• Pojištěnci
 • Plátci
 • Poskytovatelé
 • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Kontaktujte nás

po, st, čt: 7.00 – 17.00, út, pá: 7.00 – 15.00

ID datové schránky: p3aaext

* Elektronická adresa info@vozp.cz není elektronickou adresou podatelny

Nebo nám rovnou napište

* povinné položky

Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím podávejte prosím elektronicky na posta@vozp.cz nebo datovou shránkou p3aaext.

Kde nás najdete?

Nejčastější dotazy

otevřít zavřít Jak požádat o vydání nového průkazu pojištěnce (EHIC)?

O nový průkaz pojištěnce můžete požádat prostřednictvím elektronického formuláře. Další možností je žádat také prostřednictvím Klientského portálu nebo mobilní aplikace Zdraví na Klik.

otevřít zavřít Jak mohu registrovat novorozence?

Novorozence lze přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky, ke které přiložíte kopii rodného listu. Přihlášku můžete podepsat online podpisem (BankID SIGN) nebo vám přihlášku zašleme k podpisu poštou. Papírovou přihlášku pojištěnce lze společně s kopií rodného listu zaslat poštou nebo prostřednictvím datové schránky na příslušnou pobočku dle místa bydliště.
Novorozence můžete přihlásit také osobně na kterémkoli kontaktním místě VoZP.

Zákonný zástupce (matka, otec) je povinen do 8 dnů ode dne narození přihlásit narozené dítě u zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna v době porodu matka dítěte. V případě, že matka není zdravotně pojištěna v ČR, stává se dnem narození dítě pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec v den narození dítěte. 

otevřít zavřít Jak postupovat, když chci jet do lázní, na kterých se bude podílet veřejné zdravotní pojištění?

Ošetřující lékař (specialista) Vám vystaví doporučení pro absolvování lázeňské péče.

Samotný návrh na lázeňskou péči vystaví ošetřující lékař (může taktéž specialista, zpravidla však vystavuje praktický lékař). Je důležité podklady podepsat a zkontrolovat vypsaná lázeňská zařízení, která ošetřující lékař doporučí a do návrhu doplní. Odborné zprávy od specialisty by neměly být starší, než 2 měsíce. U osob starších 40 let je nutné doložit EKG vyšetření. U osob starších 70 let je nutné doložit doporučení internisty o schopnosti pacienta absolvovat lázeňskou léčbu, vč. EKG vyšetření.

Co se týče doprovodu, pro děti do 6 let je doprovod hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. U zdravých dětí nad 6 let je v případě potřeby doprovodu nutné doložit psychiatrické nebo psychologické vyšetření s doporučením. V případě, že je dítě starší 6 let zdravotně postižené, postačí doložit žádost a zdůvodnění doprovodu od praktického lékaře pro děti a dorost, příp. specialisty, kterého dítě navštěvuje.

V případě dospělých pojištěnců a doprovodu je nutné doložit v návrhu zdravotní zdůvodnění od praktického lékaře nebo specialisty.

Veškeré podklady pro absolvování lázeňské péče jsou pak centrálně zpracovávány na pobočce v Plzni, kam prosím zasílejte i podklady pro posouzení. Adresa je Koterovská 34, 304 55 Plzeň.

Návrh je třeba zaslat korespondenčně nebo doručit osobně, při podpisu lázeňského návrhu prosím zkontrolujte adresu trvalého bydliště a telefonního kontakt, na kterém bychom se s Vámi spojili.

 • Na schválení lázeňského návrhu má revizní lékař zdravotní pojišťovny stanovenou lhůtu 2-3 týdnů. Lhůta nástupu se odvíjí od předepsané indikace.

 • Termín nástupu si s lázeňským zařízením domlouvá pacient individuálně.

 • U schválené komplexní lázeňské péče je hrazeno ubytování, strava i procedury. Návrh je zdravotní pojišťovnou zasílán přímo do lázeňského zařízení.

 • U příspěvkové lázeňské péče jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou pouze procedury. Návrh je zaslán pojištěnci který jej pak předá lázeňskému zařízení ve kterém si sjedná termín nástupu.

