• Pojištěnci
 • Plátci
 • Poskytovatelé
 • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

OSVČ nemusí odvádět minimální zálohu na pojistné za březen až srpen 2020

 V souvislosti s legislativní změnou přijatou v souvislosti s epidemií COVID-19 (sněmovní tisk č. 785) sdělujeme následující informace:

 1. Lhůta pro podání Přehledu OSVČ za rok 2019 se prodlužuje do 3. 8. 2020.
  Splatnost nedoplatku je 11. 8. 2020, bez jakýchkoliv sankcí ze strany VoZP (tedy nebude ani vyměřeno penále v případě podání přehledu do data 3. 8. 2020, ani nebude vystavena pokuta).

 2. OSVČ není povinna odvádět zálohu na zdravotní pojistné za období 3/2020 až 8/2020.

  Záloha na pojistné, kterou by osoba samostatně výdělečně činná zaplatila za období od března 2020 do srpna 2020, se považuje za zaplacenou do výše pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu podle § 3a odst. 2) zák. č. 592/1992 (tedy 2 352 Kč měsíčně).

 3. Pokud je OSVČ povinna platit zálohy vyšší než 2 352 Kč, může rozdíl nad tuto minimální částku uhradit až pohromadě formou doplatku pojistného, a to nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl (popřípadě měl být) podán přehled podle § 24 odst. 2) zák. č. 592/1992 za rok 2020. Neboli tento doplatek může OSVČ zaplatit až v rámci vypořádání přehledu za rok 2020 (v dubnu 2021).

 4. VoZP nebude vyměřovat penále, které je příslušenstvím pojistného nebo zálohy na pojistné za období od začátku března 2020 do konce srpna 2020. Penále za pojistné nebo za zálohu na pojistné, které nebudou zaplaceny, vzniká nejdříve od 22. září 2020.

 5. V případě žádosti o bezdlužnost je třeba mít uhrazeno veškeré pojistné, případně penále, z dlužného pojistného do 2/2020.

 6. Zaměstnavatelé a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) jsou povinni hradit pojistné na zdravotní pojištění stejně jako doposud.