• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Dne 22. 11. 2022 Výběrová komise pro alokaci bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech vybrala lékárny/OOVL, které splnily stanovená kritéria, a doporučila zdravotním pojišťovnám těmto vybraným poskytovatelům lékárenské péče přiřknout bonifikaci pro rok 2023.

 Bonifikace bude hrazena formou pevné měsíční bonifikace rozdělené mezi jednotlivé zdravotní pojišťovny dle podílu pojištěnců v okrese, ve kterém lékárna provozuje své služby. Podmínkou je dodržení rozsahu stanovené minimální pracovní doby 25 hodin týdně. Dále je nutné zřízení vlastního IČZ pro OOVL, a to s účinností nejpozději od 1. 1. 2023, pokud . Finanční bonifikace je zdravotními pojišťovnami garantována, při splnění všech podmínek, na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Bonifikace bude uhrazena příslušnou zdravotní pojišťovnou za předpokladu, že již v době jednání Výběrové komise (tj. ke dni 22. 11. 2022) měla zdravotní pojišťovna uzavřenou smlouvu s vybraným poskytovatelem lékárenské péče. VoZP ČR sama osloví provozovatele, jejichž provozovny při výběru uspěly - není nutné, aby se provozovatelé lékáren/OOVL snažil pojišťovnu kontaktovat.

Lékárny/OOVL, které vyhověly podmínkám uvedeným v Základních pravidlech pro alokaci bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech pro rok 2023 a další informace naleznete zde.

Základní pravidla pro alokaci bonifikace poskytovatelů lékárenské péče

1. Na základě zveřejnění výzvy poskytovatel lékárenské péče vyplní dle instrukcí webový „Formulář žádosti o bonifikaci pro poskytovatele lékárenské péče v nedostupných oblastech v roce 2023“, který bude umístěn na webových stránkách VZP ČR, nejpozději do 27. 10. 2022 včetně. Mimo uvedený termín nelze žádost o bonifikaci podat.

2. V případě žádosti o bonifikaci pro více provozoven musí poskytovatel podat žádost pro každou provozovnu (lékárna/OOVL) samostatně.

3. Poskytovatel splní základní kritéria pro přiznání bonifikace, která jsou uvedena níže: a. Poskytovatel má smlouvu alespoň s jednou zdravotní pojišťovnou.

  • Provozovna je jedinou lékárnou/OOVL v obci.

  • Dojezdová doba k další lékárně/OOVL je větší než 10 minut.

  • V obci pravidelně ordinuje lékař.

  • U provozovny, pro kterou je žádost vypsána, činila úhrada z veřejného zdravotního pojištění za poslední uzavřený kalendářní rok (= 2021) méně než 6 mil. Kč.

4. Žádosti budou posouzeny Výběrovou komisí pro alokaci bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech v souladu s jejím jednacím řádem.

5. Bonifikace bude hrazena formou pevné měsíční bonifikace rozdělené mezi jednotlivé zdravotní pojišťovny dle podílu pojištěnců v okrese, ve kterém lékárna/OOVL provozuje své služby. Podmínkou je dodržení rozsahu stanovené minimální pracovní doby (25 hodin týdně). Konečná výše pevné měsíční bonifikace bude závislá na počtu doporučených žádostí Výběrovou komisí.

6. Finanční bonifikace je při splnění všech podmínek zdravotními pojišťovnami garantována na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.