 • Případné doplatky za nadstandartní ubytování či poplatky lázeňského zařízení se netýkající zdravotních pojišťoven, důvody úhrady a případné dotazy směřujte vždy na dané lázeňské zařízení.

otevřít zavřít Nedaří se mi nalézt ošetřujícího lékaře, je možné mi jej zajistit?

V případě problému s vyhledáním lékaře, který by si Vás zaregistroval nebo ošetřil Vás požádáme o vyplnění elektronické žádosti k řešení nedostupnosti zdravotních služeb

otevřít zavřít Jak mohu zaslat podklady pro podání příspěvku?

Papírovou žádost lze podat na kterémkoli kontaktním místě VoZP, a to osobně nebo poštou. K žádosti prosím přiložte všechny požadované doklady, jejichž výčet najdete pod každým příspěvkem. V případě odeslání poštou si prosím vyberte vámi nejbližší kontaktní místo K proplacení příspěvku je zpravidla třeba předložit originál dokladu o úhradě, který se bez vyžádání nevrací. Vyžádané doklady budou vráceny zpět s označením „UPLATNĚN PŘÍSPĚVEK PREVENCE“. Podrobnosti o požadovaných dokladech naleznete u každého příspěvku. 

Elektronicky lze příspěvky podávat také prostřednictvím Klientského portálu nebo mobilní aplikace Zdraví na Klik. Postup pro registraci do Klientského portálu

Upozorňujeme, že mobilní aplikace Zdraví na klik je závislá na registraci v Klientském portále, bez registrace na Klientském portále není možné mobilní aplikaci používat.

otevřít zavřít Jak mohu nahlásit změnu bankovního spojení?

Pro evidenci změny bankovního spojení můžete využít formuláře Hlášení bankovního spojení Formulář lze doručit osobně na naše kontaktní pracoviště VoZP, zaslat korespondenčně, můžete jej také zaslat přílohou na e-mailovou adresu info@vozp.cz (formulář je nutné před odesláním ošetřit podpisem). Změnu bankovního spojení nahlásíte i prostřednictvím Klientského portálu a aplikace Zdraví na Klik.

otevřít zavřít Musím jako pojištěnec hlásit změnu plátce pojistného?

V případě nástupu do zaměstnání nebo ukončení pracovního poměru vzniká oznamovací povinnost zaměstnavateli a to včetně změny dalších údajů (změnu zdravotní pojišťovny zaměstnancem, skutečnosti rozhodné pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné), a to nejpozději do osmi dnů. Zaměstnanec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zmíněné skutečnosti neprodleně sám, zjistí-li, že jeho zaměstnavatel svoji povinnost nesplnil, nebo pokud změnu zaměstnavateli nesdělil. Pojištěnec je povinen sdělit v den nástupu do zaměstnání svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn. Stejnou povinnost má i tehdy, stane-li se pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny v době trvání zaměstnání; tuto povinnost musí splnit do osmi dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny.

Zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti je pojištěnec povinen oznámit své zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil. Pojištěnec, který podniká na základě živnostenského oprávnění, splní tuto oznamovací povinnost i tehdy, učiní-li oznámení příslušnému živnostenskému úřadu. Další informace k OSVČ

Hlášení kategorie osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) je pojištěnec povinen oznámit své zdravotní pojišťovně do osmi dnů (osobou bez zdanitelných příjmů se pojištěnec stává, pokud po celý kalendářní měsíc není zaměstnancem, není osobou samostatně výdělečně činnou a není za něj plátcem pojistného stát). Vše o kategorii OBZP

Skutečnosti, které vedou ke vzniku nebo zániku povinnosti státu platit pojistné je pojištěnec povinen oznámit své zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů. Za osoby nezletilé nebo osoby bez způsobilosti k právním úkonům plní tuto povinnost jejich zákonný zástupce.

Dokumenty prokazující změnu plátce pojistného lze dokládat:

 1. Osobně, na kterémkoli kontaktním místě

 2. Zasláním na e-mailovou adresu info@vozp.cz

 3. Prostřednictvím Klientského portálu

Nenašli jste svůj dotaz?