• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Žádost ze dne 3. 1. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o počtu unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán výkony a předepsán zvlášť účtovaný léčivý přípravek (ZÚLP). Za období od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021 (čtvrtletně a ročně), dle požadované struktury přiložené v žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace. S ohledem na velikost předávaných dat byla rozsáhlá příloha zaslána prostřednictvím externího úložiště VoZP ČR.

 

Žádost ze dne 13. 1. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, týkající se práva zdravotní pojišťovny na náhradu nákladů hrazených služeb podle § 55 zákona o veřejném zdravotním pojištění v letech 2020 a 2021.

VoZP ČR poskytla žadateli následující informace:

Vojenská zdravotní pojišťovna - regresy

         

dopravní nehody

trestní

přestupky

nemoci z

školní

ostatní

pracovní

celkem

 

pracovní

nepracovní

pracovní

nepracovní

pracovní

nepracovní

povolání

 

 

 

 

2020

62

1920

39

490

57

1269

58

781

1504

4713

10893

2021

57

1913

25

406

74

1323

361

627

1297

4860

10943

 

Žádost ze dne 18. 1. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, kolik VoZP ČR proplatila celkových zubních náhrad v jednotlivých letech mezi roky 2000 až 2020? Kódy výrobku v číselníku STOMAG 0082201 a 0082211.

VoZP ČR poskytla žadateli následující informace:

Data za roky 2017 – 2020. Starší roky jsou již archivovány.

Rok

Kód

Počet

2017

82201

7 018

2017

82211

4 168

2018

82201

6 652

2018

82211

3 953

2019

82201

6 694

2019

82211

3 947

2020

82201

5 449

2020

82211

3 086

 

Žádost ze dne 18. 1. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, zda zaměstnavatel PROMED s.r.o., IČO: 26002752 dostal vyplaceny odměny dle kompenzační vyhlášky č. 172/2021, kterou se mění vyhláška č. 350/2020, a zda byla osoba žadatele uvedena v příloze smlouvy.

VoZP ČR sdělila žadateli následující informace. Odměna dle kompenzační vyhlášky č. 172/2021, kterou se mění vyhláška č. 350/2020, byla vyplacena poskytovateli zdravotních služeb PROMED s.r.o., IČO: 26002752 za dva pracovníky ve výši 14 120,- Kč. Osoba žadatele nefiguruje mezi evidovanými pracovníky uvedenými v příloze smlouvy.

 

Žádost ze dne 21. 1. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o množství uhrazených viskosuplementačních zdravotnických prostředků v období od 1. 12.2019 po jednotlivých měsících až dosud, dle uvedené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 25. 1. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, kolik pacientů klasifikovaných dle MKN- 10 2022 jako pacienty trpící nemocí klasifikovanou jako E76.2 (jiné Mukopolysacharidózy) eviduje k dnešnímu dni za období 2000 až 2021. Pokud je evidujeme dle typů Mukopolysacharidózy III, IV, VI A VII, tak poskytnutí počtu dle těchto typů.

VoZP ČR poskytla žadateli následující informace:

VoZP ČR nevede žádný registr pacientů dle klasifikovaných nemocí. Můžeme poskytnout počet pacientů, u kterých byla v kalendářním roce na dokladu vykázané zdravotní péče uvedena jako základní diagnóza E76.2. Uvedení diagnózy ještě neznamená, že pojištěnec byl klasifikován jako osoba trpící nemocí, neboť se se mohlo jednat pouze o diagnostické výkony. Informace můžeme poskytnout pouze za období od roku 2017 do roku 2021. Starší data jsou již archivována.

Z tohoto důvodu poskytujeme data v následující struktuře:

Rok

Počet pojištěnců s E762

2017

3

2018

9

2019

5

2020

6

2021

4

 

Žádost ze dne 27. 1. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o počtu balení uvedených léčivých přípravků, které byly vydány pacientům v období od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2021 a následně uhrazeny pojišťovnou (i pokud došlo k samotné úhradě mimo toto období), a to v členění po jednotlivých měsících dle uvedené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 27. 1. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o vynaložených nákladech na zdravotní péči u vybraných onemocnění v roce 2019, zvlášť pro muže a ženy.

VoZP ČR poskytla žadateli následující informace:

Náklady v mil. Kč. v roce 2019

Muži

Ženy

ischemická choroba srdeční

295,5

129,0

mrtvice

109,4

98,6

hypertenze

101,4

118,5

diabetes mellitus 2

131,4

104,2

rakovina prostaty

230,2

0,0

rakovina prsu

2,7

259,5

rakovina tlustého střeva

118,9

68,4

 

Žádost ze dne 31. 1. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, u jakých poskytovatelů zdravotních služeb je nebo byla osoba žadatele vedena jako zaměstnanec a v jakém období, případně pak v jakém rozsahu úvazku, pod jakou kategorií pracovníka a na pracovišti jaké odbornosti; se zaměřením na Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČ 26365804, se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01.

VoZP ČR zaslala žadateli požadované informace.

 

Žádost ze dne 31. 1. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, žadatel žádá o anonymizovaný seznam smluvních poskytovatelů v odbornosti 925 s uvedením definovaných informací týkajících se roku 2020 u každého poskytovatele.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 3. 2. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí redigovaného znění žádosti, odpovědi VoZP ČR a přílohy, které byly zaslány na základě následujících žádostí uvedených na našich webových stránkách pro rok 2021: žádost ze dne 1. 11. 2021 (znění žádosti a odpovědi) a žádost ze dne 18. 11. 2021 (redigovanou žádost, odpověď a poskytnutá data).

VoZP ČR zaslala žadateli požadované informace.

 

Žádost ze dne 3. 2. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o počtu pojištěnců VoZP ČR, s trvalým bydlištěm v městě Nový Jičín, registrovaných v zubní ordinaci MAK Dental s.r.o., IČO: 09703233, IČZ: 88 143 000, ke dni 3.2.2022.

VOZP ČR žadateli sdělila, že daný počet je 0.

 

Žádost ze dne 3. 2. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, výpis všech předepsaných přípravků s kódem SUKLu, které spadají do ATC skupin definovaných v žádosti, za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 4. 2. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o datech týkajících se odborností pracovišť předepisující léčiva (postačují recepty) z vybraných oblastí (definováno ATC skupinou) za období leden 2021 – prosinec 2021, dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 7. 2. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, týkající se anonymizovaných dat o pacientské kohortě definované léčbou přípravky z ATC skupiny, za období leden 2017 až prosinec 2021, dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace. S ohledem na velikost předávaných dat byla rozsáhlá příloha zaslána prostřednictvím externího úložiště VoZP ČR.

 

Žádost ze dne 7. 2. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o počtu uhrazeních balení léčivých přípravků specifikovaných pomocí SUKL kódu, v letech 2020 a 2021, dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 18. 2. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o datech týkajících se nízkomolekulárních heparinů (LMWH) na pracovištích v ČR v období leden 2020 až prosinec 2021, dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 22. 2. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, zda byla u zaměstnavatele MUDr. Zděněk Janský s.r.o., Husova třída 39, 370 05 České Budějovice, IČO 04278844, uvedena osoba žadatele v příloze č. 2 smlouvy s naší zdravotní pojišťovnou, jako zdravotnický pracovník v období od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2022. Žadatel dále žádá o informaci, jaké finanční částky byly vyplaceny výše jmenovanému zdravotnickému zařízení na kompenzace podle § 20a přílohy č. 6 v části bodu 7 a 8, vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.

VoZP ČR sdělila žadateli následující informace. Osoba žadatele byla v období od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2022 uvedena jako zdravotnický pracovník v příloze č. 2 smlouvy mezi poskytovatelem MUDr. Zdeňkem Janským, IČO 04278844 a VoZP ČR. Zdravotnickému zařízení MUDr. Zdeněk Jánský s.r.o., IČO 04278844, IČZ 32604000, byla pro rok 2020 vyplacena dle výše uvedené vyhlášky částka ve výši 50 175,- Kč.

 

Žádost ze dne 25. 2. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o počtu balení uvedených léčivých přípravků (ALKERAN, MYLERAN), které byly vydány pacientům v období od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2021 a následně uhrazeny pojišťovnou.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 27. 2. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace. Žadatel žádá následující informace:

Proč se nechat očkovat posilovací dávkou? Od kdy mohou využít očkování posilovací dávkou po 5 měsících od dokončeného očkování osoby a děti starší 12 let. Jaké jsou výhody očkování posilovací dávkou? Chrání posilovací dávka očkování i proti novým variantám koronaviru? Očkování tedy není tečkou za koronavirem? Proč se s přeočkováním nečeká až na dostupnost upravené vakcíny? Proč je najednou možné očkovací látky při přeočkování kombinovat? Kolik stojí pojištěnce očkování proti onemocnění covid-19. Jaké jsou celkové náklady na očkování proti onemocnění covid-19 za celou dobu pandemie za poslední 2 roky. Ze kterého zdroje jsou prostředky čerpány, poskytovány jakou formou dotace. Které očkovací látky Státní ústav pro kontrolu léčiv dočasně povoluje. Kde jsou dočasně povolené Ministerstvem zdravotnictví očkovací látky a kde jsou očkovací látky registrovány. Jaká je stanovena doba platnosti očkovací látky posilovací dávky léčivého přípravku COMIRNATY. Jaké společnosti dostaly registraci k přeočkování a aplikaci dodatečných (třetích) dávek vakcíny proti onemocnění covid-19.

VoZP ČR sdělila žadateli následující. Kolik stojí pojištěnce očkování proti onemocnění covid-19. Očkování proti onemocnění covid-19 je pro pojištěnce zdarma, neboť je hrazeno ze zdravotního pojištění.

Jaké jsou celkové náklady na očkování proti onemocnění covid-19 za celou dobu pandemie za poslední 2 roky. Ze kterého zdroje jsou prostředky čerpány, poskytovány jakou formou dotace. Očkovací látky proti onemocnění COVID-19 jsou hrazeny ČR (Ministerstvu zdravotnictví) a následně probíhá přefakturace na jednotlivé zdravotní pojišťovny. Za VoZP CŘ můžeme konstatovat, že za očkovací látky a jejich distribuci jsme zálohově uhradili 401 mil. Kč. K vyúčtování těchto zálohových plateb dojde v prvním pololetí 2022, ale výše záloh odpovídá proočkovanosti pojištěnců VoZP ČR. Veškerá úhrada nákladů za očkovací látky jde z prostředků základního fondu zdravotního pojištění. V tuto chvíli neobdržela zdravotní pojišťovna žádnou dotaci na úhradu očkovacích látek. Které očkovací látky Státní ústav pro kontrolu léčiv dočasně povoluje. Jaké společnosti dostaly registraci k přeočkování a aplikaci dodatečných (třetích) dávek vakcíny proti onemocnění covid-19. V současné době jsou k dispozici tyto očkovací vakcíny: Comintarny od firmy Pfizer/BioNTech, Spikevax od firmy Moderna, Vaxzevria od firmy Janssen a nově také Nuvaxovid od firmy Novavax. K přeočkování třetí dávkou má povolení vakcína Comintarny a Spikevax.

K ostatním otázkám bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí zčásti ve smyslu § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 a § 6 odst. 1 InfZ. Žadatel podal proti rozhodnutí odvolání. ÚOOÚ odvolání zamítl a Rozhodnutí povinného subjektu potvrdil.

 

Žádost ze dne 1. 3. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, týkající se  zaslání žebříčku deseti subjektů, které vykázaly největší objem provedených antigenních a PCR testů za rok 2021, a to včetně počtu vykázaných testů.

VoZP ČR poskytla žadateli následující informace:

Pořadí

IČZ

Název zařízení

PCR POČET

ANTIGEN POČET

CELKEM TESTY

1.

86091000

RENTURI S.R.O.

0

102 245

102 245

2.

01069000

PREVEDIG medical, s.r.o

31 412

48 600

80 012

3.

05998074

Medical Testing s.r.o.

0

77 724

77 724

4.

91997900

SPADIA LAB, a.s.

55 942

9 721

65 663

5.

61004000

Fakultní nemocnice Hradec Králové

24 128

23 437

47 565

6.

09456000

VIDIA-DIAGNOSTIKA, SPOL.S R.O.

15 582

31 007

46 589

7.

89301000

Fakultní nemocnice Olomouc

27 349

16 729

44 078

8.

01998070

Scimed Biotechnologies, s.r.o.

0

41 672

41 672

9.

06223000

AESKULAB a.s.

18 262

21 052

39 314

10.

01321000

EUC Laboratoře s.r.o.

11 236

23 105

34 341

 

Žádost ze dne 3. 3. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o počtu unikátních pojištěnců dle věku registrovaných u VoZP ČR v jednotlivých okresech v roce 2021.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 4. 3. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o počtu unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán výkony a předepsán zvlášť účtovaný léčivý přípravek (ZÚLP). Za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 (čtvrtletně a ročně), dle požadované struktury přiložené v žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace. S ohledem na velikost předávaných dat byla rozsáhlá příloha zaslána prostřednictvím externího úložiště VoZP ČR.

 

Žádost ze dne 4. 3. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, zda jsme od společnosti Lancelin, SE, IČO: 243 08 935, se sídlem Zdíkovská 2970/4, Smíchov v posledních 3 letech (tj. od 2019 včetně) obdrželi jakákoliv peněžní plnění, pokud ano, tak kdy a z jakého právního titulu tato pohledávka vznikla, zda evidujeme v současnosti jakoukoliv splatnou peněžitou pohledávku za společností Lancelin, SE a pokud ano, tak kdy a na základě jakého právního titulu taková pohledávka VoZP ČR vznikla.

VoZP ČR žadateli sdělila, že ve svém informačním systému výše uvedenou společnost neeviduje, a tudíž neobdržela žádné peněžní plnění od společnosti Lancelin, SE a ani neeviduje vůči této společnosti jakoukoliv peněžitou pohledávku.

 

Žádost ze dne 7. 3. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o počtu unikátních pojištěnců pro léčivé přípravky (LP), za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021 (čtvrtletně a ročně), dle požadované struktury přiložené v žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace. S ohledem na velikost předávaných dat byla rozsáhlá příloha zaslána prostřednictvím externího úložiště VoZP ČR.

 

Žádost ze dne 9. 3. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí redigovaného znění žádosti, odpovědi VoZP ČR a přílohy, které byly zaslány na základě následující žádosti uvedené na našich webových stránkách pro rok 2022: žádost ze dne 7. 2. 2022.

VoZP ČR zaslala žadateli požadované informace.

Žádost ze dne 10. 3. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o uhrazených zdravotnických prostředcích (ZP) v letech 2020 až 2021, dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace. S ohledem na velikost předávaných dat byla rozsáhlá příloha zaslána prostřednictvím externího úložiště VoZP ČR.

 

Žádost ze dne 16. 3. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, za období leden 2019 až prosinec 2021, o počtu unikátních pojištěnců, u kterých byly vykázány v daném kvartále léčivé přípravky hrazené centrům se zvláštní smlouvou, o počtu uhrazených balení léčivých přípravků v daném měsíci uhrazených centrům se zvláštní smlouvou, dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy A a přílohy B .

 

Žádost ze dne 20. 3. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, týkající se výše skutečně vynaložených i očekávaných nákladů VoZP ČR na vybudování systému pro paušální režim, který byl zaveden zákonem č. 540/2020 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní. Dále výše nákladů, která odpovídá úhradě Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky v souvislosti s vybudováním komunikace a správou systému po paušální režim.

VoZP ČR sdělila žadateli následující informace. VZP k datu 21. 3. 2022 nefakturovala VoZP ČR žádné náklady ve spojení s vybudováním komunikace a správy systému pro paušální režim.

VoZP ČR upravuje svůj vlastní IS na základě rámcové smlouvy, odhadované náklady na vybudování systému pro paušální režim jsou cca 4 mil. Kč bez DPH, ale stále ještě pokračují práce, podpora systému v budoucích obdobích bude pokryta v rámci rámcové dohody s dodavatelem, její výše bude záviset na změnách v této oblasti.

 

Žádost ze dne 30. 3. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, týkající se výše průměrné měsíční mzdy v roce 2021 a délky základní denní pracovní doby.

VoZP ČR žadateli sdělila, že za rok 2021 činí ve VoZP ČR průměrná měsíční mzda 54 579,- Kč a základní denní pracovní doba je 8 hodin.

 

Žádost ze dne 5. 4. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o počtu smluvních poskytovatelů zdravotních služeb a vykázané péče v oboru ortodoncie (kód odbornosti 015), na úrovni okresů, dle požadované struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 12. 4. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace. Žadatel na základě plné moci žádal informace, týkající se jeho otce (našeho pojištěnce):

  1. žádám o zaslání hodnot INR dělaných při Quickových testech otce., a to od září 2021 do 2.3.2022 včetně → prosím datum a hodnotu.

  2. žádám o sdělení, za jakých podmínek se mění léčba Warfarinem, kdo o změně léčby rozhoduje a jaké jiné léky se místo Warfarinu předepisují, když Warfarizace selže

  3. dle zprávy z nemocnice Děčín Walfarizace tatínka selhala, žádám o sdělení důvodu, proč nebyla léčba (léky) změněna / změněny dříve, ale až po CMP.

Z položených dotazů VoZP ČR poskytla částečné informace k 1. dotazu. K tomuto bodu předložila žadateli přehled vykázaných výkonů, datum jejich provedení a Poskytovatele zdravotních služeb, který o vyšetření požádal (indikující pracoviště) a provedl. Naměřené hodnoty nemá VoZP ČR k dispozici.

Výkon

IČZ

Název PZS

IČP

Název pracoviště

Odbornost

Indikující IČP

Indikující pracoviště

Datum provedení

96621

51100000

Krajská zdravotní, a.s.

51100013

Hematologická laboratoř

818

51100781

Chirurgická ambulance

01.09.2021

96623

51100000

Krajská zdravotní, a.s.

51100013

Hematologická laboratoř

818

51100781

Chirurgická ambulance

01.09.2021

96621

51100000

Krajská zdravotní, a.s.

51100013

Hematologická laboratoř

818

51100026

Standardní lůžková péče chirurg.odd.

12.09.2021

96621

51100000

Krajská zdravotní, a.s.

51100013

Hematologická laboratoř

818

51100026

Standardní lůžková péče chirurg.odd.

14.09.2021

96623

59235000

DIAGNOSTIKA, s.r.o.

59235000

Laboratoř klinické biochemie

801

51321001

MUDr.Roman RAIS, Interní ordinace

15.09.2021

96623

59235000

DIAGNOSTIKA, s.r.o.

59235000

Laboratoř klinické biochemie

801

51703001

Vácha Pavel

29.09.2021

96623

59235000

DIAGNOSTIKA, s.r.o.

59235000

Laboratoř klinické biochemie

801

51703001

Vácha Pavel

08.11.2021

96623

59235000

DIAGNOSTIKA, s.r.o.

59235000

Laboratoř klinické biochemie

801

51703001

Vácha Pavel

09.12.2021

96623

59235000

DIAGNOSTIKA, s.r.o.

59235000

Laboratoř klinické biochemie

801

51703001

Vácha Pavel

04.01.2022

96623

59235000

DIAGNOSTIKA, s.r.o.

59235000

Laboratoř klinické biochemie

801

51703001

Vácha Pavel

14.02.2022

 

96621

AKTIVOVANÝ PARTIALNÍ TROMBOPLASTINOVÝ TEST (APTT)

96623

PROTROMBINOVÝ TEST

 K ostatním otázkám bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace zčásti ve smyslu § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ.

 

Žádost ze dne 22. 4. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, týkající se dostupnosti ambulantní fyzioterapie v ústeckém kraji.

VoZP ČR poskytla žadateli následující informace:

1. Kolik má pojišťovna celkem pojištěnců v jednotlivých okresech Ústeckého kraje? – uvedeno v tabulce

2. Kolik má pojišťovna přepočtených úvazků fyzioterapeutů (odbornosti 902) v jednotlivých okresech Ústeckého kraje? – uvedeno v tabulce

okres

Počet pojištěnců

Počet úvazků

Louny

5437

23

Chomutov

4085

64

Litoměřice

10789

86

Teplice

9964

99

Most

1065

43

Děčín

6996

64

Ústí n. L.

18006

121

3. Kolik stížností na zhoršenou dostupnost ambulantní fyzioterapie (odb. 902) pro své pojištěnce pojišťovna zaznamenala za roky 2019, 2020, 2021?

V Ústeckém kraji pobočka Ústí nad Labem VoZP ČR neeviduje žádnou stížnost.

 

Žádost ze dne 2. 5. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí redigovaného znění žádosti a odpovědi VoZP ČR u následujících žádostí uvedených na našich webových stránkách z roku 2021: žádost ze dne 3. 12. 2021 a žádost ze dne 23. 12. 2021.

VoZP ČR zaslala žadateli požadované informace.

 

Žádost ze dne 4. 5. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o individuálně připravovaných léčivých přípravcích s obsahem konopí pro léčebné použití (IPLP KLP) v letech 2019 až 2021, dle požadované struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 4. 5. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí anonymizovaných dat o pacientské kohortě v rámci pojištěnců VoZP ČR definované léčbou přípravky z ATC skupin (specifikovaných v žádosti), pro období leden 2017 až březen 2022, dle požadované struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace. S ohledem na velikost předávaných dat byla rozsáhlá příloha zaslána prostřednictvím externího úložiště VoZP ČR.

 

Žádost ze dne 13. 5. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o zdravotních službách hrazených prostřednictvím § 16 zákona č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění, za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2021, dle požadované struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 
Žádost ze dne 17. 5. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o hrazené péči o chronické rány v letech 2018 až2022/Q1, dle požadované struktury přiložené v žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace. S ohledem na velikost předávaných dat byla rozsáhlá příloha zaslána prostřednictvím externího úložiště VoZP ČR.

Žádost ze dne 20. 5. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, týkající se údajů za leden 2017 až poslední dostupný měsíc 2022 k daným ATC skupinám: počet uhrazených balení, typ úhrady, měsíc, rok, ATC, název léčivého přípravku, SUKL kód. Za období leden 2017 až prosinec 2021 údaje o počtu unikátních pojištěnců, u kterých byly vykázány v daném roce léčivé přípravky poskytované a předepisované v centrech se zvláštní smlouvou, celkové náklady vynaložené na léčivé přípravky poskytované a předepisované pacientům v centrech se zvláštní smlouvou, dle požadované struktury přiložené v žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy 1, přílohy 2A a přílohy 2B.

 

Žádost ze dne 31. 5. 2022 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o vývoji počtu žádostí podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících nákladů za období let 2017 až 2021.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

Žádost ze dne 2. 6. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o počtu unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán výkony a předepsán zvlášť účtovaný léčivý přípravek (ZÚLP). Za období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2022 (ročně, čtvrtletně a měsíčně), dle požadované struktury přiložené v žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace. S ohledem na velikost předávaných dat byla rozsáhlá příloha zaslána prostřednictvím externího úložiště VoZP ČR.

Žádost ze dne 2. 6. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o počtu unikátních pojištěnců pro léčivé přípravky (LP), za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022 (ročně, čtvrtletně a měsíčně), dle požadované struktury přiložené v žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace. S ohledem na velikost předávaných dat byla rozsáhlá příloha zaslána prostřednictvím externího úložiště VoZP ČR.

Žádost ze dne 13. 6. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o srovnání úhrad za akutní lůžkovou péči VoZP ČR za roky 2019 a 2020 u všech dvanácti fakultních nemocnic v ČR.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy.

Žádost ze dne 22. 6. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, zda vůči osobě žadatele neeviduje pohledávku v podobě nedoplatku na veřejném zdravotním pojištění, a to včetně případného penále.

VoZP ČR zaslala žadateli požadované informace.

Žádost ze dne 27. 6. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o vyúčtování zdravotních služeb za rok 2020, pro společnost REHABILITACE HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o., a to dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 268/2019 Sb. v platném znění a dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 305/2020 Sb. v platném znění.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy.

 

Žádost ze dne 14. 7. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o počtu hospitalizovaných pojištěnců pro vybrané diagnózy, definovaných v žádosti, a bez ohledu na diagnózu za období 2010 až 2021, dle požadované struktury přiložené v žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy.

Žádost ze dne 18. 7. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace v souvislosti s vyplácením odměn dle kompenzační vyhlášky č. 172/2021, v platném znění, u poskytovatele zdravotnických služeb Ordinace Řepy s.r.o., IČO: 24225363. VoZP ČR poskytla žadateli níže následující informace:

1/ zda měl poskytovatel zdravotních služeb v období od 01.01.2019 do 13.05.2021 uzavřenou s vaší zdravotní pojišťovnou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb;

Ano, PZS měl v uvedeném termínu uzavřený smluvní vztah o poskytování a úhradě hrazených služeb

2/ zda poskytovatel zdravotních služeb v období od 01.01.2019 do 13.05.2021 evidoval u vaší zdravotní pojišťovny mou klientku a její pracovní úvazek případně ji uvedl v seznamu pracovníků poskytujících péči na jeho pracovišti (když zákonnou povinností poskytovatelů zdravotních služeb je ohlásit zdravotním pojišťovnám všechny své zaměstnance);

Ano, klientka byla uvedena v seznamu - úvazek 1,0 na IČP 06201001 (PZS žádal o úpravu ZZ Ordinace Řepy, s.r.o. dne 26.3.2021).

3/ zda byla poskytovateli zdravotních služeb za období od 01.01.2019 do 13.05.2021 navýšena úhrada o částku odpovídající mimořádné odměně mé klientky.

Ano, úhrada byla navýšena o odpovídající mimořádné odměny, a to se splatností 4. 6. 2021.

Žádost ze dne 1. 8. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace:

1.      Má klientka zdravotní pojišťovny (nar. v roce 1989) s diagnosou F43.1 – posttraumatická stressová porucha, s fóbií ze psů, po úrazu kousnutí psem a z obavy ze psů mimo byt či dům, nárok na poskytnutí dopravní zdravotní služby - sanitního vozidla k přepravě k lékaři či terapeutovi z místa bydliště a rovněž zpět do bydliště?

2.      Pokud ano, jaký lékař rozhoduje, či by rozhodoval, o žádosti klientky o poskytnutí dopravní zdravotní služby - sanitního vozidla: a) registrující lékař, b) terapeut/psychiatr, c) terapeut/psychlog nebo revisní lékař zdravotní pojišťovny?

3.      Pokud nemá nárok na čerpání dopravní zdravotní služby, proč?

VoZP ČR poskytla žadateli následující informace:

Podmínky přepravy a náhrady cestovních nákladů upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a to v ustanoveních § 36 a 37.

 

Níže zasílám předmětnou citaci včetně komentáře ze systému ASPI  (Autoři: Michal KOŠČÍK, Jaroslav BLATNÝ, Jakub KRÁL, Filip KŘEPELKA a Jaroslav STRÁNSKÝ,  Anotace: Kniha vyšla pod ISBN: 978-80-7598-809-6.), ze které vyplývá, že nárok na hrazenou službu, kterou je přepravu pojištěnce, vzniká jen tehdy, pokud to podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytně vyžaduje zdravotní stav pojištěnce. Níže jsou podrobně upraveny bližší podmínky, za kterých má pojištěnec nárok na přepravu a náhradu cestovních nákladů. Přeprava pojištěnců a náhrada cestovních nákladů je zařazena mezi hrazené služby v § 13 odst. 2 písm. c). Platí, že se jedná o hrazené služby v rozsahu a za podmínek plynoucích z komentovaného předpisu. Komentované ustanovení vymezuje okruh hrazené přepravy pojištěnců. Náhrada cestovních nákladů je upravena v § 37. Podmínkou úhrady přepravy je přítomnost situace, kdy zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby [srov. rovněž § 2 odst. 2 písm. e) zák. o zdrav. službách, kde je uvedena legální definice zdravotnické dopravní služby]. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů v ust. § 2 odst. 2 písm. e) kostatuje: „zdravotnická dopravní služba, jejímž účelem je rychlá přeprava zdravotnických pracovníků k zabezpečení neodkladné péče u poskytovatele,“.

 

Přeprava a náhrada cestovních nákladů

 

§ 36 [Komentář WK]

            (1) Hrazenou službou je přeprava pojištěnce na území České republiky ke smluvnímu poskytovateli, od smluvního poskytovatele do místa trvalého pobytu nebo do místa bydliště nebo do zařízení pobytových sociálních služeb, mezi smluvními poskytovateli a v rámci smluvního poskytovatele, a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. Pokud k onemocnění pojištěnce došlo v místě bydliště, je přeprava do místa trvalého pobytu, které je vzdálenější než místo bydliště, hrazena jen tehdy, pokud to podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytně vyžaduje zdravotní stav pojištěnce. Přeprava se provádí vozidly smluvní zdravotnické dopravní služby. Je-li ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, hradí zdravotní pojišťovna, která hradí přepravu pojištěnce, i přepravu doprovázející osoby, a to ve stejném rozsahu jako přepravu pojištěnce.

 

            (2) Přepravu podle odstavce 1 hradí zdravotní pojišťovna ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadovanou hrazenou službu poskytnout.

 

            (3) V mimořádných případech nebo v případech, kdy

a) je to ekonomicky výhodnější, se na základě indikace ošetřujícího lékaře a schválení zdravotní pojišťovnou hradí i nezbytná letecká doprava

 

b) hrozí nebezpečí z prodlení, hradí zdravotní pojišťovna náklady i jinému poskytovateli zdravotních služeb; o takové přepravě rozhoduje ošetřující lékař,

 

c) jde o osobu pohybující se převážně na vozíku pro tělesně postižené a je indikována přeprava ze zdravotních důvodů dopravní zdravotní službou, hradí zdravotní pojišťovna přepravu i jinému dopravci, pokud tuto přepravu zajišťuje dopravním prostředkem speciálně upraveným pro převoz osob na vozíku pro tělesně postižené; o takové přepravě rozhoduje ošetřující lékař.

 

            (4) Vyžaduje-li to nezbytně zdravotní stav pojištěnce a je-li bezprostředně ohrožen jeho život, hradí zdravotní pojišťovna na území České republiky přepravu transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, jakož i přepravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

 

§ 37 [Komentář WK]

 

            (1) Ze zdravotního pojištění se hradí indikovaná přeprava lékaře a ostatních zdravotnických pracovníků za pojištěncem.

 

            (2) Pokud se pojištěnec, který má nárok na přepravu podle § 36, rozhodne pro přepravu soukromým vozidlem řízeným jinou osobou a pokud ošetřující lékař takovou přepravu schválí, má pojištěnec nárok na náhradu cestovních nákladů ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované zdravotní služby poskytnout.

 

Komentář k § 36 konstatuje: [Hrazená přeprava]

 

„Právní stav komentáře je ke dni 1.6.2020.

Přehled výkladu:

 

K odst. 1 - rozsah a podmínky čerpání hrazené přepravy

K odst. 2 - rozsah úhrady hrazené přepravy

K odst. 3 - další způsoby hrazené přepravy

K odst. 4 - hrazená přeprava ve specifických případech

 

K odst. 1 - rozsah a podmínky čerpání hrazené přepravy

 

            Přeprava pojištěnců a náhrada cestovních nákladů je zařazena mezi hrazené služby v § 13 odst. 2 písm. c). Platí, že se jedná o hrazené služby v rozsahu a za podmínek plynoucích z komentovaného předpisu. Komentované ustanovení vymezuje okruh hrazené přepravy pojištěnců. Náhrada cestovních nákladů je upravena v § 37. Podmínkou úhrady přepravy je přítomnost situace, kdy zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby [srov. rovněž § 2 odst. 2 písm. e) zák. o zdrav. službách, kde je uvedena legální definice zdravotnické dopravní služby].

 

            O hrazenou službu jde vždy jen tehdy, pokud byla přeprava pojištěnce indikována jeho ošetřujícím lékařem, jak plyne již z § 18, který vymezuje podmínky, za nichž jsou hrazeny zdravotní služby poskytnuté jinými zdravotnickými pracovníky než lékaři, s výjimkou klinických psychologů a farmaceutů (srov. komentář k § 18).

 

            Rozsah hrazené přepravy je vymezen tak, že jde o přepravu ke smluvnímu poskytovateli, od smluvního poskytovatele do místa trvalého pobytu nebo do místa bydliště nebo do zařízení pobytových sociálních služeb, mezi smluvními poskytovateli a v rámci smluvního poskytovatele. Výslovně je stanoveno, že hrazenou je pouze přeprava na území České republiky, byť jde o obecné pravidlo plynoucí již z § 14 odst. 1.

 

            Zákon dále stanoví, že pokud k onemocnění pojištěnce došlo v místě bydliště, je přeprava do místa trvalého pobytu, které je vzdálenější než místo bydliště, hrazena jen tehdy, pokud to podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytně vyžaduje zdravotní stav pojištěnce. Takto formulované pravidlo nedává příliš dobrý smysl. Pojem trvalý pobyt je především pojmem s evidenčním významem, a proto není jeho použití v rámci faktického poskytování zdravotních služeb příliš vhodné, zvláště pokud může být v některých případech místem trvalého pobytu i ryze administrativní adresa (srov. např. § 10 odst. 1 a 4 zák. o evidenci obyvatel). Pojem bydliště je ve vztahu k vymezení rozsahu přepravy přiléhavějším, neboť se vztahuje k místu, kde se pojištěnec skutečně zdržuje. Tak je pojem bydliště definován v § 12 písm. k), který uvádí, že jde o místo pobytu na území České republiky, kde se pojištěnec převážně zdržuje. Obdobně i § 80 odst. 1 obč. zák. hovoří ve vztahu k bydlišti o místě, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale.

 

            Vhodnějším než uvedením výčtu míst zahrnujících místo trvalého pobytu, místo bydliště nebo zařízení pobytových sociálních služeb by mohlo být spíše přijetí řešení zvoleného u definice zdravotnické dopravní služby v § 2 odst. 2 písm. e) zák. o zdrav. službách. Ten stanoví, že účelem zdravotnické dopravní služby je, mimo jiné, přeprava pacientů mezi poskytovateli nebo k poskytovateli a zpět do vlastního sociálního prostředí, je-li to nezbytné k zajištění poskytnutí zdravotních služeb. Pojištěnec se z rozumných důvodů může v průběhu léčby přechodně zdržovat např. v prostředí osob jemu blízkých (mimo místo svého trvalého pobytu či bydliště), přesto však takové místo může splňovat obsah pojmu vlastní sociální prostředí (srov. komentář k § 22). Podle současného znění § 36 odst. 1 se však v případě přepravy do takového místa zřejmě nebude jednat o hrazenou přepravu. Zákon samozřejmě může zúžit rozsah hrazené přepravy jen na některé situace, případně může omezit hrazenou vzdálenost, měl by však pracovat se situacemi a pojmy, které mají skutečný vztah k faktickému poskytování zdravotních služeb. Používání pojmu trvalý pobyt a celková pojmová nehomogenita týkající se dopravní zdravotní služby na úrovni zákona o zdravotních službách a komentovaného zákona nepřispívá k přehlednosti právní úpravy hrazených služeb v této oblasti.

 

            Zákon dále stanoví, že přeprava se provádí vozidly smluvní zdravotnické dopravní služby. V této souvislosti je pozoruhodné, že komentovaný předpis zcela pomíjí existenci přepravy pacientů neodkladné péče. Jedná se o druh přepravy, kterou se podle § 2 odst. 2 písm. f) zák. o zdrav. službách rozumí přeprava pacientů mezi poskytovateli výhradně za podmínek soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy. Jde typicky o případy překladů pacientů se závažným ohrožením životních funkcí mezi poskytovateli. Tomu odpovídají i vyšší nároky na vybavení poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče, než jaké jsou vyžadovány u poskytovatelů zdravotnické dopravní služby (srov. vyhláška č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky).

 

            Úhrada přepravy pacientů neodkladné péče je upravena pouze na podzákonné úrovni v rámci vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Zde je v kapitole 8 zařazena mezi ostatní druhy přepravy, označena jako sekundární přeprava (tj. přeprava mezi poskytovateli) a v souladu se zákonem o zdravotních službách se jí rozumí přeprava výhradně za podmínek soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy. V současné době by tak bylo možné mít určité pochybnosti o úhradě přepravy pacientů neodkladné péče z veřejného zdravotního pojištění.

 

            Argumentem pro úhradu by mohla být povaha přepravy, během níž musí být soustavně poskytována neodkladná péče. Ta je přitom hrazena z veřejného zdravotního pojištění i nesmluvním poskytovatelům [srov. § 17 odst. 1 písm. a)]. Neodkladnou péčí se podle § 5 odst. 1 písm. a) zák. o zdrav. službách rozumí péče, jejímž účelem je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví nebo způsobují náhlou nebo intenzivní bolest nebo náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí.

 

            Proti tomu by však bylo možné argumentovat, že přeprava bude obvykle plánovaná - tedy i poskytování neodkladné péče během přepravy je vlastně naplánováno. Stejně bude možné mnohdy naplánovat např. komplikovanou neurochirurgickou či kardiochirurgickou operaci, kterou bude po jejím zahájení nezbytné dokončit, neboť v opačném případě by mohlo dojít k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví pacienta. I takový výkon tedy v sobě bude zahrnovat fázi, o které by mohlo být uvažováno jako o poskytování neodkladné péče. Ve vztahu k úhradě neodkladné péče však bude zřejmě nutné hodnotit okolnosti, za nichž důvod jejího poskytování nastal, a posuzovat je v rámci komplexnějšího náhledu na proces poskytování zdravotních služeb.

 

            Úhrada neodkladné péče nesmluvním poskytovatelům se bude vždy týkat případů souvisejících s úrazy či náhlým onemocněním, kdy bude nutné zahájit její poskytování bez časových ztrát, které by si vyžádalo předání do péče smluvního poskytovatele. Neměla by se však týkat případů, kdy je poskytování péče, která by mohla být považována za neodkladnou, součástí rozsáhlejšího komplexu péče o pacienta, resp. pojištěnce. Poukázat je nutné i na blízkost pojmu „neodkladná péče“ s pojmem „akutní péče“, jejímž účelem je podle § 5 odst. 1 písm. b) zák. o zdrav. službách odvrácení vážného zhoršení zdravotního stavu nebo snížení rizika vážného zhoršení zdravotního stavu tak, aby byly včas zjištěny skutečnosti nutné pro stanovení nebo změnu individuálního léčebného postupu nebo aby se pacient nedostal do stavu, ve kterém by ohrozil sebe nebo své okolí.

 

            Způsob dopravy nazvaný přeprava pacientů neodkladné péče v sobě sice zahrnuje pojem neodkladná péče, mnohdy však s ohledem na okolnosti, za nichž je převoz poskytován, půjde o plánovaný převoz, během něhož bude poskytována péče svou povahou spíše akutní. Samotné označení přepravy tedy nemůže vést k závěru o její úhradě i v nesmluvním režimu podle § 17 odst. 1 písm. a).

 

            Přestože zákon nezmiňuje mezi výčtem hrazených služeb přepravu pacientů neodkladné péče, je zdravotními pojišťovnami běžně hrazena, a to na základě smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah úhrady, pokud jde o vymezení míst, odkud a kam je přeprava hrazena, je dovozován z definice přepravy pacientů neodkladné péče, která je přepravou mezi poskytovateli. V souvislosti s možnostmi moderní medicíny, která v některých případech umožňuje pobývat ve vlastním sociálním prostředí i pojištěnci s vážným onemocněním, který je však odkázán např. na domácí umělou plicní ventilaci, se někdy objevují otázky, zda bude převoz v režimu přepravy pacientů neodkladné péče, avšak zajištěný do vlastního sociálního prostředí pojištěnce hrazenou službou. S ohledem na definici přepravy pacientů neodkladné péče i absenci tohoto druhu dopravy v komentovaném zákoně bude zřejmě nutné o případné úhradě uvažovat při splnění podmínek plynoucích z § 16 (srov. rovněž komentář k § 16).

 

            Zákon upravuje rovněž podmínky úhrady přepravy doprovodu pojištěnce. Ten je hrazen v případě, kdy je indikován ošetřujícím lékařem. Úhrada je provedena zdravotní pojišťovnou přepravovaného pojištěnce. Rozsah přepravy doprovázející osoby je shodný s rozsahem přepravy pojištěnce.

 

K odst. 2 - rozsah úhrady hrazené přepravy

 

            Ustanovení navazuje na předchozí odstavec, který popisuje rozsah hrazené přepravy pomocí míst, mezi nimiž je realizována, a dále jej specifikuje. Pokud tedy odst. 1 hovoří o smluvním poskytovateli, je jím pro účely stanovení úhrady nejbližší smluvní poskytovatel, který je schopen požadovanou hrazenou službu poskytnout. To nevylučuje možnost pojištěnce vyhledat zdravotní péči i u vzdálenějšího poskytovatele, rozsah hrazené přepravy je však v takovém případě limitován vzdáleností určenou nejbližším smluvním poskytovatelem.

 

K odst. 3 - další způsoby hrazené přepravy

 

            Zákon umožňuje za splnění stanovených podmínek uhradit i další způsoby přepravy. Vždy je vyžadována indikace ošetřujícího lékaře pojištěnce a existence mimořádných okolností případů nebo dalších podmínek stanovených v písm. a) až c). Splnění těchto podmínek posuzuje ošetřující lékař. V případě nezbytné letecké dopravy ke stanoveným podmínkám přistupuje i schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

 

K odst. 4 - hrazená přeprava ve specifických případech

 

            Hrazenou službou je i přeprava transfúzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci a přeprava lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu. O hrazenou službu se jedná tehdy, vyžaduje-li to nezbytně zdravotní stav pojištěnce a je-li bezprostředně ohrožen jeho život. Rozsah hrazené přepravy je výslovně omezen na území České republiky, byť shodné pravidlo plyne již z § 14 odst. 1.

 

Související ustanovení:

 

§ 12 - povinnosti pojištěnce, § 13 - hrazené služby, § 14 - úhrada služeb poskytnutých v zahraničí, § 16 - výjimečně hrazené zdravotní služby, § 17 - smluvní vztahy, § 18 - podmínky poskytování hrazených služeb, § 22 - zvláštní ambulantní péče, § 37 - hrazená přeprava a náhrada cestovních nákladů

 

Související předpisy:

 

§ 80 odst. 1 obč. zák., - zák. o zdrav. službách, - zák. o evidenci obyvatel, - vyhláška č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky, - vyhláška č. 134/1998 Sb.“

Žádost ze dne 3. 8. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, týkající se otázek jaké byly přímé marketingové náklady (online i offline marketing – tedy bannery, billboardy, ppc, seo atd) v CZK za rok 2021 a jaký byl počet nově získaných pojištěnců.

VoZP ČR sdělila žadateli následující informace. Celkové výdaje na marketing VoZP ČR v roce 2021 činily 36 000 000 Kč vč. DPH. Počet nově registrovaných pojištěnců u naší pojišťovny za rok 2021 je 22 160.

Žádost ze dne 4. 8. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, týkající se incidence a prevalence karcinomu plic dle vykázaných MKN C34., dle požadované specifikace.

VoZP ČR poskytla žadateli následující informace:

Rok

Počet pojištěnců s vykázanou dg. C34.x

Z toho k 31.12.2021 bylo pojištěnci VoZP ČR

2017

1 217

378

2018

1 238

460

2019

1 287

584

2020

1 316

668

2021

1 301

917

2017-2021

3 615

1 375

Z celkového počtu 3615 unikátních pojištěnců:

U 2144 evidujeme datum úmrtí před 1.1.2022.

U 180 evidujeme datum úmrtí po 31.12.2021.

 

Žádost ze dne 5. 8. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí anonymizovaných dat o pacientské kohortě v rámci pojištěnců VoZP ČR definované léčbou přípravky z ATC skupin, specifikovaných v žádosti, pro období leden 2017 až červen 2022, dle požadované struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace. S ohledem na velikost předávaných dat byla rozsáhlá příloha zaslána prostřednictvím externího úložiště VoZP ČR.

Žádost ze dne 7. 8. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací a poskytla žadateli níže následující informace:

 

1. Milostivé léto* - dotazy na případy, kdy jste byli u exekucí tzv. “opravěným” (věřitelem):

* Milostivé léto je v zákonech upraveno: Část druhá čl. IV bod 25 zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

a)  Kolik je případů (uveďte prosím počet exekucí, popř. i počet exekvovaných osob), kterých se Milostivé léto mohlo týkat?

Ad a) Počet exekucí vedených VoZP převyšuje 70 tisíc, počet exekucí dotčených Milostivým létem odhadujeme na více než 50 tisíc.

b)  Kolik je případů (uveďte prosím počet exekucí, popř. i počet exekvovaných osob), kde bylo Milostivé léto skutečně využito (došlo k vyřešení exekuce)?

Ad b) VoZP zaznamenalo více než 1 500 případů (více než 1 000 fyzických osob).

c)   Kolik je výše jistiny (vámi vymáhané částky), které se Milostivé léto mohlo týkat?

Ad c) Nesledujeme údaje v této struktuře, odhadem (vztaženo k celkové částce v exekuci) až 800 mil. Kč.

d)  Kolik je výše (splacené) jistiny, kde bylo Milostivé léto skutečně využito?

Ad d) Více než 25 mil. Kč na pojistném.

e)  Jakým způsobem jste příp. informovali “povinné” (dlužníky) o možnosti využít akci Milostové léto?

Ad e) VoZP zaznamenala řadu dotazů na problematiku Milostivého léta, jak u starších případů, tak u nových.

2. Exekuce na “bagatelní pohledávky” - tj. jistina do 1500 Kč a starší než 3 roky k 1.1.2022 (jak je definováno v zák. 286/2021 Sb., Čl. IV bod 18.) - dotazy na případy, kdy jste byli u exekucí tzv. “opravěným” (věřitelem):

a)  Kolik jste měli případů, které spadají pod tzv. bagatelní pohledávky?

Ad a) VoZP eviduje více než 500 případů.

b)  Jaká byla celková jistina (vámi vymáhaná částka) případů, které spadaly pod tzv. bagatelní pohledávky?

Ad b) Přibližně 400 tis. Kč.

c)   V kolika případech jste zaplatili zálohu na náklady kauce (500 Kč) tak, aby exekuce dále pokračovala?

Ad c) V jednotkách případů.

d)  Jaká je celková jistina (vámi vymáhaná částka) případů, za které jste zaplatili zálohu na náklady kauce (500 Kč) tak, aby exekuce dále pokračovala?

Ad d) V tisících Kč.

e)  Podle jakých kritérií jste se rozhodovali, zda má exekuce pokračovat (tj. zaplatili jste zálohu na náklady kauce 500 Kč)?

Ad e) VoZP danou oblast pokryla interním předpisem a při posouzení daného případu se bere do úvahy (mimo další kritéria):

·         Sdělení soudního exekutora, z něhož vyplývá, že doporučuje pokračovat ve vymáhání.

·         Celková výše dluhu na penále.

·         V případě zjištění, že dlužník hradí pojistné, nebo je aktivní (např. má zaměstnání), je v produktivním věku, či jiné indicie nasvědčující, že pohledávka by v budoucnu pravděpodobně mohla být vymožena.

·         U právnických osob v likvidaci zálohu VoZP ČR nehradí v žádném případě.

·         U regresů nebude záloha zpravidla hrazena.

·         A další.

Žádost ze dne 15. 8. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, zda byly na osobu žadatele VoZP ČR vyplaceny kompenzace podle § 20a, vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 350/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.

VoZP ČR sdělila žadateli následující informace. Osoba žadatele nebyla uvedena mezi osobami, za které byly poskytovateli zdravotních služeb, Mgr. Zdeněk Kolařík, IČO 71184384, IČZ 92335000, s sídlem Zborovská 1245, Hranice I - Město, 753 01 Hranice, kompenzace uhrazeny. Kompenzace tedy za osobu žadatele VoZP ČR vyplaceny nebyly.

Žádost ze dne 22. 8. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se počtu pacientů dle diagnostických skupin léčených ve specializovaných centrech od roku 2019, dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy.

Žádost ze dne 26. 8. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace v podobě rozhodnutí VoZP ČR ve věcí žádosti o výjimečnou úhradu podle ustanovení § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, týkajících se léčivých přípravků VOXZOGO, kódy SÚKL: 0255192, 0255193 a 0255194.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy. Dále sdělila, že se jedná o dvě žádosti. První byla schválena bez správního řízení, vzhledem k nízkému věku pacienta, u kterého podání léčivého přípravku má velkou šanci na léčbu. Druhá žádost byla schválena v rámci správního řízení.

Žádost ze dne 27. 8. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o počtu pojištěnců VoZP ČR, a jejich rozdělení do kategorií dle věku: 0 - 15 let, 15 - 65 let, 65+ registrovaných v zubní ordinaci MAK Dental s.r.o., IČO: 09703233, IČZ: 88143000, ke dni 1. 8. 2022.

VoZP ČR sdělila žadateli následující informace.

Registrace podané ke dni 1. 8. 2022 se budou teprve zpracovávat. Počty registrovaných pojištěnců IČZ 88143000, IČP 88143001 MAK Dental s.r.o.,  Vám můžeme poskytnout ke dni 31. 7. 2022 dle věkových skupin:

0 - 15 let počet pojištěnců: 5

16 - 64 let počet pojištěnců: 15

od 65 let počet pojištěnců: 1

Celkem se jedná o 21 registrovaných pojištěnců.

Žádost ze dne 30. 8. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o vykázaných a uhrazených zdravotnických prostředcích předepsaných na poukaz dle zaslaných příloh za období leden 2021 až červen 2022, v řazení dle jednotlivých měsíců.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy.

Žádost ze dne 1. 9. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o počtu unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán výkony dle diagnóz, a anonymizované údaje o pojištěncích, kterým byl předepsán zvlášť účtovaný léčivý přípravek (ZÚLP), za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2022 (čtvrtletně a ročně), dle požadované struktury přiložené v žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace. S ohledem na velikost předávaných dat byla rozsáhlá příloha zaslána prostřednictvím externího úložiště VoZP ČR.

Žádost ze dne 5. 9. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí organizačního opatření VoZP ČR platné pro rok 2021, řešící vykazování a účtování úhrad spojené s laboratorním vyšetřením na přítomnost virem SARS-CoV-2, případně o poskytnutí obdobného dokumentu řešícího tuto problematiku.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy.

 

Žádost ze dne 6. 9. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o sdělení výše úhrad za poskytnutou zdravotní péči, kterou zaplatila VoZP ČR poskytovateli zdravotních služeb Domov třetího věku s.r.o., IČO: 06934226, se sídlem Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5, v letech 2019 – 2022 (každý rok samostatně)

VoZP ČR sdělila žadateli následující informace.

Rok

Úhrada

2019

0 Kč

2020

150 263,31 Kč

2021

312 190,42 Kč

2022*

264 167,10 Kč

*předběžná úhrada, leden ‒ červenec

 

Žádost ze dne 9. 9. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, sdělení částky a počtu příjemců, kteří čerpali příspěvek z Fondu prevence "Speciální příspěvek pro pacienty se vzácnými dědičnými metabolickými poruchami" v roce 2021. Žadatel žádá o zaslání celkové vyplacené částky a o zaslání celkového počtu příjemců v rozčlenění dle věku ( do 18 a nad 18 let) a s rozčleněním dle konkrétních kódů diagnóz (E70.0 Klasická fenylketonurie, E70.1 Jiné hyperfenylalaninemie, E70.2 Poruchy metabolismu tyrosinu, E71.0 Nemoc  javorového sirupu (Leucinóza), E71.1 Jiné poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem, E72.1 Poruchy metabolismu aminokyselin nesoucích síru, E72.2 Poruchy metabolismu cyklu močoviny, E72.3 Poruchy metabolismu lyzinu a hydroxylyzinu, E73.0 Vrozený nedostatek laktázy ), na jejichž základě byl tento příspěvek čerpán.

VoZP ČR sdělila žadateli následující informace.

V roce 2021 čerpalo příspěvek pro pacienty se vzácnými dědičnými metabolickými poruchami celkem 29 pojištěnců VoZP ČR, z toho 15 pojištěnců ve věku do 18 let a 14 dospělých od 18 let výše. Celkově v tomto roce VoZP ČR vyplatila za tento příspěvek pojištěncům 102 656 Kč,  z toho 54 897 Kč pojištěncům do 18 let a 47 759 Kč pojištěncům starším 18 let. Rozčlenění dle diagnóz bohužel není k dispozici, neboť od lékaře nevyžadujeme potvrzení konkrétní diagnózy, nýbrž pouze potvrzení, že žadatel má jednu z výše vyjmenovaných diagnóz.

 

Žádost ze dne 13. 9. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí anonymizovaných dat o hrazené péči v letech 2019 až 2022/Q2, dle požadované struktury přiložené v žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace. S ohledem na velikost předávaných dat byla rozsáhlá příloha zaslána prostřednictvím externího úložiště VoZP ČR.

Žádost ze dne 16. 9. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací spojených s diagnózou C50 – Nádory prsu, dle požadované struktury přiložené v žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy.

Žádost ze dne 19. 9. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, žadatel žádá o veškerou dokumentaci, která mu byla VoZP ČR za poslední tři roky zaslána poštou.

VoZP ČR poskytla žadateli požadované informace.

 

Žádost ze dne 19. 9. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o léčivech ATC skupiny J06BA01 v období 2017 až 2022, dle specifikované struktury.

VoZP ČR poskytla žadateli požadované informace ve formě přílohy.

Žádost ze dne 20. 9. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, za období leden 2019 až červen 2022, o počtu unikátních pojištěnců, u kterých byly vykázány v daném kvartále léčivé přípravky hrazené centrům se zvláštní smlouvou, o počtu uhrazených balení léčivých přípravků v daném měsíci uhrazených centrům se zvláštní smlouvou, dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy A a přílohy B.

Žádost ze dne 20. 9. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o objemu uhrazených léčivých přípravků, objemu uhrazených zdravotnických prostředků a objemu uhrazených potravin pro zvláštní lékařské účely, pro každý měsíc samostatně za období leden 2019 až červen 2022, dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy.

Žádost ze dne 21. 9. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, se kterými subjekty má VoZP ČR k 1. 9 2022 uzavřenu smlouvu o poskytování přepravy pacientů neodkladné péče (odbornost 799) na území Plzeňského kraje.

Žadateli byli sděleny následující informace. VoZP ČR má v Plzeňském kraji uzavřenu Smlouvu poskytování přepravy pacientů neodkladné péče (odbornost 799) s těmito subjekty:

IČO

Název zařízení

IČZ

45333009

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace

44210000

26534967

Záchranná služba BRDY, sdružení pro záchranu osob a materiálu v terénních podmínkách a poskytování první pomoci, z.s.

47404000

 

Žádost ze dne 22. 9. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí počtu uhrazených balení a počtu unikátních pojištěnců, kterým byl předepsán některý ze zvlášť účtovaných léčivých přípravků (ZÚLP) OPDIVO, KEYTRUDA, TECENTRIQ, IMFINZI, YERVOY, BAVENCIO a LIBTAYO a to za období od 1.1.2019 do 30.6.2022 v jednotlivých kalendářních kvartálech a letech (i nedokončených), dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy.

Žádost ze dne 24. 9. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace ohledně hrazení zdravotní péče dospělým pacientům s ADHD.

Žadateli byli sděleny následující informace:

A) Proplácíte psychiatrické vyšetření či vyšetření u klinického psychologa pro dospělé pacienty s ADHD či Hyperkinetickou poruchou (týkající se právě diagnostiky ADHD)? 

ANO, pokud je psychiatr nebo klinický psycholog smluvním partnerem pojišťovny.

B) Proplácíte léčbu pro dospělé pacienty s ADHD (Hyperkinetickou poruchou)? - medikaci (Concerta, Strattera) a psychoterapii 

ANO

C) Proplácíte léčbu i v případě, že nebyli diagnostikování v dětství ale až v dospělosti (po 18 roce)?

ANO

D) Vykazujete diagnózu jako ADHD nebo jako Hyperkinetickou poruchu (F90)?

ADHD se nejčastěji vykazuje pod diagnózou F90.0 - porucha aktivity a pozornosti (pozn. zdravotní pojišťovny péči nevykazují, ale hradí)

E) Lze vůbec po 18 roce tuto diagnózu oficiálně stanovit a vykázat pojišťovně?

ANO

Žádost ze dne 27. 9. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat týkajících se vykazovaných MKN kódů v rámci použití léčivé látky Antitrombin od ledna 2019 do července 2022, dle specifikované struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy.

Žádost ze dne 8. 10. 2022

VoZP ČR obdržela podnět k provedení revize v Domově Dolní Zámek za období září až listopad 2020. V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žadatel žádá o informování stran provedené kontroly.

VoZP ČR žadateli sdělila, že děkuje za jeho podnět k provedení revize vykázaných a uznaných zdravotních služeb v zařízení IČO: 71194011 IČZ: 64754000 Domov Dolní Zámek. VoZP ČR žadateli sdělila, že v současné době nepřipravuje provedení revize v uvedeném zařízení.

Žádost ze dne 12. 10. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se pacientů s MKN kódem M32.9, za období od ledna 2019 do července 2022, dle požadované struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy.

Žádost ze dne 17. 10. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí kompletního znění žádosti, identifikace žadatele, odpovědi VoZP ČR a přílohy, které byly zaslány na základě následující žádosti uvedené na vašich webových stránkách pro rok 2022 (https://www.vozp.cz/archiv-zadosti-2022): žádost ze dne 5. 8. 2022

VoZP ČR zaslala žadateli požadované informace. S ohledem na velikost předávaných dat byla rozsáhlá příloha zaslána prostřednictvím externího úložiště VoZP ČR.

Žádost ze dne 19. 10. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, týkající se anonymizovaných dat o pacientské kohortě definované léčbou přípravky z ATC skupiny, za období leden 2017 až září 2022, dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace. S ohledem na velikost předávaných dat byla rozsáhlá příloha zaslána prostřednictvím externího úložiště.

Žádost ze dne 23. 10. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se vykázaných výkonů v souvislosti s testováním novorozenců na SMA/SCID za období leden až srpen roku 2022, dle požadované struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy.

Žádost ze dne 8. 11. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace:

„1. Počet uhrazených balení léčivých přípravků z ATC skupiny J07BM po jednotlivých měsících od ledna 2015 do září 2022 (včetně).

2. Počet pojištěnců VoZP, kteří v daném měsíci dosáhli věku 13 let, a z této kohorty vždy:

a. počet pojištěnců, kterým byla uhrazena vakcína z ATC skupiny J07BM (kdykoliv v čase); a

b. počet uhrazených balení léčivých přípravků z ATC skupiny J07BM (kdykoliv v čase);

a to dle pohlaví a po jednotlivých měsících od ledna 2015 do září 2022 (včetně).

 

Žadatel žádá o poskytnutí výše uvedených údajů v následující struktuře:

 Ad 1.

Měsíc

Počet uhrazených balení léčivých přípravků z ATC skupiny J07BM

 Ad 2.

Pohlaví

Měsíc

Kraj

1. Počet pojištěnců, kteří v daném měsíci dosáhli věku 13 let

 

1a. Počet pojištěnců ze skupiny v daném měsíci 13-letých, kteří dostali (kdykoliv) vakcínu z ATC skupiny J07BM

1b. Počet ks LP z ATC skupiny J07BM uhrazených (kdykoliv) skupině pojištěnců v daném měsíci 13-letých

VoZP ČR žadateli sdělila, že k bodu Ad 2) v této struktuře informace neshromažďuje.

Z tohoto důvodu poskytneme data ve struktuře:

1. Rok a měsíc podání LP, věk pojištěnce dosažený v měsíci podání, pohlaví, počet balení, UOP - počet unikátních pojištěnců,  jimž byl v uvedeném měsíci podán LP ATC J07BM.

2. Pohlaví, rok a měsíc, počet pojištěnců, kteří v tomto měsíci dosáhli věku 13 let a byli pojištěnci VoZP ČR.

Vzhledem k provedené archivaci dat a s ohledem na pětiletou lhůtu, kterou stanovil zákon č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, poskytneme data za období od 1. 1. 2017.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy.

Žádost ze dne 15. 11. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, sdělení výše celorepublikového průměru (tzv. PURO) u odbornosti 902 – fyzioterapie, rok 2021.A použitého pro IČZ 02382000 ve vyúčtování roku 2021.

VoZP ČR žadateli sdělila, že u společnosti Dopravní zdravotnictví a.s., IČZ: 02382000, se sídlem Italská 560/37, 121 43 Praha 2 (odbornost 902 – fyzioterapie), za rok 2021 je PUROo 2 884,84. Celorepublikový průměr PUROo je 2 719,28.

Žádost ze dne 21. 11. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, týkající se vykázaných výkonů, respektive léčby covid-19, od prosince 2021 – září 2022, dle požadované struktury přiložené v žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy.

Žádost ze dne 23. 11. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o počtu unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán výkony dle diagnóz, a anonymizované údaje o pojištěncích, kterým byl předepsán zvlášť účtovaný léčivý přípravek (ZÚLP), za období od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2022 (čtvrtletně a ročně), dle požadované struktury přiložené v žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace. S ohledem na velikost předávaných dat byla rozsáhlá příloha zaslána prostřednictvím externího úložiště VoZP ČR.

Žádost ze dne 26. 11. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace:

„Dotaz č. 1) – modelový příklad pro pacienty kojeneckého věku. Jsou odesílání dětskými praktickými lékaři nebo lékaři se specializací dětské neurologie. Primární nejčastější diagnóza, kterou si nesou, je R629 – Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje NS. V rámci vývojové kineziologie jde o kojence s CKP (centrální koordinační poruchou 1–5 st.), kteří jsou ohroženi ve svém psychomotorickém vývoji. Pokud se jim nedostane adekvátní péče, pak vývoj jejich CNS může vést k různým typům poruch, od lehkých poruch automatiky držení těla a poruch základních hybných stereotypů až po velmi těžké vývojové poruchy typu DMO. Řešení těchto problémů je mimořádně složité a vyžaduje komplexní přístup vycházející z individuálního kineziologického rozboru spontánní a provokované motoriky. Vlastní terapii je nezbytné provádět také doma zaučeným rodičem, nejčastěji matkou.

Prosím, vytvořte pro tento typ pacientů modelový poukaz FT pro individuální kinezioterapii se všemi odbornými náležitostmi tak, aby byl bez právních vad a následnými revizemi nezpochybnitelný.

Dotaz č. 2) – modelový příklad jsou dětští pacienti předškolního až staršího školního věku. Přicházejí nejčastěji s vyjádřenými poruchami automatiky držení těla, často i poruchami řízení automatiky základních hybných stereotypů, a také s poruchami praxií. Jejich diagnózy jsou povětšinou M40, M41, M42 a jejich podrobnější specifikace. S těmito poruchami často souvisí blokády páteře, žeber a periferních kloubů, méně často stavy bolesti hybného aparátu, vzácně bolesti hlavy. Řešení poruch v dětském věku vyžaduje primárně pečlivý individuální kineziologický rozbor. Pro nápravu poruch řízení automatiky držení těla a automatiky hybných stereotypů je nezbytné provádění individuální kinezioterapie, pro odstranění centrálních a periferních kloubních blokád se využívají mobilizační a manipulační techniky, pro odstranění bolestivých stavů na hybném aparátu se s výhodou využívají měkké a reflexní techniky, případně také běžná fyzikální terapie.

Prosím, vytvořte pro tento typ pacientů modelový poukaz FT, který bude zahrnovat výše uvedené klinické specifikace s využitím uvedených terapeutických technik se všemi odbornými náležitostmi tak, aby byl bez právních vad a následnými revizemi nezpochybnitelný.

Dotaz č. 3) – modelovým příkladem jsou také dětští pacienti předškolního až staršího školního věku, kteří mají rozličná psychomotorická postižení různých stupňů závažnosti. Jejich diagnózy jsou většinou G80 – Dětská mozková obrna a její varianty. Klinický stav vykazuje závažné znaky poruch řízení statiky a dynamiky hybného aparátu, poruchy řízení automatiky základních pohybových stereotypů chůze a úchopu s následným omezením běžných denních činností. Tyto stavy se také pojí s poruchami řízení svalového tonu a poruchami řízení automatické kloubní centrace. Následkem jsou jak kloubní blokády až dislokace, tak také dysbalance svalového tonu. Pro odstranění centrálních a periferních kloubních blokád se využívají mobilizační a manipulační techniky, pro odstranění bolestivých stavů na hybném aparátu se s výhodou využívají měkké a reflexní techniky, vzácnějí také běžná fyzikální terapie. Pro tento typ pacientů je nezbytné provádění intenzivní individuální kinezioterapie, a to i v domácí péči. Také zde je nezbytné nejprve provést individuální kineziologický rozbor.

Prosím, vytvořte pro tento typ pacientů modelový poukaz FT, který bude zahrnovat výše uvedené klinické specifikace s využitím uvedených terapeutických technik se všemi odbornými náležitostmi tak, aby byl bez právních vad a následnými revizemi nezpochybnitelný.

Dotaz č. 4) – modelovým příkladem jsou pacienti dospělí. Tito pacienti přicházejí, nejčastěji s funkčními, nebo s již vyjádřenými morfologickými, poruchami hybného aparátu. Primární popudem k léčbě jsou stavy bolesti na hybném aparátu, někdy v rámci vertebro-viscerálních vztahů, také v jiných částech těla. Dále omezením hybnosti ve smyslu rozsahu a svalové síly. Klinicky povětšinou imponují poruchami ve smyslu horního či dolního zkříženého syndromu, blokádami páteře i periferních kloubů, svalovou dysbalancí a bolestmi v oblastech Hedových zón a Triger pointů. Řešení těchto problémů vyžaduje komplexní přístup vycházející z individuálního kineziologického rozboru. Primárním cílem je odstranění bolesti, následně normalizace kloubního rozsahu a odstranění kloubních blokád, normalizace svalové koordinace a svalové síly, a také nezbytná normalizace svalového tonu. Tyto komplexní problémy vyžaduji individuální terapeutický přístup zahrnující jak Individuální kinezioterapii I. a II. typu, tak také mobilizační, manipulační techniky, techniky reflexního spektra a velmi často také techniky fyzikální léčby.

Prosím, vytvořte pro tento typ pacientů modelový poukaz FT, který bude zahrnovat výše uvedené klinické specifikace s využitím vhodných terapeutických technik.

Dotaz č. 5) – modelový příklad poukazu FT pro pacienty se závažným narušením hybného aparátu, u nichž je nezbytné zahájení včasné intenzivní rehabilitační péče, a u kterých je způsob provádění fyzioterapeutických technik mimořádně náročný, viz kazuistika níže.

Výsledky po 3 letech terapie. Pacientka dokončila bakalářské studium oboru Zdravotnický záchranář a nyní pracuje ve FN Plzeň na kardiologickém odd. ARO.

• plná restituce funkcí hrubé motoriky

• 99% restituce funkcí jemné motoriky LHK

• normalizace plného rozsahu pohybu krční páteře

• úplné odeznění neuropatických bolestí HK

• zcela vymizela paréza obličejových svalů

• přetrvává disociace termického čití na pravé straně těla a části PDK

Dotaz č. 6) – Pro všechny výše uvedené typy modelových příkladů FT bych si vás dovolil požádat o vytvoření modelových příkladů zdravotní dokumentace, která bude, dle zákonných norem, zcela průkazná, bude obsahovat všechny odborné náležitosti tak, aby byly bez právních vad a následnými revizemi nezpochybnitelná.

Další část mého dotazu se týká části předpisu obsaženého v „Metodice pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR, v části: "2.5.3 VZP-06ft/2022 Poukaz na vyšetření / ošetření FT”, kde se praví: "Při předpisu fyzikálně léčebných procedur je pro úhradu pojišťovnou nezbytné uvést jednoznačnou specifikaci procedury, její trvání v minutách a celkový́ počet procedur. Při indikaci je pro úhradu pojišťovnou nezbytné uvést doporučený postup, který obsahuje minimálně specifikaci procedur – název, techniku, metodu, oblast těla nebo typ sestavy, místo aplikace. V případech, kdy je vhodné uvést bližší specifikaci s ohledem na očekávaný́ cíl fyzioterapie, by měly být zaznamenány i další požadované parametry.”

Dotaz č. 7) – modelový předpis, který bude zahrnovat zcela konkrétní předpis fyzikálně léčebných procedur, z něhož bude vyplývat jednoznačná specifikace procedury, její trvání v minutách a celkový počet procedur, dále doporučený postup obsahující specifikaci procedur – název, techniku, metodu, oblast těla nebo typ sestavy a místo aplikace. Prosím o vytvoření modelového předpisu, který bude zahrnovat skutečnosti o bližší specifikaci a dalších parametrech, které má metodika na mysli.

Požadavky, jak má být vedena zdravotnická dokumentace fyzioterapeutů uvádí standardy

fyzioterapeutické péče:

A. musí obsahovat jednoznačně úplné parametry poskytovaných procedur, nikoli jen číselný́ kód výkonu, pouze u fyzioterapie v dalších dnech lze zaznamenávat jen poskytnutí tak, aby z dokumentace bylo zřejmé, že byla naplněna obsahová a časová dispozice výkonů. Rozepisovat je nutné pak pouze změny techniky, parametru či případné délky aplikace, frekvence.

Dotaz č. 8)

Co je myšleno výrokem, že “musí obsahovat jednoznačné úplné parametry poskytovaných procedur, nikoli jen číselný kód výkonu”? Co jsou tyto jednoznačné parametry? Prosím o uvedení na jasném a konkrétním příkladu.

Dotaz č. 9)

Co je myšleno výrokem, že "dalších dnech lze zaznamenávat jen poskytnutí tak, aby z dokumentace bylo zřejmé, že byla naplněna obsahová a časová dispozice výkonů”? Jak má takovýto záznam vypadat? Prosím o uvedení na jasném a konkrétním příkladu.

Dotaz č. 10)

Jak rozumět výroku, že "Rozepisovat je nutné pak pouze změny techniky, parametru či případné délky aplikace, frekvence.” Znamená tento výrok, že fyzioterapeut u "jednoznačně úplných parametrů poskytovaných procedur“ je následně oprávněn měnit jejich techniku, parametry, délky aplikace a frekvence? Na základě, jakých zákonných podkladů je k takovýmto krokům změn oprávněn? V jakém rozsahu jsou možné tyto změny? Prosím o uvedení na jasném a konkrétním příkladu.

B. u léčebně tělesné výchovy je nutno popsat, jaká cvičební technika byla použita, nestačí např. jen uvést, že léčebně tělesná výchova byla zaměřena na posílení konkrétních svalů, ale i uvést jakých postupů bylo použito.

Dotaz č. 11)

Uveďte, prosím, jasný příklad, jak konkrétně má vypadat takovýto popis záznamu, který správně zaznamená popis LTV. Respektive jak má vypadat zápis u „Individuální kinezioterapie

I. a Individuální kinezioterapie II.?

C. u reflexních technik nestačí jen název, nutno uvést oblasti, segmenty či svaly, které byly léčeny.

Dotaz č. 12)

Uveďte, prosím, příklad, jak konkrétně má vypadat popis záznamu reflexních technik.

D. Záznamy měkkých technik musí obsahovat jednoznačně identifikující použitou techniku (PIR, míčkování, techniky na fascie), nelze uvádět např. „měkké techniky na L Th C páteře“ i z důvodů, že měkké techniky nelze používat na páteř, ale na svaly a další měkké tkáně.

Dotaz č. 13)

Uveďte, prosím, příklad, jak konkrétně má vypadat popis záznamu měkkých technik.

E. Záznamy mobilizace páteře a periferních kloubů musí obsahovat údaj, kterým směrem byl pohyb segmentu páteře či kloubu omezen a kterým směrem byla mobilizace provedena a jakou technikou.

Dotaz č. 14)

Uveďte, prosím, příklad, jak konkrétně má vypadat popis záznamu mobilizačních technik.

F. Zvlášť podrobně je nutné uvádět záznamy reflexních masáží.

Dotaz č. 15)

Uveďte, prosím, příklad, jak konkrétně má vypadat podrobný záznam techniky reflexních masáží.

G. Pro léčebně tělesnou výchovu na neurofysiologickém podkladě je nezbytné přesné uvedení, jaká konkrétní metodika byla použita, včetně uvedení příslušného vyšetření, reakce pacienta a efekt terapie. Konkrétní metodika musí být přesně specifikována indikujícím lékařem na Dokladu 06ft/2009.

Dotaz č. 16)

Uveďte, prosím, příklad, jak konkrétně má vypadat podrobný záznam pro LTV na neurofyziologickém základě, včetně konkretizování jednotlivých metodik, které spadají do rámce metodik prováděných na neurofyziologickém podkladě. Co je konkrétně myšleno výrokem: "včetně uvedení příslušného vyšetření, reakce pacienta a efekt terapie“, o jaké konkrétní vyšetření se jedná, o jaké reakce pacienta, a také jaký efekt terapie má být popsán?

Dotaz č. 17)

Sdělte, jaká konkrétní zákonná opatření či jiná opatření opravňují lékaře k předepisování poukazu 06FT, a které konkrétní odbornosti lékařů jsou k předepisování poukazu 06FT oprávněny.

Dotaz č. 18)

Sdělte, podle jakých konkrétních kritérií se řídí úspěšnost při výběrových řízení na uzavření smlouvy mezi Vaší zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením, které se o uzavření smlouvy uchází, dále jaká jsou používána konkrétní hodnotící kritéria, a jakými prostředky je zajištěno rovné zacházení s uchazeči a nestrannost výběrové komise. Kým byla tato kritéria schvalována?

Dotaz č. 19)

Sdělte, podle jakých konkrétních kritérií se řídí úspěšnost při smírčích řízení mezi Vaší zdravotní pojišťovnou a smluvním zdravotnickým zařízením, dále jaká jsou používána konkrétní hodnotící kritéria, a jakými prostředky je zajištěno rovné zacházení a nestrannost v rámci tohoto řízení. Kým byla tato kritéria schvalována?

Informace žádám poskytnout v zákonné lhůtě, a to elektronicky do datové schránky.“

K dotazům č. 1 až 16 bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace zčásti ve smyslu § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ.

K ostatním dotazům byly poskytnuty následující informace:

Dotaz č. 17)

„Sdělte, jaká konkrétní zákonná opatření či jiná opatření opravňují lékaře k předepisování poukazu 06FT, a které konkrétní odbornosti lékařů jsou k předepisování poukazu 06FT oprávněny.“

Odpověď:

Základní podmínkou pro úhradu ambulantní fyzioterapeutické péče je, že ji pacientovi předepíše jeho ošetřující lékař na příslušný poukaz na vyšetření/ošetření (je označen 06/FT). Rehabilitaci jsou oprávněni předepsat jak praktičtí lékaři, tak ambulantní specialisté. Při uplatnění poukazu je třeba dát pozor na to, že tento poukaz platí jen 7 dní.

Na základě indikace ošetřujícího lékaře pak zdravotní služby v odbornosti fyzioterapie poskytují odborní zdravotničtí pracovníci – fyzioterapeuti. Při přijetí dokladu 06/FT by měli zkontrolovat, zda nejsou požadovány nehrazené úkony a také zda je na dokladu dostatečně specifikovaná požadovaná péče. Například při indikaci reflexních technik musí být uveden název a také to, jaké oblasti či svalové skupiny mají být léčeny, současně musí být uvedena délka procedury a jejich celkový počet. Jestliže fyzioterapeut převezme neúplně či nepřesně vyplněný doklad 06/FT, hrozí, že poskytnutá péče nebude uhrazena. Na rehabilitaci ale nejsou oprávněni procedury sami „zredukovat“ – doklad je třeba lékaři vrátit k upřesnění. Změnit poukaz na vyšetření/ošetření totiž může pouze indikující lékař.

Na poukazu 06/FT musí být uvedena přesná specifikace jednotlivých výkonů, cíl, kterého má být dosaženo atd. Musí být také dodrženo případné omezení frekvence poskytování některých výkonů, a to podle platného Seznamu zdravotních výkonů. Třeba jeden z nejběžnějších výkonů – reflexní masáž (výkon 21713 – masáž reflexní a vazivová) má dobu trvání 30 minut a omezení frekvence 1/den a 10/1 čtvrtletí.

Hrazené jsou např. již zmíněná reflexní a vazivová masáž (u indikací ve vymezených případech), měkké techniky, mobilizace páteře a periferních kloubů, léčebná tělesná výchova (využívá se i cvičení s využitím pomůcek, jako jsou overbally, velký míč, nestabilní plochy apod.), dále je hrazena elektroléčba, magnetoterapie, léčebný ultrazvuk a další výkony v souladu s platným seznamem zdravotních výkonů. Hrazeno je také kineziologické vyšetření, ovšem komplexní kineziologické vyšetření (výkon 21001 s dobou trvání 45 minut) lze vykázat pouze 1x, při zahájení kinezioterapie; kontrolní kineziologické vyšetření pak může být uhrazeno max. 4x v jednom čtvrtletí. Z koupelí jsou hrazeny vodoléčebné procedury aplikované na končetiny, tedy například vzestupné končetinové koupele, vířivé koupele, střídavé nožní koupele, subakvální masáže nebo střídavé skotské střiky.

Některé výkony, které mohou být poskytované v rámci ambulantní fyzioterapie, nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění – například klasické masáže (celotělová i částečná), rašelinové obklady, masáže pomocí přístrojů, masáže lávovými kameny, perličkové koupele.

Zdroj: www.vzp.cz – zde naleznete výše uvedené informace.

 

Dotaz č. 18)

Sdělte, podle jakých konkrétních kritérií se řídí úspěšnost při výběrových řízení na uzavření smlouvy mezi Vaší zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením, které se o uzavření smlouvy uchází, dále jaká jsou používána konkrétní hodnotící kritéria, a jakými prostředky je zajištěno rovné zacházení s uchazeči a nestrannost výběrové komise. Kým byla tato kritéria schvalována?“

Odpověď :

Otázka je formulována takovým způsobem, že na ni nelze podat jednoznačnou odpověď, neboť zdravotní pojišťovna, resp. zdravotní pojišťovny jsou jen jedněmi ze zástupců výběrové komise a výběrové řízení vyhlašuje a proces řídí krajský úřad (v hl. m. Praze magistrát hl. m. Prahy) podle místa poskytování zdravotních služeb. Jedním ze základních předpokladů je zajištění poskytování hrazených služeb ze strany jednotlivých zdravotních pojišťoven svým pojištěncům. Z tohoto důvodu, protože každá zdravotní pojišťovna je jinak strukturovaná a má rozdílný počet pojištěnců, je zájem na uzavření smlouvy rozdílný. Z tohoto důvodu je také rozdílný přístup jednotlivých zdravotních pojišťoven, tedy v rámci každého uskutečněného výběrového řízení.

Výběrová řízení jsou upravena obecně v ustanovení § 46 až § 52 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“). Předpokladem pro uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb mezi poskytovatele zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) a zdravotní pojišťovnou, v tomto případě Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky (dále jen „VoZP“) je absolvování úspěšného výběrového řízení s výsledkem, že je uzavření takové smlouvy doporučeno. Jen v takovém případě může VoZP smlouvu uzavřít.

Pro tvorbu sítě smluvních poskytovatelů jsou rozhodná následující kritéria pro uzavření smluvního vztahu:

  • úspěšné absolvování výběrového řízení,

  • potřebnost a účelnost poskytovaných zdravotních služeb v závislosti na počtu registrovaných pojištěnců v lokalitě, pro kterou bylo absolvováno výběrové řízení – zajištění místní a časové dostupnosti zdravotních služeb,

  • personální a technické vybavení žadatele a rozsah zdravotních služeb, které chce poskytovat, ordinační doba, 

·          potencionální souběh praxí a jeho realizovatelnost v případě navázání smluvního vztahu.

Pokud jsou splněna výše uvedená kritéria je snahou VoZP uzavřít s takovým poskytovatelem příslušnou smlouvu za předpokladu, že uzavřením nové smlouvy nedojde k překročení zdravotně pojistného plánu pojišťovny na daný rok, který je pro pojišťovnu závazný.

 

Dotaz č. 19)

„Sdělte, podle jakých konkrétních kritérií se řídí úspěšnost při smírčích řízení mezi Vaší zdravotní pojišťovnou a smluvním zdravotnickým zařízením, dále jaká jsou používána konkrétní hodnotící kritéria, a jakými prostředky je zajištěno rovné zacházení a nestrannost v rámci tohoto řízení. Kým byla tato kritéria schvalována?“

Odpověď:

Smírčí řízení jsou upravena ve vyhlášce č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy (dále jen „vyhláška č. 618/2006 Sb.“) na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., a to v článku 12, který upravuje řešení sporů mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem. Konkrétně je zde uvedeno v čl. 12 odst. 2 jednotlivých typů smluv:

„Smírčí jednání navrhuje jedna ze smluvních stran. Návrh musí obsahovat přesné a dostatečně podrobné vymezení sporu. Účastníkem smírčího jednání je smluvní strana, která podala návrh na projednání sporu, smluvní strana, které je návrh na projednání sporu adresován, zástupce příslušných skupinových smluvních zdravotnických zařízení zastupovaných svými zájmovými sdruženími16) podle § 17 odstavce 3 zákona a zástupce pojišťovny. K projednání sporu si každá smluvní strana může přizvat nejvýše dva odborné poradce. Smírčí jednání se ukončí zápisem, obsahujícím smír nebo závěr, že rozpor nebyl odstraněn s uvedením stanovisek obou stran.“

Tento nástroj není smluvními stranami nijak frekventovaně používán, neboť pro řešení nejasností je častěji využívána možnost neformálního jednání podle článku 12 odst. 1 citované vyhlášky mezi smluvními stranami tak, aby se předešlo smírčímu jednání, neboť není zájmem VoZP, aby mezi smluvními stranami byly sporné věci.

K té části vašeho dotazu, kde uvádíte, jak je zajištěno rovné zacházení a nestrannost Vás proto odkazujeme na citaci z dotčené vyhlášky č. 618/2006 Sb., jak uvedena výše. Vzhledem k tomu, že však daný nástroj, tzn. smírčí jednání není frekventovaně používán, nelze ani zodpovědět dotaz, jakou úspěšnost mají smírčí jednání.

Žádost ze dne 27. 11. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, týkající se výdejů léčivých přípravků z oblasti dermatologie za období leden 2019 až září 2022 (veškeré SÚKL kódy s ATC skupinou D11AH01 nebo D11AH02), dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy.

Žádost ze dne 8. 12. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, týkající se počtu pojištěnců, kteří čerpali příspěvek na očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) v jednotlivých letech za období 2015 - 2022.

VoZP ČR poskytla žadateli následující informace:

Obecné informace k možnosti čerpání příspěvku na očkování proti papilomaviru naleznete na webových stránkách VoZP ČR (https://www.vozp.cz/prispevek/ockovani-proti-papilomaviru). Tento příspěvek na očkování byl pro naše klienty zaveden až od roku 2017. Starší údaje o počtech pojištěnců za roky 2015 a 2016, proto nelze poskytnout. Z tohoto důvodu Vám poskytujeme informace za období od roku 2017 dosud.

Počty pojištěnců VoZP ČR, kteří čerpali příspěvek na očkování proti lidskému papilomaviru HPV za období 2017 – 2022 (do 9. 12. 2012):

2017 – 31

2018 – 94

2019 – 197

2020 – 214

2021 – 252

2022 (do 9. 12.) – 124

Pozn.: Příspěvek je k dispozici pouze pojištěncům ve věku od 14 do dovršení 18 let. V roce 2017 jej mohly čerpat jen dívky, od roku 2018 je k dispozici dívkám i chlapcům.

Žádost ze dne 12. 12. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, žadatel žádá o Výpis jeho návštěv ve všech zdravotnických zařízení od roku 2010 do současnosti s uvedením diagnózy. Seřazeno chronologicky podle data. Dále žádá o Výpis, kdy platil regulační poplatky, poplatky za návštěvu a ošetření na pohotovosti s uvedením diagnózy s kterou všechna zdravotnická zařízení navštívil, včetně chronologického sestavení podle data od roku 2010.

Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace zčásti ve smyslu § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ. VoZP ČR zaslala žadateli požadované informace, vzhledem k archivaci dat, byly informace poskytnuty za období od 1. 12. 2017 do 14. 12.2022, s výpisem bez uvedení diagnóz.

Žádost ze dne 14. 12. 2022

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o zdravotnických prostředcích (ZP) úhradové skupiny 01 za období od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2022, dle specifikované struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy.