• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

 

V reakci na mediální výstupy (TV Seznam, Deník) týkající se vymáhání nákladů na zdravotní služby na panu L. F. uvádí Vojenská zdravotní pojišťovna následující fakta.

1. Pan F. byl pravomocně odsouzen za protiprávní jednání – nedbalostní přečin při kácení stromu – které mělo za následek úmrtí jeho dcery. VoZP vymáhá nárok na náhradu nákladů na související zdravotní služby, jak jí to ukládá zákon. V uplatňovaném nároku NEJSOU ZAHRNUTY náklady na odebrání orgánů k transplantaci.

2. Vymáhání náhrady nákladů vynaložených na zdravotní služby pro pojištěnce, vůči němuž se třetí osoba dopustila protiprávního jednání (tzv. regresní nárok), je de facto povinností zdravotní pojišťovny vyplývající z § 55 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ten taxativně stanoví kritéria, za kterých může pojišťovna od tohoto vymáhání upustit. Jakožto právnická osoba podléhající zákonu o finanční kontrole, se zdravotní pojišťovna nesmí libovolně vzdávat zákonných nároků. Stejně postupují zdravotní pojišťovny vůči všem pachatelům protiprávního jednání (typicky vůči viníkům dopravních nehod s následkem zranění nebo smrti).

3. VoZP v odpovědích na novinářské dotazy opakovaně zmínila možnost uvedenou v zákoně za určitých okolností od vymáhání náhrady nákladů částečně či úplně upustit. Primárním předpokladem pro jakékoli úvahy v tomto směru však musí být snaha odsouzeného viníka protiprávního jednání s pojišťovnou věc řešit. To se v tomto případě za celou dobu nestalo. Pan F. za více než rok ani jednou VoZP osobně nekontaktoval.

4. VoZP je nucena reagovat i na obvinění z nemorálního jednání vůči panu F. Znovu je nutné v této souvislosti zdůraznit, že náklady spojené s transplantací orgánů v nároku pojišťovny nejsou zahrnuty. Je nesmyslné uplatňování tohoto nároku jakkoli spojovat s dárcovstvím.

Stejně nesmyslné je označovat vymáhání nároku nákladů na zdravotní služby za „trest“. Zdravotní pojišťovna samozřejmě nemá pravomoc kohokoli trestat, je prostě povinna vymáhat škody po vinících protiprávního jednání.

V případu pana F. přitom soud vzal v potaz mj. skutečnost, že se kácením stromů zabývá profesionálně, a musel si tudíž být vědom mimořádných rizik spojených s touto činností. Přesto nezajistil, aby se v nebezpečném prostoru nepohybovali jiní lidé.