• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

 

VOLBY do orgánů VoZP 2020

informace pro voliče

       I. Úvod

 

Vážení pojištěnci,

Vážení plátci pojistného,

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen „VoZP ČR“) organizuje v roce 2020 volby do volených orgánů, neboť stávajícím členům těchto orgánů končí funkční období 12. 12. 2020.

Věnujte, prosím, pozornost webovým stránkám, informačním tabulím na pobočkách a jednatelstvích, kde budou průběžně podávány informace o přípravě, organizaci, průběhu a výsledcích voleb.

 

      II. Do kterých orgánů se organizují volby?

 

Volenými orgány VoZP ČR jsou Správní rada a Dozorčí rada, která je kontrolním orgánem.

Správní rada pojišťovny má 15 členů, 5 členů je jmenovaných vládou a 10 členů je volených z řad pojištěnců pojišťovny. 

Dozorčí rada pojišťovny má 9 členů, 3 členové jsou jmenováni vládou a 6 členů je volených z řad pojištěnců pojišťovny. 

 

     III. Kdy se volby uskuteční?

 

Vzhledem k ukončení funkčního období stávajícím členům volených orgánů dne 12. 12. 2020, se volby uskuteční ve IV. čtvrtletí 2020.

Organizace voleb zahrnuje jejich vyhlášení se stanovením nezbytných lhůt, a to:

  • lhůty pro podání přihlášek kandidátů,
  • lhůtu pro vypracování a zveřejnění seznamu kandidátů,
  • lhůtu pro den zahájení voleb, s tím, že volby se budou konat po tři pracovní dny v obvyklé provozní době,
  • lhůtu pro oznámení výsledků voleb.

 

      IV. Volební právo

 

Volební právo zahrnuje:

1/ aktivní volební právo, tzn. právo být voličem, právo volit toho, koho si vyberu ze seznamu kandidátů;

2/ pasivní volební právo, tzn. právo kandidovat, právo být volen voliči, kteří si mne vyberou ze seznamu kandidátů.

 

Aktivní volební právo, tedy právo volit do orgánů VoZP ČR, mají plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění, kterými jsou dle rozdělení do skupin:

a/ zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné (dále jen zkratka „OSVČ“),

     b/ zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů, kterými se rozumí osoby, které po celý kalendářní měsíc nemají příjmy ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti a není za ně plátcem pojistného stát (dále jen zkratka „OBZP“).

 

Pasivní volební právo, tedy právo kandidovat do orgánů VoZP ČR, může jen osoba, která splňuje náležitosti stanovené zákonem, a to:

a/ je plně svéprávná,

b/ je bezúhonná,

c/ doručila VoZP ČR vlastnoručně podepsanou přihlášku,

d/ prokáže podporu alespoň 50 pojištěnců VoZP ČR; podpora se prokazuje řádně vyplněným podpisovým archem doručeným VoZP ČR společně s přihláškou, a

e/ je ke dni podání přihlášky ke kandidatuře na člena orgánu VoZP ČR pojištěncem VoZP ČR, která volby vyhlásila.

 

Náležitosti přihlášky kandidáta:

Přihláška ke kandidatuře na člena orgánu VoZP ČR obsahuje:

a/ jméno, popřípadě jména, a příjmení, číslo pojištěnce (kterým je rodné číslo pojištěnce), datum narození, adresu pro doručování a ověřený vlastnoruční podpis osoby kandidující na člena orgánu VoZP ČR;

b/ označení orgánu VoZP ČR, do něhož osoba kandiduje;

c/ označení skupiny plátců pojistného, v níž osoba kandiduje s tím, že každá osoba je oprávněna kandidovat pouze v jedné skupině plátců pojistného;

d/ vlastnoručně podepsaný životopis,

e/ výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, a

f/ řádně vyplněný podpisový arch.

