• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

10. 2. 2020

V rámci dohodovacího řízení pro rok 2020 byly dohodnuty platby související s vykazováním kontaktu v rámci klinického vyšetření. Vzhledem k tomu, že tato dohoda se nepromítla zavedením nových výkonů do Seznamu zdravotních výkonů vyhláškou č. 269/2019 Sb., kterou se s účinností od 1. 1. 2020 mění vyhláška č. 134/1998 Sb., byly vytvořeny dva nové „VZP“ výkony, které slouží k realizaci těchto dohodnutých plateb.

Jedná se o níže uvedené výkony: 

09615 – (VZP) Signální výkon klinického vyšetření u dětí ve věku od 6 do 18 let

Jedná se o realizaci ustanovení uvedeného v části A), odst. 8 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 268/2019 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020 (dále jen „úhradová vyhláška“): „Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon klinického vyšetření podle seznamu výkonů u dětí ve věku od 6 do 18 let se navýší úhrada o 35 Kč. Tato úhrada se nezapočítává do výpočtu celkové výše úhrady dle bodu 3.

Vykazuje se k vyšetření, které naplňuje obsah komplexního, cíleného, kontrolního nebo konziliárního vyšetření, u pojištěnců ve věku od 6 do 18 let. Výkon nelze kombinovat s výkonem 09543. V případě klinických psychologů a klinických logopedů se u pojištěnců ve věku od 6 do 18 let preferuje vykazování 09615.

Výkon bude nasmlouván všem mimo-lůžkovým ambulantním specialistům (včetně odborností 306, 901 a 903) do Přílohy č. 2 Smlouvy automaticky, tj. bez žádosti poskytovatele. Vzhledem k administrativní náročnosti bude možné výkon 09615 v této skupině poskytovatelů vykazovat do data 30. 6. 2020 i v případě, že poskytovatel nemá výkon 09615 do Přílohy č. 2 Smlouvy nasmlouván.

Výkon bude do Přílohy č. 2 na portálu nahrán pouze do formulářů, které mají „platnost do“ pozdější nebo rovno 1. 1. 2020. Do Příloh č. 2, které nebyly prodlouženy,  je nutné výkony vložit indviduálně.

01543 – (VZP) Epizoda péče/kontakt u pacientů od 18 let věku v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci lékaře primární péče.

Jedná se o realizaci ustanovení uvedeného v části A), odst. 11 přílohy č. 2 k úhradové vyhlášce: „Za každou vykázanou epizodu péče nebo kontakt u pacientů od 18 let věku v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost se stanoví úhrada ve výši 55 Kč.“ a v části A), odst. 10 přílohy č. 4 k úhradové vyhlášce: „Za každou vykázanou epizodu péče nebo kontakt u pacientů od 18 let věku v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci poskytovatele v odbornosti 603 nebo 604 podle seznamu výkonů se stanoví úhrada ve výši 55 Kč. Tato úhrada se nezapočítává do výpočtu celkové výše úhrady dle bodu 5.“.

Výkon 01543 je v roce 2020 dle úhradové vyhlášky hrazen ve výši 55 Kč a je určen pro mimolůžkové všeobecné praktické lékaře, mimolůžkové praktické lékaře pro děti a dorost a pro mimolůžkové poskytovatele ambulantní gynekologické péče.

Tento výkon nahrazuje formálně výkon 09543 – Signální výkon klinického vyšetření a bude nasmlouván všem všeobecným praktickým lékařů, praktickým lékařům pro děti a dorost a ambulantním gynekologům automaticky do Přílohy č. 2. Vzhledem k administrativní náročnosti bude možné tento výkon v této skupině poskytovatelů vykazovat do data 30. 6. 2020 i v případě, že poskytovatel nemá výkon 01543 do Přílohy č. 2 Smlouvy nasmlouván.

Výkon 01543 se vykazuje společně s výkonem klinického vyšetření provedeného pojištěnci ve věku od 18 let při návštěvě všeobecného praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost a u ambulantního gynekologa a při návštěvní službě poskytnuté všeobecným praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost. Všeobecní praktičtí lékaři a ambulantní gynekologové mohou vykázat tento výkon i u pojištěnce mladšího 18 let (věk 14 - 18 let), pokud mají takového pojištěnce v péči.

Za klinické vyšetření se považuje vyšetření, které naplňuje obsah komplexního nebo opakovaného komplexního (tj. včetně výkonů odbornosti všeobecného praktického lékařství 01021 nebo 01022), cíleného, kontrolního nebo konziliárního vyšetření (včetně výkonu 01185). Výkon lze vykázat i k výkonu očkování, pokud bylo provedeno zároveň i klinické vyšetření.

V případě ambulantních gynekologů se navíc tento výkon vykazuje i k agregovanému výkonu preventivní prohlídky (výkon 63050) a v rámci vyšetření v prenatální poradně (tedy i k výkonům 63053 – Komplexní prenatální vyšetření a 63055 – Vyšetření v prenatální poradně vykazovaných v rámci vyšetření těhotné v jednotlivých trimestrech těhotenství).

Výkon bude do Přílohy č. 2 na portálu nahrán pouze do formulářů, které mají „platnost do“ pozdější nebo rovno 1. 1. 2020. Do Příloh č. 2, které nebyly prodlouženy,  je nutné výkony vložit indviduálně.