětí autobusem.

Stravování

Stravování dětí je zajištěno 5x denně, včetně celodenního pitného režimu. Doprovod ZZ předškolních dětí má zajištěné stravování 3x denně.

Program

Děti čeká bohatý sportovní a kulturní program, hry, soutěže, vycházky, výlety (v ceně je zajištěn jeden celodenní výlet a 3 půldenní výlety v každém turnusu).

Dozor

Děti 4–6 let vč. - doprovázející zákonní zástupci plní 24 hodin funkci dozoru dospělé osoby po celou dobu trvání ozdravného pobytu a nesou za své dítě plnou odpovědnost, 

děti 7–14 let vč. – dozor zabezpečuje jeden pedagogický pracovník na max. 10 dětí.

Zdravotní péče

Základní zdravotní péči zabezpečuje po celou dobu pobytu kvalifikovaný zdravotnický personál (lékař, zdravotní sestry), který je odpovědný za dodržování pravidelné medikace dětí s dlouhodobou léčbou a provádí pravidelné kontroly zdravotního stavu dětí.

Pojištění

Pojištění zahrnuje léčebné výlohy, pojištění zavazadel a odpovědnost za škodu.

Stornovací poplatek

Při zrušení závazně přihlášené účasti na ozdravném pobytu z jiných, než zdravotních důvodů je zákonný zástupce povinen uhradit stornovací poplatek, který se vypočítává z celkové ceny ozdravného pobytu.

Celková cena ozdravného pobytu za dítě ve věku od 4 do 6 let vč. činí 25 740,-Kč, celková cena za doprovod zákonného zástupce činí 29 640,- Kč. Celková cena ozdravného pobytu za dítě ve věku od 7 do 14 let vč. činí 26 130,-Kč.

Stornovací poplatek závazně přihlášeného ozdravného pobytu činí:

10 % z celkové ceny za OP při odhlášení dítěte do 40 a více pracovních dnů před odjezdem,

25 % z celkové ceny za OP při odhlášení dítěte od 39 do 30 pracovních dnů před odjezdem,

50 % z celkové ceny za OP při odhlášení dítěte od 29 do 20 pracovních dnů před odjezdem,

75 % z celkové ceny za OP při odhlášení dítěte od 19 do 10 pracovních dnů před odjezdem,

80 % z celkové ceny za OP při odhlášení dítěte od 9 do 3 pracovních dnů před odjezdem,

100 % z celkové ceny za OP při odhlášení dítěte v době kratší než 2 pracovní dny před odjezdem.

  

Prezentace cestovní kanceláře JMG SKI TRAVEL, s.r.o.

Bližší informace

Získáte na telefoniím číslo 222 929 199 nebo pište na e-mail: info@vozp.cz

Všechny organizační dotazy k pobytu směřujte prosím na cestovní kancelář JMG SKI TRAVEL, s.r.o.

Kontaktní osoba/delegát: M.A. Tamara Jamnická
e-mail: tatry.vozp@gmail.com

tel. č. +421 907 452 880

Neváhejte a přihlaste své dítě na ozdravný pobyt, kde prožijí dva nezapomenutelné týdny her, zábavných a sportovních programů, turistiky, a navíc si utuží své zdraví!

Příspěvky pro děti na letní individuální ozdravný pobyt u moře

Ozdravné pobyty VoZPLetním individuálním ozdravným pobytem u moře se rozumí nepřetržitý pobyt v délce nejméně 15 dní, který je pořádán cestovní kanceláří v termínu od 24. 6. do 30. 9. 2023 a je uhrazen v českých korunách.

Pobytu se mohou účastnit děti zdravotně pojištěné u VoZP s doprovodem rodičů/zákonných zástupců či jiné zmocněné dospělé osoby, která je vůči dítěti osobou blízkou. Příspěvek lze přiznat pouze dítěti.

Na příspěvek nemá nárok dítě, které je zařazeno na vysokohorský ozdravný pobyt pořádaný VoZP.

Příspěvek je určen dětem, které splňují tyto zdravotní indikace:

 • L20 – atopická dermatitida

 • L21 – seboroická dermatitida

 • L23 – alergická kontaktní dermatitida

 • L25 – neurčená kontaktní dermatitida

 • L30 – jiná dermatitida

 • L40 – lupénka (psoriáza)

Podmínky pro přiznání příspěvku:

 • dítě a jeden rodič/zákonný zástupce je pojištěn u VoZP,

 • dítě splňuje věkovou hranici 7–14 let + 364 dní. V den odjezdu na pobyt dítě dovrší 7 let věku a v den návratu z pobytu dítě nedovrší věk 15 let,

 • dítě splňuje uvedené zdravotní indikace,

 • roli doprovodu plní rodič/zákonný zástupce či jiná zmocněná dospělá osoba, která je vůči dítěti osobou blízkou,

 • přímořský pobyt trvá min. 15 dní (14 nocí) a je organizován cestovní kanceláří.

Výše příspěvku:

do výše uhrazené částky za dítě, max. 8 000 Kč jedenkrát v roce. 

Co je třeba zaslat před pobytem do 30. 6. 2023:

Vyplněné formuláře „Žádost o příspěvek na letní individuální ozdravný pobyt dítěte u moře“ a „Potvrzení o zdravotním stavu dítěte“ doručte současně na VoZP poštou nebo osobně nejpozději 7 dní před odjezdem na pobyt.

Potvrzení o zdravotním stavu dítěte vyplní oborný ošetřující kožní lékař dítěte (dermatolog) na základě zdravotních indikací pro přiznání příspěvku.

Z potvrzení o zdravotním stavu musí být patrné, že se jedná o soustavné léčení onemocnění s indikací, která je podmínkou pro přiznání příspěvku na letní individuální ozdravný pobyt u moře.

Žádosti doručené po tomto termínu nebudou posuzovány.

Co je třeba zaslat po absolvování pobytu do 30. 11. 2023:

 1. Čestné prohlášení ZZ o absolvování individuálního pobytu dítěte u moře,

 2. kopii smlouvy s cestovní kanceláří,

 3. kopii faktury nebo jiného dokladu o úhradě pobytu.

Z předložených dokladů o úhradě přímořského pobytu musí být zřejmé:

 • za co byla úhrada provedena,

 • jednoznačně uvedena cena za dítě,

 • identifikační údaje osob účastnících se pobytu (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého nebo přechodného pobytu),

 • termín (od /do) a místo přímořského pobytu.

Formuláře ke stažení

Adresa pro doručení:

Ústředí VoZP ČR, Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

„Příspěvky – moře“

Prosíme, nezasílejte ani neodevzdávejte žádosti na pobočku ani jednatelství VoZP, ale doručte všechny doklady poštou na výše uvedenou adresu Ústředí VoZP.

Posouzení žádostí pojištěnců 

 • Všechny doručené žádosti budou posouzeny revizním lékařem VoZP z hlediska splnění podmínky zdravotní indikace.

 • VoZP vyrozumí zákonného zástupce dítěte o rozhodnutí (schválení/neschválení) v nejkratším možném termínu od doručení žádosti na Ústředí VoZP e-mailem (příp. telefonicky).

Příspěvek na letní individuální ozdravný pobyt u moře v roce 2023 bude přiznán pouze po splnění všech požadovaných podmínek před absolvováním a po absolvování pobytu.

Všeobecné podmínky čerpání příspěvku

 • Žádost o příspěvek může podat pojištěnec, který je nepřetržitě pojištěn u VoZP od data úhrady služby do data vyplacení příspěvku; za nepřetržitost trvání pojistného vztahu se nepovažuje přerušení pojistného vztahu vzniklé odhlášením z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí ze zdravotního pojištění v ČR.

 • Příspěvek nemůže čerpat pojištěnec přihlášený ke zdravotnímu pojištění v jiné zemi EU. To se týká i všech kategorií tzv. výpomocně registrovaných osob, které hradí (nebo za které je hrazeno) zdravotní pojištění v zahraničí a VoZP je pro ně pouze výpomocnou zdravotní pojišťovnou.

 • Možnost čerpat příspěvky ztrácejí pojištěnci, u nichž VoZP zjistila, že se přihlásili k jiné zdravotní pojišťovně, bez ohledu na to, kdy uhradili službu, na kterou žádají příspěvek.

 • Z dokladů o úhradě příspěvku musí být zřejmé, za co byla úhrada provedena, datum vystavení dokladu a cena. Nejednoznačné, pozměněné, stejně jako přepisované a dopisované nebo jakkoli znehodnocené doklady nelze akceptovat.

 • Proplatit lze pouze doklady o úhradě v českých korunách.

VoZP si vyhrazuje právo:

Rozhodovat o splnění stanovených podmínek pro přiznání příspěvku, přičemž rozhodující je znění podmínek platné ke dni, kdy pojištěnec uhradil částku za poskytnutou službu, na niž žádá o příspěvek.

Měnit v průběhu roku náplň preventivních programů i výši příspěvku nebo ukončit poskytování příspěvku po vyčerpání finančního limitu stanoveného Zdravotně pojistným plánem VoZP pro daný kalendářní rok. Každá změna bude předem uveřejněna na internetových stránkách VoZP.

Pro rozhodování o přiznání příspěvků jsou rozhodující:

 • zdravotně pojistný plán VoZP pro daný kalendářní rok,

 • úprava zveřejněná na webové adrese VoZP: www.vozp.cz