• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Tisková zpráva SZP k úhradám plateb určených pro mimořádné odměny zaměstnanců v ambulantních zdravotnických zařízeních za rok 2020

Praha 2. 6. 2021

Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP) oceňuje a vždy oceňoval práci všech zdravotníků v době epidemie COVID-19. Měli jsme však zásadní výhrady k záměru vydat v současné podobě novelu kompenzační vyhlášky za rok 2020, která zajišťuje odměny ambulantním poskytovatelům zdravotních služeb. Upozorňovali jsme, že pro tak velký náklad z veřejného zdravotního pojištění rozdělený plošně bez ohledu na konkrétní zásluhy během epidemie COVID-19 v roce 2020 není důvod, a poukázali jsme i na řadu dalších problémů.

Členské zdravotní pojišťovny SZP samozřejmě plně respektují platnou vyhlášku tak, jak vstoupila v platnost, a ve stanoveném termínu skutečně odeslaly na účty svých smluvních partnerů stanovené platby. Celková odhadovaná platba z titulu této vyhlášky by měla podle propočtů MZ přesáhnout částku 11 mld. Kč.

Současně bychom však rádi upozornili, že aplikace vyhlášky přináší řadu problémů. Předem se za ně všem smluvním zdravotníkům omlouváme, přestože jsme je nezavinili a obávali se jich. Považujeme na nutné na některé z nich upozornit.

Platba určená na mimořádné odměny je příjmem zdravotnického zařízení, a zdravotní pojišťovny proto nemohou nijak zaručit v jaké výši a podle jakých kritérií budou majitelé příslušných zdravotnických zařízení tyto prostředky promítat do mezd zaměstnanců. V tomto směru nemají pojišťovny žádné pravomoci.

Dále vyhláška jednoznačně stanoví, že výpočet plateb na odměny má být proveden podle stavu evidence pracovních úvazků zaměstnanců k 31. 12. 2020. Zdravotní pojišťovny proto nejen nemohou, ale ani nesmějí dodatečně tuto evidenci upravovat podle dodatečně uplatňovaných nároků. To se samozřejmě netýká případných oprávněných reklamací, pokud nebylo původní, včas odevzdané hlášení změn zpracováno správně.

Samostatným problémem je aktuálně platba pro lékárny a částečně i pro stomatology. Zdravotní pojišťovny totiž evidují zdravotníky především jako nositele vykazovaných zdravotnických výkonů. Nemají proto k dispozici přehled zaměstnanců lékáren, který zdravotním pojišťovnám předalo v souladu s vyhláškou MZ. Bohužel tyto seznamy obsahovaly závažné nedostatky a ani opravené podklady (předané pojišťovnám až dopisem ze dne 17. 5. 2021) nejsou plně v pořádku. V případě lékáren proto může dojít nejen ke zpoždění v úhradách, ale předpokládáme, že část plateb bude mít spíše charakter zálohy než správné a konečné úhrady.

Budeme jednat s MZ i ČLeK s cílem vyřešit problémy co nejdříve a přitom plně dle platných předpisů.  Očekáváme i problémy ve vztahu k ordinacím zubních lékařů, kde některé sestry nejsou nositelkami zdravotních výkonů a pojišťovny o nich vedou evidenci jen v rozsahu, který zubní lékaři dobrovolně poskytovali (a proto je také často v evidenci k datu 31. 12. 2020 nemají). Zde však vyhláška žádnou plošnou dodatečnou nápravu neumožňuje.

Ještě jednou děkujeme všem zdravotníkům za péči o naše pojištěnce. Budeme se snažit případné vznikající problémy řešit, ale bohužel je to možné jen v takové míře, v jaké nám to platný předpis umožňuje.

Děkujeme za pochopení