Neobsahuje-li přihláška ke kandidatuře stanovené náležitosti, VoZP ČR vyzve bezodkladně, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení přihlášky ke kandidatuře na člena orgánu VoZP ČR, osobu, která ji podala, k doplnění nebo úpravě příslušných náležitostí. Nejsou-li náležitosti doplněny nebo upraveny nejpozději poslední den lhůty pro podání přihlášky ke kandidatuře, považuje se přihláška za neplatnou. 

Náležitosti podpisového archu:

Podpisový arch obsahuje jméno, popřípadě jména, a příjmení, číslo pojištěnce (kterým je rodné číslo pojištěnce) a vlastnoruční podpis pojištěnce, který vyjadřuje kandidátovi svoji podporu. Součástí podpisového archu je souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu podle věty první, a to pouze pro účely volby, pro niž se podpora vyjadřuje.

 

     V. Jak se bude hlasovat?

 

Hlasování bude probíhat ve volebních místnostech, kde volič poté, co se prokáže průkazem totožnosti, příp. doloží oprávnění jednat za zaměstnavatele (jedná-li se o právnickou osobu), převezme hlasovací lístek, vyplní jej, vloží do obálky k tomu určené, a následně vloží do volební urny.

 

     VI. Kde se bude hlasovat?

 

Volebními místnostmi bude Ústředí VoZP ČR, pobočky a další místa určená v rozhodnutí o vyhlášení voleb.

     VII. Jak se bude prokazovat totožnost?

 

U osob jednajících v zastoupení za právnickou osobu platným průkazem totožnosti, tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem, a plnou mocí s ověřeným podpisem oprávněné osoby.

U zaměstnanců, OBZP a OSVČ platným průkazem totožnosti, tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

 

    VIII. Seznamy kandidátů na funkce v orgánech VoZP ČR

 

VoZP ČR má povinnost zveřejnit seznamy kandidátů v zákonem určené lhůtě a tyto seznamy budou dostupné v průběhu organizace voleb na webové stránce VoZP ČR, informačních tabulích na Ústředí a pobočkách VoZP ČR. A v průběhu voleb budou ve všech volebních místnostech.

 

    IX. Obsah hlasovacího lístku a jeho úprava

 

Hlasovací lístek v listinné podobě obsahuje vždy seznam kandidátů na člena příslušného orgánu v příslušné skupině plátců pojistného, v níž plátce pojistného hlasuje.

V případě skupiny zaměstnavatelů a OSVČ hlasovací lístek dále obsahuje identifikátor plátce pojistného v anonymizované podobě a údaj o rozsahu odvedeného pojistného.

VoZP ČR zaznamená přesný čas vydání každého hlasovacího lístku.

Úpravu hlasovacího lístku a vlastní hlasování provádí plátce pojistného sám.

Každý plátce pojistného je oprávněn hlasovat pouze jednou.

Osoba náležící do obou skupin plátců pojistného si zvolí, ve které skupině plátců pojistného bude hlasovat.

Plátce pojistného označí na hlasovacím lístku nejvýše tolik kandidátů, kolik je volených členů příslušného orgánu v příslušné skupině plátců pojistného. V případě hlasování ve skupině zaměstnavatelů a OSVČ se mezi označené kandidáty poměrně rozdělí rozsah odvedeného pojistného. V případě hlasování ve skupině zaměstnanců a OBZP se každému označenému kandidátovi přičte jeden hlas.

Vyplněný hlasovací lístek odevzdá plátce pojistného v uzavřené obálce označené názvem orgánu VoZP ČR a příslušné skupiny plátců pojistného, do nějž se volby konají, a vloží do volební urny v místě určeném VoZP ČR.

Hlasovací lístek je neplatný, pokud plátce pojistného označí více kandidátů, než je počet volených členů orgánu v příslušné skupině plátců pojistného. Dále je hlasovací lístek neplatný, pokud není na předepsaném tiskopise nebo je přetržený. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Odevzdá-li plátce pojistného více hlasovacích lístků, jsou tyto další hlasovací lístky neplatné.

 

Své dotazy, týkající se voleb do orgánů VoZP ČR, můžete směřovat na adresu: volby2020@vozp.cz

 

Praha, 20. května 2020                                     Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky