• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

 

Vážení dodavatelé,

od 18. října 2018 jsou všichni zadavatelé a dodavatelé povinni používat elektronickou komunikaci u veřejných zakázek vypisovaných podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Tato povinnost se vztahuje i na již běžící zadávací řízení.

K naplnění tohoto požadavku zavedla VoZP ČR Národní elektronický nástroj (NEN). V praxi to znamená, že má-li dodavatel zájem se účastnit podlimitních a nadlimitních zakázek, tak jak jsou definovány v ZZVZ, je povinen využít k podání nabídky tento nástroj. Nabídka podaná jiným způsobem než prostřednictvím NEN nebude akceptována.

Tato povinnost se nevztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR), kde zůstává v platnosti možnost podání nabídky poštou nebo osobním doručením na podatelnu ústředí VoZP - Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9.