• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Režim paušální daně pro OSVČ

Tři odvodové povinnosti najednou
Od 1. ledna 2021 se pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zavádí možnost za určitých podmínek (viz níže) vstoupit do režimu tzv. paušální daně z příjmů a pojistných na veřejné zdravotní, sociální a důchodové pojištění. OSVČ se tak prostřednictvím jedné paušální platby budou moci zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Drobným podnikatelům se výrazně sníží administrativní zátěž, nebudou muset podávat daňové přiznání ani Přehledy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění. Pokud podnikatel uhradí pravidelně měsíčně finančnímu úřadu zálohu na paušální daň, nebude muset doplácet ani daň, ani zdravotní a sociální pojištění. Paušální odvod bude tvořit zdravotní pojištění v minimální výši, 1,15násobek minima sociálního pojistného a daň z příjmů fyzických osob ve výši 100 korun. Pro rok 2021 bude paušální daň činit 5 469 Kč měsíčně (2 976 Kč sociální pojištění, 2 393 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů).

Nelze uplatnit slevy a další zvýhodnění
Na druhou stranu tím OSVČ, které vstoupí do režimu paušální daně, ztratí možnost uplatňovat slevy na dani, daňové zvýhodnění či nezdanitelné částky. Nebude moci uplatnit např. slevu na poplatníka, na druhého z manželů, na invalidní důchod, na průkaz ZTP/P, na vyživované děti apod. Nebude možné ani uplatnit ztrátu z minulých let, dary, úroky z hypoték, životní pojištění, penzijní pojištění. Dále nebude možné rozdělit příjmy na spolupracující osoby.

Protože část paušální zálohy na zdravotní pojištění je stanovena v minimální výši, není možné, aby OSVČ v paušálním režimu uplatňovala výpočet pojistného ze skutečných příjmů, pokud je například důchodcem, studentem, matkou na mateřské nebo osobou na rodičovské dovolené či pečující o děti, pobírá rodičovský příspěvek, je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P apod.

Pokud se OSVČ v paušálním režimu stane v průběhu roku zaměstnancem, musí stále platit zálohy na pojistné, přestože by je jako OSVČ mimo režim paušální daně platit nemusela.

Pokud OSVČ bude po celý kalendářní měsíc práce neschopnou nebo jí bude nařízena karanténa, bude muset i za takový měsíc v paušálním režimu platit zálohu.

Oznámení o vstupu do režimu paušální daně
Vstup do paušálního režimu je dobrovolný. Pokud této možnosti chce stávající OSVČ využít, stačí finančnímu úřadu podat oznámení o vstupu do paušálního režimu. OSVČ nemusí nijak kontaktovat zdravotní pojišťovnu nebo ČSSZ, úřady si informaci samy předají. Vstup do paušálního režimu registruje vždy Finanční správa, která po posouzení splnění všech podmínek rozhoduje o vstupu do režimu. Zdravotní pojišťovna o zahájení ani ukončení nebo přerušení paušálního režimu nerozhoduje.  Poplatník se stává při splnění zákonem stanovených podmínek poplatníkem v paušálním režimu k 1. dni rozhodného zdaňovacího období, tj. k 1. lednu daného roku. Oznámení o vstupu do paušálního režimu je třeba podat od 1. 1. do 10. 1. kalendářního roku.  Protože 10. 1. 2021 připadá na neděli, je možné se přihlásit do paušálního režimu pro rok 2021 až do 11. 1. 2021.

Podmínky pro vstup
Pro vstup do paušálního režimu musí podnikatel kromě podání oznámení splňovat k 1. 1. 2021 následující podmínky:

  • není zaměstnán, a to ani na dohodu o pracovní činnosti s měsíčním výdělkem 3 500 Kč a výše nebo na dohodu o provedení práce nad 10 000 Kč měsíčně,
  • je OSVČ podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
  • je OSVČ podle zákona o důchodovém pojištění,
  • není plátcem DPH,
  • není společníkem veřejné obchodní společnosti (v. o. s.) ani komplementářem komanditní společnosti (k. s.),
  • není dlužníkem se zahájeným insolvenčním řízením,
  • neměl v předchozím zdaňovacím období, tj. v roce 2020, příjmy ze samostatné výdělečné činnosti vyšší než 1 mil. Kč.

Pokud podnikatel začne podnikat průběhu roku 2021 může se do paušálního režimu přihlásit ode dne zahájení činnosti. V takovém případě oznámení o vstupu do paušálního režimu podá ke dni zahájení činnosti buď finančnímu úřadu, nebo živnostenskému úřadu na Jednotném registračním formuláři. Ke dni zahájení samostatné výdělečné činnosti musí také OSVČ splňovat výše jmenované podmínky.

Splatnost paušální daně
Paušální daň je splatná vždy do 20. dne zálohového měsíce (kalendářního měsíce), na které se záloha platí, a to na účet spravovaný finančním úřadem. Podle přechodného ustanovení platí jiná lhůta pro paušální zálohu na zálohové období leden 2021. Záloha na zálohové období leden 2021 je splatná do 22. února 2021 (20. únor 2021 připadá na sobotu). Záloha na měsíc leden je tak splatná společně se zálohou na měsíc únor. Další měsíce je záloha splatná již dle standardních pravidel.

Obecně platnou výjimkou je splatnost zálohy na zálohové období, ve kterém poplatník v paušálním režimu zahájí samostatnou výdělečnou činnost. Tato záloha je splatná do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla zahájena samostatná výdělečná činnost. Pokud je tedy zahájeno podnikání např. k 15.8.2021, záloha za srpen 2021 musí být zaplacena společně se zálohou za měsíc září 2021 do 20. 9. 2021.

Ukončení či přerušení OSVČ v paušálního režimu
OSVČ může dobrovolně vystoupit z paušálního režimu ke konci kalendářního roku a od nového roku pokračovat jen jako „klasická“ OSVČ. Pokud OSVČ poruší některou z podmínek pro setrvání v paušálním režimu nebo ukončí svoji činnost, pak je ukončen i paušální režim povinně. Porušení podmínek pro setrvání v paušálním režimu posuzuje Finanční správa.

Jestliže je OSVČ v paušálním režimu a svou činnost během roku přeruší, bude ukončen i paušální režim. Při obnovení činnosti se pak může znovu rozhodnout, zda opět vstoupíte do paušálního režimu, či nikoliv – konkrétní pravidla nastavuje Finanční správa.

Pokud během roku nedodržíte podmínku nepřekročení hranice příjmů 1 mil. Kč, pak od následujícího kalendářního roku musíte z paušálního režimu vystoupit a musíte za daný rok podat daňové přiznání i Přehledy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění a doplatit případné nedoplatky na dani a pojistných.

Více informací o paušálním režimu a jeho podmínkách naleznete na webových stránkách Finanční správy.