• Pojištěnci
 • Plátci
 • Poskytovatelé
 • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Na základě novely zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců a dalších souvisejících zákonů jsou s účinností od 1. 1. 2024 povinně účastníky veřejného zdravotního pojištění i osoby mladší 18 let, které mají platné povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky.

Jedná se o:

 • všechny cizince mladší 18 let, kteří mají platné povolení k dlouhodobému pobytu,

 • děti či nezletilé osoby narozené na území ČR matce s povoleným dlouhodobým pobytem na území ČR, za něž byla ve lhůtě 60 dnů podána žádost o povolení k dlouhodobému pobytu.

Zdravotní pojištění vzniká (povinná účast dítěte v systému veřejného zdravotního pojištění) datem nabytí právní moci povolení k dlouhodobému pobytu, popřípadě skončením soukromého pojištění a zaniká skončením platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR nebo dnem dosažení zletilosti dítěte (dovršení věku 18 let), nastane-li tato skutečnost dříve.

Oznamovatelem a plátcem pojistného za dítě je jeho zákonný zástupce, poručník nebo opatrovník. Výše pojistného je stanovena zákonem, tj. částka je stejná pro všechny děti přihlášené k veřejnému zdravotnímu pojištění. Výše pojistného je měsíčně 13,5 % z minimální mzdy pro daný kalendářní rok. Pojistné na zdravotní pojištění dítěte s dlouhodobým pobytem na území ČR tedy od 1. 1. 2024 činí 2 552 Kč za celý kalendářní měsíc.

 Jak se přihlásit k veřejnému zdravotnímu pojištění u VoZP:

Je nutné navštívit VoZP kontaktní místa.

 Cizinci mladší 18 let s platným povolením k dlouhodobému pobytu

 1. Pokud má dítě povolení k pobytu a komerční zdravotní pojištění k 1. 1. 2024, stane se účastníkem veřejného zdravotního pojištění hned po skončení komerčního pojištění. Je nutné ho přihlásit nejpozději 8 dnů před skončením komerčního pojištění.

 2. Pokud má dítě povolení k pobytu, ale není k 1. 1. 2024 komerčně pojištěno, stane se účastníkem veřejného zdravotního pojištění od 1. 1. 2024. Je nutné ho přihlásit mezi 1. 1. a 8. 1. 2024.

 3. Pokud dítě získá povolení k pobytu až po 1. 1. 2024, automaticky se stává účastníkem veřejného zdravotního pojištění. Je nutné ho přihlásit do 8 dnů po obdržení povolení.

 Dítě narozené na území ČR matce, která má vydáno platné povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR

 1. Od 1. 1. 2024 takové dítě zůstává účastníkem veřejného zdravotního pojištění po celou dobu řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu. Žádost o povolení k pobytu však musí být podána v době 60 dnů od jeho narození.

Jaké dokumenty je nutné doložit:

 • Platné povolení k pobytu – dlouhodobý pobyt dítěte na území ČR

 • Rodný list dítěte

 • Doklad totožnosti zákonného zástupce, opatrovníka nebo poručníka

 • Doklad o ukončení komerčního zdravotního pojištění dítěte (pokud bylo předem dohodnuto)

 • V případě novorozence, kdy je podaná jeho žádost o povolení k pobytu, je nutné doložit danou žádost a povolení k pobytu matky dítěte (zákonného zástupce)

Další informace můžete najít na stránkách Ministerstva vnitra České republiky