• Pojištěnci
 • Plátci
 • Poskytovatelé
 • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Žádost ze dne 22. 1. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, žadatel žádá zaslání „Rozhodnutí Generálního ředitele o nastavení centralizačních procesů a zefektivnění kontrolních postupů” VoZP ČR od roku 2020.

VoZP ČR poskytla žadateli následující informace:

 

ROZHODNUTÍ ZAMĚSTNAVATELE O ORGANIZAČNÍ ZMĚNĚ – zřízení centrálních pracovišť

Z důvodu zvýšení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti, jsem rozhodl o následující organizační změně ke dni 1. 1. 2020:

I.  Měním zajišťované činnosti:

    Oddělení kontroly plateb pojistného pobočky České Budějovice zajišťuje od 1. 1. 2020:

 • Centrální zpracování kontrol OSVČ za celou VoZP (kontroly typu 210) od podání přehledů za rok 2019 a dále

II.  K tomu ukládám:

 1. Vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, ve spolupráci s ředitelem odboru ekonomického, ředitelem odboru organizačně provozního a řediteli poboček, upravit pracovníkům příslušných útvarů typové pozice a popisy pracovních činností.

 2. Všem zaměstnancům seznámit se s tímto Příkazem.

 

V Praze dne 18. prosince 2019

 

Ing. Josef Diessl v. r.

generální ředitel

 

Žádost ze dne 22. 1. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, týkající se poskytnutí dat o vykázaném vyšetření mamografem za období 1. 1. 2019 až 31. 12. 2020, dle požadované struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 26. 1. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, výpis z účtu klienta od ledna 2016 do ledna 2021 v souvislosti s kontrolou VoZP ČR, dále informaci, kdy mu bylo ukončeno pojištění u VoZP ČR.

VoZP ČR zaslala žadateli požadované informace.

 

Žádost ze dne 5. 2. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o pracovištích s uzavřenou Zvláštní smlouvou o předepisování a úhradě léčivých přípravků předepisovaných lékařem specializovaného pracoviště – centra, za období od 1. 1. 2020, dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 5. 2. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat týkajících se počtu pacientů, úhrady za LP, ZP a ZULP a úhrady za výkony, pro odbornost 404, 101, 105, 109, a 701 za roky 2018 a 2019, dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 16. 2. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o uhrazených zdravotnických prostředcích, dle přiložené struktury, za období 2017, 2018, 2019 a 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy A a přílohy B .

 

Žádost ze dne 23. 2. 2021

VoZP ČR obdržela žádost týkající se poskytnutí informací o počtu vyhověných a zamítnutých žádostí o souhlas s vycestováním za poskytnutí plánované péče dle čl. 20 nařízení Rady a EP 883/04 a čl. 25 nařízení Rady a EP č. 987/09 (S2), počtu vyhověných a zamítnutých žádostí o následnou refundaci vynaložených nákladů na poskytnutou zdravotní péči, počtu odvolání proti zamítnutí žádostí a počtu soudních řízení za období od roku 2012.

VoZP ČR poskytla žadateli následující informace:

 

Vyhověné a zamítnuté žádosti o refundaci dle Nařízení za sledované období:

počet vyhověných

počet zamítnutých

435

75

 

Vyhověné a zamítnuté žádosti o předchozí souhlas s vycestováním dle Nařízení za sledované období:

počet vyhověných

počet zamítnutých

112

36

 

Vyhověné a zamítnuté žádosti o refundaci při cíleném vycestování bez předchozího souhlasu ZP za sledované období:

počet vyhověných

počet zamítnutých

616

10

 

Počet odvolání proti zamítnutí žádostí dle odst. 1 a 2 žádosti: 

ROK

POČET ODVOLÁNÍ

ZAMÍTNUTO

VRÁCENO K NOVÉMU PROJEDNÁNÍ

2012

-

-

-

2013

-

-

-

2014

2

1

1

2015

-

-

-

2016

3

3

-

2017

8

4

4

2018

2

-

2

2019

5

3

2

2020

3

2

1

2021

3

1

2

 

Počet soudních řízeních o sporech ze zamítnutých žádostí dle odst. 1 a 2 žádosti:

ROK

POČET SOUDNÍCH ŘÍZENÍ

2017

1

2020

1

 

Žádost ze dne 28. 2. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace ohledně systému úhrad za diagnostické zobrazovací metody (magnetickou rezonanci a počítačovou tomografii).

VoZP ČR sdělila žadateli následující informace. VoZP ČR nemá pro CT ani MR zvláštní úhradový dodatek a hradí tedy podle úhradové vyhlášky. VoZP ČR však nepřísluší vysvětlovat nebo jakkoliv komentovat úhradovou vyhlášku. Žadatel byl proto odkázán na Ministerstvo zdravotnictví České republiky, které úhradovou vyhlášku vydává a je proto k žádosti o poskytnutí informace v této oblasti na rozdíl od VoZP ČR kompetentní.

 

Žádost ze dne 4. 3. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, za období leden 2019 až prosinec 2020, o počtu unikátních pojištěnců, u kterých byly vykázány v daném kvartále léčivé přípravky hrazené centrům se zvláštní smlouvou, o počtu uhrazených balení léčivých přípravků v daném měsíci uhrazených centrům se zvláštní smlouvou, dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy A a přílohy B .

 

Žádost ze dne 9. 3. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počtu balení) za období leden 2020 až prosinec 2020 (měsíční data) pro léčivé přípravky specifikované v příloze žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 17. 3. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace ohledně úhrady a výdeje IPLP (magistraliter) přípravků za období roků 2019 a 2020.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 26. 3. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, týkající se anonymizovaných dat o pacientské kohortě definované léčbou přípravky z ATC skupiny, dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace. Vzhledem k velikosti výstupních souborů byla data po předchozí dohodě předána osobně na flash disku.

 

Žádost ze dne 31. 3. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace ohledně počtu unikátních pojištěnců registrovaných u VoZP ČR v jednotlivých okresech v roce 2020.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 6. 4. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, týkající se seznamu poskytovatelů zdravotních služeb s nasmlouvaným výkonem 66041 REKONSTRUKČNÍ ARTROSKOPIE včetně počtu vykázaných výkonů 66041 jednotlivě za roky 2019 a 2020 dle jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 6. 4. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o zvlášť účtovaných léčivých přípravcích (ZULP), dle přiložené struktury za období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 6. 4. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o zdravotnických prostředcích (ZP), dle přiložené struktury za rok 2020.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 7. 4. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, zda vůči osobě žadatele neeviduje pohledávku v podobě dluhu na veřejném zdravotním pojištění.

VoZP ČR zaslala žadateli požadované informace.

  

Žádost ze dne 26. 4. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací a poskytla žadateli níže následující informace:

1) Jaká je v současné době organizace rozkladové komise na Vašem úřadě? Tedy počet rozkladových komisí (senátů), příp. jaká je jejich specializace, pokud je komisí (senátů) více.

 

K dnešnímu dni žádná rozkladové komise ve VoZP ČR zřízena není. V minulosti byla ustanovena Rozkladová komise generálního ředitele VoZP ČR k projednání odvolání nebo stížnosti podle zák. č. 106/1999 Sb. Od 1. 1. 2020 v odvolacím řízení a řízení o stížnosti dle tohoto zákona rozhoduje jako nadřízený orgán Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

2) Doložte jmenný seznam veškerých členů rozkladové komise působící u Vašeho úřadu od 1. 1. 2017, včetně vyznačení členů, kteří jsou zaměstnanci Vašeho úřadu a kteří jsou externími odborníky, kdo členy rozkladové komise jmenoval, kdy, kým a na základě čeho.

 

Na základě Příkazu č. 6 generálního ředitele VoZP ČR, z roku 2015, kterým se jmenuje Rozkladová komise generálního ředitele VoZP ČR k projednání odvolání nebo stížnosti podle zák. č. 106/1999 Sb. a Příkazu č. 9 generálního ředitele VoZP ČR, z roku 2016, kterým se mění složení Rozkladové komise generálního ředitele VoZP ČR k projednání odvolání nebo stížnosti podle zák. č. 106/1999 Sb. (dále jen „rozkladová komise”), fungovala rozkladová komise k 1. 1. 2017 ve složení:

 

předseda komise:

JUDr. Aleš Jahoda

- zaměstnanec VoZP ČR

člen komise:

Ing Milan Novák

- zaměstnanec VoZP ČR

 

JUDr. Ján Matejka, Ph.D.

- externí odborník

 

JUDr. Martina Dvořáková

- externí odborník

 

Ing. Jiří Kosmel

- externí odborník

tajemník komise:

Marcela Fraňková

- zaměstnanec VoZP ČR

 

K 15. 2. 2017 na základě Příkazu č. 11 generálního ředitele VoZP ČR, z roku 2017, kterým se mění složení Rozkladové komise generálního ředitele VoZP ČR k projednání odvolání nebo stížnosti podle zák. č. 106/1999 Sb. (dále jen „rozkladová komise”), byl odvolán Ing. Jiří Kosmel (externí odborník) a jmenován JUDr. Karel Doležal (externí odborník).

 

K 19. 6. 2017 na základě Příkazu č. 27 generálního ředitele VoZP ČR, z roku 2017, kterým se mění složení Rozkladové komise generálního ředitele VoZP ČR k projednání odvolání nebo stížnosti podle zák. č. 106/1999 Sb. (dále jen „rozkladová komise”), byli odvoláni JUDr. Aleš Jahoda, JUDr. Martina Dvořáková a JUDr. Karel Doležal. Byli jmenováni noví členové a rozkladová komise pracovala ve složení:

 

předseda komise:

JUDr. Karel Kos

- zaměstnanec VoZP ČR

člen komise:

Ing Milan Novák

- zaměstnanec VoZP ČR

 

JUDr. Ján Matejka, Ph.D.

