Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP)

Za osobu bez zdanitelných příjmů je považován pojištěnec, který má trvalý pobyt na  území České republiky, za kterého není po celý kalendářní měsíc plátcem pojistného ani zaměstnavatel, ani stát, ani pojištěnec sám není plátcem pojistného jako OSVČ.

Do této kategorie jsou zařazeni např.:

  • nezaměstnaný, který není v evidenci úřadu práce
  • osoba, která ukončí pracovní poměr a nestane se nejpozději v nejbližším kalendářním měsíci zaměstnancem, nemá příjmy ze samostatné výdělečné činnosti a ani není plátcem pojistného stát
  • pojištěnci činní na základě dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti, popřípadě více dohod, pokud úhrn příjmů v kalendářním měsíci nepřesáhl 10.000  Kč u dohody o provedení práce a 3.000 Kč u dohody o pracovní činnosti
  • student, který po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání nebo nezačne podnikat
  • žena v domácnosti, která nepečuje celodenně osobně a řádně o dítě do 7 let nebo o  dvě děti do 15 let, nepobírá žádný důchod z českého důchodového zabezpečení, ani není v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání
  • student, který studuje na škole, která nebyla Ministerstvem školství označena jako soustavná příprava na budoucí povolání (některé jazykové školy, většina škol v  cizině atd.), případně student starší 26 let

 

OBZP mají povinnost rozhodující skutečnosti související s placením zdravotního pojištění oznamovat do 8 dnů VoZP ČR a sami měsíčně platit pojistné ve výši vypočtené jako 13,5 % z vyměřovacího základu rovnajícího se platné minimální mzdě po zaokrouhlení na korunu nahoru.

Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů v roce 2019 činí 1.803 Kč (vypočteno z  minimální mzdy ve výši 13.350 Kč, platné od 1. 1. 2019).

Sazby pojistného platné pro OBZP
ObdobíPojistné v Kč
1.1.2004 – 31.12.2004905
1.1.2005 – 31.12.2005970
1.1.2006 – 30.06.20061022
1.7.2006 – 31.12.20061074
1.1.2007 – 31.7.20131080
1.8.2013 – 31.12.20141148
1.1.2015 – 31.12.20151242
1.1.2016 - 31.12.20161337
1.1.2017 - 31.12.20171485
1.1.2018 - 31.12.20181647
1.1.2019 -1803

Pojistné je splatné vždy od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do  osmého dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který se platí. Připadne-li poslední den splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

 

Bankovní spojení
Účet pro zasílání pojistného :2010201091/0710
Variabilní symbol pro :OBZP - rodné číslo
Konstantní symbol :3558
Specifický symbol :neuvádí se