- externí odborník

 

Mgr. Petr Panýr

- externí odborník

 

Ing. Karel Kvasnička, MBA, LL.M.

- externí odborník

tajemník komise:

Marcela Fraňková

- zaměstnanec VoZP ČR

 

Od 1. 1. 2020 v odvolacím řízení a řízení o stížnosti dle zákona č. 106/1999 Sb. rozhoduje jako nadřízený orgán Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

3) Sdělte, kolikrát vedoucí rozhodl odlišně od návrhu, který mu byl předložen rozkladovou komisí za rok 2017, za rok 2018, za rok 2019, za rok 2020 a aktuální část roku 2021. Tj. uveďte po shora sledovaných rocích, jaký byl nápad případů rozkladové komise, kolik rozkladová komise předložila vedoucímu návrhů na rozhodnutí, v kolika případech z toho vedoucí rozhodl odlišně od návrhu rozkladové komise.

 

Generální ředitel VoZP ČR rozhodl vždy shodně s návrhem rozkladové komise.

 

rok

počet návrhů předložených rozkladové komisi k projednání

2017

2

2018

4

2019

6

 

Od 1. 1.2020 v odvolacím řízení a řízení o stížnostech dle zákona č. 106/1999 Sb. rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

4) Doložte aktuální jednací řád či statut rozkladové komise.

 

Aktuální jednající řád či statut rozkladové komise VoZP ČR nemá, neboť ke dnešnímu dni ve VoZP ČR není zřízena rozkladová komise.

 

5) Kteří členové rozkladové komise mají v gesci podávání návrhů rozhodnutí dle ust. § 152, odst. 3, Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

Ke dnešnímu dni ve VoZP ČR není zřízena rozkladová komise.

 

6) Kolik právnicky vzdělaných osob má tabulkově Váš úřad a kolik je skutečná naplněnost, uveďte též názvy pozic, kde vyžadujete právnické vzdělání, popřípadě uveďte též právní útvary, které spadají do Vaší působnosti.

 

VoZP ČR má tabulkově 18 právnicky vzdělaných osob. K dnešnímu dni je plná obsazenost. Právnické vzdělání je požadováno na pozici: právník, vedoucí právního oddělení, vedoucí skupiny metodik a ostatních právních činností, vedoucí skupiny správního, odvolacího a vykonávacího řízení.

 

7) Zda umožňujete klientům Vojenské zdravotní pojišťovny (úřadu) využívat možnosti Alternativní a doplňkové léčby (CAM), resp. přírodní komplementární medicíny. Pokud ano, uveďte konkrétní příklady. Pokud nikoli, uveďte důvody.

 

VoZP ČR nemůže umožňovat či nikoli přístup k nějaké léčbě, ve smyslu Vašeho dotazu, neboť je povinna svým pojištěncům zajistit dostupnost zdravotních služeb prostřednictvím sítě svých smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, jak plyne z ustanovení § 11 odst. 1, zejména písm. b) až písm. e), § 40 odst. 7 a § 46 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“). Nejde však, jak již shora uvedeno o umožňování takové léčby, ale o úhradu takové léčby, neboť za předepisování a výdej odpovídá nikoli zdravotní pojišťovna, ale poskytovatel zdravotních služeb a zdravotní pojišťovna provádí za poskytnuté zdravotní hrazené služby úhradu. V některých zákonem č. 48/1997 Sb. vymezených případech je možné provádět úhradu též nesmluvním poskytovatelům zdravotních služeb, podle ustanovení § 17 odst. 1 a odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb.

 

8) Zda Vojenská zdravotní pojišťovna (úřad) proplácí léčbu, kde je využívána Alternativní a doplňková léčba (CAM), resp. přírodní komplementární medicína. Pokud ano, uveďte konkrétní příklady. Pokud nikoli, uveďte důvody.

 

Aby mohly být zdravotní služby hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. je nutné splnění předpokladů podle § 13 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., kde je uvedeno, citace:

 

„(1) Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby poskytnuté pojištěnci s cílem zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení, pokud

a) odpovídají zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jejich poskytnutím dosaženo, a jsou pro pojištěnce přiměřeně bezpečné,

b) jsou v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy,

c) existují důkazy o jejich účinnosti vzhledem k účelu jejich poskytování.“

 

Shora uvedené podmínky musí být splněny současně.

 

Výčet hrazených služeb je pak uveden v ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., viz citace:

 

„(2) Hrazenými službami jsou v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem

a) zdravotní péče preventivní, dispenzární, diagnostická, léčebná, lékárenská, klinickofarmaceutická, léčebně rehabilitační, lázeňská léčebně rehabilitační, posudková, ošetřovatelská, paliativní a zdravotní péče o dárce krve, tkání a buněk nebo orgánů související s jejich odběrem, a to ve všech formách jejího poskytování podle zákona o zdravotních službách,

b) poskytování léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků,

c) přeprava pojištěnců a náhrada cestovních nákladů,

d) odběr krve a odběr tkání, buněk a orgánů určených k transplantaci a nezbytné nakládání s nimi (uchovávání, skladování, zpracování a vyšetření),

e) přeprava žijícího dárce do místa odběru a z tohoto místa do místa poskytnutí zdravotní péče související s odběrem a z tohoto místa a náhradu cestovních nákladů,

f) přeprava zemřelého dárce do místa odběru a z tohoto místa,

g) přeprava odebraných tkání, buněk a orgánů,

h) prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva včetně přepravy,

i) pobyt průvodce pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče,

j) zdravotní péče související s těhotenstvím a porodem dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem; tuto péči hradí zdravotní pojišťovna, kterou na základě identifikačních údajů pojištěnce o úhradu požádá příslušný poskytovatel.“

 

VoZP hradí ve vztahu k Vámi uváděné léčbě (CAM) za splnění podmínek podle ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., viz citace:

 

„(5) Ze zdravotního pojištění se hradí při poskytování ambulantní zdravotní péče léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, pokud pro ně Ústav rozhodl o výši úhrady (§ 39h). V každé skupině léčivých látek uvedených v příloze č. 2 se ze zdravotního pojištění vždy plně hradí nejméně jeden léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely. Dále se ze zdravotního pojištění hradí individuálně připravované léčivé přípravky, radiofarmaka, transfúzní přípravky, léčivé přípravky pro moderní terapii a tkáně a buňky ve výši stanovené Ústavem opatřením obecné povahy, nestanoví-li tento zákon jinak. Ze zdravotního pojištění se při poskytování lůžkové péče plně hradí léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, individuálně připravované léčivé přípravky, radiofarmaka, transfúzní přípravky, zdravotnické prostředky, léčivé přípravky pro moderní terapii a tkáně a buňky, v provedení nejméně ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti onemocnění, a pojištěnec se na jejich úhradě nepodílí.“

 

Léčbu CAM naopak není možné hradit z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pokud se jedná o případy uvedené v ustanovení § 15 odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb., kde je uvedeno:

 

„(6) Ze zdravotního pojištění se nehradí léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely uvedené v odstavci 5 větě první, pokud Ústav rozhodnutím úhradu nepřiznal. Ústav nepřizná úhradu, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely

a) podpůrné a doplňkové,

b) jejichž používání je z odborného hlediska nevhodné,

c) nemají dostatečné důkazy o terapeutické účinnosti,

d) nesplňují podmínky účelné terapeutické intervence, nebo

e) které jsou prvním podobným přípravkem podle § 39b odst. 4 v referenční skupině, který byl podle zákona o léčivech registrován jako biologický léčivý přípravek nebo generikum, a držitel registrace se písemně spolu s žádostí o stanovení výše a podmínek úhrady nezavázal dodávat léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely na český trh po dobu 12 měsíců ode dne účinnosti stanovené výše a podmínek úhrady,

f) které mohou být vydávány i bez lékařského předpisu s výjimkou potravin pro zvláštní lékařské účely a takových léčivých přípravků, u kterých v průběhu řízení o stanovení výše a podmínek úhrady s přiznáním úhrady vyjádří na základě veřejného zájmu podle § 17 odst. 2 souhlas všechny zdravotní pojišťovny.“

 

Žádost ze dne 29. 4. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o léčbě chronické lymfocytární leukemie (CLL) a lymfomu z plášťových buněk (MCL) za požadované roky dle struktury uvedené v žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

  

Žádost ze dne 14. 5. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o celkovém počtu uhrazených výkonů 09513, unikátních ošetřených pojištěnců, kterým byl výkon uhrazen, unikátních lékařů, kteří daný výkon provedli, za roky 2015 - 2020 (roční data, měsíční data). Celkový počet za červenec 2020 - duben 2021 (měsíční data) uhrazených výkonů 01300, 09557, 38023, 00944, 35050 dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 14. 5. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) za období leden 2021 až březen 2021 pro léčivé přípravky specifikované v příloze žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 26. 5. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace počtu uhrazených balení léčivých přípravků specifikovaných pomocí SUKL kódů v přiloženém souboru, dle požadované struktury, za období od 1. 1. 2019 do nejaktuálnějšího měsíce.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 31. 5. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, žadatel žádá zaslat přehled vybraných, hrazených léčivých přípravků po indikacích dle přiloženého excelového formátu za období od ledna 2020 do konce dubna 2021, nebo poslední možný dostupný měsíc.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 2. 6. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o plánovaném a skutečném počtu zaměstnanců (přepočteno na úvazek 1,0) v roce 2018, 2019, 2020 a 2021, průměrném měsíčním platu brutto za toto období a délce základní denní pracovní doby v uvedeném období.

VoZP ČR poskytla žadateli následující informace:

     rok

počet zam.  plán

počet zam. skutečnost

průměrná měsíční mzda                  

základní denní pracovní doba

2018

437

410

39 890 Kč

8

2019

422

410

46 431 Kč

8

2020

397

396

49 354 Kč

8

2021/*

394

383

43 153 Kč

8

/*leden-květen 2021

 

Žádost ze dne 5. 6. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, žadatel žádá za období 2017 až 2021 (poslední dostupný měsíc) celkový počet pojištěnců dle pohlaví a dle roku narození. Dále celkoví počet pojištěnců za toto období, u kterých byly vykázány léčivé přípravky z ATC skupiny J07BM (vakcíny proti papilomaviru) a dále údaje o farmakoterapii u těchto pojištěnců.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 5. 6. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o počtu unikátních pojištěnců, u kterých byl v období 2017 až 2021 (dle dostupných měsíců) vykázán diagnostický kód I50 – selhání srdce. K těmto pojištěncům poskytnout údaje o vykázané péči dle přiložené datové struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy 1 , přílohy 2 , přílohy 3 , přílohy 4 a přílohy 5 .

 

Žádost ze dne 13. 6. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, kolik zaplatila obchodní společnosti Dentální Centrum ARTDENT s.r.o., se sídlem Masarykova 111/190, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 24264407, na úhradu hrazených služeb ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v letech 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020.

VoZP ČR poskytla žadateli následující informace:

Úhrady poskytovateli IČO: 24264407

Rok

2014

16 706

2015

33 771

2016

45 921

2017

76 407

2018

86 628

2019

0

2020

0

 

Žádost ze dne 14. 6. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace za období leden 2019 až březen 2021 o počtu unikátních pojištěnců, u kterých byly vykázány v daném kvartále léčivé přípravky hrazené centrum se zvláštní smlouvou. Počet uhrazených balení léčivých přípravků v daném měsíci uhrazených centrům se zvláštní smlouvou, dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy 1 a přílohy 2 .

 

Žádost ze dne 14. 6. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o objemu uhrazených léčivých přípravků, objemu uhrazených zdravotnických prostředků a objemu uhrazených potravin pro zvláštní lékařské účely, pro každý měsíc samostatně za období leden 2019 až březen 2021, dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy 1 a přílohy 2 .

 

Žádost ze dne 28. 6. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací a poskytla žadateli níže následující informace:

1) Jakou částku vynaložila Vaše pojišťovna v měsíci březen 2021 v souvislosti s povinným testováním zaměstnanců na pracovištích?

Předpokládáme, že dotaz směřuje na možnost proplácet provedené antigenní testy z fondů prevence zdravotních pojišťoven prostřednictvím – „Programu na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19“ - viz https://www.samotesty-covid.cz/. Nikoliv na antigenní testy hrazené poskytovatelům zdravotních služeb ze základních fondů zdravotních pojišťoven.

V měsíci březnu nebyly z fondu prevence VoZP hrazeny žádné antigenní testy.

 

2) Jakou částku vynaložila Vaše pojišťovna v měsíci duben 2021 v souvislosti s povinným testováním zaměstnanců na pracovištích?

Náklady proúčtované v měsíci dubnu z „Programu na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19“ byly 11.669 tis. Kč.

 

3) Jakou částku vynaložila Vaše pojišťovna v měsíci březen 2021 v souvislosti s povinným testováním žáků základních škol.

V měsíci březnu nebyly z fondu prevence VoZP hrazeny žádné antigenní testy.

 

4) Jakou částku vynaložila Vaše pojišťovna v měsíci duben 2021 v souvislosti s povinným testováním žáků základních škol.

VoZP nesleduje primárně čerpání fondu prevence v této struktuře. Pro účely tohoto dotazu jsme vybrali z vykázaných faktur subjekty, které v názvu mají uvedeno „základní“. Z měsíc duben byla částka pouze 5 tis. Kč, je to z důvodu, že ve většině případů došlo k realizaci testů prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb.

 

5) Jakou celkovou částku vynaložila Vaše pojišťovna za období březen až duben 2021 v souvislosti s prováděním testů rt-PCR a tzv antigenních testů?

Březen 0 Kč z fondu prevence + 84.850 tis. Kč ze ZFZP za testy proúčtované v březnu 2021

(k 15.6.2021 167.654 tis. Kč ze ZFZP za testy provedené v březnu 2021)

Duben 11.669 tis. Kč z fondu prevence + 131.348 tis. Kč ze ZFZP za testy proúčtované v dubnu 2021

(k 15.6.2021 128.253 tis. Kč ze ZFZP za testy provedené v dubnu 2021)

 

6) Jak reaguje, či hodlá Vaše pojišťovna reagovat na tyto nepředvídatelné výdaje (např. omezením podpůrných programů pro děti a dospělé, omezením počtu zdravotních úkonů apod.)

VoZP nepředpokládá žádné omezení čerpání fondu prevence, ani omezení čerpání základního fondu zdravotního pojištění.

 

7) Lze již v tuto chvíli odhadnout, jaké dopady budou mít uvedené výdaje na poskytování zdravotní péče v roce 2021 a 2022.

Je zřejmé, že výše uvedené požadavky, vztažené k nákladům základního fondu zdravotního pojištění, budou zdravotními pojišťovnami uhrazeny, bez toho, že by zdravotní pojišťovny omezovaly čerpání zdravotních služeb.

 

8) Jakou částku potřebuje Vaše pojišťovna od státu, aby nemusela omezovat svá plnění ve vztahu k preventivní i další zdravotní péči o pojištěnce v letech 2021 a 2022.

Preventivní péče hrazená z prostředků fondu prevence podléhá plně rozhodnutí zdravotní pojišťovny. VoZP nepředpokládá významnou změnu struktury preventivních programů v roce 2021 ani v roce 2022. Vlastní možnost čerpání z fondu prevence je upravena právními předpisy.

VoZP nepředpokládá, že by stát navýšil zdroje veřejného zdravotního pojištění nad rámec navýšení platby státu od 1. 1. 2022 (pravděpodobně 200 Kč).

 

9) Jakou částku vynaložila Vaše pojišťovna na proplácení nákladů zdravotní péče za pacienty hospitalizované na lůžcích jednotek intenzivní péče v jednotlivých letech a) 2017 až e) 2021.

Tabulka pro body 9, 10 a 11

 

9 a až e

10 a až e

11

Rok

Relativní váha

Počet hosp. případů

Počet hosp. případů

2017

58 600,6910

19 645

--

2018

59 867,3970

19 654

--

2019

60 938,4556

19 741

--

2020

58 702,0917

17 958

807

2021

19 335,1759

4 638

1 117

 Do roku 2021 jsou započítány případy, ukončené v roce 2021, vykázané a zvalidované pojišťovnou do 15.6.2021. (Záleží na zpoždění, s jakým poskytovatelé péči vykazují.)

 

10) Kolik případů hospitalizací na lůžcích jednotek intenzivní péče proplatila Vaše pojišťovna v jednotlivých letech a) 2017 až e) 2021.

Viz tabulka

 

11) Kolik ze shora uvedených případů (pod body 10 d. a 1 e.) proplatila Vaše pojišťovna v souvislosti s onemocněním COVID-19 (samostatně pro rok 2020 a 2021).

Viz tabulka

 

12) Jakou průměrnou částku úhrady eviduje Vaše pojišťovna za měsíce březen a duben 2021 za jeden antigenní test

Z fondu prevence zdravotní pojišťovna přispěla zaměstnavatelům až do výše 60 Kč za jeden antigenní test.

Ze základního fondu zdravotního pojištění byla cena za jeden antigenní test včetně aplikace 350,72 Kč.

 

13) Jakou průměrnou částku úhrady eviduje Vaše pojišťovna za měsíce březen a duben 2021 za provedení jednoho testu rt-PCR?

1485,18 Kč

 

Žádost ze dne 1. 7. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o zvlášť účtovaných léčivých přípravcích (ZULP), dle přiložené struktury čtvrtletně za období 1. 1. 2020 až 31. 3. 2021.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

  

Žádost ze dne 11. 7. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace:

1) Jaké evidujete náklady spojené s testováním, léčbou, očkováním a hospitalizací u onemocnění sezónní chřipky v letech 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021? Prosím o rozpis jednotlivých nákladů (tj. náklady na testování, náklady na léčbu, atd.)

2) Jaké evidujete náklady spojené s testováním, léčbou, očkováním a hospitalizací u onemocnění SARS-CoV-2 (Covid-19)? Můžete udělat výčet nákladů za jednotlivé měsíce březen 2020-červenec 2021?

3) Jaké celkové náklady na zdravotním pojištěním evidujete za léta 2018, 2019, 2020?

 

Informace byly poskytnuty v souladu s Rozhodnutím o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace zčásti a dále byla data poskytnuta po vzájemné dohodě žadatele a VoZP ČR ve zredukované podobě, která neznamená pro VoZP ČR takovou časovou náročnost.

Ad 1:

VoZP ČR informace v požadované struktuře neshromažďuje. Informace o nákladech na onemocnění chřipkou neevidujeme zvlášť, nečleníme je na léčbu, ani na testy.

Můžeme poskytnout informace o výši předběžné úhrady za zdravotní služby s vykázanou hlavní diagnózou J10 (Chřipka způsobená identifikovaným jiným chřipkovým virem) nebo J11 (Chřipka, virus neidentifikován). Je nutné vzít v úvahu, že vykázaná diagnóza J10 /J11 neznamená, že byla tato diagnóza také potvrzena. V případě vyšetření nebo hospitalizace kvůli komplikaci vyvolané onemocněním chřipkou bude na vykázaném dokladu uvedena i diagnóza základního stavu, pro který jsou ošetření či hospitalizace indikovány. Náklady na takovou péči pak nelze jednoznačně identifikovat jako náklady související s chřipkou.

Pokud pacient navštíví s „chřipkou“ svého praktického lékaře, úhrada za toto ošetření je zahrnuta v pravidelné měsíční kapitační platbě a nelze tak její výši určit.

U léků vydaných na recept se diagnóza neuvádí.

 

Konečná výše úhrad je ovlivněna regulačními mechanismy, příplatky, bonifikacemi apod. na základě úhradových vyhlášek MZ pro příslušný rok, včetně vyhlášek kompenzačních. Tuto úhradu nelze zpětně dekomponovat na detailní položky.

 

Data za období od dubna 2021 nejsou úplná a ještě porostou.

 

Náklady v Kč na vybrané diagnózy

Obdobi

J10

J11

2018/2

272 112 Kč

1 923 730 Kč

2019/1

11 187 997 Kč

4 760 445 Kč

2019/2

192 165 Kč

2 519 267 Kč

2020/1

6 651 310 Kč

4 447 061 Kč

2020/2

162 624 Kč

2 763 585 Kč

2021/1

107 375 Kč

2 283 184 Kč

 

Náklady na očkovací vakcíny proti chřipce:

Obdobi

Náklady (Kč)

2018/2

2 437 988

2019/1

24 472

2019/2

3 904 520

2020/1

30 037

2020/2

4 397 100

2021/1

25 008

 

Ad 2: Viz příloha

- celkové náklady na hrazené zdravotní služby  vykázané s diagnózou U6975 (Podezření na COVID-19)

- celkové náklady na hrazené zdravotní služby  vykázané s diagnózou U071 (COVID-19, virus laboratorně prokázán)

vybrané detaily – testy, specifické COVID výkony a léčiva , příspěvky zaměstnavatelům

V datech nejsou zahrnuty příplatky k ošetřovacím dnům na zvýšené náklady při péči „covidové“ pacienty, které jsou dle Kompenzační vyhlášky hrazeny poskytovatelům lůžkové péče.

Data za období od dubna 2021 ještě nemusí být úplná a ještě mohou narůstat.

 

Příloha: tabulka

 

Ad 3:

Předpokládáme, že dotaz se týká nákladů na zdravotní péči (hrazené zdravotní služby), nikoli nákladů na zdravotní pojištění, které VoZP za své zaměstnance odvádí dle zákona.

 

Náklady na zdravotní péči (zdroj - Výroční zpráva)

 

Rok

Tis. Kč

2018

18 039 574

2019

19 523 867

2020

22 929 238

 

Žádost ze dne 20. 7. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o péči o pacienty s urticarií. Poskytnutí dat o pacientech, u kterých byla na ambulantním výkonu (doklad 01) vykázána základní diagnóza L50 a podskupiny (L50.X) a informace o zvlášť účtovaných léčivých přípravcích (ZULP) se základní diagnózou L50.X a to v jednotlivých letech 2018, 2019 a 2020. Dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 25. 7. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, kolik pojištěnců VoZP ČR není evidováno u žádného zubního lékaře.

VoZP ČR poskytla žadateli následující informace:

 

Počet pojištěnců k 1. 1. 2021: 699 556

Počet pojištěnců registrovaných u stomatologa: 251 882

Počet pojištěnců neregistrovaných u stomatologa: 447 674

 

Počet pojištěnců ošetřených v segmentu stomatologie v roce

2019: 454 817

2020: 437 485 (ovlivněno Covid-19)

2021: 308 387 (data za období cca leden až květen 2021)

 

Pro úplnost uvádíme, že skutečnost, že pojištěnec není registrován u stomatologa, ještě neznamená, že pojištěnci není pravidelně poskytována stomatologická péče.  V současné době nejsou stomatologové finančně zainteresováni, aby registrovali pojištěnce, protože v oboru stomatologie dosud není zavedena kapitační platba za registrované pojištěnce. V některých regionech (zejména pohraničí) ani nemají zájem o registraci českých pojištěnců, dostatečně je saturují cizinci (nejčastěji Němci a Rakušané), příp. naše občany ošetřují za hotové, a tudíž bez registrace, nebo mohou vykazovat „vyšetření a ošetření neregistrovaného pojištěnce“.

 

Žádost ze dne 27. 7. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat týkajících se odborností poskytovatelů zdravotní péče předepisujících léčiva z vybraných oblastí (definováno ATC skupinou) za období leden 2020 až červen 2021, dle přiložené struktury a specifikace požadovaných ATC skupin.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 3. 8. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, kolik zaplatila obchodní společnosti Artdent Czech s.r.o., se sídlem Karafiátová 421, Brná, 403 21 Ústí nad Labem, IČO: 06807526, na úhradu hrazených služeb ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v letech 2018, 2019, 2020 a 2021. Informaci za rok 2018 o celkové výši úhrad za období od 1. 1. 2018 do 31. 7. 2018 a od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018.

VoZP ČR poskytla žadateli následující informace:

 

Úhrady poskytovateli IČO: 06807526

Rok

2018
do 31. 7.

0

2018
od 1. 8.

27 751

2019

108 060

2020

144 327

2021

0

 

Žádost ze dne 4. 8. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se zaslání Zdravotně pojistného plánu na rok 2021.

VoZP ČR poskytla žadateli následující informace:

Zdravotně pojistný plán na rok 2021 dosud nebyl schválen, a to jak u naší pojišťovny, tak i u všech ostatních zdravotních pojišťoven. Z tohoto důvodu jsme dosud neschválený Zdravotně pojistný plán na rok 2021 nezveřejnili na našich webových stránkách. Ve snaze plně vyhovět Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme jeho znění před schválením a zároveň toto znění zveřejňujeme pro informaci i na našich webových stránkách.

Příloha: Zdravotně pojistný plán na rok 2021 (neschválená verze)

 

Žádost ze dne 8. 8. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, jaké finanční částky byly VoZP ČR vyplaceny zdravotnickému zařízení: Zdravé zuby s.r.o. Šťáhlavice 150, Šťáhlavy 33204, IČO 259 49 802 na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 (listopad, prosinec) a (leden, únor 2021). Žadatel dále žádá o informaci, zda jeho osoba byla uvedena, u výše uvedeného zaměstnavatele, v příloze č. 2 smlouvy s naší zdravotní pojišťovnou.

VoZP ČR poskytla žadateli následující informace:

Výše uvedenému poskytovateli náleží kompenzace ve výši 30.105 Kč. VoZP ČR má nahlášené 3 zaměstnance x 75.000 Kč na jednoho x 0,10 (krajský koeficient VoZP ČR) x 1,338 = 30.105 Kč. Tato částka je součástí závěrečného vyúčtování za rok 2020. Vyúčtování již poskytovatel obdržel, peníze budeme odesílat z účtu v nejbližších dnech. Dále Vám sděluji, že mezi těmito třemi zaměstnanci byla nahlášena a uvedena u poskytovatele zdravotních služeb formou čestného prohlášení i Vaše osoba. Vaše osoba je tedy do kompenzace zahrnuta.

 

Žádost ze dne 10. 8. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o celkovém počtu balení léčivých přípravků (LP). Které byly uhrazeny VoZP ČR pro období leden 2015 až červen 2021 s detailem pro SÚKL kódy definované v přiložené tabulce žádosti, resp. počty uhrazených zdravotních výkonů (ZV) za specifikované období.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace. Vzhledem k velikosti výstupních souborů byla data po předchozí dohodě předána osobně na flash disku v sídle VoZP ČR.

 

Žádost ze dne 10. 8. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, týkající se anonymizovaných dat o pacientské kohortě definované léčbou přípravky z ATC skupiny, dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace. Vzhledem k velikosti výstupních souborů byla data po předchozí dohodě předána osobně na flash disku v sídle VoZP ČR.

 

Žádost ze dne 13. 8. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel reaguje na zaslaný dopis „výzva k očkování proti Covid-19“, a poskytla žadateli níže následující informace:

 • Jaká částka byla Vaší pojišťovnou vynaložena na přípravu (včetně grafického zpracování), tisk a distribuci těchto dopisů.

Celkové náklady činily 2,4 milionu Kč, z toho poštovné činilo 2,2 milionu Kč a 0,2 milionu Kč tvořily náklady na spotřební materiál (papír, obálky) a tisk.

 • Který orgán Vaší pojišťovny schválil vynaložení těchto prostředků a jedná-li se o orgán kolektivní, jmenovitě kteří členové tohoto kolektivního orgánu hlasovali pro vynaložení těchto prostředků.

O rozeslání dopisu na podporu očkování vč. nutných výdajů rozhodl generální ředitel VoZP ČR, takové rozhodnutí je plně v jeho kompetenci, právní předpisy ani interní směrnice nevyžadují schválení kolektivním orgánem (např. Správní nebo Dozorčí radou).

 • Z jakých dostupných zdrojů jste vyhodnotili, že vynaložení těchto prostředků lze považovat za efektivní.

Dopisy pojištěncům s výzvou ke screeningu závažných onemocnění nebo (jako i v tomto případě) k vakcinaci jsou standardním komunikačním nástrojem v preventivní péči. Je potvrzeno, že prostředky investované do preventivních kampaní se mnohonásobně vrátí v podobě ušetřených nákladů na léčbu a další zdravotní služby. Pro ilustraci – jen v roce 2021 činily zatím náklady VoZP ČR na léčbu hospitalizovaných pacientů s covidem-19 přes 701 milionů korun, za testování pojišťovna letos uhradila více než 570 milionů. Mimořádné nároky na finance související s léčbou pacientů s těžkým průběhem nemoci začaly opadat až poté, co byla zahájena plošná vakcinace. Argumentace ve prospěch očkování je tedy zcela jednoduchá: je zde zcela zřejmá úměra – se stoupajícím počtem naočkovaných obyvatel klesá počet nových případů nákazy a zejména pacientů s těžkým průběhem onemocnění, které je nutné hospitalizovat. Přestává se přetěžovat zdravotnický systém a náklady na zdravotní péči se vracejí k normálu. I z tohoto ekonomického pohledu je tedy očkování jednoznačně v zájmu našich klientů.

 • Na základě jakých důvodů jste mé jméno zařadili na seznam adresátů tohoto dopisu.

Kritéria pro výběr adresátů dopisu byla: věk 18 a více let a skutečnost, že u pojištěnce nebyl do data výběru vykázán VoZP žádným zdravotnickým zařízením výkon očkování proti covid-19 (alespoň 1. dávka u očkování s dvoudávkovým schématem). Do výběru dále byl zařazen vždy jen jeden člen domácnosti, pokud na dané adrese registruje VoZP více pojištěnců jednoho příjmení, aby byly peníze vynaloženy co nejracionálněji. Rovněž nebyli do výběru zařazeni pojištěnci s trvalou adresou na obecním úřadě.

 

Žádost ze dne 16. 8. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace. Žadatel sděluje, že podal dne 1. 6. 2021 trestní oznámení ve věci společnosti Hyundai Centrum Norte s.r.o. v likvidaci a osoby XY. Věc je prověřována orgánem Obvodní ředitelství policie Praha I, Služba kriminální policie a vyšetřování, odbor hospodářské kriminality, 3. oddělení hospodářské kriminality, Bartolomějská 6, 110 00 Praha 1, detašované pracoviště, Praha 7, Františka Křížka 24 pod číslem jednacím KRPA-139066-6/ČJ-2021-001193-MŠ. A požadujete poskytnutí těchto informací:

 1. Kontaktoval Vás shora uvedený policejní orgán, či jiný orgán činný v trestním řízení
  v totožné věci?

 2. Jak bylo s podáním našeho spolku naloženo a jaké jste provedli kroky?

 3. Připojili, či připojíte se do trestního řízení s nárokem na náhradu škody?

 4. Jaká škoda Vám níže popsaným jednáním vznikla a to včetně administrativních nákladů?

 

VoZP ČR poskytla žadateli následující informace:

Ad 1)

 • Vojenská zdravotní pojišťovna ve věci společnosti Hyundai Centrum Norte s.r.o.
  v likvidaci a osoby XY, pod. č.j. KRPA-139066-6/ČJ-2021-001193-MŠ nebyla kontaktována policejním orgánem ani jiným orgánem činným v trestním řízení.

Ad 2)

 • Po doručení Vaší žádosti převzalo podání příslušné oddělení (tj. oddělení kontroly plateb pojistného) a případem se nyní zabývá.

Ad 3)

 • Možnost připojení do trestního řízení s nárokem na náhradu škody Vojenská zdravotní pojišťovna zvažuje.

Ad 4)

 • Za společností Hyundai Centrum Norte s.r.o. eviduje Vojenská zdravotní pojišťovna ČR dluh v celkové výši 107.372,-Kč vzniklý z neplacení zdravotního pojištění a vyměřeného penále.

 • Pro uspokojení celkové pohledávky jsou vedeny exekuce za jednotlivé výkazy nedoplatků pod č.j.:

 • zn. 220 EX 7496/18, soudní exekutor Mgr. Michal Suchánek

         V exekuci nebylo ničeho vymoženo

 • zn. 067 EX 20020/19, soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D.

         V exekuci nebylo ničeho vymoženo.

 • Administrativní náklady za dlužníkem nejsou vyčísleny.

 

Žádost ze dne 16. 8. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace. Žadatel si stěžuje na „spamování“ ohledně korespondence COVID 19. Žádá o sdělení, kolik bylo na tuto  korespondenci vynaloženo prostředků.

VoZP ČR poskytla žadateli následující informace:

Vaše negativní reakce nás mrzí, dopisem jsme chtěli pouze vyzvat naše pojištěnce, aby zvážili možnost dobrovolného očkování proti covid-19. Jde o svobodné rozhodnutí každého z nás a je pouze na Vás, zda se s naší výzvou ztotožníte, nebo ji odmítnete.

Extrémní náklady na zdravotní péči související s pandemií covid-19 byly determinovány jak epidemií samotnou, tak mimořádnými opatřeními vlády, resp. ministerstva zdravotnictví. Pro ilustraci – jen v roce 2021 činily zatím náklady VoZP na léčbu hospitalizovaných pacientů s covidem-19 přes 701 milionů korun, za testování pojišťovna uhradila více než 570 milionů. Mimořádné nároky na finance začaly opadat až poté, co byla zahájena plošná vakcinace. Tato úměra je zcela zřejmá: se stoupajícím počtem naočkovaných obyvatel klesá počet nových případů nákazy a zejména pacientů s těžkým průběhem onemocnění, které je nutné hospitalizovat. Přestává se přetěžovat zdravotnický systém a náklady na zdravotní péči se vracejí k normálu. I z tohoto ekonomického pohledu je tedy očkování jednoznačně v zájmu našich klientů. Pro srovnání s částkami v předchozím odstavci – za očkování pojištěnců dosud VoZP uhradila 52,4 milionu korun.

Náklady na rozeslání dopisu, na které se ptáte, činily 2,4 milionu Kč, z toho poštovné činilo 2,2 milionu Kč a zbytek tvořily náklady na spotřební materiál (papír, obálky) a tisk. Jsme pevně přesvědčeni, že jsou to dobře investované peníze, zvláště s ohledem na výše uvedené náklady na zdravotní péči. Dopisy pojištěncům s výzvou ke screeningu závažných onemocnění nebo (i v tomto případě) k vakcinaci jsou standardním komunikačním nástrojem v preventivní péči. Bylo mnohokrát potvrzeno, že prostředky investované do takovýchto kampaní se mnohonásobně vrátí v podobě ušetřených nákladů na léčbu.

Z téměř rok a půl dlouhé zkušenosti z boje proti pandemii covid-19 jsme přesvědčeni, že očkování je v současnosti jedinou cestou, jak se pandemie zbavit a ochránit naše zdraví. Vojenská zdravotní pojišťovna od počátku podporovala očkování jako jedinou cestu zpět k normálním poměrům z doby před pandemií, která má nedozírné zdravotní, společenské a ekonomické důsledky.

Nikoho z našich pojištěnců však k ničemu nenutíme, pouze jsme je zdvořile požádali, aby zvážili možnost využít některé z dostupných vakcín. Bez registrace, bez předběžných podmínek, v rámci svobodného rozhodnutí každého jednotlivce. Nic víc. V žádném případě jsme se Vás nechtěli dotknout, a pokud to tak cítíte, pak se Vám jménem pojišťovny omlouvám a věřím, že nám i nadále zachováte svou přízeň.

  

Žádost ze dne 16. 8. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, jaké finanční částky byly Vojenskou zdravotní pojišťovnou vyplaceny zdravotnickému zařízení (Stomatologie Tejkal s.r.o., Chvalovka 1331/7, Bystrc, 635 00 Brno, IČO 03553132) na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky číslo 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška číslo 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020. Žadatel dále žádá informaci, zda výše uvedený zaměstnavatel měl jeho osobu uvedenou v příloze číslo 2 smlouvy s naší zdravotní pojišťovnou.

VoZP ČR poskytla žadateli následující informace:

Tomuto zdravotnickému zařízení náleží částka 10 035 Kč. V příloze číslo 2 smlouvy s naší zdravotní pojišťovnou Vaše osoba uvedena nebyla.

 

Žádost ze dne 17. 8. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o výši částky, která náleží za osobu žadatele zaměstnavateli. Zdravé zuby s.r.o. Šťáhlavice 150, Šťáhlavy 33204, IČO 25949802 na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.

VoZP ČR žadateli sdělila, že se jedná o částku 10 035 Kč.

 

Žádost ze dne 17. 8. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, zda osobu žadatele měl bývalý zaměstnavatel Dentima s.r.o., Klatovská třída 3009/54, Plzeň, IČO 02187680 uvedenou v příloze č. 2 smlouvy s naší zdravotní pojišťovnou, zda na jeho osobu požádal o kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška číslo 305/2020 Sb. a o jakou finanční částku se jednalo.

VoZP ČR žadateli sdělila, že v příloze číslo 2 smlouvy s naší zdravotní pojišťovnou jeho osoba uvedena nebyla. Poskytovatel zdravotních služeb proto za jeho osobu žádnou kompenzaci nedostal.

 

Žádost ze dne 18. 8. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, jaké finanční částky byly VoZP ČR vyplaceny zdravotnickému zařízení MUDr. Zdeněk Janský s.r.o., IČO 04278844, na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce2020. Dále žadatel žádá o informaci, zda ho výše uvedený zaměstnavatel měl uvedeného v příloze číslo 2 smlouvy s naší zdravotní pojišťovnou.

VoZP ČR žadateli sdělila, že tomuto poskytovateli zdravotních služeb vyplatila na kompenzaci celkem částku 50 175 Kč na 5 zdravotnických pracovníků. Osoba žadatele v příloze č. 2 smlouvy s naší zdravotní pojišťovnou uvedena nebyla.

 

Žádost ze dne 19. 8. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, jaké finanční částky byly VOZP ČR vyplaceny zdravotnickému zařízení MUDr. Zuzana Fillová, praktická lékařka, Plaňanská 1, Praha 10, IČO 75012812, podle paragrafu 20a vyhlášky č.172/2021 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č.305/2020 Sb. o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.

Tomuto poskytovateli náleží částka 20 070,- Kč, za dva pracovníky.

 

Žádost ze dne 19. 8. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, jaké finanční částky byly Vojenskou zdravotní pojišťovnou vyplaceny zdravotnickému zařízení ProSmile Clinic s.r.o., IČO 04174186, na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška číslo 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za uhrazené služby poskytnuté v roce 2020. Dále žadatel žádá o informaci, zda ho výše uvedený zaměstnavatel měl uvedeného v příloze číslo 2 smlouvy s naší zdravotní pojišťovnou a zda byla na něj kompenzace vyplacena.

VoZP ČR žadateli sdělila, že tomuto zdravotnickému zařízení náleží kompenzace za 4 zdravotnické pracovníky v částce 36 986 Kč. V příloze číslo 2 smlouvy s naší zdravotní pojišťovnou jeho osoba uvedena nebyla. Proto zdravotnické zařízení za jeho osobu žádnou kompenzaci nedostalo.

 

Žádost ze dne 20. 8. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, jaké finanční částky byly pojišťovnou vyplaceny společnosti -  synlab czech s.r.o.  IČO 496 88 804 na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky  č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/202p Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za uhrazené služby poskytnuté v r. 2020. Žadatel dále žádá o informaci, zda ho výše uvedený zaměstnavatel měl uvedeného v příloze č. 2 smlouvy s naší pojišťovnou.

VoZP ČR poskytla žadateli následující informaci:

Společnost synlab czech s.r.o. má s naší zdravotní pojišťovnou uzavřen smluvní vztah pro ambulantní specialisty, laboratoře, praktické lékaře a radiodiagnostiku. Tomuto poskytovateli náleží částka 2 673 556,- Kč. V příloze číslo 2 smlouvy s naší zdravotní pojišťovnou Vaše osoba uvedena nebyla.

 

Žádost ze dne 22. 8. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, jaké finanční částky byly VoZP vyplaceny zdravotnickému zařízení Dentální klinika Kladno s.r.o., IČO 04659899, Sportovců 2311 Kladno 272 01 na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky č. 172/2021 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.

ZZ Dentální klinika Kladno s.r.o., IČO 04659899, Sportovců 2311 Kladno 272 01 bylo vyplaceno celkem 88 021,29 Kč.

 

Žádost ze dne 23. 8. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, zda vůči osobě žadatele neeviduje pohledávku v podobě nedoplatku na veřejném zdravotním pojištění, a to včetně případného penále.

VoZP ČR zaslala žadateli požadované informace.

 

Žádost ze dne 23. 8. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, jaké finanční částky byly VoZP ČR vyplaceny zdravotnickému zařízení MUDr. Michal Havlíček, IČZ 28341001, IČO 87585774, Husova 198, Velké Popovice, na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.

VoZP ČR žadateli sdělila, že tomuto zdravotnickému zařízení bylo vyplaceno celkem 10 035 Kč. Jednalo se o kompenzace za 1 osobu lékaře. O kompenzace za osobu zdravotní sestry požádáno nebylo.

 

Žádost ze dne 23. 8. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací a poskytla žadateli níže následující informace:

1) sdělení, jaká částka byla Vaší pojišťovnou vynaložena v roce 2021 na léčbu hospitalizovaných pacientů s covidem-19 ve věku 0-18 let a 19-50 let.

  0-18 let:  43,8 mil. Kč

19-50 let: 191,4 mil. Kč

2) sdělení, zda ze strany Vaší pojišťovny docházelo alespoň k namátkové kontrole průběhu hospitalizací pacientů diagnostikovaných jako Covid-19 pozitivních.

VoZP ČR postupně provádí kontrolu všech hospitalizací pacientů diagnostikovaných jako Covid-19 pozitivní.

 

Žádost ze dne 25. 8. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, jaké finanční částky byly Vojenskou zdravotní pojišťovnou vyplaceny zdravotnickému zařízení Papesch Dent s.r.o., IČO: 06718655, Partyzánská 3, 747 05 Opava, na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška číslo 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za uhrazené služby poskytnuté v roce 2020 a dále žádost o informaci, zda výše uvedený zaměstnavatel měl osobu žadatele uvedenou v příloze číslo 2 smlouvy s naší zdravotní pojišťovnou.

Bonifikaci v Moravskoslezském kraji VoZP ČR nevyplácí z důvodu stanoveného koeficientu 0,0. V příloze číslo 2 smlouvy s naší zdravotní pojišťovnou osoba žadatele uvedena nebyla.

 

Žádost ze dne 27. 8. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, zda osobu žadatele měl zaměstnavatel COP Plus, s.r.o., Klapkova 3/26, 182 00 Praha 8, IČO 08389000, DIČ CZ 005-64575560 uvedenu v příloze č. 2 smlouvy, jako zdravotnického pracovníka. Jaká částka byla tomuto zařízení vyplacena VoZP ČR na kompenzace podle paragrafu 20a a podle přílohy č. 6 v části B bodu 7 a 8, vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.

VoZP ČR žadateli sdělila, že tomuto zdravotnickému zařízení bylo vyplaceno celkem 19 309,99 Kč a tento zaměstnavatel uvedl jeho osobu do seznamu nositelů výkonů jako zdravotnického pracovníka.

 

Žádost ze dne 27. 8. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, jaká finanční částka byla naší ZP vyplacena zdravotnickému zařízení Psychocentrum Habešovna, s.r.o., IČO 03034089, IČZ 22 953 000, na kompenzace zdravotnických pracovníků dle Vyhlášky č. 172/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění Vyhláška č.305/2020 Sb. o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace za hrazené služby poskytnuté v roce 2020. Jaká výše finanční částky byla výše uvedenému ZZ vyplacena za osobu žadatele jako zdravotní sestru a jaká kapacita - úvazek, je na jeho osobu výše uvedeným ZZ nahlášena na naši ZP.

VoZP ČR žadateli sdělila, že tomuto zdravotnickému zařízení byla na výše uvedené kompenzace celkem vyplacena částka ve výši 18 397,50 Kč. Osoba žadatele je evidována jako nositel výkonu s pracovním úvazkem 0,6. Finanční částka na něj, jako zdravotní sestru, činí 6 690Kč.

 

Žádost ze dne 27. 8. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o sdělení finanční částky vyplacené zdravotnickému zařízení MUDr. Vlasta Maráková, IČO: 48804061, Vratimovská 689/177, Ostrava – Kunčice, na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška číslo 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za uhrazené služby poskytnuté v roce 2020 a dále o přesné sdělení vyplacené částky za osobu žadatele jako zdravotní sestry.

Bonifikaci v Moravskoslezském kraji VoZP ČR nevyplácí z důvodu stanoveného koeficientu 0,0. Z tohoto důvodu nebyla výše uvedenému zdravotnickému zařízení vyplacena jakákoliv částka na tyto kompenzace, a tudíž ani za osobu zdravotní sestry nebyla žádná částka vyplacena.

 

Žádost ze dne 30. 8. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, jaké finanční částky byly VoZP ČR vyplaceny zdravotnickému zařízení Pekárek spol. s r.o., IČO: 24668699, adresa: Opuková 176/42, Řepy, 163 00 Praha, na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška číslo 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za uhrazené služby poskytnuté v roce 2020. Dále žadatel žádá o informaci, zda ho výše uvedený zaměstnavatel měl uvedeného v příloze číslo 2 smlouvy s naší zdravotní pojišťovnou.

Tomuto zdravotnickému zařízení náleží kompenzace v částce 2 547,72 Kč. Kompenzace byly vyplaceny pouze na lékaře. V příloze číslo 2 smlouvy s naší zdravotní pojišťovnou osoba žadatele uvedena nebyla.

 

Žádost ze dne 3. 9. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, zda osoba žadatele (zdravotní sestra) má nárok na covidovou odměnu za jeho osobu i když o ni zaměstnavatel (praktický lékař) nežádal,  zda oni může požádat sám.

VoZP ČR sdělila, že kompenzační vyhláška č. 172/2021 upravuje výši a podmínky úhrady za rok 2020 mezi zdravotní pojišťovnou a smluvními poskytovateli zdravotních služeb. Se zaměstnanci těchto poskytovatelů žádnou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb nemáme uzavřenu, proto ani nelze zaměstnancům uhradit „napřímo“ žádnou odměnu. Zaměstnanec by se v této věci měl obrátit především na svého zaměstnavatele (poskytovatele) a ten teprve na VoZP ČR.

 

Žádost ze dne 5. 9. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, jaké finanční částky byly VoZP ČR vyplaceny zdravotnickému zařízení MDDr. Zuzana Rambousková, IČO: 07875843, na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška číslo 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za uhrazené služby poskytnuté v roce 2020. Dále žadatel žádá o informaci, zda ho výše uvedený zaměstnavatel měl uvedeného v příloze číslo 2 smlouvy s naší zdravotní pojišťovnou.

Tomuto zdravotnickému zařízení bude vyplacena bonifikace v částce 57 916,29 Kč. Mezi pracovníky je zahrnuta i osoba žadatele.

 

Žádost ze dne 7. 9. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace spotřebě a úhradách zdravotnických prostředků. Konkrétně o poskytnutí údajů o finančních nákladech za skupinu 24 – individuálně zhotovené ortoticko-protetické pomůcky a celkový počet uhrazených pomůcek v této skupině. Dále poskytnutí údajů o počtu uhrazených pomůcek za skupinu 24 pod kódy: 4000023, 4000033, 4000028,4000038. Vše za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dále od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a za první pololetí roku 2021.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 13. 9. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, za období leden 2019 až červen 2021, o počtu unikátních pojištěnců, u kterých byly vykázány v daném kvartále léčivé přípravky hrazené centrům se zvláštní smlouvou, o počtu uhrazených balení léčivých přípravků v daném měsíci uhrazených centrům se zvláštní smlouvou, dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy A a přílohy B .

 

Žádost ze dne 13. 9. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o objemu uhrazených léčivých přípravků, objemu uhrazených zdravotnických prostředků a objemu uhrazených potravin pro zvláštní lékařské účely, pro každý měsíc samostatně za období leden 2019 až červen 2021, dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 15. 9. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, kolik bylo v období prosinec 2020 – srpen 2021 vykázáno zdravotnických prostředků pod SÚKL kódem 5011960.

VoZP ČR za období prosinec 2020 – srpen 2021 neeviduje žádné vykázání zdravotnického prostředku pod SÚKL kódem 5011960.

 

Žádost ze dne 15. 9. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, jaké finanční částky byly VoZP ČR vyplaceny zdravotnickému zařízení MUDr. Hana Šmikmátorová, praktické zubní lékařství s.r.o., Bašteckého 2547/6, 155 00 Praha 5, IČO: 24237833, na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška číslo 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za uhrazené služby poskytnuté v roce 2020. Dále žadatel žádá o informaci, zda ho výše uvedený zaměstnavatel měl uvedeného v příloze číslo 2 smlouvy s naší zdravotní pojišťovnou.

Zdravotnickému zařízení bylo vyplaceno na výše uvedené kompenzace 41.860,29 Kč. Osoba žadatele nebyla zahrnuta mezi započítané pracovníky. Byla sice uvedena v seznamu zaměstnanců, ale s pracovní náplní Rtg asistent. Tato role nebyla uvedena mezi nelékařskými zdravotnickým personálem v segmentu stomatologie.

 

Žádost ze dne 15. 9. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, jaké finanční částky byly vyplaceny zdravotnickému zařízení WittDent s.r.o. – MUDr. Otakar Wittlich, Olbramovice č. 104, 671 76 Olbramovice, IČO: 29281245, na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška číslo 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za uhrazené služby poskytnuté v roce 2020.

Tomuto zdravotnickému zařízení náleží kompenzace ve výši 20 070 Kč.

 

Žádost ze dne 17. 9. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, jaké finanční částky byly VoZP ČR vyplaceny zdravotnickému zařízení Perfect Teeth s.r.o., IČO: 03679161, na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška číslo 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za uhrazené služby poskytnuté v roce 2020. Dále žadatel žádá o informaci, zda ho výše uvedený zaměstnavatel měl uvedeného v příloze číslo 2 smlouvy s naší zdravotní pojišťovnou.

Tomuto zdravotnickému zařízení náleží kompenzace ve výši 40 140 Kč. V příloze číslo 2 smlouvy s naší zdravotní pojišťovnou byla osoba žadatele uvedena.

 

Žádost ze dne 17. 9. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, jaká je finanční úhrada naší pojišťovny za jeden odběr u antigenního testu (SARS-CoV-2).

VoZP ČR žadateli sdělila, že se jedná o částku 201 Kč.

 

Žádost ze dne 17. 9. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, v jaké celkové výši byly naší zdravotní pojišťovnou zaslány finanční prostředky určené na vyplacení mimořádné odměny a související odvody pro zaměstnance (1) za práci během koronavirové pandemie zdravotnickému zařízení MUDr. Hana Panenková, IČO: 70971595.

Tomuto zdravotnickému zařízení byla vyplacena odměna v celkové výši 8 646,89 Kč za 2 pracovníky. Osoba žadatele byla zahrnuta do odměn.

 

Žádost ze dne 22. 9. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, týkající se podmínek úhrady léčivého přípravku Condorsulf (dále jen „LP Condorsulf“). Žadatel sděluje, že má problémy s oběma koleny a výrazného zlepšení jeho stavu bylo dosaženo aplikací přípravku Condorsulf. V průběhu posledního roku však byly ze strany VoZP ČR změněny podmínky pro vystavení předpisu (receptu) na tento přípravek v tom smyslu, že každému vystavení receptu musí předcházet vyšetření ortopedem. Přepokládá, že k této úpravě podmínek vedly snahy o úsporu nákladů, není mu však jasné, o jak velké úspory se jedná, když se každé 3 měsíce musím objednat do ortopedické ambulance, podstoupit vyšetření v trvání cca 45 min. (včetně RTG) atd. Všechny tyto úkony (především úhrada pojišťovny za vyšetření) přece musí být několikanásobně dražší než cena přípravku. Žádá o sdělení informace, jaké úspory výše popsané opatření přineslo a zda není připravováno přehodnocení podmínek pro vystavení předpisu (receptu) na přípravek Condrosulf, např. ve smyslu povinného vyšetření ortopedem 1x ročně.

VoZP ČR sdělila žadateli následující informace. Výši a podmínky úhrady léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění stanovuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) a pro zdravotní pojišťovny jsou tato rozhodnutí SÚKLu závazná (§ 39 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění).

Dále uvádíme, že konkrétně pro LP Condrosulf jsou stanoveny tyto podmínky:

„… Léčivý přípravek s obsahem chondroitin sulfátu je hrazen u pacientů s gonartrózou či koxartrózou II. - III. stupně dle Kellgren-Lawrence, unilaterální či bilaterální s významnými epizodami kloubní bolesti s častou zánětlivou a bolestivou iritací. Léčivý přípravek je dále hrazen u pacientů s osteoartrózou drobných kloubů rukou s častou zánětlivou a bolestivou iritací. Farmakoterapie je hrazena pacientům, kteří současně dodržují doporučená režimová opatření (jako např. redukce váhy, fyzikální léčba či rehabilitace). Léčba je hrazena nejdéle 3 měsíce. Pro opakování hrazené léčby musí být po ukončení tří měsíční léčby v dokumentaci pacienta založen podklad o účinnosti předchozího cyklu terapie. Nebude-li předcházející léčba doložena účinností za pomocí validizované hodnotící škály pro hodnocení bolesti VAS, nebude předmětný léčivý přípravek dále hrazen.“

Z výše uvedeného vyplývá, že LP Condrosulf může být hrazen i pro delší období, ale je nezbytné doložit účinnost dosavadní léčby, a to pomocí validizované hodnotící škály pro VAS (= vertebrogenní algický syndrom). To, že by každé takové hodnocení mělo/muselo být doplněno i novým RTG snímkem, není nikde uvedeno. Zhotovení RTG snímku se předpokládá na začátku léčby, resp. při prvním vyšetření, a to zejména pro stanovení diagnózy (obecně).

Závěrem si dovolíme uvést, že podle SPC (= souhrn údajů o přípravku) je LP Condrosulf podáván v zahajovací léčbě po dobu dvou týdnů (2x denně 1 tableta), udržovací léčba následně pokračuje po dobu 2 – 3 měsíců (1x denně 1 tableta). Po ukončení kúry se doporučuje 3 měsíční období bez léčby a případné opakování kúry – za výše uvedených podmínek, tj. doložení účinnosti léčby dle škály bolesti, nikoliv dle RTG.

I z tohoto údaje vyplývá, že LP Condrosulf nemá být předepisován nepřetržitě, a proto není ani nutné vyšetření specialistou/ortopedem každé 3 měsíce.

 

Žádost ze dne 26. 9. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o přezkoumání a napsání přesných informací, zda dostal poskytovatel (Zdravé zuby s.r.o., IČO: 25949802) na osobu žadatele vyplacené kompenzace a v jaké výši.

VoZP ČR danou věc přezkoumala a sdělila, že jmenovanému zdravotnickému zařízení náleží na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 kompenzace ve výši 30.105 Kč. VoZP ČR má nahlášené 3 zaměstnance x 75.000 Kč na jednoho x 0,10 (krajský koeficient VoZP ČR) x 1,338 = 30.105 Kč. Mezi těmito třemi zaměstnanci byla nahlášena a uvedena u poskytovatele zdravotních služeb formou čestného prohlášení i osoba žadatele. Osoba žadatele je tedy do kompenzace zahrnuta a částka za jeho osobu činí 10.035 Kč.

 

Žádost ze dne 6. 10. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o počtu unikátních pojištěnců pro léčivé přípravky (LP), za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2021 (čtvrtletně a ročně), dle požadované struktury zaslané v příloze žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace. S ohledem na velikost předávaných dat byla rozsáhlá příloha zaslána prostřednictvím externího úložiště VoZP ČR.

 

Žádost ze dne 8. 10. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o počtu unikátních pojištěnců, kterým byl předepsán zvlášť účtovaný léčivý přípravek (ZÚLP). Za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2021 (čtvrtletně a ročně), dle požadované struktury přiložené v žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace. S ohledem na velikost předávaných dat byla rozsáhlá příloha zaslána prostřednictvím externího úložiště VoZP ČR.

 

Žádost ze dne 12. 10. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o počtu pacientů s urtikárií. Poskytnutí unikátního počtu pacientů, u kterých byla v jednotlivých letech 2018 až 2020 na ambulantním výkonu (doklad 01) vykázána základní diagnóza L50 a podskupiny (L50.X). Dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 18. 10. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, jaké finanční plnění poskytla naše zdravotní pojišťovna za poskytování PCR testů při diagnostice SARS-CoV-2, počet hrazených PCR testů při diagnostice SARS-CoV-2, jaké finanční plnění poskytla naše zdravotní pojišťovna za poskytování antigenních testů při diagnostice SARS-CoV-2, počet hrazených antigenních testů při diagnostice SARS-CoV-2. Doplnit k jednotlivým IČ a to za období od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2021.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 19. 10. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, žadatel žádá informace, zda ho měl jeho zaměstnavatel (MUDr. Klíma Pavel, praktický lékař pro dospělé, Komenského 733, Bílovice nad Svitavou, 664 01, IČO: 73569001) uvedeného v příloze č. 2 smlouvy s naší zdravotní pojišťovnou, jako zdravotnického pracovníka. Dále žádá o informaci, jaké jaké finanční částky byly Vojenskou zdravotní pojišťovnou vyplaceny tomuto zdravotnickému zařízení na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky číslo 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška číslo 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.

Tento poskytovatel zdravotních služeb obdržel od VoZP ČR kompenzaci na zdravotnické pracovníky za rok 2020 ve výši 20.070,- Kč. V příloze č. 2 na Portále ZP je osoba žadatele uvedena s nástupem až od 1. 9. 2021.

 

Žádost ze dne 27. 10. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, týkající se poskytnutí seznamu zubních lékařů, jejich IČO a jejich adres, kteří mají s naší pojišťovnou uzavřenu smlouvu.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 31. 10. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o definovaných datech týkajících se odborností poskytovatelů zdravotní péče předepisujících léčiva z vybraných oblastí (definováno ATC skupinou) za období leden 2020 - září 2021, dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 31. 10. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, týkající se poskytnutí seznamu fyzických i právnických osob, jejichž výkony – antigenní test na covid-19 – byly VoZP ČR proplaceny v období od roku počátku 2020 do září 2021(včetně). U každé osoby uvést, kolik jí bylo proplaceno a také počet proplacených testů.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 1. 11. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, týkající se poskytnutí anonymizovaných dat o pacientské kohortě v rámci pojištěnců VoZP ČR pro období 1. 1. 2017 – 30. 9. 2021definované léčbou zdravotními výkony dle požadované struktury detailů uvedené v žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 3. 11. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, týkající se poskytnutí seznamu všech laboratoří a dalších odběrových míst, které vykázaly VoZP ČR platby za provedené antigenní testy na covid-19. Tedy jména laboratoře či odběrového místa, u každého uvést kolik testů dosud VoZP ČR vykázaly. Údaje uvést za poslední období, které je k dispozici.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 5. 11. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o výši skutečně vynaložených nákladů VoZP ČR na vybudování systému pro paušální režim, který byl zaveden zákonem č. 540/2020 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní.

VoZP ČR sdělila žadateli následující informace. Na projekt implementace „Paušální daně pro OSVČ“ bylo vypsáno JŘBU v rámci Rámcové dohody č. 140/19/23, přičemž finanční prostředky vycházejí z částky určené opcí dle čl. IV. odst. 4  Rámcové dohody č. 140/19/23. JŘBU bylo vypsáno na celkovou částku 3.720.000,- Kč bez DPH, přičemž do současné doby bylo proplaceno prvních 5 etap v celkové částce 3.230.000,- Kč bez DPH.

 

Žádost ze dne 8. 11. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, zda vůči osobě žadatele neeviduje pohledávku v podobě nedoplatku na veřejném zdravotním pojištění, a to včetně případného penále.

VoZP ČR zaslala žadateli požadované informace.

 

Žádost ze dne 18. 11. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o celkovém počtu balení léčivých přípravků (LP), které byly uhrazeny VoZP ČR pro období leden 2017 až září 2021 s detailem pro SÚKL kódy definované v přiložené tabulce.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 18. 11. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, týkající se anonymizovaných dat o pacientské kohortě definované léčbou přípravky z ATC skupiny, dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 22. 11. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, ve které žadatel žádá o sdělení výše „covid odměny“, která byla VoZP ČR vyplacena jeho zaměstnavateli MUDr. Jan Černý, RehaYog spol. s r.o., IČO: 05198356, za jeho osobu a úvazek 0,5.

VoZP ČR sdělila žadateli následující informace. Tomuto poskytovateli zdravotních služeb byla za osobu žadatele na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 vyplacena částka ve výši 5 734 Kč, která odpovídá úvazku 0,5.

 

Žádost ze dne 3. 12. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o počtu a hodnotách úhrad léčivých přípravků uhrazených na základě pozitivně schválené žádosti přes § 16 zákona č. 48/1997 Sb., a to měsíčně za období 2017 až 2021 (poslední dostupný měsíc), dle přiložené datové struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 7. 12. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o počtu unikátních pojištěnců, u kterých byla vykázána v období leden 2020 až prosinec 2020 diagnostická skupina vykázaná poskytovatelem v rámci vykazování léčivé přípravky s příznakem vykazovací limit S (tzn. centrové přípravky). V období leden 2019 až září 2021, informace o počtu unikátních pojištěnců, u kterých byly vykázány v daném kvartále léčivé přípravky hrazené centrům se zvláštní smlouvou, informace o počtu uhrazených balení léčivých přípravků v daném měsíci uhrazených centrům se zvláštní smlouvou. Vše dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy A , přílohy B a přílohy C .

 

Žádost ze dne 7. 12. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o objemu uhrazených léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely, v období leden 2019 až září 2021, dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 8. 12. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací a poskytla žadateli níže následující informace:

1) Jaká částka byla vyplacena byla vyplacena za zdravotní služby? (vyhlášky č.201/2018Sb. a 268/2019Sb. i ve znění pozdějších předpisů.

 Viz tabulka níže.

 

 2) Jaká částka byla vyplacena za další smluvní úkony, které pojišťovna vyplatila celkem za každé období.

Nic jiného, než zdravotní služby zdravotní pojišťovna nehradí. Dle zákona 48/1997 Sb, o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zdravotní pojišťovna ze zdravotního pojištění hradí zdravotní služby. Viz odpověď k bodu 1.

 

3) Hradila Vaše pojišťovna, a pokud ano, v jaké výši celkem jakékoliv ochranné pomůcky pro provedení zdravotních úkonů zdravotnickým personálem. Tedy nikoliv určené pro pacienty.

Jde o přímo spotřebovaný materiál (rukavice, roušky apod.). Cena za ochranné pomůcky je již zahrnuta v kalkulaci za jednotlivé zdravotní výkony. Je tedy součástí hrazeného konkrétního výkonu.

 

4) Umíte sdělit počet ošetřených klientů jednotlivě za uvedená období? Je tím myšleno jeden pacient/jedna návštěva. K tomu: a) počet ošetřených klientů na dětské pohotovosti, na dospělé pohotovosti a zubní pohotovosti zvlášť pro každou za jednotlivá období.

 Viz tabulka níže.

 

5) Umí vaše pojišťovna vyčíslit kolikrát byl zaplacen poplatek 90 Kč za příplatek LPS? Tedy buď počet zaplacených poplatků nebo celková částka za uvedená období, a to podle oborů dětská, dospělá a zubní pohotovost. Pokud by toto bylo náročné na zjištění postačí číslo celkem poplatků.

 Viz tabulka níže. 

 

 

 

Bod 1.

Bod 4.

Bod 5.

Rok

IČZ

 

Úhrada (Kč)

Kontakty

Počet vykázaných poplatků

2019

07110000

LSPP-stomat.

222 470

669

646

2019

07188000

LSPP-dosp.

162 652

601

556

2019

07188000

LSPP-děti a dorost

195 649

574

539

2020

07110000

LSPP-stomat.

275 669

587

0

2020

07188000

LSPP-dosp.

129 745

389

0

2020

07188000

LSPP-děti a dorost

90 966

244

0

 

6)Věděla Vaše pojišťovna, že ošetřování klienti na LPS V THOMAYEROVĚ NEMOCNICI v oborech pohotovost pro děti, zubní pohotovost, pohotovost pro dospělé, museli v období duben 2020 do října 2021 stát na ulici před budovou, před uzavřenými čekárnami za každého počasí, po celou provozní dobu LPS? 24 hodin.

Netýká se přímo smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, není v kompetenci zdravotní pojišťovny se k tomu vyjadřovat.

 

7) Umí Vaše pojišťovna smluvně zajistit s provozovatelem LPS (Pragomedika s.r.o. - Nestátní zdravotnické zařízení), aby čekárny pro nemocné byli v provozu, a tedy součástí komfortu poskytovaných služeb v následujícím období?

Netýká se přímo smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, není v kompetenci zdravotní pojišťovny se k tomu vyjadřovat.

 

8) Bude vaše pojišťovna jednat s provozovatelem LPS o skutečnosti, že svévolně zavřel čekárny a to dětská, dospělá a zubní LPS na výše uvedené adrese, a tím výrazně zhoršil komfort, spokojenost i možné dopady na zdraví vašich klientů? (duben 202 až říjen 2021) V uvedeném období museli všichni pacienti a jejich doprovod čekat na silnici před budovou pavilonu B1.

 Netýká se přímo smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, není v kompetenci zdravotní pojišťovny se k tomu vyjadřovat.


Žádost ze dne 23. 12. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí definovaných dat týkajích léčby schválené podle § 16 z. č. 48/1997 Sb. za období leden 2020 – říjen 2021, dle zaslaného rozsahu a struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .